10. Một số biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

10. Một số biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

 14:58 12/06/2019

Tóm tắt: Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số giúp các em nhận thức được các giá trị văn hóa độc đáo, tinh thần tự hào, tự tôn văn hóa truyền thống của dân tộc mình, giúp sinh viên tự tin hòa nhập vào môi trường học tập ở các trường đại học, cao đẳng và môi trường làm việc sau khi ra trường. Giảng viên cần tạo điều kiện giúp sinh viên vượt qua rào cản ngôn ngữ, phát huy vốn hiểu biết văn hóa và năng lực thực hành văn hóa trong các hoạt động của nhà trường. Giáo dục giá trị văn hóa cho sinh viên dân tộc góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bài viết trình bày một số biện pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
Từ khóa: Giáo dục, giá trị, văn hóa truyền thống, sinh viên, sinh viên dân tộc thiểu số.

04. Xây dựng tiêu chí giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên ngành Kinh tế

04. Xây dựng tiêu chí giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên ngành Kinh tế

 10:50 08/04/2019

Tóm tắt: Việc xác định tiêu chí giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên ngành Kinh tế là việc làm không chỉ mang lại những ý nghĩa về mặt lí luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Nó không chỉ giúp sinh viên xác định được mục tiêu và đích cần đạt mà còn giúp các trường xây dựng khung chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng hội nhập. Bài viết dựa trên nghiên cứu các cơ sở khoa học để đề xuất tiêu chí giá trị văn hóa công nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế.
Từ khóa: giá trị, tiêu chí giá trị văn hóa, văn hóa công nghiệp, ngành Kinh tế.

06. Thực trạng nhận thức của học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay về vai trò và giá trị  đạo đức quân nhân

06. Thực trạng nhận thức của học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay về vai trò và giá trị đạo đức quân nhân

 16:25 06/03/2019

Tóm tắt: Nâng cao nhận thức về giá trị đạo đức quân nhân là một nội dung hết sức quan trọng trong giáo dục giá trị đạo đức quân nhân cho học viên ở các Trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh hiện nay. Bài viết đề cập thực trạng nhận thức của học viên ở các trường sĩ quan Quân đội hiện nay về vai trò và giá trị đạo đức quân nhân, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức quân nhân cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Giá trị, đạo đức quân nhân, giá trị đạo đức quân nhân, học viên, trường sĩ quan.

01. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay

01. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay

 22:25 22/12/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc ta cả một hệ thống lí luận cách mạng vô giá. Quan điểm về thi đua yêu nước là một trong những nội dung ấy, cụ thể là các vấn đề: mục đích, lực lượng, nội dung, phương pháp thi đua yêu nước. Mặc dù thời gian đã lùi xa, nhưng những quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị. Bài viết này trình bày một số phân tích để làm rõ hơn quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cần được tiếp tục phát triển và phát huy trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước, giá trị.

32. Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của nhà nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

32. Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của nhà nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Nguyễn Đình Chiểu là một trong những nhà Nho yêu nước tiêu biểu của Việt Nam thế kỉ XIX. Tài năng, nhân cách và những cống hiến của ông đối với quá trình hình thành và phát triển tư tưởng nhân văn, văn hóa và giáo dục của dân tộc đã được lịch sử ghi nhận. Nguyễn Đình Chiểu đã để lại những tư tưởng nhân văn hết sức quý giá cho dân tộc, cho thế hệ sau. Khi nhân tố con người được đề cao thì người ta lại phát hiện trong những tư tưởng nhân văn của ông những giá trị tích cực, tiến bộ, có ý nghĩa lớn trong việc giáo dục, phát triển con người hiện nay. Bài viết nghiên cứu và đề cập đến những giá trị và hạn chế trong tư tưởng nhân văn của Nguyễn Đình Chiểu.
Từ khóa: Giá trị, hạn chế, tư tưởng nhân văn, nhân cách.

06. Cơ sở tâm lí học về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên

06. Cơ sở tâm lí học về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên

 15:15 07/07/2018

Tóm tắt: Bài viết đề cập cơ sở lí luận về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên dưới góc độ tâm lí học qua các nội dung: khái niệm định hướng giá trị, khái niệm định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên, các biểu hiện về định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên, các yếu tố chi phối đến định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên làm cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề này trong thực tiễn.
Từ khóa: tiếp cận tâm lí học, giá trị, định hướng giá trị, định hướng giá trị của thanh niên - sinh viên.

7. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG KHÍCH LỆ VÀ PHÁT HUY  TIỀM NĂNG CỦA HỌC SINH ĐIẾC

7. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG KHÍCH LỆ VÀ PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA HỌC SINH ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Nhằm mục tiêu tìm hiểu lí luận như đặc điểm tiếp nhận thông tin, nhu cầu giao tiếp của học sinh Điếc; kinh nghiệm thực tiễn khi giảng dạy học sinh Điếc tại khối Phổ thông dành cho học sinh Điếc thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, bài viết đề cập: (i) Đặc điểm học tập của học sinh điếc; (ii) Thực trạng học tập của học sinh Điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; (iii) Biện pháp khích lệ, phát huy tiềm năng học tập của học sinh Điếc.
Từ khóa: học sinh Điếc, giá trị, giao tiếp, quan tâm, hoạt động, lớp học.

61. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM HIỆN NAY

61. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM HIỆN NAY

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Tục ngữ, ca dao là một trong những triết lí, giá trị nghệ thuật cao đẹp được sáng tác và lưu truyền trong đời sống hàng ngày từ nghìn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong tục ngữ, ca dao Việt Nam chứa đựng nhiều giá trị nhân sinh sâu sắc về đạo hiếu, đạo làm người về quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và chính bản thân mình. Triết lí nhân sinh đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và thiết thực trong đối nhân, xử thế, hành động của con người; góp phần quan trọng vào giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của cha ông ta. Để làm tốt điều đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản về kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục và tuyên truyền… mới đem lại hiệu quả.
Từ khóa: Triết lí nhân sinh, ca dao, tục ngữ, giá trị.

14. Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

14. Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Sinh viên một tầng lớp xã hội đặc thù, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, giáo dục và rèn luyện. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục cho sinh viên trở thành chủ nhân tương lai của nước nhà, cần phải đẩy mạnh giáo dục giá trị đạo đức truyền thống để xây dựng nhân cách con người mới - con người xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: Nhân cách, giá trị, đạo đức, truyền thống, chuẩn mực.

2. GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “THƯ GỬI THANH NIÊN” (1965) CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

2. GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “THƯ GỬI THANH NIÊN” (1965) CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 16:15 10/05/2017

Bài viết khai thác giá trị đạo đức cơ bản trong tác phẩm "Thư gửi thanh niên" vào năm 1965 của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giáo dục cho các thế hệ Thanh niên Việt Nam về chí khí, đạo đức, ý thức cách mạng, niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật.

19. Giá trị biểu tượng “cây Xà Nu” trong truyện ngắn “Rừng Xà Nu” (Ngữ văn 12 nâng cao )

19. Giá trị biểu tượng “cây Xà Nu” trong truyện ngắn “Rừng Xà Nu” (Ngữ văn 12 nâng cao )

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày giá trị biểu tượng “cây Xà Nu” là một trong những biện pháp cần thiết để tiếp cận chiều sâu của truyện ngắn “Rừng Xà Nu”.

7. Ảnh hưởng của gia đình trong giáo dục giá trị cho thanh thiếu niên

7. Ảnh hưởng của gia đình trong giáo dục giá trị cho thanh thiếu niên

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày ảnh hưởng của gia đình trong giáo dục giá trị cho thanh thiếu niên và một số yêu cầu sư phạm nhằm nâng cao vai trò của gia đình đối với giáo dục giá trị cho thanh thiếu niên.

19. Khai thác những giá trị vĩ đạ của “Bản hùng ca tháng tư” trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay

19. Khai thác những giá trị vĩ đạ của “Bản hùng ca tháng tư” trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông hiện nay

 02:47 15/07/2016

Bài báo trình bày những nội dung, sự kiện lịch sử mà theo đánh gái của tác giả là hết sức cần thiết, cần khắc sâu và sử dụng trong quá trình dạy học lịch sử. Một số vấn đề kể đến là: - sách giáo khoa cần quan tâm hơn nữa đến giáo trị giáo dục của sự kiện, đặc biệt là các sự kiện tiêu biểu; - cần khắc họa sâu sắc hơn sự kiện trong sách giáo khoa về con đường 559 hay “Đường Hồ Chí Minh lịch sử”; - cần khắc họa, làm rõ hơn một số sự kiện lịch sử để giáo dục lòng căm thù giặc sâu sắc, ý thức xây yêu chuộng hòa bình; - cần vinh danh một số tấm gương tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; - cần cập nhật những mất mát, hi sinh trong quá trình dạy học bởi bản anh hùng ca cách mạng Việt Nam còn có những hi sinh vô giá của lớp lớp các thế hệ cha anh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây