01. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển khoa học công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh

01. Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển khoa học công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh

 12:02 24/12/2019

Tóm tắt: Phát huy những tiềm năng và lợi thế của mình, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Để đáp ứng yêu cầu đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định giáo dục - đào tạo đóng vai trò quyết định phát triển khoa học - công nghệ. Bài viết trình bày vai trò của giáo dục - đào tạo đối với việc phát triển khoa học - công nghệ; thực trạng vai trò của giáo dục - đào tạo với phát triển khoa học - công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua; từ đó đưa ra một số giải pháp đổi mới, nâng cao vai trò của giáo dục - đào tạo nhằm phát triển khoa học - công nghệ ở TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Từ khóa: giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, TP. Hồ Chí Minh.

2. NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN VỚI GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM

2. NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN VỚI GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nền giáo dục giáo dục Việt Nam là vô cùng to lớn. Người đã sáng lập nền giáo dục mới của Việt Nam với mục đích mở mang dân trí và nâng cao đảng trí cho toàn dân Việt Nam. Với quan điểm “học để làm việc, làm người” và yêu cầu từ bỏ quan điểm học để “lấy bằng cấp”, dạy “theo lối nhồi sọ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp lớn cho lí luận dạy học nước nhà. Người còn là tấm gương mẫu mực về phương pháp và phong cách học tập để chúng ta noi theo. Đồng thời, những cống hiến của Người cũng là cơ sở cho quan điểm“Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” mà hiện nay những người làm giáo dục phải nhận thức và thực hiện.
Từ khóa: Giáo dục đào tạo, dạy học, giảng viên sư phạm, lòng yêu nghề, cống hiến.

39. MÔ HÌNH NHÂN CÁCH NGƯỜI GIÁO VIÊN  TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

39. MÔ HÌNH NHÂN CÁCH NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Hiện nay, giáo dục đào tạo của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển đang có những bước cố gắng hướng đến toàn cầu hóa từ khu vực đến toàn cầu. Việt Nam không nằm ngoài sự phát triển đó của các nước, do đó hiện nay Việt Nam đã có những chiến lược phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo đang được quan tâm hàng đầu, cụ thể nước ta đang thực hiện Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Để đáp ứng với sự phát triển đó, người giáo viên cần có nhiều thay đổi để đáp ứng với yêu cầu về toàn cầu hóa giáo dục đào tạo. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến mô hình nhân cách của người giáo viên trong bối cảnh toàn cầu và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục đào tạo, mô hình nhân cách của người giáo viên.

19. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN  NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

19. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

 08:14 11/07/2017

Giáo dục- đào tạo là biện pháp chủ đạo, cốt lõi nhất trong việc nâng cao năng lực chủ thể, góp phần phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải- ngành sản xuất vật chất thuộc cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, có vị trí chiến lược trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Thực hiện giáo dục- đào tạo nhằm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, CBQL; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí ở các cơ sở đào tạo; Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên; Nâng cao nhận thức và năng lực của người lao động, góp phần tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực Giao thông vận tải.

4. Công tác quản lí chi ngân sách nhà nước cho giáo dục- đào tạo tại địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

4. Công tác quản lí chi ngân sách nhà nước cho giáo dục- đào tạo tại địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày việc lập, phân bổ dự toán, điều hành, cấp phát, quyết toán và kiểm tra chi ngân sách nhà nước cho giáo dục- đào tạo tại địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

20. Quá trình phát triển giáo dục - đào tạo Thái Nguyên từ sau ngày tái lập tỉnh đến năm 2010

20. Quá trình phát triển giáo dục - đào tạo Thái Nguyên từ sau ngày tái lập tỉnh đến năm 2010

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và đánh giá quá trình phát triển giáo dục - đào tạo Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2010.

3. Đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư cho phát triển

3. Đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư cho phát triển

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày một số điểm nổi bật trong đầu tư cho giáo dục của Đảng và nhà nước: đổi mới cơ chế quản lí tài chính, hiện đại hóa trang thiết bị, xã hội hóa giáo dục, phát triển trường ngoài công lập,…

1. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và hướng đến tiêu chuẩn ISO 26000 để phát triển bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội trong giáo dục - đào tạo

1. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và hướng đến tiêu chuẩn ISO 26000 để phát triển bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội trong giáo dục - đào tạo

 10:11 16/09/2016

Tóm tắt: Trong thời kì hội nhập giáo dục toàn cầu, cạnh tranh là một xu thế tất yếu, do vậy cần có những định hướng chiến lược phát triển bền vững để tránh khỏi nguy cơ tụt hậu và nắm bắt được cơ hội phát triển. Muốn vậy, phải có một phương pháp quản lí chất lượng mới có thể thỏa mãn nhu cầu của người học cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội. Những mong muốn đó được thể hiện trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và cần hướng đến tiêu chuẩn ISO 26000 để phát triển bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội trong giáo dục - đào tạo.
Từ khóa: tiêu chuẩn, ISO 9001, ISO 26000, giáo dục - đào tạo.

2. Vai trò của cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

2. Vai trò của cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

 22:21 15/09/2016

Bài viết đề cập vai trò của cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo là: tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng, thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí.

9. Kinh nghiệm thực hiện giáo dục bắt buộc cho các địa phương khó khăn của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục – đào tạo ở Việt Nam

9. Kinh nghiệm thực hiện giáo dục bắt buộc cho các địa phương khó khăn của Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục – đào tạo ở Việt Nam

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày cách thức và kinh nghiệm triển khai thực hiện giáo dục cho các địa phương vùng khó khăn của Trung Quốc: xây dựng kế hoạch giáo dục nghĩa vụ cho các địa phương vùng khó khăn; tăng cường công tác quản lí toàn diện giáo dục nghĩa vụ ở vùng khó khăn. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục – đào tạo ở Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây