11. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI HỌC NGHỀ VỚI TRƯỜNG DẠY NGHỀ  VÀ DOANH NGHIỆP - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY

11. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI HỌC NGHỀ VỚI TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở TỈNH KON TUM HIỆN NAY

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng công tác đào tạo nghề, nhu cầu của người học và thị trường lao động ở Kon Tum hiện nay, bài viết tập trung khai thác những bất cập và mâu thuẫn trong công tác đào tạo với nhu cầu của người học và doanh nghiệp, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cho cả 3 bên trong việc thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa người học - cở sở đào tạo và doanh nghiệp ở Kon Tum trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: mối quan hệ, người học nghề, trường dạy nghề, doanh nghiệp, thực trạng, giải pháp.

03. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo đại học tại Trường Đại học Hà Tĩnh

03. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo đại học tại Trường Đại học Hà Tĩnh

 14:09 13/12/2019

Tóm tắt: Phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo đại học là một xu thế khách quan trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Hà Tĩnh đã phối hợp khá chặt chẽ với doanh nghiệp trên ở nhiều lĩnh vực, đem lại những kết quả bước đầu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bài viết phân tích các giải pháp đẩy mạnh hoạt động phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp trong thời kì mới.
Từ khóa: phối hợp đào tạo, thực tập, doanh nghiệp, Trường Đại học Hà Tĩnh.

16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Nhu cầu xã hội là một dạng đơn đặt hàng của thị trường lao động đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nhằm làm cho sản phẩm đào tạo thỏa mãn nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Bài viết chỉ ra những đặc trưng cơ bản của nhu cầu của xã hội về đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải.
Từ khóa: Nhu cầu xã hội, trường trung cấp, giao thông vận tải, doanh nghiệp.

12. Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong đào tạo theo tiếp cận năng lực tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

12. Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong đào tạo theo tiếp cận năng lực tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 10:15 07/05/2019

Tóm tắt: Định hướng hợp tác toàn diện với doanh nghiệp là một mục tiêu lớn mà nhà trường quyết tâm thực hiện. Một mặt, nâng cao chất lượng đào tạo thực tế cho người học, nâng cao thương hiệu với tiêu chí chất lượng đào tạo là danh dự của nhà trường; mặt khác, hợp tác toàn diện với doanh nghiệp mang tính tích cực, tính tất yếu và có lợi cho đôi bên. Bài viết này đề xuất một số nội dung vể hợp tác với doanh nghiệp trong việc đào tạo sinh viên theo tiếp cận năng lực tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng sự mong đợi của thế giới việc làm.
Từ khóa: Hợp tác, doanh nghiệp, đào tạo, năng lực.

21. Một số giải pháp tăng cường đào tạo gắn với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

21. Một số giải pháp tăng cường đào tạo gắn với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình

 14:34 15/10/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày về sự cần thiết của vi ệc đào tạo gắn với doanh nghiệp, thực trạng công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp tại Trường Đại học Thái Bình và một số giải pháp chung và cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo hướng tăng cường gắn với doanh nghiệp.
Từ khóa: đào tạo, doanh nghiệp, đại học Thái Bình.
.

8. LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - PHƯƠNG THỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

8. LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - PHƯƠNG THỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Mối quan hệ liên kết, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Liên kết không những mang lại giá trị cho trường đại học, doanh nghiệp, người học mà còn là cơ sở để xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Tuy nhiên, hiện nay liên kết này còn chưa chặt chẽ, nảy sinh nhiều bất cập. Bài viết trình bày định nghĩa, nội dung, vai trò của việc liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp, một số hạn chế và đề xuất biện pháp để thực hiện liên kết hiệu quả hơn.
Từ khóa: trường đại học, doanh nghiệp, liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp, chất lượng đào tạo, đào tạo định hướng ứng dụng.

03. Vận dụng mô hình CIPO để đổi mới trong quản lí hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

03. Vận dụng mô hình CIPO để đổi mới trong quản lí hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

 16:39 08/05/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày mô hình hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất vận dụng mô hình quản lí đào tạo CIPO nhằm đổi mới quản lí và thúc đẩy sự phát triển hợp tác toàn diện với doanh nghiệp cho phù hợp với bối cảnh hội nhập toàn cầu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường.
Từ khóa: mô hình, hợp tác, doanh nghiệp, nhà trường.

29. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

29. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế hội nhập quốc tế, người lao động ngoài việc được đào tạo ban đầu ở các trường đại học, cao đẳng, rất cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trong doanh nghiệp. Bài viết trình bày sự cần thiết, vai trò, mục tiêu, nội dung và phương thức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, nhân viên, doanh nghiệp.

18.	Động lực hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên

18. Động lực hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày mô hình chủ yếu trong hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp; những động lực “nội tại” của sự hợp tác qua lại giữa nhà trường và doanh nghiệp.

64.	CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ DỆT MAY THEO NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP

64. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ DỆT MAY THEO NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP

 15:00 24/04/2017

Hội nhập kinh tế đặt ra các yêu cầu mới về trình độ và chất lượng đội ngũ lao động, bắt buộc nhà trường phải thay đổi một cách căn bản về tổ chức đào tạo: từ quan điểm, sứ mệnh mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo; từ tự thân vận động đến hợp tác bên ngoài, từ người học, người dạy đến quản lý… và được mổ xẻ, phân tích tìm hướng đi mới, nhằm đạt mục tiêu: Đào tạo đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp.

14. Biện pháp liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề du lịch Nha trang với các doanh nghiệp

14. Biện pháp liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề du lịch Nha trang với các doanh nghiệp

 16:21 30/03/2017

Bài báo kiểm tra tình trạng hiện nay và đưa ra những biện pháp liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề du lịch Nha Trang và các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động.

04. Nâng cao chất lượng hoạt động liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực ngành may tại Thành phố Hồ Chí Minh

04. Nâng cao chất lượng hoạt động liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực ngành may tại Thành phố Hồ Chí Minh

 15:56 06/03/2017

Tóm tắt: Liên kết để phát triển nguồn nhân lực ngành may là trách nhiệm chung của các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động liên kết đó, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức đúng về hoạt động liên kết, cung cấp thông tin nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, cùng tham gia phát triển nội dung và nguồn lực đào tạo, xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực ngành may.
Từ khóa: doanh nghiệp, nhân lực ngành may, liên kết, cơ sở đào tạo.

18. Phối hợp giữa trung tâm học tập cộng đồng và các đơn vị doanh nghiệp khảo sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nhân lực tại tỉnh Hải Dương

18. Phối hợp giữa trung tâm học tập cộng đồng và các đơn vị doanh nghiệp khảo sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nhân lực tại tỉnh Hải Dương

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu của việc phối hợp giữa trung tâm học tập cộng đồng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; từ đó, tác giả trình bày các biện pháp: phối hợp trong việc nâng cao và phát huy các điều kiện đảm bảo chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng với nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp khảo sát, xác định sát thực cụ thể nhu cầu lao động của các doanh nghiệp địa phương; tạo việc làm cho học viên sau đào tạo theo hướng xây dựng cam kết giữa trung tâm học tập cộng đồng với doanh nghiệp.

23. Vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại tỉnh Bình Dương

23. Vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại tỉnh Bình Dương

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đào tạo nghề, những thuận lợi và khó khăn trong liên kết đào tạo nghề giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Tiếp đó, tác giả trình bày một số đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

24. Vấn đề đào tạo gắn với doanh nghiệp ở Trường trung học Kinh tế - kĩ thuật Bạc Liêu

24. Vấn đề đào tạo gắn với doanh nghiệp ở Trường trung học Kinh tế - kĩ thuật Bạc Liêu

 08:55 23/02/2017

Bài báo trình bày vấn đề đào tạo gắn với doanh nghiệp – giải pháp hữu hiệu nhất giải quyết mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng nhân lực ở Trường trung học Kinh tế - kĩ thuật Bạc Liêu.

2. Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp – một trong những yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học

2. Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp – một trong những yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học

 15:25 22/02/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, nội dung và cơ chế đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và các điều kiện – một trong những yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học.

4. Hướng nghiệp trong trường dạy nghề cần thực hiện liên kết với doanh nghiệp

4. Hướng nghiệp trong trường dạy nghề cần thực hiện liên kết với doanh nghiệp

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa hướng nghiệp trong trường dạy nghề với doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng, lợi ích của các bên trong quá trình hướng nghiệp.

26. Liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội- Thực trạng và giải pháp

26. Liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội- Thực trạng và giải pháp

 14:27 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phương thức liên kết đào tạo với doanh nghiệp và giải pháp phát triển hoạt động liên kết đào tạo với doanh nghiệp tại Trường cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội.

5. Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng tới đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch

5. Đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng tới đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch

 14:55 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng phối hợp và đề xuất giải pháp đẩy mạnh liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng tới đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

15. Quản lí phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

15. Quản lí phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

 15:05 25/01/2017

Tóm tắt: Bài báo xác định cơ sở lí luận và những kinh nghiệm thực tiễn về quản lí phát triển chương trình đào tạo xuất phát từ yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Qua đó, đề xuất mô hình quản lí phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, quản lí phát triển chương trình đào tạo, phân tích nghề, đào tạo theo chu trình, trường, doanh nghiệp.

5. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

5. Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày bối cảnh hiện nay đối với đào tạo nghề và doanh nghiệp, nhu cầu doanh nghiệp về nhân lực qua đào tạo nghề và thực trạng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

6. Phản biện doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

6. Phản biện doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp sử dụng người lao động về một số năng lực, phẩm chất (kiến thức nền, kĩ năng thực hành, ngoại ngữ, tác phong…) và đề xuất của doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo.

2. Một số giải pháp quản lí công tác đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Một số giải pháp quản lí công tác đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày những giải pháp quản lí về chương trình, năng lực, đội ngũ, và mối liên hệ giữa trường dạy nghề và các doanh nghiệp để đào tạo nghề đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

3. Một số kinh nghiệm đào tạo nghề theo năng lực thực hiện qua kết hợp nhà trường và doanh nghiệp

3. Một số kinh nghiệm đào tạo nghề theo năng lực thực hiện qua kết hợp nhà trường và doanh nghiệp

 15:07 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc đào tạo nghề kết hợp (quan hệ) nhà trường và doanh nghiệp ở một số nước; đào tạo nghề ở Việt Nam.
Từ khóa: đào tạo nghề, năng lực thực hiện, nhà trường, doanh nghiệp.

14. Cải tiến chương trình đào tạo nghề theo định hướng ứng dụng giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp

14. Cải tiến chương trình đào tạo nghề theo định hướng ứng dụng giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp

 16:50 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số khái niệm cơ bản về cải tiến chương trình đào tạo nghề; chương trình đào tạo nghề và phối hợp cải tiến chương trình đào tạo nghề giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; qua đó đề xuất một số giải pháp trong cải tiến chương trình đào tạo nghề theo định hướng ứng dụng giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp.
Từ khóa: chương trình đào tạo nghề, trường dạy nghề, doanh nghiệp.

5. Tiếp cận mô hình quản lí chất lượng CIPO trong hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

5. Tiếp cận mô hình quản lí chất lượng CIPO trong hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

 16:42 16/09/2016

Tóm tắt: Ở Việt Nam, hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp gần đây được quan tâm đặc biệt. Bài viết đề cập đến các yếu tố của mô hình quản lí chất lượng CIPO; qua đó đưa ra một số hình thức quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình này.
Từ khóa: quản lí chất lượng, CIPO, liên kết đào tạo, nhà trường, doanh nghiệp.

2. Quản lí chuẩn đầu ra và mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo

2. Quản lí chuẩn đầu ra và mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo

 10:13 16/09/2016

Tóm tắt: Công tác đào tạo nguồn nhân lực của các trường cần gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực xã hội. Bài viết đề cập đến quản lí chuẩn đầu ra; quản lí mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, nhà trường, doanh nghiệp, chất lượng đào tạo.

4. Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

4. Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày cách tiếp cận mới về hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, cần phải nhận thức để thống nhất hành động và sự hợp tác có hiệu quả; doanh nghiệp phải tham gia tích cực, mạnh mẽ và đồng bộ vào việc đổi mới các yếu tố cơ bản của hoạt động đào tạo; doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cần hợp tác chặt chẽ để nhân lực được đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động; doanh nghiệp và cơ sở đào tạo phải tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hợp tác; sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo phải mởi rộng tầm khu vực và quốc tế.

3. Đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp

3. Đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày về nội dung liên kết đào tạo giữa trường nghề với doanh nghiệp; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động liên kết đào tạo giữa trường nghề và doanh nghiệp; khả năng ứng dụng của bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả liên kết đào tạo nghề.

14. Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

14. Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

 13:49 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về liên kết giữa các cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao động; sự cần thiết phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
Từ khóa: tiêu chí, đánh giá, hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây