03. Quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

03. Quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

 06:06 01/03/2020

Tóm tắt: Giá trị sống (hay còn gọi là “giá trị cuộc sống”) là những điều mà một con người cho là tốt, là quan trọng, phải có bằng được và vì thế giá trị sống chi phối hành vi hướng thiện của con người. Giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh không còn là vấn đề mới mẻ trong nhà trường mà là một nhiệm vụ quan trọng được nhà trường xây dựng trong kế hoạch để giáo dục học sinh từng năm học. Bài viết phân tích thực trạng quản lí hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng trị, tỉnh Quảng trị, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này.
Từ khóa: Giá trị sống, học sinh, quản lí, giáo dục giá trị sống.

11. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

11. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 23:54 22/06/2019

Tóm tắt: Giá trị sống là những quy tắc, chuẩn mực trong xã hội, được hình thành và phát triển trong cuộc sống. Bởi vậy, việc giáo dục giá trị sống đúng đắn, phù hợp cho mỗi công dân luôn có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là với học sinh. Bài viết làm rõ thực trạng giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua khảo sát 135 cán bộ quản lí, giáo viên và 196 học sinh. Kết quả cho thấy giáo dục giá trị sống cho học sinh ở đây nói chung đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định; kết quả này sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh.
Từ khoá: Giá trị sống, giáo dục, học sinh trung học cơ sở

16. Một số yêu cầu và biện pháp quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay

16. Một số yêu cầu và biện pháp quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay

 22:28 18/09/2018

Tóm tắt: Quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên ở các trường đại học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo nhằm hình thành những phẩm chất nhân cách cho các em. Sinh viên các trường nghệ thuật được đào tạo để trở thành những cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ nên cần có những hiểu biết về giá trị sống. Bài viết đưa ra những yêu cầu và biện pháp cơ bản trong quản lí giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật.
Từ khoá: Quản lí, giáo dục, giá trị sống, sinh viên, trường văn hóa nghệ thuật.

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

 20:54 06/03/2018

Tóm tắt: Bài viết đề xuất các tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông được thể hiện trong hoạt động học tập, trong hoạt động của bản thân, trong quan hệ với xã hội nhằm giúp các em củng cố và phát triển định hướng giá trị sống phù hợp với hệ giá trị chung của xã hội.
Từ khóa: Giá trị sống, hoạt động học tập, quan hệ xã hội, học sinh trung học phổ thông.

25. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC  GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN  TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

25. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

 21:14 10/07/2017

Hệ thống biện pháp quản lí truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV hiện nay là chỉnh thể thống nhất, quan hệ gắn bó chặt chẽ qua lại và tương tác lẫn nhau. Mỗi biện pháp liên quan đến kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV đều có những thế mạnh ở một phương diện nào đó nhằm không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông. Bài báo đề cập biện pháp Xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành các chuyên đề, chuyên mục truyền thông giáo dục GTS đóng vai “xương sống” và cũng là “đòn bẩy”, từ đó đưa ra mục tiêu, nội dung của biện pháp, cách thức tiến hành... nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV.

43. TÁC PHẨM “NHÀ GIẢ KIM” CỦA PAULO COELHO VÀ SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG  CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

43. TÁC PHẨM “NHÀ GIẢ KIM” CỦA PAULO COELHO VÀ SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

 22:11 03/05/2017

: “Nhà giả kim” của nhà văn Paulo Coelho là tác phẩm có nhiều giá trị trong việc giáo dục thanh niên hiện nay, về mục tiêu, lí tưởng sống, về khát khao, niềm tin và tình yêu…Đây là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ hiện nay trên toàn thế giới.

7. Thực trạng nhận thức giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại  học sư phạm Hà Nội

7. Thực trạng nhận thức giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về vai trò, nội dung, và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội và những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường đại học sư phạm.

10. Một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay

10. Một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay

 03:08 28/09/2016

Tóm tắt: Từ những khái niệm giá trị sống, giáo dục giá trị sống, bài viết trình bày nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay theo 12 giá trị của Chương trình Giáo dục quốc tế các giá trị sống (hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung, đoàn kết), được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm của từng lứa tuổi, từng cấp học. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông đối với gia đình, nhà trường và cộng đồng, xã hội
Từ khóa: giá trị sống, giáo dục giá trị sống, học sinh phổ thông

10. Một số hình thức giáo dục giá trị ở trường phổ thông

10. Một số hình thức giáo dục giá trị ở trường phổ thông

 22:22 13/09/2016

Giáo dục giá trị cho học sinh phổ thông là vấn đề cơ bản trong quá trình hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Ở nước ta, các trường phổ thông cũng đã có nhiều hoạt động giáo dục giá trị sống với các hình thức, phương tiện biểu đạt khác nhau và hiệu quả đem lại cũng không giống nhau. Bài viết nhận diện, phân tích các hình thức giáo dục giá trị đang được thực hiện phổ biến hiện nay ở các trường phổ thông; qua đó, đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động này.

10. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

10. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

 11:13 13/09/2016

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tâm lí chủ quan và khách quan đến giá trị sống của học sinh trung học phổ thông.

16. Giáo dục giá trị sống cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua một số tác phẩm văn học

16. Giáo dục giá trị sống cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua một số tác phẩm văn học

 03:24 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về giá trị sống; sự hiểu biết về giá trị sống và những hành xử của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và việc giáo dục giá trị sống cho sinh viên qua một số tác phẩm văn học.
Từ khóa: Giáo dục, giá trị sống, sinh viên, Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, tác phẩm văn học.

2. Một số giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ

2. Một số giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ

 12:25 14/07/2016

Quản lí truyền thông giáo dục giá trị sống là một quá trình có kế hoach, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra nhằm tạo ra sự thống nhất giữa các cơ quan quản lí báo chí, xuất bản, các Sở Giáo dục và Đào tạo. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác thuyền thông giáo dục giá trị sống hiện nay, một số hạn chế và nguyên nhân. Tiếp đó, tác giả trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông như: tổ chức quán triệt nhận thức về giáo dục giá trị sống, vai trò của truyền thông giáo dục giá trị sống; lập kế hoạch, xây dựng các chương trình, chuyên mục truyền thông; chỉ đạo triển khai truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ; giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện truyền thông giáo dục giá trị sống; hoàn thiện chế độ chính sách, cung ứng điều kiện tài lực đảm bảo truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây