10. Vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy Tin học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

10. Vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy Tin học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 22:52 29/03/2020

Tóm tắt: Tin học là một môn học mang tính khoa học và ứng dụng đòi hỏi kĩ năng thao tác và thực hành chuẩn xác. Giảng viên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng hiệu quả đạt được còn hạn chế. Bài viết này đề cập đến phương pháp dạy học hợp tác và cách vận dụng trong dạy học tin học cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các học phần tin học.
Từ khóa: dạy học hợp tác, nhóm, tin học.

09. Một số vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên

09. Một số vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên

 17:39 28/10/2019

Tóm tắt: Kĩ năng làm việc hợp tác là một trong những kĩ năng xã hội quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa, chính vì vậy, dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác là một xu thế tất yếu trong dạy học hiện đại. Bài viết trình bày một số thuyết cơ sở của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; cấu trúc của quá trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; các yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác. Từ đó, làm cơ sở để triển khai các hoạt động dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, kĩ năng làm việc hợp tác, kĩ năng hợp tác.

33. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC Ở TIỂU HỌC

33. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC Ở TIỂU HỌC

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Dạy học hợp tác là một chiến lược dạy học, ngoài việc giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập, còn giúp học sinh phát triển kĩ năng học tập hợp tác và các kĩ năng xã hội khác. Bài viết trình bày cấu trúc và nội dung của mô hình dạy học hợp tác, trong đó bao gồm những thành tố cấu trúc cơ bản nhất cấu thành kiểu dạy học hợp tác và phân tích các thành tố đó.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, học tập hợp tác, mô hình, tiểu học, kĩ thuật dạy học.

36. TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ VÍ DỤ BAN ĐẦU

36. TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ VÍ DỤ BAN ĐẦU

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Với định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, dạy học hợp tác là một phương pháp dạy học giúp học sinh tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức, phát triển các kĩ năng xã hội. Bài viết đề cập vấn đề tổ chức dạy học hợp tác môn Toán cho học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, học sinh trung học phổ thông.

12. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC  THEO NHÓM VỚI DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG  DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

12. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM VỚI DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 16:18 24/04/2017

Hình thành và phát triển năng lực dạy học là vấn đề quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường đại học. Để góp phần phát triển năng lực dạy học của sinh viên, cần rèn luyện cho các em kĩ năng phối hợp linh hoạt các phương pháp dạy học trong quá trình dạy học. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung vào vấn đề rèn luyện kĩ năng vận dụng phối hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học nhằm góp phần nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên.

12. Một số kĩ thuật cần được sử dụng trong phương pháp dạy học hợp tác

12. Một số kĩ thuật cần được sử dụng trong phương pháp dạy học hợp tác

 08:54 23/02/2017

Bài báo giới thiệu một số kĩ thuật cần được sử dụng trong phương pháp dạy học hợp tác nhằm khắc phục những khó khăn khi dạy học môn Toán ở tiểu học.

9. Phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học hợp tác nhóm

9. Phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học hợp tác nhóm

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày các đặc trưng của nhiệm vụ nhằm định hướng, kích thích học tập, phát huy tính tích cực, đào sâu kiến thức của sinh viên trong dạy học hợp tác nhóm.

24. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê (Cao Lãnh- Đồng Tháp)

24. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê (Cao Lãnh- Đồng Tháp)

 09:55 13/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm môn Giáo dục công dân ở trường tiểu học – trung học cơ sở Đinh Công Bê và đánh giá những ưu điểm và hạn chế của phương pháp này trong dạy học.

17. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương trình và bất phương trình mũ (Toán 12)

17. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương trình và bất phương trình mũ (Toán 12)

 08:16 23/01/2017

Bài báo giới thiệu tình huống dạy học hợp tác và quy trình thiết kế tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương trình và bất phương trình mũ (Toán 12).

15. Các hướng thiết kế sư phạm cho nội dung dạy học môn Toán ở tiểu học để vận dụng dạy học hợp tác có hiệu quả

15. Các hướng thiết kế sư phạm cho nội dung dạy học môn Toán ở tiểu học để vận dụng dạy học hợp tác có hiệu quả

 16:11 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày sự cần thiết thiết kế sư phạm cho nội dung dạy học hợp tác, các hướng thiết kế sư phạm cụ thể, gồm: tạo ra những tình huống gợi được vấn đề; tích hợp một số nội dung của bài học; toán học hóa những tình huống thực tế và thực tế hóa các vấn đề toán học để tạo hứng thú cho học sinh; tạo ra những vấn đề có tính mở, toán vui, toán ngụy biện, câu đố; yêu cầu hạn chế về thời gian; thiết kế dưới dạng trò chơi hoặc mang yếu tố vui chơi
Từ khóa: thiết kế sư phạm, dạy học, toán tiểu học, dạy học hợp tác

19. Dạy học hợp tác theo nhóm môn Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

19. Dạy học hợp tác theo nhóm môn Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

 14:32 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập khái niệm, vai trò ưu thế của dạy học hợp tác theo nhóm, một số mô hình tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm và quy trình của dạy học hợp tác theo nhóm. Tiếp đó, tác giả giới thiệu về dạy học hợp tác theo nhóm môn Vật lí cho học sinh trung học phổ thông, gồm: dạy học hợp tác theo nhóm các khái niệm, các định luật và các bài tập vật lí. Tác giả minh họa các bước tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm qua một số nội dung kiến thức vật lí.
Từ khóa: dạy học hợp tác, môn Vật lí, học sinh trung học phổ thông

16. Tổ chức dạy học hợp tác trong chương trình đào tạo ngành kĩ thuật công nghiệp theo học chế tín chỉ

16. Tổ chức dạy học hợp tác trong chương trình đào tạo ngành kĩ thuật công nghiệp theo học chế tín chỉ

 15:49 28/09/2016

Tóm tắt: Từ việc giới thiệu một số đặc điểm của học tập hợp tác, bài viết phân tích ưu điểm của quá trình học tập hợp tác và quy trình thực hiện kĩ thuật lắp ghép trong dạy học hợp tác và trình bày một số đề xuất đối với việc tổ chức các hoạt động dạy học hợp tác, như: tạo hứng thú đối với các hoạt động học tập hợp tác cho người học, phân nhóm một cách hợp lí, thiết kế và điều khiển tốt các hoạt động nhóm. Tiếp đó, tác giả minh họa cách thức triển khai tổ chức học tập hợp tác trong các học phần ngành Kĩ thuật công nghiệp theo học chế tín chỉ.
Từ khóa: dạy học hợp tác, kĩ thuật công nghiệp, học chế tín chỉ

19. Một số kĩ thuật trong dạy học hợp tác (Phần Hình học lớp 8)

19. Một số kĩ thuật trong dạy học hợp tác (Phần Hình học lớp 8)

 10:40 27/09/2016

Tóm tắt: Hiện nay, dạy học hợp tác đã được ứng dụng nhiều trong dạy học ở các trường phổ thông. Bài viết giới thiệu 2 kĩ thuật thường dùng và có thể áp dụng đại trà vào dạy học hợp tác ở phổ thông, đó là: Kĩ thuật các mảnh ghép và Kĩ thuật kết hợp sơ đồ tư duy với phần mềm Mindjet Mindmanager.
Từ khóa: kĩ thuật, dạy học hợp tác, Hình học 8.

15. Phân biệt giữa phương pháp dạy học hợp tác và hình thức dạy học theo nhóm

15. Phân biệt giữa phương pháp dạy học hợp tác và hình thức dạy học theo nhóm

 17:13 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân biệt rõ giữa phương pháp dạy học hợp tác với hình thức dạy học theo nhóm, để từ đó, giáo viên có sự định hướng và nắm được các thiết kế các hoạt động dạy học có hiệu quả.
Từ khóa: dạy học hợp tác, dạy học theo nhóm.

19. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất và thống kê cho sinh viên đại học ngành Y - Dược

19. Tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất và thống kê cho sinh viên đại học ngành Y - Dược

 13:55 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm tình huống dạy học hợp tác; một số ví dụ về việc thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải bài tập xác suất-thống kê.
Từ khóa: tình huống, dạy học hợp tác, xác suất thống kê, đại học ngành Y - Dược.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây