49. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

49. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Công tác quản lí và phát triển cho đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước theo chuẩn nghề nghiệp đã và đang được quan tâm, đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Từ khóa: Quản lí phát triển, đội ngũ, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp, thị xã Bình Long

45. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

45. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 17:02 29/07/2020

Tóm tắt: Công tác quản lí đánh giá đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên giữ vai trò quan trọng trong quán lí giáo dục. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí đánh giá đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy, công tác cơ bản đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Bên cạnh đó, vẫn còn có những bất cập, hạn chế như công tác đánh giá còn mang tính chủ quan, chưa căn cứ vào kết quả công tác (chưa bám sát chuẩn), chưa có chủ trương, giải pháp cụ thể, đồng bộ để áp dụng chuẩn trên thực tế nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn đã ban hành.
Từ khóa: Chuẩn nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên, trung học cơ sở, đánh giá.

48. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

48. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

 17:02 29/07/2020

Tóm tắt: Đánh giá năng lực giảng viên là đánh giá năng lực làm việc được thể hiện ở mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi thực hiện các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác phục vụ nhà trường, cộng đồng, xã hội. Bài viết đề cập đến việc thiết kế bộ công cụ phục vụ cho hoạt động đánh giá này của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nghiên cứu thủ tục quy trình, công cụ đánh giá năng lực giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là phù hợp với xu thế đổi mới cơ chế quản lí nhân sự hiện nay, góp phần phát triển đội ngũ, gia tăng hiệu suất công việc của giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: đánh giá, đánh giá năng lực, giảng viên, chuẩn nghề nghiệp.

01. Một số giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp

01. Một số giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp

 14:56 29/05/2020

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên mầm non nói riêng là nhiệm vụ cấp bách trong quá trình đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục đào tạo, đội ngũ giáo viên mầm non vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Xuất phát từ thực tiễn của địa phương, công tác quản lí đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp, bài viết đề cập một số một số giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: Quản lí, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp.

03. Thực trạng quản lí việc bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn nghề nghiệp ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

03. Thực trạng quản lí việc bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn nghề nghiệp ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 12:02 24/12/2019

Tóm tắt: Bồi dưỡng giáo viên đạt Chuẩn nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết của ngành Giáo dục hiện nay. Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng quản lí việc bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn nghề nghiệp ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Từ khóa: quản lí, bồi dưỡng, giáo viên, trung học cơ sở, Chuẩn nghề nghiệp.

19. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

19. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

 10:20 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng về quản lí, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên các trường trung học phổ thông huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đánh giá thực trạng đó so với yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, từ đó đề xuất các biện pháp quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên của các trường trung học phổ thông thuộc huyên Châu Thành dựa trên thực trạng của các trường.
Từ khóa: bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2020

3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2020

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Lịch sử và Địa lí là một môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2020. Việc xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lí nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục là một vấn đề cấp bách. Căn cứ vào những cơ sở pháp lí của việc phát triển chương trình đào tạo, bám sát chương trình giáo dục phổ thông sau 2020 và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông quy định tại thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo Lịch sử và Địa lí bao gồm các bước sau: Khảo sát thực tiễn nghề nghiệp giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lí làm cơ sở để xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đạo tạo; Xây dựng hồ sơ NL của sinh viên; Xây dựng ma trận môn học, Dự kiến khung chương trình đào tạo; Xây dựng đề cương chi tiết các học phần; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện chương trình.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, Lịch sử và Địa lí, Chuẩn nghề nghiệp, năng lực.

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Để thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới, đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của việc triển khai chương trình, trong đó giáo viên tiểu học đóng vai trò quan trọng. Bài viết trình bày một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo và vận dụng cho các trường tiểu học đang thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên tiểu học nói riêng trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: biện pháp, đội ngũ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp, trường tiểu học.

1. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:03 19/06/2019

Tóm tắt: Khảo sát được tiến hành trên 30 cán bộ quản lí và 300 giáo viên của 30/66 trường mầm non tư thục quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường này. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: thực trạng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp, giáo viên mầm non, trường mầm non tư thục.

7. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

7. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 120 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ này phù hợp với đặc thù địa phương.
Từ khóa: thực trạng, đội ngũ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp, trường tiểu học.

02. Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn nghề nghiệp

02. Biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn nghề nghiệp

 16:40 07/11/2017

Tóm tắt: Trong các trường mầm non, đội ngũ giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục mầm non. Quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non theo tiêu chuẩn nghề nghiệp có vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên của nhà trường đáp ứng với yêu cầu thực tiễn hiện nay.
Từ khóa: giáo viên, giáo viên mầm non, bồi dưỡng, chuẩn nghề nghiệp.

9. QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

9. QUẢN LÍ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Để làm tốt quản lí công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau: Nhà trường cần xây dựng được bản kế hoạch bồi dưỡng giáo viên vừa mang tính khái quát vừa đảm bảo yếu tố chi tiết, cụ thể về công tác bồi dưỡng giáo viên; đổi mới tổ chức công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; đổi mới chỉ đạo công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; đổi mới kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tạo động lực cho giáo viên tích cực tham gia công tác bồi dưỡng.
Từ khóa: Quản lí công tác bồi dưỡng, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp.

14. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

14. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

 09:13 23/08/2017

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng là một yêu cầu cấp thiết của giáo dục, đào tạo trong giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng hiện nay. Từ vai trò, yêu cầu của việc phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp, là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho vấn đề được đề cập.

15. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ THEO CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ

15. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ THEO CHUẨN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DẠY NGHỀ

 22:21 10/07/2017

Xuất phát từ những tiêu chí, tiêu chuẩn của chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, bài viết nêu lên những đặc điểm của phát triển đổi ngũ giáo viên dạy nghề theo Chuẩn nghề nghiệp và những nội dung cần thực hiện để phát triển đổi ngũ giáo viên dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

04. Các hướng nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

04. Các hướng nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 16:49 11/05/2017

Tóm tắt: Bài báo tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Đồng bằng sông Cửu long; từ đó, đề xuất định hướng nghiên cứu nhằm phát triển đội ngũ này theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của họ tại các trường phổ thông dân tộc nội trú ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: giáo viên, Khmer, nguồn nhân lực, chuẩn nghề nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long.

9. Đề xuất một số giải pháp quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

9. Đề xuất một số giải pháp quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và đội ngũ giáo viên về hoạt động quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng; quản lí nội dung chương trình; tự học, tự bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kết quả quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Thực trạng phẩm chất và năng lực của giáo viên mầm non hiện nay (theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non)

2. Thực trạng phẩm chất và năng lực của giáo viên mầm non hiện nay (theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non)

 16:27 22/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non và đề xuất chế độ chính sách góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay theo Chuẩn nghề nghiệp.

2. Xác định các chỉ báo và minh chứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm cơ sở cho việc hướng dẫn thực hiện chuẩn giáo viên mầm non

2. Xác định các chỉ báo và minh chứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm cơ sở cho việc hướng dẫn thực hiện chuẩn giáo viên mầm non

 09:58 20/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp xác định các chỉ báo và minh chứng về nội dung hệ thống và mức độ chỉ báo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm cơ sở cho việc hướng dẫn thực hiện chuẩn giáo viên mầm non.

23. Mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của cử nhân sư phạm Trường Đại học An Giang

23. Mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của cử nhân sư phạm Trường Đại học An Giang

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của cử nhân sư phạm Trường Đại học An Giang.

14. Một số đề xuất giúp sinh viên ngành giáo dục tiểu học học tốt môn Tiếng Việt theo hướng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

14. Một số đề xuất giúp sinh viên ngành giáo dục tiểu học học tốt môn Tiếng Việt theo hướng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

 14:55 13/02/2017

Bài báo trình bày một số đề xuất (kiến thức, kĩ năng giải bài tập, cập nhật chương trình, rèn luyện) giúp sinh viên ngành giáo dục tiểu học học tốt môn Tiếng Việt theo hướng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp.

2. Nâng cao khả năng đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông tỉnh Nghệ An

2. Nâng cao khả năng đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông tỉnh Nghệ An

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông tỉnh Nghệ An.

03. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

03. Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp là một xu thế, yêu cầu tất yếu, cần thiết trong xây dựng đội ngũ nhà giáo trung học cơ sở; nhất là trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, là nhân tố có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng dạy học bậc trung học cơ sở; với đặc điểm Hà Nội là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa cả nước, thì hoạt động này càng có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng, và phương hướng giáo dục những năm tới, tác giả đưa ra ba giải pháp để thực hiện có hiệu quả bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp.
Keywords: giáo viên trung học cơ sở, chuẩn nghề nghiệp, thành phố Hà Nội.

3. Bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp

3. Bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp

 10:43 26/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của tổ chuyên môn trong việc phát triển năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên, tình hình bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên và một số đề xuất về bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp.

8. Phân tích mối tương quan giữa chương trình đào tạo của trường sư phạm và chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

8. Phân tích mối tương quan giữa chương trình đào tạo của trường sư phạm và chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

 11:02 15/09/2016

Việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, cập nhật, hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt của các trường sư phạm hiện nay. Qua việc phân tích mối tương quan giữa chương trình đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, bài viết nêu một số đề xuất khi xây dựng chương trình đào tạo giáo viên của các trường sư phạm trong tình hiện nay.

2. Bồi dưỡng nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

2. Bồi dưỡng nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở huyện Tứ Kỳ - Hải Dương

 10:29 27/08/2016

Bài viết trình bày: - Thực trạng cô tác bồi dưỡng nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở huyện Tứ Kỳ - Hải Dương (năm học 2014 - 2015) gồm: Về mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp của Trường Tiểu học Tân Kỳ - Tứ Kỳ và cả huyện Tứ Kỳ; Về công tác bồi dưỡng - Biện pháp bồi dưỡng nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở huyện Tứ Kỳ - Hải Dương gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về việc bồi dưỡng nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên; Xây dựng bộ tiêu chí cụ thể và biểu điểm đánh giá mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp cho giáo viên; Xây dựng nội dung bồi dưỡng nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp; Xây dụng kế hoạch bồi dưỡng; Tổ chức thực hiện; Tạo động lực cho giáo viên tích cực bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp và nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp; - Kết quả đạt được.

13. Hình thành kĩ năng sư phạm theo Chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông

13. Hình thành kĩ năng sư phạm theo Chuẩn nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động thực hành ở trường phổ thông

 17:33 22/08/2016

Bài báo trình bày quy trình hình thành kĩ năng sư phạm cho sinh viên theo Chuẩn nghề nghiệp và một số kiến nghị.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

 11:12 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm lược Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trên địa bàn.
Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên, tiểu học, chuẩn nghề nghiệp, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế.

14. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở THPT

14. Phát triển năng lực dạy học toán cho sinh viên sư phạm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở THPT

 20:06 07/07/2016

Bài báo trình bày kết quả khảo sát đội ngũ giảng viên của một số trường đại học sư phạm (ĐH Hải Phòng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Tây Bắc, ĐH Hồng Đức, ĐH Đồng Tháp, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên) về nhận thức của giáo viên Toán về năng lực dạy học Toán; tình hình giáo viên Toán thực hiện những hoạt động dạy học theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; năng lực tiến hành những hoạt động dạy học Toán của giáo viên trung học phổ thông; nhận thức của sinh viên về chuẩn nghề nghiệp giáo viên; nhân thức của sinh viên về sự cần thiết của những kĩ năng cần rèn luyện trong thực hành lí luận dạy học đối với nội dung Hàm số... Từ đó, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên thông qua dạy học nội dung hàm số ở trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây