10. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

10. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 14:48 19/04/2021

Tóm tắt: Nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những hiểu biết đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương. Với đặc thù học sinh đến từ nhiều địa phương khác nhau, việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Bài báo nghiên cứu thực trạng thực hiện nội dung giáo dục địa phương tại các trường chuyên biệt này là cơ sở để đề xuất những giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh theo đúng định hướng và mục tiêu của chương trình mới. Các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay đã thực hiện nội dung giáo dục địa phương và đạt được một số kết quả nhất định; tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập về nhiều mặt. Vì vậy, nghiên cứu này mang tính cần thiết nhất định trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục địa phương, Dân tộc nội trú, dân tộc thiểu số, giáo dục chuyên biệt

49. THỰC TRẠNG LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

49. THỰC TRẠNG LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Thực trạng dạy và học trong thời gian qua cho thấy, số sinh viên dân tộc thiểu số tại Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên mắc lỗi phát âm trong tiếng Anh là khá phổ biến, đặc biệt tập trung ở nhóm sinh viên năm thứ nhất. Điều này một phần là do chịu tác động ảnh hưởng từ tiếng mẹ đẻ, một phần là do trong suốt thời gian học phổ thông, học sinh ít khi được thực hành nói tiếng Anh ở trên lớp cũng như ít được giao tiếp với người nước ngoài, thiếu môi trường giao tiếp, thiếu thực tiễn đối với phát âm trong giao tiếp tiếng Anh. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng lỗi phát âm tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nhằm tìm ra những giải giáp hiệu quả cho thời gian tới.
Từ khóa: Lỗi phát âm, tiếng Anh, dân tộc thiểu số, sinh viên, năm thứ nhất.

50. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

50. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Phát âm tiếng Anh có vai trò và ảnh hưởng lớn đến sự thành công của việc học mà kết quả cuối cùng là giao tiếp hiệu quả. Để khắc phục các lỗi như: ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ lên phát âm tiếng Anh; đọc thiếu âm đuôi của từ; đọc sai trọng âm của từ và của câu; dùng phụ âm của tiếng Thái, H’Mông hoặc Việt khi phát âm một số phụ âm trong tiếng Anh... đòi hỏi cả giảng viên và sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên phải cố gắng và nỗ lực trong việc dạy và học của mình. Ý thức và nỗ lực trong học tập có vai trò to lớn trong việc thành bại của việc học phát âm tiếng Anh đối với các sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Từ khóa: Lỗi phát âm, dân tộc thiểu số, ngữ pháp, từ vựng, phát âm tiếng Anh.

04. Quản lí hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

04. Quản lí hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 19:00 08/03/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học tập là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập của học sinh nói chung và các học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số nói riêng. Bài viết phân tích thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học cơ sở ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở trung học cơ sở trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở huyện miền núi.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động học tập, dân tộc thiểu số, học sinh, trung học cơ sở, Hướng Hóa, Quảng Trị.

17. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

17. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TOÀN CẦU HÓA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nơi đây. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng miền núi, dân tộc, cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ: đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; đẩy mạnh xóa mù chữ; đào tạo nghề ngắn hạn; đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho các hộ nghèo về kĩ thuật, khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình; đào tạo nghề phi nông nghiệp và trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho thanh niên; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực quản lí hành chính, quản lí kinh tế-xã hội theo chức danh, vị trí làm việc đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lí; điều hành và thực thi công vụ cho cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định...
Bài viết đề cập một số giải pháp đào tao, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, đáp ứng yêu cầu toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, vùng Tây Bắc, dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực.

18. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP CƠ SỞ Ở KHU VỰC TÂY BẮC HIỆN NAY

18. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP CƠ SỞ Ở KHU VỰC TÂY BẮC HIỆN NAY

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Khu vực Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Để khu vực này phát triển nhanh, bền vững, hoà nhập với sự phát triển chung của kinh tế cả nước, thì việc nâng cao năng lực của cán bộ, đặc biệt là cán bộ dân tộc thiểu số cấp cơ sở, càng trở nên cấp thiết. Trong đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số cấp cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí của họ.
Từ khoá: Tây Bắc, cán bộ cơ sở, dân tộc thiểu số, đào tạo, bồi dưỡng.

21. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍCH ỨNG VỚI HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

21. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍCH ỨNG VỚI HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về một số yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến thích ứng với học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Kết quả được nghiên cứu trên 410 sinh viên dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đang học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Đại học Tân Trào, Tuyên Quang.
Từ khóa: Thích ứng, học tập nhóm, tín chỉ, sinh viên, dân tộc thiểu số.

25. Phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số và vai trò đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam hiện nay

25. Phát triển nguồn nhân lực nữ dân tộc thiểu số và vai trò đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam hiện nay

 09:33 19/09/2018

Tóm tắt: Nếu con người là nguồn lực có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thì phụ nữ là bộ phận cơ bản cấu thành nguồn lực ấy. Tuy nhiên với hơn nửa dân số và chiếm số đông trong lực lượng lao động nhưng phụ nữ vẫn còn chịu nhiều bất công trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số. Vì vậy, vấn đề phát triển dân tộc thiểu số nữ, đặc biệt là nữ các dân tộc thiểu số luôn là vấn đề lớn đối với chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Bài viết nghiên cứu về vấn đề phát triển dân tộc thiểu số nữ các dân tộc thiểu số và vai trò của họ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số nữ, dân tộc thiểu số, tăng trưởng kinh tế, phát triển dân tộc thiểu số.

06. Dạy học thành ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học Tày - Thái theo hướng vận dụng hiểu biết văn hóa và tiếng mẹ đẻ của người bản ngữ

06. Dạy học thành ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học Tày - Thái theo hướng vận dụng hiểu biết văn hóa và tiếng mẹ đẻ của người bản ngữ

 17:44 23/04/2018

Tóm tắt: Việc dạy học tiếng Việt như một “ngôn ngữ thứ hai” cho HS dân tộc thiểu số trong thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Trong bài báo này, chúng tôi muốn đề xuất một phương pháp dạy học thành ngữ (TN) tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số cấp tiểu học theo mô hình giáo dục song ngữ.
Từ khóa: tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, “ngôn ngữ thứ hai”, thành ngữ, dân tộc thiểu số.

01. Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

01. Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 17:37 23/04/2018

Tóm tắt: Bài viết là kết quả nghiên cứu, phân tích những vấn đề cơ bản về quản lí nhà nước; Quản lí nhà nước về giáo dục; Phân cấp quản lí Nhà nước về giáo dục; Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số; Đổi mới quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; từ đó, đề xuất những nội dung cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện đối với giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: Quản lí, quản lí nhà nước, quản lí nhà nước về giáo dục, dân tộc thiểu số, Đồng bằng sông Cửu long.

02. Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số

02. Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số

 17:37 23/04/2018

Tóm tắt: Chế độ cử tuyển là chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số của Đảng và nhà nước. Đổi mới chế độ cử tuyển nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách cử tuyển, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết. Bài viết góp phần giải quyết những vấn đề: mối quan hệ chế độ cử tuyển với phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; khái quát về tình hình thực hiện chế độ cử tuyển từ năm 1990 đến nay và một số giải pháp đổi mới chế độ cử tuyển trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Cử tuyển, Chính sách cử tuyển, Chế độ cử tuyển, Dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực.

03. Chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay

03. Chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay

 14:48 05/12/2017

Tóm tắt: Học sinh phổ thông dân tộc nội trú là đối tượng chính sách luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, hỗ trợ thông qua ban hành và thực hiện các chính sách khác nhau. Nội dung bài viết đề cập đến một số vấn đề lí luận cơ bản về quá trình chính sách; các cách tiếp cận chính sách; chức năng và yêu cầu về chính sách tài chính đối với học sinh phổ thông dân tộc nội trú; chính sách tài chính đối với học sinh dân tộc thiểu số với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ gián tiếp.
Từ khóa: Chính sách, tài chính, học sinh, dân tộc thiểu số.

05. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ CẤP HUYỆN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI HÀ GIANG

05. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC THỰC TIỄN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ CẤP HUYỆN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI HÀ GIANG

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Thực trạng năng lực (NL) tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí cấp huyện là người dân tộc thiểu số miền núi Hà Giang thể hiện ở bảy nội dung cơ bản: 1. NL nắm bắt và cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương và nhiệm vụ công tác; 2. Năng lực quản lí nhà nước và quản lí kinh tế - xã hội; 3. NL ra quyết định, lựa chọn phương án tối ưu; 4. NL vận động quần chúng tổ chức thực hiện; 5. NL kiểm tra việc tổ chức thực hiện; 6. NL xử lí các tình huống lãnh đạo - quản lí; 7. NL sơ - tổng kết việc tổ chức thực hiện.
Từ khóa: Năng lực tổ chức thực tiễn, dân tộc thiểu số.

18. Đào tạo cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp cơ sở phục vụ việc thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh Đắk Lắk

18. Đào tạo cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp cơ sở phục vụ việc thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh Đắk Lắk

 17:31 07/11/2017

Tóm tắt: Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp cơ sở có ý nghĩa to lớn trong việc giúp tỉnh Đắk Lắk tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc nói riêng và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Trong thời gian qua, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk đã đạt được kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số cấp cơ sở vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu của thời kì mới. Bài viết neeu và phân tích một số giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức người dân tộc thiểu số, phục vụ tốt việc triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Từ khóa: đào tạo, dân tộc thiểu số, cơ sở, chính sách dân tộc.

06. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa hiện nay

06. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa hiện nay

 14:03 19/10/2017

Tóm tắt: Quá trình phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số phải là kết quả của việc thực hiện đồng bộ những giải pháp được nêu trong bài và trong hệ thống các giải pháp đó, thì hoạt động giáo dục, đào tạo có vai trò rất quan trọng, cấp thiết nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo ra đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật, quản lí kinh tế, xã hội, công nhân kĩ thuật và nhân viên nghiệp vụ lành nghề để xây dựng và phát triển miền núi, vùng dân tộc thiểu số, đưa các dân tộc thiểu số nhanh chóng tiến lên, hòa nhập vào công cuộc đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ khóa: giải pháp, dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực, Thanh Hóa.

36. NÂNG CAO Ý THỨC TỰ ĐÀO TẠO CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP XÃ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

36. NÂNG CAO Ý THỨC TỰ ĐÀO TẠO CHO CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP XÃ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Ý thức tự đào tạo của cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế là động lực bên trong thúc đẩy sự phát triển năng lực của đội ngũ này trước đòi hỏi ngày càng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong thời kì phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ hiện nay. Vì thế, nâng cao ý thức tự đào tạo của cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiện Huế luôn là trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ. Nghiên cứu này chỉ ra sự cần thiết và những giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia đào tạo và tự đào tạo của cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Từ khóa: Cán bộ, dân tộc thiểu số, tự đào tạo.

02. Một số vấn đề về hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

02. Một số vấn đề về hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

 15:51 07/09/2017

Tóm tắt: Trong những năm qua, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đã từng bước phát triển, khẳng định vị trí quan trọng trong việc tạo nguồn đào tạo nhân lực dân tộc thiểu số có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng của các địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú cần phải có những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Trường phổ thông dân tộc nội trú, Đổi mới giáo dục.

48. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

48. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

 10:09 23/08/2017

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng an ninh ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này góp phần làm rõ thực trạng, chỉ ra những hạn chế và đề xuất hệ thống các giải pháp khoa học nhằm phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trên địa bàn đã nêu.

20. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức

20. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức.

20. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đồng hành cùng Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học – 5 năm nhìn lại

20. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đồng hành cùng Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học – 5 năm nhìn lại

 16:30 11/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và nhiệm vụ của SEQAP; thực trạng nhóm dân tộc thiểu số ở các tỉnh tham gia SEQAP và kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số của SEQAP.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây