08. Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

08. Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 05:06 10/01/2019

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giữ vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, được tiến hành song song với hoạt động dạy học trong nhà trường phổ thông. Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sẽ giúp người học đạt được các mục tiêu dạy học như: hình thành kiến thức, phát triển năng lực, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Bài viết trình bày và phân tích một số kết quả thu được trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm về chủ đề Biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong dạy học Vật lí ở Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Hải Dương.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, biến đổi khí hậu, dạy học Vật lí, trung học phổ thông.

08. Phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học Vật lí chủ đề “Nam châm vĩnh cửu” dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học

08. Phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học Vật lí chủ đề “Nam châm vĩnh cửu” dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học

 10:36 22/12/2018

Tóm tắt: Mục tiêu trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành chưa đề cập việc phát triển những năng lực trong nghiên cứu khoa học của học sinh phổ thông, trong đó bao gồm những năng lực thành phần như: đặt câu hỏi, nghiên cứu tổng quan, hình thành giả thuyết, rút ra hệ quả từ giả thuyết, đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra giả thuyết, tổng hợp kết quả và rút ra kết luận. Bài viết đề cập việc dạy học Vật lí chủ đề “Nam châm vĩnh cửu” dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khóa: năng lực khoa học, tiến trình nghiên cứu khoa học, dạy học Vật lí, học sinh.

11. Nguyễn Văn Khải - Nguyễn Văn Nghiệp: Nghiên cứu tổng quan về dạy học Vật lí ở trường phổ thông dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học

11. Nguyễn Văn Khải - Nguyễn Văn Nghiệp: Nghiên cứu tổng quan về dạy học Vật lí ở trường phổ thông dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học

 06:58 23/04/2018

Tóm tắt: Với mục đích góp phần tìm hiểu một cách hệ thống các mô hình dạy học Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học, bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu tổng quan về sự hình thành và phát triển, các nguyên tắc dạy học, cấu trúc, các mức độ và một số dạng của dạy học dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học.
Từ khoá: Tổng quan, dạy học vật lí, tiến trình nghiên cứu khoa học.

22.Xây dựng chương trình nhà trường qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí

22.Xây dựng chương trình nhà trường qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí

 10:39 16/07/2017

Bài viết trình bày về cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình nhà trường trong dạy học Vật lí tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả của bài viết đề cập đến cách thức xây dựng chương trình nhà trường theo định hướng dạy học khoa học dựa trên hoạt động trải nghiệm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, hoạt động nghiên cứu khoa học để học sinh giải quyết vấn đề nhân đạo giúp các em học sinh vùng khó khăn trong học tập.

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

 00:29 10/07/2017

Tóm tắt: Chu trình học tập trải nghiệm là một lí thuyết học tập dựa trên học qua làm. Bài viết trình bày về chu trình học trải nghiệm và các dạng thức trải nghiệm trong dạy học vật lí. Bên cạnh đó, bài viết còn phân tích bốn ví dụ thực tế về các hoạt động trải nghiệm của học sinh trong học tập vật lí. Kết quả cho thấy, học tập trải nghiệm đã thúc đẩy các hoạt động tích cực của học sinh, khuyến kích quá trình siêu nhận thức, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đem đến niềm vui và sự hứng thú cho người học.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, dạy học vật lí, thực hành, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực, tư duy, hành động, học qua làm.

20. Tài liệu điện tử - nguồn kiến thức trong dạy học Vật lí

20. Tài liệu điện tử - nguồn kiến thức trong dạy học Vật lí

 03:49 22/02/2017

Bài báo trình bày cách khai thác các nội dung và phương pháp giảng dạy từ tài liệu điện tử - cung cấp nguồn kiến thức cho học sinh trong dạy học Vật lí.

14. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

14. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

 20:46 19/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng khảo sát và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông.

20. Sử dụng phương pháp hoạt nghiệm trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

20. Sử dụng phương pháp hoạt nghiệm trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

 02:19 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng dạy học vật lí, sử dụng phương pháp hoạt nghiệm trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông và nghiên cứu chế tạo thiết bị và áp dụng phương pháp hoạt nghiệm trong dạy học phần “Sóng cơ” (Vật lí 12).

19. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí

19. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí

 03:25 04/01/2017

Bài báo trình bày một số đặc điểm của phương pháp dạy học theo góc và vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học bài “định luật bảo toàn động lượng” nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí.

21. Quy trình xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

21. Quy trình xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày các bước cơ bản trong quy trình xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông.

21. Tài liệu điện tử dạy học vật lí ở trung học phổ thông

21. Tài liệu điện tử dạy học vật lí ở trung học phổ thông

 23:35 30/10/2016

Bài báo trình bày thiết kế tài liệu điện tử dạy học phần Cơ – Nhiệt (vật lí 10) ở trung học phổ thông và đánh giá kết quả qua thực nghiệm sư phạm.

18. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí thông qua sử dụng dữ liệu tự tạo

18. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí thông qua sử dụng dữ liệu tự tạo

 04:24 30/09/2016

Tóm tắt: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, quá trình nghiên cứu vật lí thường được tiến hành bằng quan sát và thí nghiệm. Từ khái niệm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, bài viết trình bày thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí ở trường phổ thông và sử dụng thí nghiệm vật lí tự tạo xây dựng một số tình huống có vấn đề trong dạy học, được minh họa qua một số bài học trong chương trình vật lí trung học phổ thông nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Từ khóa: tích cực hóa, hoạt động nhận thức, học sinh, dạy học Vật lí, sử dụng dữ liệu tự tạo

17. Sử dụng thí nghiệm tự tạo và thí nghiệm giáo khoa trong dạy học Vật lí

17. Sử dụng thí nghiệm tự tạo và thí nghiệm giáo khoa trong dạy học Vật lí

 03:22 28/09/2016

Tóm tắt: Từ giải thích các khái niệm, bài viết trình bày sự kết hợp thí nghiệm tự tạo và thí nghiệm giáo khoa trong dạy học Vật lí và sử dụng vào dạy học bài “Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng” (Vật lí 12) qua các bước: đặt vấn đề vào bài mới, nghiên cứu hiện tượng mới, củng cố và vận dụng.
Từ khóa: thí nghiệm tự tạo, thí nghiệm giáo khoa, dạy học Vật lí

17. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí

17. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí

 04:00 13/09/2016

Bài viết trình bày quá trình nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí gồm: hoạt động nhận thức, những thao tác trong nhận thức vật lí của học sinh; tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lí với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo.

20. Những nguyên tắc và điều kiện tổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

20. Những nguyên tắc và điều kiện tổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 00:05 10/09/2016

Bài viết đưa ra 7 nguyên tắc (đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học, tính giáo dục và định hướng nghề nghiệp của học sinh; lí thuyết và thực tiễn; cái cụ thể và cái trừu tượng; tính vững chắc của tri thức và tính mềm dẻo, linh hoạt của tư duy; tính vừa sức chung và tính vừa sức riêng; vai trò tự giác, tích cực, độc lập của học sinh với vai trò chủ đạo của giáo viên; cá nhân và tập thể) và 4 điều kiện cần thiết (giáo viên xây dựng kế hoạch bài học theo quan điểm dạy học tích cực, sáng tạo; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị; có kế hoạch cụ thể; tạo môi trường học tập, hoạt động sáng tạo thuận lợi) để tổ chức các hoạt động sáng tạo học học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Mời quảng cáo
Mời quảng cáo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây