68. PHÁT HUY NĂNG LỰC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRỰC TIẾP  CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ TRONG QUÂN ĐOÀN 4 HIỆN NAY

68. PHÁT HUY NĂNG LỰC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRỰC TIẾP CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ Ở ĐƠN VỊ CƠ SỞ TRONG QUÂN ĐOÀN 4 HIỆN NAY

 04:43 29/05/2020

Tóm tắt: Dân chủ trong quân đội là quyền làm chủ của mọi quân nhân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế... Thực hiện tốt dân chủ là điều kiện bảo đảm sự đoàn kết nhất trí trong từng đơn vị và toàn quân. Từ những biểu hiện của dân chủ, bài viết đã chỉ ra những thành tựu và hạn chế của dân chủ ở đơn vị cơ sở trong Quân đoàn 4; từ đó đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt dân chủ trực tiếp ở đơn vị cở sở thuộc Quân đoàn 4 hiện nay.
Từ khóa: Dân chủ, dân chủ trực tiếp, thực hiện dân chủ ở đơn vị cơ sở trong quân đoàn 4.

68. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA

68. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA

 01:15 23/08/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống tư tưởng giá trị cho toàn Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong hệ thống di sản đó, tư tưởng về dân chủ, đặc biệt tư tưởng dân chủ trên lĩnh vực văn hóa có vị trí rất quan trọng. Hiện nay, văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội mà còn có vị trí quan trọng trong việc hình thành và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc tư tưởng dân chủ trên lĩnh vực văn hóa của Người, nhằm rút ra những bài học và vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với bối cảnh mới, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

1.	Tư tưởng “hăng hái và thông suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục

1. Tư tưởng “hăng hái và thông suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục

 04:00 19/07/2017

Bài báo trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục (hăng hái dạy tốt, học tốt; thầy trò thông suốt về tư tưởng trong quá trình dạy học; thông suốt trong công tác quản lí) và việc vận dụng tư tưởng “hăng hái và thông suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dạy học ở Học viện chính trị - Bộ quốc phòng hiện nay.

38.	Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên với việc phát huy dân chủ trong sinh viên ở Đại học Thái Nguyên

38. Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên với việc phát huy dân chủ trong sinh viên ở Đại học Thái Nguyên

 22:22 13/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược những hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong nhà trường; các hoạt động tích cực của các tổ chức trên vào việc hiện thực dân chủ đã đem lại những biến đổi quan trọng với quá trình quản lí và đào tạo.

6. Tìm hiểu về sự phát triển, bổ sung lí luận về dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam

6. Tìm hiểu về sự phát triển, bổ sung lí luận về dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 11:21 10/07/2017

Bài báo trình bày về sự phát triển và bổ sung lí luận dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. QUAN ĐIỂM MÁCXIT VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

7. QUAN ĐIỂM MÁCXIT VỀ DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 11:21 10/07/2017

Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng có ý nghĩa và giữ vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Dân chủ theo quan điểm Macxit đã được Đảng và Hồ Chí Minh vận dụng vào tình hình đất nước ta là phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

4. Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh Mục tiêu và biện pháp bảo đảm chất lượng giáo dục- đào tạo hiện nay

4. Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh Mục tiêu và biện pháp bảo đảm chất lượng giáo dục- đào tạo hiện nay

 22:12 12/02/2017

Bài báo giới thiệu tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh là mục tiêu và biện pháp bảo đảm chất lượng giáo dục- đào tạo, nội dung cơ bản của tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực tiến dân chủ trong giáo dục Việt Nam.

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

8. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí “khoa học, dân chủ, nêu gương” tại các trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

 23:14 04/08/2016

Bài viết trình bày phương hướng cơ bản trong xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lí của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị; nội dung phong cách lãnh đạo, quản lí cần xây dựng của đội ngũ cán bộ quản lí các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng phong cách lãnh đạo, quản lí tại các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây