43. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM MÁC-XÍT VÀO VIỆC GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

43. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM MÁC-XÍT VÀO VIỆC GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

 17:01 29/07/2020

Tóm tắt: Tư tưởng về quyền con người gắn với sự hình thành, phát triển lâu dài của xã hội loài người và được nhiều nhà tư nhà triết học trong lịch sử bàn đến, việc nghiên cứu vấn đề bảo đảm lí luận và thực tiễn có ý nghĩa đối với việc giảng dạy cho sinh viên các trường đại học hiện nay. Bài viết vận dụng quan điểm của vận dụng quan điểm mác-xít vào việc giáo dục quyền con người cho sinh viên các trường đại học hiện nay. Việc nhận thức đúng về quyền con người theo quan điểm mác-xít đối với sinh viên đại học góp phần quan trọng trong việc phát triển con người toàn diện, được Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng.
Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân quyền, giáo dục, biện pháp, sinh viên đại học.

57. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN  NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC  MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN”  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

57. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Có nhiều biện pháp giúp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên, trong đó việc chú trọng tổ chức (hoạt động) cho sinh viên là một biện pháp quan trọng và mang lại hiệu quả. Tác giả đã tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của giảng viên bộ môn Lí luận chính trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và tiến hành thực nghiệm biện pháp đưa ra trên 111 sinh viên năm thứ nhất của trường. Từ đó, tác giả đưa ra lí do, một số yêu cầu và kết quả thực nghiệm biện pháp đã đề xuất trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Từ khóa: Năng lực giải quyết vấn đề, Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, chủ nghĩa Mác - Lênin

60. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ  TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ)

60. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ)

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp giảng dạy là một vấn đề cấp thiết đối với giáo dục bậc cao đẳng, đại học. Muốn sử dụng hiệu quả bất cứ một phương pháp nào cũng rất cần sự đầu tư, nghiên cứu của mỗi giảng viên. Bài viết nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, phần Kinh tế chính trị ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp nêu vấn đề, những nguyên lí cơ bản, kinh tế chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin.

74.	Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần Triết học)

74. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần Triết học)

 22:42 23/07/2017

Những nguyên lícơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là môn Triết học rất trừu tượng và lí thuyết, do đó đôi khi sinh viên rất nản lòng khi học bởi lượng kiến thức lí thuyết rất lớn. Áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (module Triết học) là để giúp sinh viên đạt được kiến thức bằng cách tự giải quyết vấn đề. Phương pháp giảng dạy này thúc đẩy tính tích cực và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả học tập Triết học tại các trường cao đẳng và đại học.

54.	 Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

54. Ý nghĩa và đối sách của việc nghiên cứu so sánh sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin ở các trường đại học, cao đẳng Trung – Việt

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu so sánh của sự nghiệp giáo dục lí thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường đại học, cao đẳng của hai nước Trung – Việt và những đối sách dành cho việc nghiên cứu đó.

21. Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh lịch sử ở nước ta hiện nay

21. Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh lịch sử ở nước ta hiện nay

 14:29 13/07/2017

Bài viết trình bày mục đích, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh nước ta hiện nay.

73.	Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng tích cực hóa trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

73. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng tích cực hóa trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Cách thức phối hợp phương pháp thuyết trình với các phương pháp dạy học khác trong day học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩ Mác-Lênin, gồm: Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề. Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp đàm thoại. Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương tiện dạy học hiện đại.

72.	Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường Đại học

72. Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường Đại học

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số vấn đề lí luận như: Những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học nêu vấn đề. Các hình thức cơ bản của phương pháp dạy học nêu vấn đề. Quy trình thực hiện phương pháp dạy học nêu vấn đề. Kiểm tra, đánh giá kết quả bài học; - Quy trình thiết kế bài giảng theo phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩ Mác-Lênin ở các trường Đại học, bao gồm: Phương pháp dạy học nêu vấn đề một phần. Phương pháp dạy học nêu vấn đề toàn phần. Phương pháp dạy học nêu vấn đề có tính giả thuyết.

34.	Nâng cao chất lượng tự học môn “những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” cho sinh viên khối Cao đẳng trong đào tạo theo học chế tín chỉ

34. Nâng cao chất lượng tự học môn “những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” cho sinh viên khối Cao đẳng trong đào tạo theo học chế tín chỉ

 15:53 20/04/2017

Nghiên cứu các yếu tố quyết định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo là con đường nhanh chóng đưa giáo dục nước ta theo kịp với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Trên thực tế, kể từ khi chuyển sang đào tạo tín chỉ, vấn đề đào tạo giáo viên Lào Cai có những ảnh hưởng vô cùng quan trọng và đáng khích lệ trong việc học. Vì vậy, để nâng cao chất lượng học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai trong môn học Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác và Lênin, vấn đề là đề xuất một số biện pháp để cải nâng cao chất lượng hoạt động tự học môn Những phương pháp tự hướng dẫn hoạt động để nghiên cứu Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin cho sinh viên. Nó góp phần vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của trường tăng lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu giáo dục của thời đại.

63. Một số giải pháp tạo hứng thú học tập trong dạy học môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên

63. Một số giải pháp tạo hứng thú học tập trong dạy học môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên

 15:23 31/03/2017

Hứng thú đóng một vai trò quan trọng trong nhận thức tích cực của sinh viên.Dưới ảnh hưởng của hứng thú nhận thức, sinh viên phát triển tính nhận thức tích cực tốt hơn. Trí nhớ cảm xúc, trí nhớ hình ảnh xảy ra tích cực hơn, trí tưởng tưởng sáng tạo ngày càng hiệu quả hơn. Dù sao, trong việc học môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhiều sinh viên vẫn còn không thích thú, làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học môn này.Bài báo này đưa ra một số giải pháp để khiến cho việc học hứng thú hơn cho sinh viên bằng cách tác động đến những yếu tố cơ bản của quá trình dạy học.

37. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về trí thức và đường lối của Đảng ta về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

37. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về trí thức và đường lối của Đảng ta về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 08:56 31/03/2017

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin luôn luôn khẳng định vai trò quan trọng của tầng lớp trí thức trong mọi thời kỳ trong tiến trình của lịch sử. Họ là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo và truyền bá kiến thức đến xã hội. Hiện nay, lí lẽ khoa học của Mác - Lênin về tầng lớp trí thức có ý nghĩa đặc biệt to lớn.Đó là cơ sở lý luận cho Đảng đề ra các chính sách nhằm xây dựng tầng lớp trí thức Việt Nam đáp ứng được những yêu cầu của giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

67. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ

67. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm về vai trò của phụ nữ trong lịch sử tư tưởng trước Mác; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ.

11. Để giảng dạy tốt môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

11. Để giảng dạy tốt môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

 15:26 22/02/2017

Bài báo đề xuất một số lưu ý khi giảng dạy môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin nhằm tăng cường hứng thú học tập cho sinh viên.

17. Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học các quy luật kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường đại học

17. Sử dụng bài toán nhận thức trong dạy học các quy luật kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin ở trường đại học

 16:35 26/09/2016

Tóm tắt: Trong dạy học các quy luật kinh tế, phải luôn gắn liền những vấn đề lí luận với việc lí giải các vấn đề KT-XH trong thực tiễn, vì thế việc nêu và giải quyết vấn đề chính là phương pháp đáp ứng được nhiệm vụ đó của khoa học Lí luận chính trị. Đây là phương pháp dạy học luôn đặt người học trước nhiệm vụ nhận thức và kích thích năng lực tự giải quyết nhiệm vụ nhận thức đó một cách sáng tạo.
Từ khóa: bài toán nhận thức, quy luật kinh tế, chủ nghĩa Mác - Lênin.

7. Cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm cho sinh viên trong việc học tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin ở trường đại học

7. Cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm cho sinh viên trong việc học tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin ở trường đại học

 11:02 15/09/2016

Thảo luận nhóm là hình thức học tập có nhiều ưu điểm, giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, rèn tính chủ động sáng tạo, cũng như kĩ năng trình bày một vấn đề trước tập thể. Bài viết đề cập cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm cho sinh viên trong việc học tập môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin ở trường đại học với các nội dung cơ bản: lựa chọn đại diện nhóm báo cáo; lựa chọn hình thức báo cáo; dẫn chứng cách tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

19. Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin

19. Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm qua việc giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin

 14:36 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tư duy biện chứng và vai trò giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm; các yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm; giảng dạy học phần Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin với việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên cao đẳng sư phạm.
Từ khóa: tư duy biện chứng, năng lực, thế giới quan và phương pháp luận triết học, chủ nghĩa Mác - Lênin.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây