18. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ  CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH DU LỊCH

18. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH DU LỊCH

 05:16 04/01/2019

Tóm tắt: Theo đánh giá của các cơ sở tuyển dụng lao động, năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch ở các trường đại học so với yêu cầu thực tế còn nhiều điểm yếu kém. Đào tạo dựa theo năng lực (competency-based training) và xây dựng, vận hành hệ thống quản lí chất lượng ở tầng bậc đảm bảo chất lượng đối với quá trình đào tạo cử nhân ngành Du lịch có thể giúp khắc phục các điểm yếu này.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, giáo dục đại học, đào tạo theo năng lực, ngành Du lịch.

01. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

01. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 00:09 21/03/2018

Tóm tắt: Bước sang thế kỉ XXI, giáo dục đại học Việt Nam đứng trước những thuận lợi và thách thức lớn bởi ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều trường đại học, cao đẳng đang rơi vào khủng hoảng do sự thay đổi nhu cầu thị trường lao động và chậm thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng này. Từ tầm nhìn đến hành động, việc thay đổi tư duy tiếp cận về cách mạng 4.0, việc đề ra các quan điểm, phương hướng phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên, phát triển tư duy khởi nghiệp cho giảng viên, sinh viên, xây dựng quan điểm nhà trường kiến tạo… là những vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cho sự nghiệp đổi mới nền giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học, đổi mới giáo dục.

01. Dự báo một số xu thế phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Asean

01. Dự báo một số xu thế phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Asean

 21:42 08/02/2018

Tóm tắt: Việt Nam đang trên con đường hội nhập sâu hơn với kinh tế khu vực (ASEAN) thì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu là vấn đề có tính nguyên tắc. Bối cảnh này đặt ra cho Việt Nam bài toán về chuẩn bị và phát triển nguồn vốn, nhân lực. Để giải quyết bài toán này thì giáo dục đại học của Việt Nam sẽ phải quan tâm đến một số giải pháp sau: - Giáo dục đại học phải thực hiện đồng thời 2 mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tích lũy tri thức; - Đầu tư cho giáo dục đại học để góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; - Đầu tư cho giáo dục đại học nâng cao chất lượng đồng thời với việc phân tầng trong giáo dục đại học; - Xuất khẩu và nhập khẩu giáo dục đại học diễn ra mạnh mẽ.
Từ khóa: xu thế phát triển giáo dục, giáo dục đại học.

05. Quản trị tài chính tiếp cận hiệu quả cho giáo dục đại học công lập Việt Nam

05. Quản trị tài chính tiếp cận hiệu quả cho giáo dục đại học công lập Việt Nam

 02:49 05/12/2017

Tóm tắt: Giáo dục đại học có vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Những nghiên cứu về lợi ích kinh tế và phi kinh tế do giáo dục đại học mang lại đã được thực hiện rất nhiều trên thế giới, nhằm lượng hóa những lợi ích và chi phí của giáo dục, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách phù hợp với phát triển giáo dục của quốc gia, khu vực. Chia sẻ mục đích đó, nghiên cứu được thực hiện đánh giá sát thực hơn hiệu quả đầu tư giáo dục đại học tại Việt Nam, thông qua việc lượng hóa bằng tiền và so sánh tổng lợi ích kinh tế thu được từ giáo dục đại học với tổng chi phí phát sinh của nền giáo dục. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị chính sách về học phí phù hợp với tình hình phát triển kinh tế quốc gia và sự phát triển của thị trường giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị tài chính, giáo dục đại học, vốn nhân lực, hiệu quả, lợi suất đầu tư.

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

 23:50 04/10/2017

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông liên quan tới quản lí các cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào khía cạnh quản trị nhà trường, với mục đích là cung cấp cho các hoạch định chính sách và quản lí một cái nhìn tổng quan về công nghệ thông tin và truyền thông, cách thức sử dụng trong các phương diện khác nhau của các cơ sở giáo dục, cùng với một số khuyến nghị và đề xuất.
Từ khóa: công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục đại học.

26. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỀ XUẤT

26. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỀ XUẤT

 12:14 01/10/2017

Tóm tắt: Nhận thức được những ưu việt của mô hình đào tạo CDIO, Trường Đại học Vinh đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho quá trình xây dựng, phát triển chương trình đào tạo. Bài viết đi sâu phân tích quá trình triển khai xây dựng, phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh, thực hiện mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Từ khóa: chương trình đào tạo, sinh viên, trường đại học, giáo dục đại học

03. Khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh mới

03. Khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh mới

 22:31 21/08/2017

Tóm tắt: Xây dựng khung năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết. Bài viết đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo khung năng lực.
Từ khoá: giáo dục tiểu học, tiêu chuẩn tốt nghiệp, sinh viên, giáo dục đại học.

83.	Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

83. Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 11:42 23/07/2017

Bài báo phân tích các đặc điểm của văn hóa đọc trong sinh viên ngày nay và cung cấp các biện pháp gợi ý để thúc đẩy văn hoá đọc sách trong sinh viên, bao gồm: đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường tuyên truyền văn hoá đọc và cải tiến các dịch vụ thư viện đại học.

21.	Những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

21. Những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

 05:50 23/07/2017

Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) mang lại nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc tuân thủ các cam kết quốc tế. Trong quá trình đàm phán gia nhập WTO, Việt Nam đã theo đuổi lập trường tích cực và chủ động và cam kết thực hiện Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) cho tất cả các ngành dịch vụ, bao gồm giáo dục - một lĩnh vực rất nhạy cảm được xem như một loại hình dịch vụ cá nhân, và tất nhiên cũng sẽ hoạt động theo phương pháp quy định trong Hiệp định chung GATS. Bài báo này tập trung vào những thách thức mà giáo dục đại học ở Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh hội nhập, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn và nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

09. Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

09. Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

 04:45 20/07/2017

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tiếp cận năng lực trong giáo dục là một bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học. Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy và học. Nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá cổ điển không những tồn tại mà còn phát triển nổi trội khi kết hợp cùng với phương pháp kiểm tra, đánh giá mới - kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực. Việc xây dựng luận cứ khoa học về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay là thật sự cần thiết.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, tiếp cận năng lực, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

06. Kiểm định chất lượng các trường đại học Việt Nam: sự cần thiết của bộ tiêu chuẩn đánh giá mới

06. Kiểm định chất lượng các trường đại học Việt Nam: sự cần thiết của bộ tiêu chuẩn đánh giá mới

 04:41 20/07/2017

Tóm tắt: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học mới để thay thế bộ tiêu chuẩn hiện hành. Bài viết này trước hết phân tích những hạn chế của bộ tiêu chuẩn hiện tại qua việc tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và thực tiễn triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài. Tiếp theo, bài viết trình bày những nội dung chính, đặc biệt là những điểm mới của bộ tiêu chuẩn mới để khẳng định lí do cần phải kiểm định các trường đại học Việt Nam với các tiêu chí đánh giá mới. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra thảo luận và khuyến nghị liên quan đến việc sử dụng bộ tiêu chuẩn mới này.
Từ khóa: kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn, tiêu chí, giáo dục đại học.

20.	Đề xuất về đổi mới quản lí giáo dục đại học ở Việt Nam

20. Đề xuất về đổi mới quản lí giáo dục đại học ở Việt Nam

 21:44 13/07/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát đào tạo đại học ở một số nước (Hàn Quốc, Hoa Kì, Cộng hòa Bulgaria và Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất một dự án đổi mới quản lí giáo dục đai học của Việt Nam.

24.	Nâng cao chất lượng giảng viên trong giáo dục Đại học

24. Nâng cao chất lượng giảng viên trong giáo dục Đại học

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Việc nâng cao chất lượng giảng viên trong giáo dục Đại học bao gồm: Về phía giảng viên: Thay đổi nhận thức của giảng viên về vai trò giảng dạy của mình. Xác định việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của sinh viên; Về phía quản lý: Thực hiện tốt dân chủ cơ sở trong công tác cán bộ. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính. Xác định những điều kiện để đội ngũ giảng viên tham gia. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lí. Nhận thức đào tạo là một dịch vụ và nhận thức đầy đủ hơn.

12.	Những cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam khi gia nhập cộng đồng chung ASEAN

12. Những cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam khi gia nhập cộng đồng chung ASEAN

 03:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về cộng đồng kinh tế ASEAN, bối cảnh giáo dục đại học và thực trạng nguồn nhân lực trình độ đại học Việt Nam khi gia nhập AEC; thách thức và cơ hội của giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập; công tác giáo đại học trước yêu cầu hội nhập trong thời gian tới.

13.	Xu hướng tự chủ của hệ thống giáo dục đại học toàn cầu

13. Xu hướng tự chủ của hệ thống giáo dục đại học toàn cầu

 03:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về tự chủ đại học, các hình thức và mức độ tự chủ đại học; xu thế tự chủ đại học của một số quốc gia trên thế giới.

16. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

16. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM

 11:37 10/07/2017

Từ phân tích đặc trưng của đại học nghiên cứu và bài học về đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới để xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới, tác giả đề xuất quy trình đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học định hướng đại học nghiên cứu ở nước ta, nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là nâng cao hàm lượng nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, từ đó tạo vị thế, uy tín cho giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.

15. Sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập cần những tư duy mới

15. Sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập cần những tư duy mới

 23:34 25/05/2017

Tóm tắt: Hơn 20 năm phát triển giáo dục đại học ngoài công lập đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên tư duy quản lí nhà nước đã không phản ánh kịp sự phát triển nhanh, đa dạng của giáo dục đại học ngoài công lập đến nay đã vượt ra ngoài các khuôn khổ chính sách, thiếu hành lang pháp lý đang là điểm nghẽn của đại học ngoài công lập. Để giáo dục đại học ngoài công lập tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, rất cần những tư duy mới phù hợp với quy luật và xu hướng quốc tế.
Từ khóa: giáo dục đại học, ngoài công lập, giáo dục, chính sách giáo dục, tư duy giáo dục.

20. THÁCH THỨC CỦA HỌC TRỰC TUYẾN TOÀN THỜI ĐỐI VỚI  SINH VIÊN VIỆT NAM: MỘT GÓC NHÌN VĂN HOÁ XÃ HỘI

20. THÁCH THỨC CỦA HỌC TRỰC TUYẾN TOÀN THỜI ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆT NAM: MỘT GÓC NHÌN VĂN HOÁ XÃ HỘI

 04:36 11/05/2017

Bài viết nhằm đánh giá mức độ khả thi của Học trực tuyến toàn thời trong giáo dục đại học Việt Nam dựa trên tổng luận phê phán cơ sở lí thuyết và góc nhìn văn hoá xã hội về vấn đề này. Cụ thể, bài viết tranh luận hai thách thức lớn liên quan đến sinh viên: (1) mâu thuẫn giữa quan niệm, cách học của sinh viên và yêu cầu của Học trực tuyến toàn thời, và (2) mức độ duy trì tham gia của sinh viên thấp. Bài viết kết thúc với một số đề xuất để ứng dụng Học trực tuyến toàn thời hiệu quả trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam.

15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU  VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

 05:38 03/05/2017

Giáo dục đại học là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt, có chất lượng hệ thống giáo dục đại học là nhân tố cơ bản đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kì hội nhập. Thực tiễn của những năm đổi mới nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã và đang chứng minh vai trò của giáo dục đại học đối với sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt đảm bảo sự tăng trưởng bền vững đất nước và tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay.

08. Bàn về chuẩn đầu ra ngành quản lí giáo dục trình độ đại học trong bối cảnh mới

08. Bàn về chuẩn đầu ra ngành quản lí giáo dục trình độ đại học trong bối cảnh mới

 04:24 24/03/2017

Tóm tắt: Xây dựng chuẩn đầu ra ngành QLGD trình độ đại học trong bối cảnh mới là hoạt động cấp thiết xuất phát từ thực tiễn đào tạo và đổi mới giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực quản lí chất lượng cao hiện nay. Bài viết bàn về các yêu cầu của chuẩn đầu ra và khung năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lí giáo dục, đồng thời đề xuất một số biện pháp thực hiện hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành QLGD theo tiếp cận chuẩn đầu ra.
Từ khóa: quản lí giáo dục, chuẩn đầu ra, sinh viên, giáo dục đại học.

10. Đại học ngoài công lập - nhân tố hình thành và phát triển nền giáo dục đại học đại chúng

10. Đại học ngoài công lập - nhân tố hình thành và phát triển nền giáo dục đại học đại chúng

 04:24 24/03/2017

Tóm tắt: Sau hơn 20 năm phát triển ấn tượng, đến nay giáo dục đại học ngoài công lập đang đứng trước những khó khăn. Đã xuất hiện những quan điểm nghi ngại, thiếu tin tưởng đối với mô hình đại học ngoài công lập. Vì vậy, rất cần nghiên cứu thấu đáo nguyên lý hình thành và phát triển để khẳng định vị trí, vai trò của giáo dục đại học ngoài công lập trong việc xây dựng nền giáo dục đại chúng, góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ khóa: ngoài công lập, giáo dục đại học.

84. Một số vấn đề về giáo dục đại học ở Việt Nam

84. Một số vấn đề về giáo dục đại học ở Việt Nam

 05:42 13/03/2017

Bài báo trình bày về đánh giá chung về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành với giáo dục đại học; đánh giá một số bất câp, tồn tại trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

02. Đặc trưng lao động quản lí của trưởng bộ môn trường đại học trong bối cảnh hiện nay

02. Đặc trưng lao động quản lí của trưởng bộ môn trường đại học trong bối cảnh hiện nay

 03:56 06/03/2017

Tóm tắt: Lao động quản lí là một dạng lao động phức tạp có tính chuyên biệt. Chính vì vậy, trưởng bộ môn trường đại học là giảng viên đứng đầu bộ môn, phải có trình độ chuyên môn cao, có uy tín khoa học phải phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính sáng tạo của mình nhằm lãnh đạo bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong bài viết này, chúng tôi làm rõ đặc trưng lãnh đạo quản lí của trưởng bộ môn trường đại học trước bối cảnh đổi mới giáo dục đại học.
Từ khóa: lao động quản lí, trưởng bộ môn, giáo dục đại học, giảng viên, sinh viên.

03. Chính sách và thực tiễn triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam

03. Chính sách và thực tiễn triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam

 03:56 06/03/2017

Tóm tắt: Bài viết này trình bày những chính sách và thực tiễn triển khai kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở nước ta kể từ khi hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục được hình thành. Cụ thể, nghiên cứu trọng tâm vào kết quả đạt được về xây dựng chính sách và triển khai thực hiện, thách thức và hướng phát triển trong thời gian tới đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, giáo dục đại học, chương trình đào tạo.

2. Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp – một trong những yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học

2. Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp – một trong những yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học

 03:25 22/02/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, nội dung và cơ chế đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và các điều kiện – một trong những yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục đại học.

19. Chính sách quản lí hoạt động “xuất nhập khẩu” giáo dục đại học Việt Nam

19. Chính sách quản lí hoạt động “xuất nhập khẩu” giáo dục đại học Việt Nam

 03:44 17/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở để đổi mới chính sách quản lí hoạt động “xuất nhập khẩu” giáo dục đại học Việt Nam và các giải pháp đổi mới chính sách quản lí hoạt động xuất nhập khẩu giáo dục đại học.

22. Luật giáo dục đại học của một số nước trên thế giới

22. Luật giáo dục đại học của một số nước trên thế giới

 02:59 09/02/2017

Bài báo trình bày luật giáo dục đại học của một số nước phát triển trên thế giới và trong khu vực góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật giáo dục đại học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạo hóa hiện nay.

1. Đào tạo liên thông “Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” ở Việt Nam

1. Đào tạo liên thông “Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” ở Việt Nam

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày sơ lược về tình hình đào tạo liên thông, những khó khăn và một số giải pháp phát triển đào tạo liên thông “Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” ở Việt Nam.

11. Phát triển chương trình giáo dục đại học theo hướng tích hợp

11. Phát triển chương trình giáo dục đại học theo hướng tích hợp

 04:18 04/01/2017

Bài báo trình bày một quan điểm định hướng hiện đại, trở thành một xu hướng mới được nhiều nước trên thế giới quan tâm nghiên cứu, ứng dụng đó là phát triển chương trình giáo dục đại học theo hướng tích hợp.

1. Đội ngũ giảng viên – một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục đại học

1. Đội ngũ giảng viên – một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục đại học

 03:25 04/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học thể hiện trong nghị quyết của đại hội Đảng và thực tiễn công tác đào tạo bậc đạ học.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây