41. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN  TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM

41. SỬ DỤNG SƠ ĐỒ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Tổ chức không gian du lịch là sự bố trí, sắp xếp các hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch trên lãnh thổ gắn với tài nguyên du lịch, tạo nên các sản phẩm du lịch độc đáo nhằm nâng cao sức cạnh tranh của lãnh thổ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của ngành du lịch trong toàn bộ nền kinh tế của lãnh thổ. Với ưu thế kết nối các thành phần và biểu hiện mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp sơ đồ hóa có vai trò rất lớn trong phát triển năng lực tư duy liên hệ theo lãnh thổ. Bài viết tập trung nghiên cứu phương pháp sử dụng sơ đồ hóa trong dạy học học phần Địa lí du lịch Việt Nam nhằm phát triển năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ cho sinh viên Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng.
Từ khóa: Sơ đồ, năng lực tư duy, Địa lí du lịch, lãnh thổ, dạy học địa lí.

09. Tích hợp kiến thức văn học trong dạy học Địa lí 12 (phần Tự nhiên) để phát triển năng lực vận dụng kiến thức địa lí cho học sinh

09. Tích hợp kiến thức văn học trong dạy học Địa lí 12 (phần Tự nhiên) để phát triển năng lực vận dụng kiến thức địa lí cho học sinh

 18:18 01/03/2020

Tóm tắt: Địa lí là môn học có nhiều khả năng và thuận lợi trong dạy học tích hợp, đặc biệt là Địa lí lớp 12. Vì kiến thức môn học rất rộng cả môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội và các mối quan hệ cơ bản của nó. Muốn hiểu rõ, hiểu sâu các kiến thức địa lí rất cần đến kiến thức của nhiều môn học khác, từ đó có thể vận dụng kiến thức địa lí vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nội dung của bài viết này đề cập đến các biện pháp tích hợp kiến thức văn học trong dạy học Địa lí lớp 12 nhằm tạo hứng thú học tập, phát triển năng lực vận dụng kiến thức địa lí để giải thích các sự vận hiện tượng trong thơ, ca dao, tục ngữ, làm cho học sinh hiểu sâu sắc cả kiến thức địa lí và kiến thức văn học.
Từ khóa: Tích hợp, dạy học tích hợp, dạy học địa lí, kiến thức văn học.

10. Tích hợp kiến thức địa lí địa phương tỉnh An Giang trong dạy học Địa lí 10 ở trường phổ thông

10. Tích hợp kiến thức địa lí địa phương tỉnh An Giang trong dạy học Địa lí 10 ở trường phổ thông

 17:18 10/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày vai trò, vị trí của địa lí địa phương trong chương trình địa lí ở trường phổ thông và một số nội dung tích hợp kiến thức địa lí địa phương tỉnh An Giang trong dạy học Địa lí lớp 10 ở trường trung học phổ thông, giúp học sinh tìm hiểu và đánh giá đúng tiềm năng thiên nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ khóa: tỉnh An Giang, địa lí địa phương, dạy học địa lí, tích hợp.

13. Thiết kế quy trình tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông 

13. Thiết kế quy trình tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông 

 10:59 05/10/2017

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về ba cách tiếp cận dạy học phân hóa là: dựa trên năng lực nhận thức; phong cách học tập; đặc điểm trí tuệ của học sinh và đề xuất quy trình tổ chức dạy học phân hóa trong môn Địa lí 10 ở trường trung học phổ thông. Xuyên suốt trong tất cả các giai đoạn của quy trình tổ chức dạy học phân hóa đều thể hiện phân hóa về năng lực nhận thức, phong cách học tập, đặc điểm trí tuệ của học sinh. Từ việc tìm hiểu học sinh, xác định mục tiêu dạy học, tổ chức dạy học đến kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục. Quy trình dạy học phân hóa là một vòng lặp thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa các giai đoạn của quá trình tổ chức dạy học phân hóa.
Từ khóa: dạy học phân hóa, phong cách học tập, đặc điểm trí tuệ, năng lực nhận thức, dạy học Địa lí.

29. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

29. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:26 23/08/2017

Bài viết phân tích nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức dạy học phân hóa trong môn Điạ lí 10 ở trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực của học sinh trong học tập, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông

12. Giáo dục chủ quyền biển đảo theo hướng tích hợp trong dạy học Địa lí 9

12. Giáo dục chủ quyền biển đảo theo hướng tích hợp trong dạy học Địa lí 9

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đất nước được ổn định và phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Bài viết này đề cập việc tích hợp nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo trong dạy học Địa lí 9, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Keywords: Tích hợp giáo dục, chủ quyền biển đảo, dạy học Địa lí.

13. Phân loại các phương tiện dạy học Địa lí và vai trò của chúng trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

13. Phân loại các phương tiện dạy học Địa lí và vai trò của chúng trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

 16:27 22/02/2017

Bài báo trình bày phân loại các phương tiện dạy học Địa lí và vai trò của các nhóm phương tiện dạy học Địa lí ở trường phổ thông giúp giáo viên tổ chức tốt các hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.

14. Biện pháp kĩ thuật sử dụng có hiệu quả tranh ảnh trong dạy học Địa lí

14. Biện pháp kĩ thuật sử dụng có hiệu quả tranh ảnh trong dạy học Địa lí

 16:27 22/02/2017

Bài báo trình bày các kĩ năng được hình thành và phát triển qua sử dụng tranh ảnh; một số biện pháp kĩ thuật sử dụng có hiệu quả tranh ảnh trong dạy học Địa lí.

22. Phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa trong dạy học Địa lí 10 nhằm mang lại hiệu quả dạy học

22. Phương pháp hướng dẫn học sinh đọc sách giáo khoa trong dạy học Địa lí 10 nhằm mang lại hiệu quả dạy học

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của sách giáo khoa, hướng dẫn học sinh phương pháp đọc sách giáo khoa và phương pháp rèn luyện các kĩ năng giúp học sinh đọc sách giáo khoa trong dạy học Địa lí 10 nhằm mang lại hiệu quả dạy học.

12. Nâng cao hiệu quả dạy học địa lí cho học sinh khiếm thính ở trung học cơ sở

12. Nâng cao hiệu quả dạy học địa lí cho học sinh khiếm thính ở trung học cơ sở

 08:28 25/10/2016

Bài báo trình bày những điều chỉnh quá trình dạy học, xây dựng tư liệu hỗ trợ dạy- học, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên kiến thức và kĩ năng để nâng cao hiệu quả dạy học địa lí cho học sinh khiếm thính ở trung học cơ sở.

15. Thiết kế hoạt động học tập cho sinh viên trong dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam ở khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm

15. Thiết kế hoạt động học tập cho sinh viên trong dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam ở khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm

 16:48 19/09/2016

Trong dạy học ở đại học hiện nay, giảng viên vẫn chủ yếu nghiêng về “thiết kế các hoạt động dạy học” khi lên lớp mà chưa chú trọng thiết kế những hoạt động học tập cho sinh viên. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu, thiết kế các hoạt động cho sinh viên trong học tập môn Địa lí tự nhiên Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

21. Phương pháp rèn luyện kĩ năng đọc và vẽ lát cắt địa hình cho học sinh trong dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường phổ thông

21. Phương pháp rèn luyện kĩ năng đọc và vẽ lát cắt địa hình cho học sinh trong dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường phổ thông

 10:46 15/09/2016

Bài viết đề cập phương pháp rèn luyện kĩ năng đọc và vẽ lát cắt địa hình cho học sinh trong dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường phổ thông. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản như: Rèn kĩ năng đọc lát cắt địa hình, giúp học sinh biết được lát cắt đi qua những miền, khu địa hình nào, điểm đầu và điểm cuối của lát cắt; Rèn luyện kĩ năng vẽ lát cắt địa hình. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Địa lí nói chung và Địa lí Việt Nam nói riêng ở trường phổ thông.

15. Tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

15. Tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về bản đồ địa lí và kĩ năng sử dụng bản đồ địa lí trong dạy học; một số hình thức tổ chức dạy học tích hợp kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông (dạy học hợp tác; dạy học phân hóa; dạy học chương trình hóa).

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây