48. QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12  Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

48. QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Quan hệ nhân quả là sự tác động qua lại, quy định lẫn nhau giữa nguyên nhân và kết quả, trong đó nguyên nhân là nhân tố tác động lên sự vật, hiện tượng mà kết quả chính là sự xuất hiện sự vật hay hiện tượng mới. Bài viết đề cập đến các khái niệm nguyên nhân, kết quả, mối quan hệ và quan hệ nhân quả nhân quả. Các phân tích nội dung di truyền học. Các phân tích về quan hệ nhân quả trong di truyền học, Sinh học 12 ở trung học phổ thông.
Từ khóa: Nguyên nhân, kết quả, quan hệ nhân quả, di truyền học, định hướng hoạt động dạy học.

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

 16:23 07/09/2017

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn có vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh. Bài viết đi sâu phân tích biện pháp sử dụng bài tập thực tiễn, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người”, phần di truyền học, Sinh học 12.
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, năng lực, giải quyết vấn đề, di truyền học, sinh học.

13. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

13. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 10:46 07/08/2017

Tóm tắt: Bài báo phân tích xu hướng tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học, đưa ra khái niêm về tích hợp trong dạy học và các mức độ tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần di truyền học, sinh học 12, đồng thời, đề xuất quy trình thiết kế các hoạt động dạy học thuộc phần di truyền học, sinh học 12 theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường, tích hợp trong dạy học, Di truyền học.

11. Tổ chức hoạt động tự học theo chủ đề trong dạy học Di truyền học cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học

11. Tổ chức hoạt động tự học theo chủ đề trong dạy học Di truyền học cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề tổ chức hoạt động tự học theo chủ đề trong dạy học Di truyền học cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học ở Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa nhằm nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong học tập - thực tiễn có tính chất liên môn, nội môn.
Từ khóa: tự học, chủ đề, di truyền học, sư phạm sinh học.

17. Dạy học khám phá phần cơ sở di truyền học cho học sinh chuyên Sinh trung học phổ thông

17. Dạy học khám phá phần cơ sở di truyền học cho học sinh chuyên Sinh trung học phổ thông

 08:46 20/02/2017

Bài báo giới thiệu phương pháp dạy học khám phá, vai trò và các nguyên tắc thiết kế hoạt động khám phá khâu nghiên cứu tài liệu mới phần cơ sở di truyền học cho học sinh chuyên Sinh trung học phổ thông.

21. Thiết kế bản đồ khái niệm trong dạy học Di truyền học (Sinh học 12)

21. Thiết kế bản đồ khái niệm trong dạy học Di truyền học (Sinh học 12)

 14:24 17/02/2017

Bài báo trình bày quy trình thiết kế, xây dựng bản đồ khái niệm trong dạy học Di truyền học (Sinh học 12) giúp hình thành và phát triển hệ thống khái niệm, kết nối kiến thức logic.

13. Quy trình rèn luyện năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

13. Quy trình rèn luyện năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số khái niệm như khái quát hóa, năng lực khái quát hóa; quy trình rèn luyện năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Di truyền học” (Sinh học 12).

15. Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề

15. Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về tình huống có vấn đề và vai trò của tình huống có vấn đề trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề; thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ phát triển năng lực giải quyết vấn đề và các ví dụ minh họa.

15. Xây dựng website để hỗ trợ học sinh tự học phần Di truyền học (Sinh học 12)

15. Xây dựng website để hỗ trợ học sinh tự học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 14:11 29/08/2016

Bài báo trình bày về nguyên tắc, quy trình xây dựng website hỗ trợ học sinh tự học, cấu trúc nội dung, trình bày của website; ví dụ về sử dụng website hỗ trợ học sinh tự học phần Di truyền học (Sinh học 12).

14. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm, ngành sinh học nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

14. Vận dụng dạy học dự án trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm, ngành sinh học nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên

 15:29 28/08/2016

Bài báo đưa ra quy trình dạy học dự án nói chung và vận dụng trong dạy học di truyền học ở đại học sư phạm ngành Sinh học nói riêng, đồng thời trình bày những kết quả đã đạt được.

13. Quy trình rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

13. Quy trình rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

 15:28 28/08/2016

Bài báo trình bày tỉ mỉ các giai đoạn (3 giai đoạn) và các bước cụ thể để rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần di truyền học cho đối tượng học sinh trung học phổ thông chuyên.

17. Kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá của sinh viên trong dạy học Di truyền học ở trường sư phạm

17. Kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá của sinh viên trong dạy học Di truyền học ở trường sư phạm

 14:29 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về kĩ năng, kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trong dạy học; rèn luyện kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá trong dạy học Di truyền học (xác định nội dung kiến thức, hoạt động rèn kĩ năng tự học).
Từ khóa: kĩ năng, tự kiểm tra, đánh giá, sinh viên, Di truyền học, sư phạm.

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

 15:48 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm năng lực; vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề; một số nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề; cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên; ví dụ minh họa về sự biểu hiện của các kĩ năng trong năng lực giải quyết vấn đề ứng với các loại tình huống khác nhau.
Từ khóa: cấu trúc, năng lực giải quyết vấn đề, dạy học, Di truyền học, trung học phổ thông chuyên.

17. Xây dựng graph nội dung để hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

17. Xây dựng graph nội dung để hệ thống hóa kiến thức trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 20:16 07/07/2016

Bài báo trình bày về khái niệm graph, hệ thống và hệ thống hóa; quy trình xây dựng graph nội dung dạng mạng lưới để hệ thống hóa kiến thức trong dạy học sinh học; vận dụng quy trình trên để dạy học phần “Di truyền học”: xây dựng graph nội dụng mạng lưới để hệ thống hóa kiến thức cho bài “Đột biến gen”, chủ đề “Sự vận động của nhiễm sắc thể”.

16. Thiết kế hoạt động khám phá trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12) nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh

16. Thiết kế hoạt động khám phá trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12) nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh

 20:15 07/07/2016

Bài báo trình bày khái niệm dạy học khám phá; các bước thiết kế các hoạt động khám phá và ví dụ vận dụng quy trình thiết kế hoạt động khám phá để dạy mục I, II bài 13 (Sinh học 12).

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây