2. NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

2. NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THEO CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Những năm gần đây, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã cụ thể hóa thành các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, mức tự chủ và trách nhiệm của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường, tuy nhiên, việc đánh giá thành tích, năng lực của sinh viên thông qua đánh giá kết quả học tập theo chuẩn đầu ra chương trình trong quá trình đào tạo chưa được thực hiện một cách hiệu quả.
Kết quả: Bài viết sơ lược các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực đánh giá sinh viên trong và ngoài nước, tập trung vào nguyên tắc và thực tiễn về đánh giá kết quả học tập. Từ đó có cái nhìn tổng quan, kế thừa khi tiếp cận chủ đề nghiên cứu “đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo”, đồng thời khái quát Mô hình quản lí, triển khai nội dung chương trình và đánh giá sinh viên.
Bàn luận: Việc triển khai đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đòi hỏi giảng viên cần bám sát theo mô hình này và phải thiết kế được các công cụ, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá phù hợp với nội dung mà chuẩn đầu r a quy định. Đây được xem là một bước cải tiến trong công tác dạy học nói chung và công tác kiểm tra đánh giá nói riêng để có thể đánh giá mức độ sinh viên đạt các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã công bố.
Từ khóa: Đánh giá sinh viên, tổng quan, nghiên cứu, chuẩn đầu ra

63. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

63. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ Ở HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học của sinh viên có nội dung, yêu cầu cụ thể, vì vậy cần phải tăng cường việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của sinh viên và hoạt động dạy của giảng viên. Chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng giảng dạy của giảng viên mà phụ thuộc chủ yếu, phần lớn vào ý thức và kết quả học tập của sinh viên, đây cũng là cơ sở để đánh giá công tác quản lí của hoạt động dạy học trong nhà trường. Bài viết nghiên cứu thực trạng làm tiền đề đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh và chất lượng đào tạo ở các trường đại học, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, hoạt động học tập, tiếng Anh, sinh viên, chuẩn đầu ra

19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO HƯỚNG “MỞ” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK

19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO HƯỚNG “MỞ” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Chuẩn đầu ra chính là những yêu cầu của đơn vị đào tạo về những gì người học phải có được sau quá trình đào tạo. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong thời đại 4.0, các cơ sở đào tạo cần xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng “mở”. Đây chính là thách thức lớn đối với các trường vẫn đang đào tạo theo niên chế. Hiện nay, ở Trường Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk đã có những thành tựu nhất định khi xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo theo hướng “mở. Từ thực tiễn đào tạo, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thực hiện chuẩn đầu ra theo hướng mở ở Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk.
Từ khóa: Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo niên chế.

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động dạy học nói chung, quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học. Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh, giúp giảng viên và sinh viên các trường đại học có những bước đi đúng đắn trong các khâu của quá trình dạy học nhằm đạt được mục đích, mục tiêu giáo dục đã đề ra trong mỗi nhà trường.
Từ khóa: Quản lí dạy học, tiếng Anh, trường đại học, chuẩn đầu ra.

50. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CHUẨN ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ

50. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ CHUẨN ĐẦU RA MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGỮ

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh ở các trường đại học không chuyên ngữ là năng lực dự kiến người học làm được sau khi hoàn tất môn học Tiếng Anh mà trước đó họ không thể thực hiện được để chứng tỏ về kiến thức, sự hiểu biết, kĩ năng hay năng lực của người học. Bài viết nêu lên một số vấn đề lí luận về chuẩn đầu ra ở các trường đại học không chuyên ngữ nhằm đảm bảo chương trình, nội dung dạy học sát với thực tiễn và phù hợp với chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh đã được xác định, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các trường đại học đặt ra.
Từ khóa: Chuẩn đầu ra, tiếng Anh, trường đại học không chuyên ngữ.

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là phương pháp, công cụ quan trọng để đáp ứng được những đòi hỏi đặt ra trong chương trình đào tạo ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật. Nó cho phép sinh viên trực tiếp thực hiện các kĩ năng thông qua hoạt động sáng tác tác phẩm (làm phim, làm clip, thiết kế âm thanh, dựng phim, dàn dựng vở diễn, biểu diễn trên sân khấu,...) và đánh giá quy trình sáng tác tác phẩm cũng như đánh giá được hiệu quả mà tác phẩm mang lại cho khán giả. Bài viết nêu một số vấn đề về triển khai hiệu quả các hoạt động trải nghiệm đối với sinh viên nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, quản lí đào tạo, chuẩn đầu ra, trường đại học khối ngành nghệ thuật.

18. Nâng cao chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ở một số cơ sở giáo dục đại học nước ta

18. Nâng cao chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ở một số cơ sở giáo dục đại học nước ta

 09:28 19/09/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích khái niệm chuẩn đầu ra; tình hình xây dựng chuẩn đầu ra một số chương trình đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học nước ta và đề xuất một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động xã hội hiện nay.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, thị trường lao động xã hội.

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến xu thế đào tạo và quản lí đào tạo theo “chuẩn đầu ra” ở các trường đại học; đồng thời, đề cập đến các giải pháp quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo “chuẩn đầu ra” ở Trường Đại học Vinh hướng đến đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội trong thời kì mới.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, “chuẩn đầu ra”, nhu cầu xã hội, đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Trường Đại học Vinh.

8. CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

8. CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Chuẩn đầu ra (CĐR) là một trong những nội dung quyết định đối với chất lượng chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu cũng như văn bản hướng dẫn có tính pháp lý mang định hướng cao đối với việc xây dựng CĐR về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với giáo dục phổ thông dành cho người điếc. Bài viết bàn về một số nguyên tắc trong việc xây dựng chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ nói chung và đề xuất một số nội dung cơ bản của CĐR về năng lực tiếng Anh cho người điếc.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, năng lực, tiếng Anh, người điếc

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tổng quan những nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam liên quan đến quản lí đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho những nghiên cứu vận dụng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử tại các trường cao đẳng cộng nghệ tại Việt Nam.
Từ khóa: quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, chuẩn đầu ra.

27. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

27. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học theo hướng chuẩn đầu ra là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ đang hướng đến đào tạo nhân lực kĩ thuật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của thành phố Cần Thơ nói riêng và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Để đạt được mục tiêu này, Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ cần có những định hướng, giải pháp tăng cường công tác quản lí nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường trong điều kiện cả nước thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đại học hiện nay. Bài viết phản ánh cơ sở lí luận, phân tích thực trạng công tác quản lí chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp đổi mới quản lí chất lượng giáo dục khả thi cho Trường.
Từ khóa: Chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra, Trường Đại học Kĩ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

43. THỬ BÀN VỀ CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO TRẺ 5-6 TUỔI SAU 3 NĂM LÀM QUEN TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

43. THỬ BÀN VỀ CHUẨN ĐẦU RA VỀ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO TRẺ 5-6 TUỔI SAU 3 NĂM LÀM QUEN TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Chuẩn đầu ra một trong những nội dung quyết định đối với chất lượng chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu cũng như văn bản hướng dẫn có tính pháp lí mang định hướng cao đối với việc xây dựng chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đối với trẻ mầm non tham gia các chương trình cho trẻ làm quen tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục mầm non. Bài viết bài về một số nguyên tắc trong việc xây dựng chuẩn đầu về năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, và thử đề xuất chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh cho trẻ 5-6 tuổi sau 3 năm làm quen tiếng Anh trong trường mầm non.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, tiếng Anh, trẻ mầm non.

71. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

71. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT THEO CHUẨN ĐẦU RA Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

 12:31 23/08/2017

Pháp luật là môn học bắt buộc, có vị trí rất quan trọng trong các trường Công an nhân dân nói chung và trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang nói riêng; môn học trang bị cho học viên những kiến thức về pháp luật chuyên sâu phục vụ công tác tại đơn vị sau khi tốt nghiệp. Trong những năm qua, trên cơ sở Chuẩn đầu ra của các ngành, chuyên ngành đào tạo, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã xây dựng mới hệ thống các chương trình đào tạo, chương trình môn học gắn với Chuẩn đầu ra, đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường, phòng học đạt chuẩn, biên soạn, nghiệm thu hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học môn học, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy Pháp luật… Do đó, chất lượng công tác dạy học Pháp luật theo Chuẩn đầu ra ở nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra của thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

50. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra tin học tại Trường Đại học Hồng Đức

 15:36 19/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận , thực tiễn của việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, đánh giá đó.

32.	Xây dựng chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía bắc

32. Xây dựng chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía bắc

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản về năng lực, năng lực chủ nhiệm lớp; chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra; xây dựng chuẩn năng lực chủ nhiệm lớp theo chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc.

21.	Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra tại các trường cao đẳng nghề

21. Bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra tại các trường cao đẳng nghề

 10:34 14/07/2017

Bài viết trình bày một số yêu cầu cơ bản trong đào tạo theo chuẩn đầu ra; các yêu cầu cơ bản về năng lực giảng dạy của giáo viên trong đào tạo theo chuẩn đầu ra; các nội dung bồi dưỡng năng lực giảng dạy của giáo viên theo yêu cầu đào tạo theo chuẩn đầu ra; một số đề xuất về việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năng lực giảng dạy cho giáo viên các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn hiện nay.

20.	Giải pháp quản lí đào tạo theo chuẩn đầu ra ở trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp

20. Giải pháp quản lí đào tạo theo chuẩn đầu ra ở trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày về chuẩn đầu ra, giải pháp quản lí và lí luận về thiết lập các giải pháp quản lí; khái quát về những mâu thuẫn, khó khăn và bất cập từ thực trạng quản lí đào tạo và các giải pháp quản lí đào tạo theo theo chuẩn đầu ra tại Trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp.

3.	Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành sư phạm theo CDIO tại trường đại học Vinh

3. Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành sư phạm theo CDIO tại trường đại học Vinh

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết phải xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành sư phạm của trường dạy học Vinh theo tiếp cận CDIO; vận dụng CDIO xây dựng chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo CDIO và một số kinh nghiệm bước đầu về xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành sư phạm theo CDIO.

9. Một số giải pháp quản lí đào tạo đại học theo chuẩn đầu ra

9. Một số giải pháp quản lí đào tạo đại học theo chuẩn đầu ra

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng quản lí đào tạo đại học theo chuẩn đầu ra ở nước ta hiện nay; một số giải pháp quản lí đào tạo đại học theo chuẩn đầu ra.

58. Nghiên cứu về động cơ học ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

58. Nghiên cứu về động cơ học ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Động cơ là một trong những thành tố quan trọng trong hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Nó không chỉ tác động tới kết quả học tập của sinh viên mà còn ảnh hưởng tới chiều hướng phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Do vậy, nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức sẽ góp phần làm sáng tỏ những cơ sở lí luận về động cơ học ngoại ngữ, đồng thời làm cơ sở khoa học để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo cho sinh viên chuyên ngữ tại trường nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ.
Từ khóa: Động cơ, sinh viên chuyên ngữ, chuẩn đầu ra.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây