10. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAM

10. TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAM

 04:04 19/04/2021

Tóm tắt: Hiện nay, bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của AUN-QA được các trường đại học ở Việt Nam sử dụng nhiều nhất. Nghiên cứu này xem xét tác động của kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA ở một cơ sở giáo dục đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy yêu cầu từ sinh viên và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đã giúp đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, và xây dựng phát triển chương trình đào tạo. Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò của đảm bảo chất lượng bên trong với những thay đổi tích cực nhằm cải tiến chất lượng của chương trình đào tạo.
Từ khóa: giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng, AUN-QA, chương trình đào tạo, tác động

8. TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM THƯƠNG HIỆU ĐẾN NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT - PHÂN HIỆU CẦN THƠ

8. TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM THƯƠNG HIỆU ĐẾN NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT - PHÂN HIỆU CẦN THƠ

 03:47 19/04/2021

Tóm tắt: Nghiên cứu sự tác động của trải nghiệm thương hiệu đến niềm tin thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, với cỡ mẫu 318 sinh viên, đang học ở Trường Đại học FPT - Phân hiệu Cần Thơ. Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện, dựa trên sự sẵn lòng cung cấp thông tin của đối tượng nghiên cứu. Các phương pháp phân tích dữ liệu chính được sử dụng: kiểm định Cronbach alpha, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận: (i) Xác định 05 thành phần của trải nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học: (1) Trải nghiệm cảm giác; (2) Trải nghiệm tình cảm; (3) Trải nghiệm suy nghĩ; (4) Trải nghiệm hành vi và (5) Trải nghiệm xã hội và (ii) Xác định mối tương quan dương, có ý nghĩa của: Trải nghiệm suy nghĩ; Trải nghiệm hành vi và Trải nghiệm xã hội đến niềm tin thương hiệu.
Từ khóa: Trải nghiệm thương hiệu, niềm tin thương hiệu, giáo dục đại học

12. CHÍNH SÁCH CỦA HOA KÌ VỀ HỢP TÁC CÔNG TƯ GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

12. CHÍNH SÁCH CỦA HOA KÌ VỀ HỢP TÁC CÔNG TƯ GIỮA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

 03:27 19/04/2021

Tóm tắt: Tại Hoa Kì, sự cắt giảm của chính phủ đối với việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở từ lâu đã góp phần khiến các trường đại học buộc phải có mối quan hệ với các doanh nghiệp để thoả mãn nhu cầu về tài chính. Sự hợp tác này cho phép các nguồn tài trợ tư nhân hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong khu vực giáo dục đại học. Nhờ có sự phối hợp này mà quan hệ giữa các trường đại học và các doanh nghiệp được thúc đẩy lên một nấc thang mới với chất lượng cao hơn, tăng cường được khả năng sáng tạo và sự phối hợp tốt nhất của các bên tham gia. Dựa vào kinh nghiệm và những kết quả đạt được trên thực tế, bài báo giới thiệu khung lí thuyết được chọn lựa và những vấn đề cốt lõi trong chính sách hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Hoa Kì để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: Giáo dục đại học, doanh nghiệp, hợp tác công tư, Hoa Kì

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 04:33 11/12/2020

Tóm tắt: Xây dựng và triển khai mô hình quản lí chất lượng trong trường đại học là yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và gia tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình quản lí chất lượng sẽ phụ thuộc vào điều kiện và bối cảnh cụ thể của từng trường. Bài viết trình bày tổng quan về một số mô hình quản lí chất lượng phổ biến trên thế giới, giới thiệu chính sách chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, từ đó, xây dựng mô hình quản lí chất lượng phù hợp.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, quản lí chất lượng, mô hình quản lí, chương trình đào tạo, giáo dục đại học

2. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC: NHÌN TỪ LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

2. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC: NHÌN TỪ LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

 02:11 11/12/2020

Tóm tắt: Luật Giáo dục đại học và các văn bản liên quan đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách và các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ sở pháp lí vững chắc, thống nhất cho sự phát triển của giáo dục đại học và thực hiện các mục tiêu giáo dục. Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ những điểm mới của pháp luật về viên chức trong lĩnh vực giáo dục đại học (đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục) được quy định trong Luật giáo dục đại học và các văn bản liên quan. Luật giáo dục đại học và các văn bản có liên quan tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến xây dựng và ban hành một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đại học; tạo động lực thu hút, động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đại học toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục đại học đồng thời là cơ sở pháp lí để nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đại học hưởng thụ các quyền và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội.
Từ khóa: pháp luật về viên chức, giáo dục đại học, luật giáo dục đại học, tài liệu liên quan

5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NGỮ VĂN Ở ĐẠI HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NGỮ VĂN Ở ĐẠI HỌC TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 04:05 06/11/2020

Tóm tắt: Kỉ nguyên vạn vật kết nối mở ra cùng với sự phát triển của giáo dục đại học vươn tầm đại học số đã thúc đẩy hoạt động giảng dạy và học tập cần phải không ngừng đổi thay, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn xã hội. Bài viết đưa ra một số giải pháp tích cực, chủ động trong hoạt động giảng dạy và học tập Ngữ văn ở đại học. Hi vọng những giải pháp đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Ngữ văn ở đại học trong thời đại hiện nay.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học, hệ sinh thái đại học, dạy và học Ngữ văn, đào tạo trực tuyến

7. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

7. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 04:35 11/09/2020

TÓM TẮT: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ, gây tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực xã hội nói chung và giáo dục nói riêng. Cùng với sự bùng nổ của Internet và những phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đã khiến nhiều mô hình, phương pháp đào tạo mới ra đời, trong đó hình thức đào tạo trực tuyến (E-learning) là hình thức đào tạo mà nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đang hướng tới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bài viết đề cập đến những khó khăn, thách thức của đào tạo trực tuyến và đề xuất một số giải pháp cơ bản. Các giải pháp này được thực hiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến tại các trường đại học trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: E-learning, dạy học trực tuyến, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học, công nghệ thông tin

46. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

46. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 23:30 04/08/2020

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung cơ bản trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa tại các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo các học phần này ở Trường Đại học Đồng Tháp chưa thực sự cao. Nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho thấy, kết quả học tập của sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn học này trong nhà trường hiện nay. Các giải pháp đã đề xuất thống nhất và chi phối tác động lẫn nhau, tạo động lực thúc đẩy sinh viên tích cực, tự lực, tự giác và sáng tạo trong quá trình học tập.
Từ khóa: kết quả học tập, nâng cao, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục đại học

4. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ KHÓA HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH BLENDED LEARNING HIỆU QUẢ

4. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ KHÓA HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH BLENDED LEARNING HIỆU QUẢ

 23:46 29/07/2020

Tóm tắt: Những năm gần đây, ở Việt Nam, mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) đã bắt đầu được nghiên cứu và ứng dụng chủ yếu ở bậc học đại học. Vì là mô hình dạy học mới và chưa được sử dụng rộng rãi trong bối cảnh Việt Nam, nên các cơ sở giáo dục và giảng viên còn gặp nhiều khó khăn để thiết kế khóa học Blended Learning. Bài báo tìm hiểu cơ sở lí thuyết về Blended Learning trên thế giới; đồng thời, kết hợp với thực tiễn giáo dục tại Việt Nam để đề xuất những nguyên tắc phù hợp trong thiết kế khóa học theo mô hình này. Việc áp dụng các nguyên tắc này góp phần nâng cao hiệu quả khi kết hợp dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến.
Từ khóa: dạy học kết hợp, nguyên tắc, thiết kế khóa học, giáo dục đại học

20. PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

20. PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 05:40 22/05/2020

Tóm tắt: Các năng lực mà nguồn nhân lực cần có trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện đang được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu đề xuất các nhóm năng lực cho các nhóm lao động và các bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, các mô hình năng lực này cần được phân tích và đánh giá tính phù hợp của nó khi áp dụng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trên cơ sở so sánh, phân tích khung trình độ quốc gia và các nghiên cứu nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước với các mô hình năng lực 4.0 trên thế giới, bài viết này đề xuất các năng lực 4.0 cần thiết cho nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam. Dựa trên các nhóm năng lực được đề xuất và phân tích quá trình hình thành các năng lực này, bài viết xác định vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng và phát triển các nhóm năng lực trên cho sinh viên.
Từ khoá: Mô hình năng lực ASK, cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học.

01. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Một số kinh nghiệm và kiến nghị

01. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Một số kinh nghiệm và kiến nghị

 02:11 04/01/2020

Tóm tắt: Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục là yếu tố rất cần được chú trọng đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Thực tiễn triển khai công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, đảm bảo chất lượng bên trong đóng vai trò quan trọng và mang tính quyết định trong các chính sách về chất lượng. Công tác này cần được chú trọng xây dựng và phát triển trước khi triển khai đồng bộ công tác đánh giá/kiểm định chất lượng bởi các tổ chức bên ngoài. Bài viết đề cập một số kết quả về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng giáo dục, giáo dục đại học, cơ sở giáo dục.

12. Xác định và thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

12. Xác định và thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

 07:23 28/10/2019

Tóm tắt: Thu hút sinh viên quốc tế là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của Kế hoạch chiến lược Giáo dục đại học Quốc gia Malaysia giai đoạn 2007 đến sau năm 2020. Sự thành công trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược này đã góp phần đưa Malaysia trở thành một trong những quốc gia thu hút sinh viên quốc tế hàng đầu thế giới. Bài viết nghiên cứu việc xác định và quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược thu hút sinh viên quốc tế của Malaysia từ năm 2007 đến nay, từ đó rút ra những gợi ý chính sách và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu.
Từ khóa: giáo dục đại học, mục tiêu chiến lược, sinh viên quốc tế, Malaysia, bài học kinh nghiệm.

18. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH DU LỊCH

18. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH DU LỊCH

 05:16 04/01/2019

Tóm tắt: Theo đánh giá của các cơ sở tuyển dụng lao động, năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch ở các trường đại học so với yêu cầu thực tế còn nhiều điểm yếu kém. Đào tạo dựa theo năng lực (competency-based training) và xây dựng, vận hành hệ thống quản lí chất lượng ở tầng bậc đảm bảo chất lượng đối với quá trình đào tạo cử nhân ngành Du lịch có thể giúp khắc phục các điểm yếu này.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, giáo dục đại học, đào tạo theo năng lực, ngành Du lịch.

01. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

01. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 00:09 21/03/2018

Tóm tắt: Bước sang thế kỉ XXI, giáo dục đại học Việt Nam đứng trước những thuận lợi và thách thức lớn bởi ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều trường đại học, cao đẳng đang rơi vào khủng hoảng do sự thay đổi nhu cầu thị trường lao động và chậm thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng này. Từ tầm nhìn đến hành động, việc thay đổi tư duy tiếp cận về cách mạng 4.0, việc đề ra các quan điểm, phương hướng phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên, phát triển tư duy khởi nghiệp cho giảng viên, sinh viên, xây dựng quan điểm nhà trường kiến tạo… là những vấn đề nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cho sự nghiệp đổi mới nền giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học, đổi mới giáo dục.

01. Dự báo một số xu thế phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Asean

01. Dự báo một số xu thế phát triển của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Asean

 21:42 08/02/2018

Tóm tắt: Việt Nam đang trên con đường hội nhập sâu hơn với kinh tế khu vực (ASEAN) thì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu là vấn đề có tính nguyên tắc. Bối cảnh này đặt ra cho Việt Nam bài toán về chuẩn bị và phát triển nguồn vốn, nhân lực. Để giải quyết bài toán này thì giáo dục đại học của Việt Nam sẽ phải quan tâm đến một số giải pháp sau: - Giáo dục đại học phải thực hiện đồng thời 2 mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tích lũy tri thức; - Đầu tư cho giáo dục đại học để góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; - Đầu tư cho giáo dục đại học nâng cao chất lượng đồng thời với việc phân tầng trong giáo dục đại học; - Xuất khẩu và nhập khẩu giáo dục đại học diễn ra mạnh mẽ.
Từ khóa: xu thế phát triển giáo dục, giáo dục đại học.

05. Quản trị tài chính tiếp cận hiệu quả cho giáo dục đại học công lập Việt Nam

05. Quản trị tài chính tiếp cận hiệu quả cho giáo dục đại học công lập Việt Nam

 02:49 05/12/2017

Tóm tắt: Giáo dục đại học có vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Những nghiên cứu về lợi ích kinh tế và phi kinh tế do giáo dục đại học mang lại đã được thực hiện rất nhiều trên thế giới, nhằm lượng hóa những lợi ích và chi phí của giáo dục, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách phù hợp với phát triển giáo dục của quốc gia, khu vực. Chia sẻ mục đích đó, nghiên cứu được thực hiện đánh giá sát thực hơn hiệu quả đầu tư giáo dục đại học tại Việt Nam, thông qua việc lượng hóa bằng tiền và so sánh tổng lợi ích kinh tế thu được từ giáo dục đại học với tổng chi phí phát sinh của nền giáo dục. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị chính sách về học phí phù hợp với tình hình phát triển kinh tế quốc gia và sự phát triển của thị trường giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị tài chính, giáo dục đại học, vốn nhân lực, hiệu quả, lợi suất đầu tư.

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

 23:50 04/10/2017

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông liên quan tới quản lí các cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào khía cạnh quản trị nhà trường, với mục đích là cung cấp cho các hoạch định chính sách và quản lí một cái nhìn tổng quan về công nghệ thông tin và truyền thông, cách thức sử dụng trong các phương diện khác nhau của các cơ sở giáo dục, cùng với một số khuyến nghị và đề xuất.
Từ khóa: công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục đại học.

26. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỀ XUẤT

26. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỀ XUẤT

 12:14 01/10/2017

Tóm tắt: Nhận thức được những ưu việt của mô hình đào tạo CDIO, Trường Đại học Vinh đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho quá trình xây dựng, phát triển chương trình đào tạo. Bài viết đi sâu phân tích quá trình triển khai xây dựng, phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh, thực hiện mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Từ khóa: chương trình đào tạo, sinh viên, trường đại học, giáo dục đại học

03. Khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh mới

03. Khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh mới

 22:31 21/08/2017

Tóm tắt: Xây dựng khung năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết. Bài viết đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo khung năng lực.
Từ khoá: giáo dục tiểu học, tiêu chuẩn tốt nghiệp, sinh viên, giáo dục đại học.

83.	Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

83. Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 11:42 23/07/2017

Bài báo phân tích các đặc điểm của văn hóa đọc trong sinh viên ngày nay và cung cấp các biện pháp gợi ý để thúc đẩy văn hoá đọc sách trong sinh viên, bao gồm: đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường tuyên truyền văn hoá đọc và cải tiến các dịch vụ thư viện đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây