24. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

24. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 16:09 29/07/2020

Trong cấu trúc mỗi bài học lịch sử, hoạt động khởi động là hoạt động đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kích thích sự tích cực của người học, định hướng tư duy và tạo hứng thú học tập cho học sinh. Tuy nhiên, trong dạy học lich sử hiện nay, nhiều giáo viên chưa có sự đầu tư hợp lí cho hoạt động khởi động. Trên cơ sở khái quát vai trò, yêu cầu của hoạt động khởi động trong dạy học lịch sử, bài viết phân tích hoạt động khởi động trong phương pháp dạy học truyền thống; cách thực hiện hoạt động khởi động phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Từ đó, lấy ví dụ minh họa thiết kế hoạt động khởi động ở bài lịch sử cụ thể trong chương trình trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
Từ khóa: Hoạt động, khởi động, dạy học lịch sử, Lịch sử, trung học phổ thông

06. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình lớp học đảo ngược

06. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình lớp học đảo ngược

 14:21 13/12/2019

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng truyền thông, các trang mạng xã hội có tiềm năng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình dạy học. Với mô hình lớp học đảo ngược, tính tự lực học tập của học sinh được phát huy cao độ, toàn bộ kho tài liệu bài giảng có thể số hóa và người học chủ động hoàn toàn với việc học tập của mình. Mạng xã hội học tập Edmodo với những tính năng hữu ích có thể giúp giáo viên tiến hành tổ chức lớp học theo mô hình lớp học đảo ngược hiệu quả. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lí thuyết về mô hình dạy học mới, cấu trúc và cách sử dụng mạng xã hội học tập, bài viết đưa ra những vấn đề khái quát về mô hình lớp học đảo ngược, đề xuất cách sử dụng Edmodo trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông theo mô hình này.
Từ khóa: Mạng xã hội, Edmodo, lớp học đảo ngược, dạy học Lịch sử.

39. GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

39. GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Lòng nhân ái là một trong những giá trị quan trọng của con người và là vẻ đẹp của truyền thống, văn hóa của người Việt Nam. Giáo dục lòng nhân ái cho học sinh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các trường trung học, cũng như đối với môn học Lịch sử. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào những ư thế, nội dung và phương pháp giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua việc dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy Lịch sử ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Lòng nhân ái, dạy học Lịch sử, trung học phổ thông.

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt: Để thực hiện mục tiêu môn học ở trường phổ thông, ngoài việc tiến hành bài học nội khóa, ngoại khoá lịch sử là một hình thức tổ chức dạy học được học sinh rất thích thú. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh được bồi dưỡng kiến thức, giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ và phát triển các năng lực của bản thân. Bài viết làm rõ ý nghĩa của hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử; mối quan hệ giữa hoạt động ngoại khóa và hoạt động nội khóa; các biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên.
Từ khóa: Ngoại khóa, hoạt động ngoại khóa, dạy học Lịch sử.

07. Sự cần thiết của phương pháp tích hợp trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay

07. Sự cần thiết của phương pháp tích hợp trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay

 10:02 07/05/2019

Tóm tắt: Hiện nay, tích hợp đang là xu thế của giáo dục thế giới. Ở Việt Nam, lí thuyết tích hợp đã được áp dụng để xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông, song việc vận dụng phương pháp tích hợp trong dạy học Lịch sử còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ lí luận chung về tích hợp, dạy học tích hợp, phương pháp tích hợp, các mức độ tích hợp và ý nghĩa của phương pháp tích hợp trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp, tích hợp, dạy học lịch sử, trung học phổ thông.

18. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 CHỦ ĐỀ THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

18. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 CHỦ ĐỀ THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

 09:38 16/11/2017

Tóm tắt: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử chủ đề Thời đại dựng nước Văn Lang - Âu Lạc là yêu cầu cần thiết để giảm bớt tính khô khan của môn Lịch sử và đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Xuất phát từ đặc điểm của hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử, có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm trong giờ lên lớp (hình thức cuộc thi thuyết trình lịch sử) hoặc hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp (hình thức dạ hội lịch sử hoặc tham quan lịch sử). Việc vận dụng các hình thức và cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cần linh hoạt và phù hợp với thực tế của nhà trường, địa phương.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, dạy học lịch sử, Văn Lang, Âu Lạc

19. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

19. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 09:38 16/11/2017

Tóm tắt: Dạy học theo hình thức trải nghiệm là một hình thức dạy học quan trọng trong quá trình chuyển từ dạy học chủ yếu “Định hướng nội dung” sang “Định hướng năng lực” phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Để làm tốt mục tiêu này, trong dạy học Lịch sử, giáo viên cần tích cực tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Bài viết này đề cập việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tại di tích lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, di tích lịch sử, dạy học lịch sử, trung học cơ sở.

51. XÂY DỰNG CẤU TRÚC BÀI HỌC TRÊN LỚP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

51. XÂY DỰNG CẤU TRÚC BÀI HỌC TRÊN LỚP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Xây dựng cấu trúc bài học linh hoạt, phù hợp có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học nói chung, dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông nói riêng. Bài viết này trình bày một số khái niệm liên quan đến cấu trúc bài học, vị trí, vai trò của cấu trúc bài học và đề xuất một số biện pháp xây dựng cấu trúc bài học lịch sử trên lớp theo hướng đổi mới nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập trong nhận thức của học sinh.
Từ khóa: cấu trúc bài học, phát huy tính tích cực, dạy học lịch sử, trung học phổ thông.

48. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN - HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

48. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN - HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ thực tiễn phát triển năng lực nhận thức học sinh dân tộc thiểu số trong dạy học Lịch sử ở các trường trung học phổ thông ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử tại địa bàn miền núi Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Học sinh dân tộc thiểu số, năng lực nhận thức, dạy học lịch sử.

49. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

49. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là vấn đề đặc biệt quan trọng trong dạy học hiện nay, vì năng lực giải quyết vấn đề không những giúp HS chủ động, sáng tạo trong việc tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức trong quá trình học tập, mà còn rèn cho các em kĩ năng giải quyết các tình huống của cuộc sống, thích ứng những thay đổi trong sự vận động của xã hội hiện đại. Bài viết này đề cập việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, dạy học lịch sử, trung học phổ thông.

50. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

50. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Hiện nay, do những điều kiện khác nhau nên việc vận dụng những biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nói chung và năng lực hợp tác nói riêng cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết trình bày một số biện pháp nhằm phát triển năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử trên ba mặt: kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, phát triển kĩ năng và hình thành những năng lực cần thiết trong học tập cũng như thực tiễn cuộc sống.
Từ khóa: năng lực hợp tác, dạy học lịch sử, trung học phổ thông

53. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN, TRANH LUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 1802-1884) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

53. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN, TRANH LUẬN ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 1802-1884) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 10:18 23/08/2017

Lịch sử là nhận thức của con người về cuộc sống đã diễn ra trong quá khứ với những nguồn sử liệu phong phú và nhận thức lịch sử đa chiều. Nếu có tư duy phản biện, học sinh sẽ học lịch sử với lăng kính phản biện của nhà sử học để tìm ra nhận thức đúng đắn, giúp các em yêu thích khám phá lịch sử dưới nhãn quan cá nhân của mình. Đồng thời, tư duy phản biện cũng giúp các em biết đánh giá các thông tin, vấn đề trong cuộc sống hiện tại để quyết định hành động đúng đắn nhất. Với ý nghĩa đó, bài viết này sẽ tập trung vận dung phương pháp thảo luận, tranh luận trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông để hướng tới hình thành và phát triển tư duy phản biện cho học sinh.

28. TÍCH HỢP KIẾN THỨC VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

28. TÍCH HỢP KIẾN THỨC VĂN HỌC, ĐỊA LÍ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:26 23/08/2017

Dạy học tích hợp là một xu hướng hiện đại mang lại hiệu quả cao và được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Bài viết này giới thiệu về ý nghĩa của tích hợp kiến thức trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng, trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp tích hợp kiến thức văn học, kiến thức địa lí trong dạy học lịch sử lớp 12 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

07. Xây dựng hệ thống câu hỏi tạo tình huống có vấn đề để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

07. Xây dựng hệ thống câu hỏi tạo tình huống có vấn đề để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 09:47 22/08/2017

Tóm tắt: Câu hỏi tạo “tình huống có vấn đề” là một trong những biện pháp để phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học ở trường trung học phổ thông. Từ những “tình huống có vấn đề”, học sinh không những kiến tạo được nội dung tri thức một cách sâu sắc mà còn phát triển được những năng lực chuyên biệt khi học môn Lịch sử. Bài viết này tập trung làm rõ một số nguyên tắc, quy trình thiết kế câu hỏi tạo “tình huống có vấn đề”, cách sử dụng và một số dạng câu hỏi tạo “tình huống có vấn” đề trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Câu hỏi tạo tình huống, Phát triển năng lực, Dạy học lịch sử.

06. Giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo quốc gia cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

06. Giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo quốc gia cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 10:39 07/08/2017

Tóm tắt: Bảo vệ chủ quyền quốc gia nói chung, chủ quyền biển đảo quốc gia nói riêng là nhiệm vụ sống còn của mỗi dân tộc. Theo đó, giáo dục cho học sinh ý thức và trách nhiệm về chủ quyền biển đảo Tổ quốc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông. Bài viết này đề cập một số biện pháp giáo dục học sinh ý thức về chủ quyền biển đảo quốc gia trong giờ học nội khóa. Qua đó, không chỉ giúp học sinh hiểu sâu sắc về kiến thức lịch sử, mà còn nâng cao ý thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: giáo dục chủ quyền biển đảo quốc gia, dạy học lịch sử, trung học phổ thông.

07. Thiết kế hoạt động dạy - học môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

07. Thiết kế hoạt động dạy - học môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

 10:39 07/08/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết kế hoạt động dạy - học trong môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trên cơ sở xác định được các tiêu chí đánh giá cho mỗi hoạt động dạy - học và chỉ rõ những nấc thang trong quá trình hình thành, phát triển năng lực học sinh, tác giả tập trung làm rõ quy trình thiết kế và tổ chức hoat động dạy - học trong môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng đã nêu.
Từ khóa: Hoạt động dạy - học, dạy học lịch sử, môn Lịch sử, phát triển năng lực.

16. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập môn Lịch sử với phần mềm sơ đồ tư duy - Mind Manager 9.0

16. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập môn Lịch sử với phần mềm sơ đồ tư duy - Mind Manager 9.0

 21:33 16/07/2017

Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. Trên cơ sở hướng dẫn các bước sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy 9.0, tác giả đề xuất bốn nhóm biện pháp rèn luyện cho học sinh kĩ năng học tập môn Lịch sử với sơ đồ tư duy, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

41. GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC VÀ TINH THẦN DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

41. GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC VÀ TINH THẦN DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

 08:32 11/07/2017

Trên cơ sở những tài liệu của Hồ Chí Minh, chúng tôi lựa chọn sử dụng nhằm phục vụ việc giáo dục cho học sinh lòng yêu nước và tinh thần dân tộc trong dạy học lịch sử. Khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc nói riêng và đề xuất các biện pháp giáo dục góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đặt ra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

42. SỬ DỤNG BỘ SÁCH “HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP” ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

42. SỬ DỤNG BỘ SÁCH “HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP” ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 08:32 11/07/2017

Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông là yêu cầu đặt ra cấp thiết. Qua nghiên cứu lí luận, thực nghiệm sư phạm, bài viết làm rõ một số biện pháp sử dụng bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập" nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông.

43. HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐÁNH GIÁ SỰ KIỆN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

43. HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐÁNH GIÁ SỰ KIỆN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 08:32 11/07/2017

Bài viết đề cập tầm quan trọng của việc hướng dẫn học sinh đánh giá sự kiện trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực. Trên cơ sở lĩnh hội các nấc thang trong quá trình hình thành và phát triển năng lực, tác giả tập trung làm rõ quy trình hướng dẫn học sinh đánh giá sự kiện và các tiêu chí đánh giá năng lực đánh giá sự kiện của học sinh trong dạy học lịch sử.

44. SỬ DỤNG BẢO TÀNG DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

44. SỬ DỤNG BẢO TÀNG DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 08:32 11/07/2017

Sử dụng bảo tàng có vai trò quan trọng trong dạy học lịch sử, giúp học sinh được “trực quan sinh động” để tư duy trừu tượng các sự kiện, hiện tượng lịch sử. Tuy nhiên trong quá trình dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay hiện nay, vấn đề sử dụng bảo tàng còn gặp nhiều khó khăn. Để giúp giáo viên lịch sử có thêm kĩ năng sử dụng bảo tàng trong dạy học bộ môn, bài viết này đề cập việc sử dụng bảo tàng trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông dưới sự hỗ trợ của của công nghệ thông tin và truyền thông.

48.	Sử dụng di tích lịch sử cách mạng ở Đô Lương, Nghệ An trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

48. Sử dụng di tích lịch sử cách mạng ở Đô Lương, Nghệ An trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

 16:05 20/04/2017

Bài báo này trình bày ý nghĩa của di tích lịch sử cách mạng ở Đô Lương, Nghệ An trong dạy lịch sử trong trường trung học phổ thông. Trên cơ sở đó, đề xuất tổ chức các dạng bài với di tích này để thực hiện các nhiệm vụ của dạy học lịch sử cho học sinh các trường phổ thông, đặc biệt là các trường ở các tỉnh Nghệ An.

24. Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trường trung học cơ sở trong dạy học lịch sử

24. Phát triển năng lực thực hành cho học sinh trường trung học cơ sở trong dạy học lịch sử

 09:24 05/04/2017

Hình thành và phát triển năng lực thực hành trong dạy học lịch sử tại trường THCS đóng một vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng học môn này của học sinh. Trong hệ thống năng lực thực hành, năng lực được nối với lịch sử, đối chiếu, so sánh những sự kiện, những sự kiện lịch sử quan trọng nhất, giúp học sinh hiểu, ghi nhớ, thấu hiểu bản chất của kiến thức và nội dung giáo dục để hoàn thành nhiệm vụ môn học.

47. Sử dụng tư liệu gốc trong kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông.

47. Sử dụng tư liệu gốc trong kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông.

 15:09 31/03/2017

Tư liệu lịch sử gốc là loại tư liệu ra đời vào thời điểm xảy ra sự kiện, hiện tượng lịch sử. Do đó, đây là nguồn tư liệu có giá trị cao nhất trong các tài liệu lịch sử. Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, tư liệu lịch sử được sử dụng rộng rãi trong dạy học, biên soạn sách giáo khoa và thiết kế các đề kiểm tra, đánh giá.Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây lại là vấn đề còn khá mới mẻ.Do đó, trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi đề xuất cách thức sử dụng tư liệu lịch sử để thiết kế đề kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông.

49. Thực trạng dạy học lịch sử ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa hiện nay và các giải pháp đề xuất

49. Thực trạng dạy học lịch sử ở các trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa hiện nay và các giải pháp đề xuất

 15:09 31/03/2017

Ngày nay, việc dạy và học môn lịch sử trong trường trung học phổ thông trở thành những vấn đề xã hội của ngành giáo dục.So với cả nước, những thực tế của việc dạy và học lịch sử trong trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa có những đặc điểm riêng của nó.Thực trạng việc dạy học lịch sử tại trường trung học phổ thông tỉnh Thanh Hóa đã phát triển mạnh mẽ trong 10 năm lại đây.Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục môn học này còn nhiều hạn chế và chưa đầy đủ vì rất nhiều nguyên nhân.Điều dó làm cho tất cả các cấp chính quyền về quản lí giáo dục và đặc biệt là giáo viên lịch sử lo lắng, suy nghĩ và quan tâm. Chúng tôi cũng có thể đề xuất nhiều giải pháp cho vấn đề này.

36. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC LỊCH SỬ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

36. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC LỊCH SỬ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

 14:58 14/03/2017

Dựa trên các nghiên cứu lý thuyết và thực hành có nguồn gốc từ dạy học lịch sử cho sinh viên trong các trường đại học sư phạm, bài báo đề cập và khẳng định sự cần thiết phải tạo ra một hệ thống các kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên sinh viên sư phạm nói chung và các kỹ năng để dạy cho sinh viên lịch sử sư phạm nói riêng. Đồng thời, bài báo đưa ra các kỹ năng đào tạo hệ thống quy trình lịch sử giảng dạy sinh viên sư phạm trong phương pháp giảng dạy quá trình giảng dạy các module lịch sử và thực hành kỹ năng lịch sử sư phạm.

11. Đôi nét về đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay

11. Đôi nét về đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày đôi nét về đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay nhằm phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức của người học.

13. Một số biện pháp dạy học lịch sử địa phương ở nước Anh

13. Một số biện pháp dạy học lịch sử địa phương ở nước Anh

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng của việc dạy học lịch sử địa phương và một số biện pháp dạy học lịch sử địa phương ở nước Anh là kinh nghiệm cho công tác dạy học lịch sử địa phương ở Việt Nam.

15. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

15. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng dạy học Lịch sử và một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

18. Bám sát chuẩn kiến thức và kĩ năng nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

18. Bám sát chuẩn kiến thức và kĩ năng nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày nhận thức và một số biện pháp tổ chức hoạt động nhận thức Lịch sử cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kĩ năng nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây