12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Ở tiểu học, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc và được thực hiện xuyên suốt ở tất cả các môn học. Bài viết đã đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, một số hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học và vận dụng vào tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cụ thể trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Việc học tập thông qua trải nghiệm là rất quan trọng trong việc gắn kết giữa lí thuyết và thực tiễn, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập. Dựa trên nội dung từng bài, từng chủ đề, giáo viên có thể thiết kế hoạt động trải nghiệm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, học sinh, dạy học môn Toán, tiểu học.

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Dạy học phân hóa trong môn Toán ở THCS giúp HS phát huy được tối đa tiềm năng của và phát triển năng lực cho HS. Trong bài báo này chúng tôi sẽ tập trung trình bày quan niệm về dạy học phân hóa, đề xuất quy trình dạy học phân hóa trong dạy học môn Toán ở THCS, trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng một số biện pháp sư phạm dạy học phân hóa trong dạy học Toán 9 ở trường THCS. Các biện pháp này có thể sử dụng trong dạy học trên lớp học môn Toán, phối hợp giữa cách thức tổ chức dạy học nhóm và đánh giá trong quá trình phân hóa để nâng cao hiệu quả dạy học nói chung, dạy học phân hóa nói riêng.
Từ khóa: dạy học phân hóa, năng lực, dạy học môn Toán, trường trung học cơ sở

07. Một số biện pháp dạy học môn Toán lớp 3 theo hướng tiếp cận phương thức dạy học ở các trường song ngữ tại Việt Nam

07. Một số biện pháp dạy học môn Toán lớp 3 theo hướng tiếp cận phương thức dạy học ở các trường song ngữ tại Việt Nam

 15:10 29/05/2020

Tóm tắt: Mô hình giáo dục song ngữ và nhu cầu giáo dục theo hướng hội nhập quốc tế ngày càng được sử dụng và đã trở nên phổ biến ở Việt Nam. Do vậy, việc giáo dục học sinh theo hướng hội nhập quốc tế ngay từ giai đoạn tiểu học sẽ giúp các em làm quen, hòa nhập và bắt kịp xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Bài viết đề xuất một số biện pháp dạy học môn Toán lớp 3 theo hướng tiếp cận phương thức dạy học ở các trường song ngữ tại Việt Nam.
Từ khóa: Phương thức dạy học Toán, song ngữ, học sinh, dạy học môn Toán.

07. Một số biện pháp khai thác, sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

07. Một số biện pháp khai thác, sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 15:07 04/01/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã xác định một trong những năng lực chung cần có ở học sinh đó là năng lực sử dụng công cụ tính toán, trong đó có máy tính cầm tay. Yêu cầu đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở là sử dụng được máy tính cầm tay với những chức năng tính toán đơn giản trong học tập và cuộc sống; đối với học sinh trung học phổ thông, cần sử dụng hiệu quả máy tính cầm tay với các chức năng tính toán tương đối phức tạp. Để khai thác, sử dụng máy tính cầm tay có hiệu quả, gắn với yêu cầu của giáo dục toán học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, bài viết đề xuất một số biện pháp khai thác, sử dụng máy tính cầm tay trong dạy học Toán ở trường phổ thông.
Từ khóa: máy tính cầm tay, dạy học môn Toán, biện pháp.

07. Vận dụng quy trình mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở tiểu học

07. Vận dụng quy trình mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở tiểu học

 15:51 26/08/2019

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay, một trong những năng lực cần thiết của giáo viên tiểu học trong dạy học môn Toán là năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học mô hình hóa toán học. Các hoạt động mô hình hóa toán học mà giáo viên đưa ra có thể tạo tình huống gợi vấn đề giúp học sinh hình thành, rèn kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học. Từ đó, kết nối các yếu tố toán học và vận dụng toán học trong các tình huống thực tiễn. Bài viết trên cơ sở giới thiệu quy trình mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở tiểu học thông qua các tình huống dạy học một số nội dung cụ thể theo quy trình đã đưa ra.
Từ khóa: mô hình hóa, dạy học môn Toán, tiểu học, mô hình hóa toán học.

29. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC  MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

29. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

 11:19 11/04/2019

Tóm tắt: Mô hình hóa toán học là quá trình chuyển đổi từ vấn đề thực tế sang vấn đề toán học và ngược lại. Cách tiếp cận này giúp việc học Toán của học sinh trở nên có ý nghĩa hơn, tạo động cơ và niềm say mê học Toán. Từ việc nghiên cứu về mô hình, mô hình hóa toán học và quy trình mô hình hóa toán học, bài viết đề cập tới khả năng vận dụng mô hình hóa toán học trong dạy học môn Toán ở tiểu học.
Từ khóa: mô hình hóa toán học, tiểu học, dạy học môn Toán, học sinh.

34. Phát triển một số năng lực cần thiết cho giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp trong dạy học môn Toán

34. Phát triển một số năng lực cần thiết cho giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp trong dạy học môn Toán

 21:43 26/10/2018

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là một xu hướng của nền giáo dục Việt Nam và nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây. Việc triển khai dạy học theo định hướng tích hợp ở Việt Nam đã được triển khai đồng bộ, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân một phần là do công tác đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm chưa đáp ứng được yêu cầu của dạy học tích hợp. Bài viết đề cập các năng lực cần thiết của giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp trong dạy học môn Toán và đề xuất một số định hướng nhằm phát triển các năng lực này.
Từ khóa: Năng lực, tích hợp, dạy học môn Toán, giáo viên tiểu học.

35. Khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 9

35. Khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 9

 21:43 26/10/2018

Tóm tắt: GeoGebra là một phần mềm toán học động, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình dạy học Toán ở trường phổ thông. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày việc khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 9, bao gồm: dạy học khái niệm, dạy học định lí toán học và dạy học giải bài tập toán nhằm gợi động cơ, tạo hứng thú và phát huy tính tích cực học tập cho học sinh.
Từ khóa: phần mềm GeoGebra, dạy học môn Toán, tình huống dạy học.

41. VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 10  CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TRONG HỌC TOÁN

41. VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 10 CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TRONG HỌC TOÁN

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Thuyết Đa trí tuệ ra đời năm 1983 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà giáo dục và trở thành lí luận định hướng thành công cho nhiều nền giáo dục trên thế giới. Thuyết Đa trí tuệ đã chỉ ra rằng, mỗi người trong chúng ta đều tồn tại một vài kiểu thông minh, tuy nhiên, sẽ có kiểu thông minh trội hơn trong mỗi người. Bài viết đề cập việc vận dụng Thuyết Đa trí tuệ vào dạy học môn Toán lớp 10 cho đối tượng học sinh khó khăn trong học Toán.
Từ khóa: Thuyết Đa trí tuệ, khó khăn trong học Toán, dạy học môn Toán.

07. Thực trạng việc dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông ở tỉnh Sơn La

07. Thực trạng việc dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông ở tỉnh Sơn La

 17:55 22/12/2017

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kết quả khảo sát thực trạng việc dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh phổ thông tỉnh Sơn La hiện nay: những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực của học sinh, đánh giá việc học tập trên lớp và ở nhà của học sinh.
Từ khóa: Năng lực của học sinh, dạy học môn Toán, tỉnh Sơn La.

50.	Vận dụng quan điểm dạy học truyền cảm hứng vào dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

50. Vận dụng quan điểm dạy học truyền cảm hứng vào dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày một số quan điểm về dạy học truyền cảm hứng; vận dụng quan điểm dạy học truyền cảm hứng vào dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam.

63.	Một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn Toán ở các trường Trung học cơ sở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

63. Một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn Toán ở các trường Trung học cơ sở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho các chủ thể trong quản lí hoạt động dạy học môn Toán; - Kế hoạch hóa hoạt động dạy học môn Toán của giáo viên trường Trung học cơ sở một cách khoa học, hợp lí; - Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Toán; - Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học Toán cho giáo viên ở các trường Trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện của học sinh; - Quản lí hoạt động học tập môn Toán của học sinh ở các trường Trung học cơ sở theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, phát triển năng lực; - Bảo đảm các điều kiện hoạt động dạy học môn Toán ở các trường Trung học cơ sở; - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn Toán của giáo viên và kết quả học tập của học sinh.

11. DẠY HỌC MÔN TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN

11. DẠY HỌC MÔN TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN

 16:17 24/04/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm về việc dạy học môn Toán theo hướng gắn với thực tiễn và một ví dụ (chuyên đề) dạy học xác suất ở lớp 11 trung học phổ thông gắn với thực tiễn: vấn đề chơi xổ số và cơ hội trở thành tỉ phú ở Việt Nam.

47. Dạy học môn toán ở trường phổ thông theo hướng tăng cường mối liên hệ với thực tiễn

47. Dạy học môn toán ở trường phổ thông theo hướng tăng cường mối liên hệ với thực tiễn

 14:31 04/04/2017

Liên hệ kiến thức toán với thực tiễn là một trong những mục tiêu của dạy học môn toán trong trường học, góp phần vào đổi mới phương pháp dạy học, ưu tiên cách nhận thức và đặc biệt làm quen với thực tiễn rộng lớn, giúp học sinh hiểu tính tự nhiên của toán học để nâng cao việc dạy học môn toán. Bài báo này đề xuất một số phương pháp dạy toán trong trường học nhằm hướng tới củng cố mối liên hệ với thực tiễn.

51. Góp phần rèn luyện tư duy logic khi dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông

51. Góp phần rèn luyện tư duy logic khi dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông

 15:09 31/03/2017

Trong bài này, chúng tôi giới thiệu một số biện pháp rèn luyện tư duy logic cho sinh khi dạy học môn toán qua những ví dụ minh họa góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy môn tón nói riêng tại trường trung học phổ thông.

12. Tri thức phương pháp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

12. Tri thức phương pháp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 15:09 23/02/2017

Bài báo giới thiệu tri thức phương pháp các cấp độ và con đường truyền thụ tri thức phương pháp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

17. Con đường hình thành sơ đồ nhận thức khái niệm trong dạy học môn Toán

17. Con đường hình thành sơ đồ nhận thức khái niệm trong dạy học môn Toán

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày các con đường hình thành sơ đồ nhận thức khái niệm: quy nạp, phân lập, kiến thiết trong dạy học môn Toán.

21. Quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

21. Quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 09:23 16/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của phương pháp quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông giúp điều chỉnh hoạt động, phát hiện sai lầm và hỗ trợ giáo viên đánh giá kết quả học tập.

16. Rèn luyện kĩ năng thích nghi trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn toán theo lí thuyết khám phá

16. Rèn luyện kĩ năng thích nghi trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn toán theo lí thuyết khám phá

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày quá trình rèn luyện kĩ năng thích nghi trí tuệ cho học sinh trong dạy học môn toán theo lí thuyết khám phá nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học môn Toán.

17. Hoạt động ngôn ngữ của học sinh trong dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở ở tỉnh Lào Cai

17. Hoạt động ngôn ngữ của học sinh trong dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở ở tỉnh Lào Cai

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày về ngôn ngữ và một số hoạt động ngôn ngữ của học sinh trong nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở ở tỉnh Lào Cai.

15. Thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán

15. Thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm về tình huống dạy học và các bước thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán.

15. Giúp sinh viên sư phạm xây dựng hệ thống bài tập trong dạy học môn Toán cho học sinh tiểu học

15. Giúp sinh viên sư phạm xây dựng hệ thống bài tập trong dạy học môn Toán cho học sinh tiểu học

 10:29 31/10/2016

Bài báo trình bày một số chuẩn bị của sinh viên trước khi xây dựng hệ thống bài tập trong dạy học môn Toán cho học sinh tiểu học.

16. Sử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong quá trình dạy học môn toán ở trường cao đẳng sư phạm

16. Sử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong quá trình dạy học môn toán ở trường cao đẳng sư phạm

 10:29 31/10/2016

Bài báo trình bày ưu điểm và vận dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong quá trình dạy học môn toán ở trường cao đẳng sư phạm.

18. Xây dựng bộ câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông

18. Xây dựng bộ câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông

 10:26 28/09/2016

Tóm tắt: Việc tổ chức dạy học phân hóa nhằm tạo động lực thúc đẩy động cơ học tập cho mọi đối tượng học sinh, phát huy tối đa năng lực cá nhân, tính tích cự, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bài viết giới thiệu yêu cầu của câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học môn Toán ở trung học phổ thông và quy trình xây dựng bộ câu hỏi phân hóa với các bước cụ thể và những câu hỏi, bài tập minh họa cho các bước.
Từ khóa: bài tập phân hóa, xây dựng bộ câu hỏi, dạy học môn Toán, học sinh trung học phổ thông

16. Dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

16. Dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

 08:37 27/09/2016

Bài viết trình bày một số biện pháp dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh. Trong đó tập trung phân tích các biện pháp để phát triển các năng lực cơ bản như: năng lực tư duy và sử dụng ngôn ngữ; năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực hợp tác và năng lực phê phán.

20. Khai thác câu hỏi kết thúc mở trong PISA vào dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở

20. Khai thác câu hỏi kết thúc mở trong PISA vào dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở

 16:08 14/09/2016

Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) được thực hiện theo chu kì 3 năm/lần, với mục đích kiểm tra xem khi đến độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc (độ tuổi 15), học sinh đã được chuẩn bị ở mức độ nào để đáp ứng các thách thức của cuộc sống; từ đó, đánh giá tính hiệu quả - chất lượng của hệ thống giáo dục mỗi nước tham gia. Bài viết nghiên cứu phương hướng khai thác các “câu hỏi kết thúc mở” trong PISA vào dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở.

17. Dạy học môn toán ở trường phổ thông trên cơ sở tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá và phát hiện để học sinh tự lực tiếp cận kiến thức

17. Dạy học môn toán ở trường phổ thông trên cơ sở tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá và phát hiện để học sinh tự lực tiếp cận kiến thức

 15:24 13/09/2016

Bài viết đề xuất quy trình hướng học sinh tự lực tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát hiện gồm các bước cơ bản: trải nghiệm; lập cơ sở khoa học; thực hành; ứng dụng; hoạt động hỗ trợ và đưa ra ví dụ minh họa cho quy trình.

12. Tổ chức cho học sinh hoạt động, thực hiện các chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

12. Tổ chức cho học sinh hoạt động, thực hiện các chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 08:50 08/09/2016

Bài báo làm sáng tỏ khái niệm tình huống thực tiễn trong dạy học Toán, các chức năng của tình huống thực tiễn; đưa ra các hoạt động cần luyện tập cho học sinh để thực hiện các chức năng nói trên.

13. Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình lớp học thông qua hoạt động thiết kế tư liệu trong dạy học môn Toán cho sinh viên sư phạm tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

13. Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình lớp học thông qua hoạt động thiết kế tư liệu trong dạy học môn Toán cho sinh viên sư phạm tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 08:49 08/07/2016

Bài viết trình bày một số vấn đề về chương trình lớp học, kế hoạch bài học, tư liệu dạy học; - Các hoạt động thiết kế tư liệu dạy học ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội; - Kết quả vận dụng ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây