61. VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KÌ  QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

61. VẤN ĐỀ GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 14:57 29/10/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc giai cấp, đấu tranh giai cấp là tất yếu trong xã hội có giai cấp; lực lượng và tiến trình đấu tranh giai cấp trong xã hội. Bài viết nghiên cứu và chỉ ra một số ý nghĩa có tính phương pháp luận trong việc giải quyết vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giai cấp, đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa xã hội, kinh tế.

54. Vận dụng quan điểm Đại hội XII của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa học

54. Vận dụng quan điểm Đại hội XII của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa học

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày về một số điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; trình bày những lưu ý vận dụng trong dạy học chủ nghĩa xã hội khoa học.

9. Giáo dục lí tưởng cách mạng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội cho sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp

9. Giáo dục lí tưởng cách mạng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội cho sinh viên hiện nay. Thực trạng và giải pháp

 14:44 01/03/2017

Giáo dục sinh viên không phải là nhiệm vụ riêng của các trường đại học, cao đẳng mà còn là của các cấp, các ngành, gia đình và xã hội. Bài báo đã nêu lên thực trạng công tác giáo dục lí tưởng cách mạng cho sinh viên ở nước ta hiện nay và đưa ra những giải pháp tăng cường công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

14. Dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học góp phần nâng cao niềm tin cho sinh viên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

14. Dạy - học chủ nghĩa xã hội khoa học góp phần nâng cao niềm tin cho sinh viên về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

 10:28 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích giá trị của dạy - học Chủ nghĩa xã hội khoa học trong việc củng cố và nâng cao niềm tin của sinh viên vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: dạy - học, chủ nghĩa xã hội, niềm tin, sinh viên.

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

 22:21 15/09/2016

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là luận điểm trung tâm xuyên suốt hệ tư tưởng cách mạng của Người. Bài viết phân tích tư tưởng cách mạng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn quá trình cách mạng Việt Nam, trong cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập, và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây