8. THỰC TRẠNG DẠY HỌC TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP  Ở CÁC LỚP CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

8. THỰC TRẠNG DẠY HỌC TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở CÁC LỚP CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Trong dạy học, nếu giáo viên khai thác tốt những yếu tố liên môn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả dạy học mà còn củng cố kiến thức, rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng toán học vào thực tiễn. Để có cơ sở đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán theo định hướng dạy học tích hợp ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở, bài viết khảo sát thực trạng dạy học Toán theo định hướng dạy học tích hợp ở các lớp cuối cấp trung học cơ cở - nghiên cứu trường hợp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Từ khóa: dạy học Toán, dạy học tích hợp, trung học cơ sở.

10. DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ  THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC  CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10. DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 16:23 15/06/2020

Tóm tắt: Siêu nhận thức và các kĩ năng siêu nhận thức được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu và vận dụng vào quá trình dạy học. Việc dạy học theo hướng rèn luyện cho học viên một số kĩ năng siêu nhận thức sẽ góp phần phát triển tư duy cho học viên. Xác suất Thống kê là môn học gắn rất chặt với thực tiễn, thuận lợi cho việc rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên thông qua việc giải quyết vấn đề, giải quyết nhiệm vụ đặt ra. Bài viết trình bày quan niệm, cách tổ chức dạy học Xác suất Thống kê theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên.
Từ khóa: Siêu nhận thức, kĩ năng siêu nhận thức, dạy học toán

08. Vận dụng lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn trong dạy học môn Toán

08. Vận dụng lí thuyết giáo dục toán học gắn với thực tiễn trong dạy học môn Toán

 12:22 24/12/2019

Tóm tắt: Lí thuyết Giáo dục toán học gắn với thực tiễn (Realistic Mathematics Education – RME) đã được công bố và phát triển, vận dụng từ những năm 60 của thế kỉ XIX. Hiện nay, RME đã được nghiên cứu như là một lí thuyết phát triển chương trình trong giáo dục toán học. Nghiên cứu này góp phần tóm lược một số nội dung cơ bản về lí thuyết RME và đưa ra một số ví dụ về việc vận dụng RME trong dạy học môn Toán ở nhà trường phổ thông: Bài toán sắp xếp bình gas trên thùng xe tải và kiến thức về hình tròn; Tìm hiểu về trải hình và việc sản xuất hộp đóng gói sản phẩm.
Từ khoá: Giáo dục toán học gắn với thực tiễn, dạy học Toán, hình tròn, trải hình.

10. Khái niệm và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học trong dạy học Toán ở trường phổ thông

10. Khái niệm và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học trong dạy học Toán ở trường phổ thông

 14:05 12/06/2019

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi trình bày khái niệm năng lực trực giác toán học và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học qua dạy học toán, từ đó chúng tôi đề xuất một số ý tưởng cho việc tổ chức hoạt động có thể phát huy những đặc trưng đó trong quá trình dạy học môn toán ở trường phổ thông. Tiếp đó, chúng tôi khuyến khích giáo viên cần quan tâm đúng mức hơn nữa việc khai thác và sử dụng những hoạt động trực giác tương thích trong dạy học toán nhằm hình thành và phát triển năng lực trực giác toán học cho học sinh góp phần tạo sự cân đối giữa yếu tố trực giác và lập luận logic trong quá trình nhận thức toán học.
Từ khóa: Trực giác toán học, năng lực trực giác toán học, đặc trưng của năng lực trực giác toán học, dạy học toán.

39. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN

39. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN

 17:52 04/01/2019

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một năng lực quan trọng của con người, là mục tiêu của nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đang hướng tới. Vì thế, để có thể phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán thì một trong những vấn đề cần được quan tâm là đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong quá trình dạy học Toán.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, học sinh, dạy học Toán, đánh giá.

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

 22:58 27/10/2018

Tóm tắt: Dạy học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở đang là vấn đề được nhiều tác giả quan tâm. Việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học môn Toán đòi hỏi giáo viên lưu ý tới những yếu tố liên quan nhằm mục đích hoạt động đó mang lại hiệu quả trong học tập và đạt được mục tiêu môn học. Bài báo này đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Cơ sở.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, Tổ chức, Hoạt động trải nghiệm, Dạy học Toán, Học sinh trung học cơ sở.

12. Máy tính cầm tay đồ họa - phương tiện hỗ trợ dạy học toán ở trường phổ thông

12. Máy tính cầm tay đồ họa - phương tiện hỗ trợ dạy học toán ở trường phổ thông

 10:24 09/02/2018

Tóm tắt: Máy tính cầm tay đồ họa là máy tính cầm tay có chức năng đồ họa, đã được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng trong trường học hơn 30 năm qua. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, với lợi thế nhỏ gọn về kích thước và chức năng toán học được cài đặt, máy tính cầm tay đồ họa có nhiều lợi ích trong dạy học Toán học ở bậc học phổ thông, tuy nhiên ở nhiều nước, việc đưa máy tính cầm tay đồ họa vào dạy học còn hạn chế. Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu việc sử dụng máy tính cầm tay đồ họa trong dạy học Toán ở một số quốc gia trên thế giới, đề xuất biện pháp sử dụng máy tính cầm tay đồ họa với vai trò là một phương tiện hỗ trợ dạy học Toán học ở trường phổ thông ở Việt Nam.
Từ khóa: Máy tính cầm tay đồ họa, máy tính cầm tay, phương tiện hỗ trợ dạy học, dạy học toán.

53.	Thiết kế các hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

53. Thiết kế các hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

 19:53 23/07/2017

Việc giải quyết vấn đề rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của học sinh tiểu học. Để giúp giáo viên đánh giá chính xác khả năng giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong học toán, bài viết đề xuất một quy trình với các bước để thiết kế các hoạt động để đánh giá giải quyết vấn đề với các ví dụ cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán tại các trường tiểu học.

58.	Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong dạy học toán cho học sinh tiểu học

58. Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong dạy học toán cho học sinh tiểu học

 19:53 23/07/2017

Bài báo đề xuất một quy trình giảng dạy toán học với việc tổ chức các hoạt động kinh nghiệm để phát triển năng lực thích ứng cho học sinh tiểu học trong bối cảnh hội nhập và cải cách giáo dục toàn cầu hướng tới việc phát triển năng lực của người học. Quá trình này bao gồm ba hoạt động là xác định các vấn đề, tạo ra ý tưởng và lựa chọn ý tưởng tốt nhất, đánh giá kết quả.

61.	Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học dựa vào công nghệ thông tin

61. Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học dựa vào công nghệ thông tin

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày các nội dung nghiên cứu như: - Thiết kế môi trường bồi dưỡng; - Thiết kế nội dung trên môi trường bồi dưỡng; - Tổ chức rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học gồm: Xây dựng quy trình bồi dưỡng. Hướng dẩn thực hiện quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học. Nội dung đề xuất áp dụng quy trình bồi dưỡng.

49.	Tăng cường tính linh hoạt trong dạy học toán trung học phổ thông

49. Tăng cường tính linh hoạt trong dạy học toán trung học phổ thông

 16:05 20/04/2017

Giáo viên phải định hướng, dẫn dắt và tổ chức các hoạt động trong lớp học theo cách sáng tạo và linh hoạt để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất, để đổi mới phương pháp giảng dạy thực sự hiệu quả.

11. Dạy học môn “Lí luận và phương pháp dạy học” cho sinh viên sư phạm toán theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

11. Dạy học môn “Lí luận và phương pháp dạy học” cho sinh viên sư phạm toán theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 09:36 13/04/2017

Tóm tắt: Chuẩn bị tiềm lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho sinh viên trong quá trình đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của trường Sư phạm. Môn Lí luận và Phương pháp dạy học Toán góp phần lớn trong việc chuẩn bị cho sinh viên Sư phạm ngành Toán kĩ năng, nghiệp vụ dạy học, giáo dục học sinh đối với lĩnh vực chủ chốt Toán học ở trường phổ thông. Bài viết đề xuất các định hướng cần thực hiện trong giảng dạy môn học này ở trường Sư phạm bám sát yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông nhằm đảm bảo cho quá trình phát triển năng lực nghề của sinh viên tính thống nhất và khoa học.
Từ khóa: trung học phổ thông, phương pháp dạy học, dạy học Toán, đổi mới giáo dục.

29. Phát triển chương trình lớp học trong dạy học Toán ở trung học cơ sở

29. Phát triển chương trình lớp học trong dạy học Toán ở trung học cơ sở

 14:52 01/03/2017

Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo đang thực hiện chỉ đạo đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và việc triển khai thí điểm chương trình nhà trường, khuyến khích phát triển chương trình lớp học như là những họa động nghề nghiệp quan trọng của giáo viên. Trong bối cảnh đó, bài báo đã trình bày một số vấn đề về lí luận về chương trình lớp học, phát triển chương trình lớp học và một ví sụ minh họa về phát triển chương trình lớp học trong dạy học môn toán ở trường THCS theo hướng tiếp cận năng lực.

31. Một số mô hình siêu nhận thức và vận dụng các mô hình siêu nhận thức trong dạy học Toán

31. Một số mô hình siêu nhận thức và vận dụng các mô hình siêu nhận thức trong dạy học Toán

 14:52 01/03/2017

Một trong những khó khăn bấy lâu của người học là việc thiếu hoặc chưa nhận thức về quá trình học của chính mình và ngay nhiều giáo viên cũng chưa thực sự quan tâm trong việc giúp các em nhận ra vấn đề này. Bài báo đã trình bày một số vấn đề về mô hình siêu nhận thức và việc vận dụng các ý tưởng từ các mô hình siêu nhận thức trong dạy học môn Toán.

15. Vận dụng qua điểm hoạt động trong dạy học Toán ở phổ thông

15. Vận dụng qua điểm hoạt động trong dạy học Toán ở phổ thông

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày qua điểm hoạt động trong dạy học được thực hiện ở một số tư tưởng: hoạt động tương thích với nội dung, gợi động cơ và hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học tập, dẫn dắt học sinh kiến tạo tri thức mới, nắm được tri thức phương pháp trong các hoạt động.

15. Phát triển bài tập toán trong dạy học toán ở phổ thông nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh

15. Phát triển bài tập toán trong dạy học toán ở phổ thông nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề về phát triển bài tập toán trong dạy học toán ở phổ thông nhằm rèn luyện tư duy cho học sinh.

9. Tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán của giáo viên tiểu học hiện nay

9. Tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán của giáo viên tiểu học hiện nay

 16:03 22/02/2017

Bài báo tìm hiểu thực trạng giáo viên tiểu học và một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học toán của giáo viên tiểu học.

19. Sử dụng Cabri hỗ trợ dạy học toán nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

19. Sử dụng Cabri hỗ trợ dạy học toán nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

 15:49 22/02/2017

Bài báo trình bày về thiết kế một bài toán hình học cho học sinh theo nhóm sử dụng phần mềm Cabri hỗ trợ dạy học toán nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

17. Một số biểu hiện của tư duy thuận nghịch trong dạy học toán ở trường phổ thông

17. Một số biểu hiện của tư duy thuận nghịch trong dạy học toán ở trường phổ thông

 15:26 22/02/2017

Bài báo trình bày một số biểu hiện của tư duy thuận nghịch trong dạy học toán ở trường phổ thông giúp học sinh kiến tạo tri thức, đề xuất giả thuyết và phát hiện cách thức giải quyết vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả dạy học.

16. Các dạng hoạt động thành phần chủ yếu của hoạt động biến đổi đối tượng trong dạy học toán ở trung học phổ thông

16. Các dạng hoạt động thành phần chủ yếu của hoạt động biến đổi đối tượng trong dạy học toán ở trung học phổ thông

 15:16 22/02/2017

Bài báo trình bày các dạng hoạt động thành phần chủ yếu của hoạt động biến đổi đối tượng trong dạy học toán ở trung học phổ thông giúp học sinh giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây