12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG  CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP HIỆN NAY

12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP HIỆN NAY

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Thực trạng hiện nay cho thấy, học sinh sinh, sinh viên thờ ơ với văn hóa dân tộc, có nhiều biểu hiện tha hóa về mặt đạo đức; tỉ lệ tội phạm ở độ tuổi thanh thiếu niên tăng mạnh và tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng ngày càng nhiều, gây nhức nhối cho xã hội, mất ổn định tình hình đất nước. Vì vậy, việc giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ là trách nhiệm không chỉ của nhà trường mà là của toàn xã hội.
Từ khóa: Giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, trường trung cấp, đạo đức cách mạng.

70. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC  CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG  CÔNG AN NHÂN DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

70. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung và việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Xuất phát từ thực trạng chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên các trường công an nhân dân ở TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và đặc biệt là công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên hiện nay. Theo chúng tôi cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau.
Từ khóa: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, công an nhân dân, giáo dục chính trị, tư tưởng.

20.	 Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan – binh sĩ ở sư đoàn 316 Quân khu 2 hiện nay

20. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan – binh sĩ ở sư đoàn 316 Quân khu 2 hiện nay

 15:10 19/07/2017

Bài báo đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan – binh sĩ ở sư đoàn 316 Quân khu 2.

15.	Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay

15. Đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề xác định mục tiêu đào tạo; xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; phương pháp và hình thức tổ chức đào tạo; đổi mới hình thức tổ chức đánh giá để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho người học ở khoa giáo dục chính trị các trường đại học hiện nay.

64. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG  CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ở TP. HỒ CHÍ MINH

64. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ở TP. HỒ CHÍ MINH

 09:28 11/07/2017

Giáo dục chính trị cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có vai trò quan trọng, nhằm trang bị thế giới quan duy vật, phương pháp luận khoa học cho học sinh; đào tạo lớp học sinh có bản lĩnh chính trị, có ý thức kỉ luật cao; sống có văn hóa, có sức khỏe, tri thức, phát triển con người toàn diện trong thời đại mới. Bài viết nghiên cứu về vấn đề này.

63. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

63. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 09:28 11/07/2017

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho học sinh trung cấp chính là nâng cao, hoàn thiện chất lượng các yếu tố cấu thành các hoạt động giáo dục chính trị trung cấp. Đó là các yếu tố cấu thành giáo dục chính trị và các tác động gián tiếp của yếu tố môi trường khách quan; cũng là cơ sở căn bản để đánh giá thực trạng giáo dục chính trị cho HS trung cấp công lập tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay thông qua các tiêu chí. Bài viết trình bày các tiêu chí đánh giá này.

65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN  CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA NAM HIỆN NAY

65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA NAM HIỆN NAY

 09:28 11/07/2017

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động rất quan trọng và thường xuyên của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi quá trình hoạt động. Để quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương nói chung và Đảng ủy các trường công an nhân dân khu vực phía Nam nói riêng luôn thường xuyên quán triệt thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên để nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

71. Vai trò của môn giáo dục chính trị trong trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp

71. Vai trò của môn giáo dục chính trị trong trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp

 14:46 04/04/2017

Trong chương trình giáo dục hiện nay của TVET, Giáo dục chính trị là một môn nhằm bồi dưỡng lập trường tư tưởng, đạo đức, xây dựng nhân cách hoàn thiện, môn/lĩnh vực chính trị, phong cách sống và cách làm việc cho sinh viên TVET. Bài báo này đánh giá vai trò và tình trạng hiện nay của việc dạy học môn này. Do đó, định hướng cải cách để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục chính trị đáp ứng mối quan tâm và trông đợi của Đảng trong công cuộc cải cách giáo dục cơ bản, toàn diện hiện nay.

8. Đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp

8. Đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp

 16:21 30/03/2017

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục và đào tạo, dưới tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW của Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (XI) đã đặt ra những yêu cầu mới cho chất lượng, kiến thức và năng lực của nhà giáo trung cấp chuyên nghiệp nói chung và cho giáo viên giáo dục chính trị trong trường trung cấp chuyên nghiệp, nói riêng. Do đó, đánh giá hiệu quả của tình hình hiện nay của đội ngũ giáo viên giáo dục chính trị để tìm ra một giải pháp cơ bản trong việc cải thiện năng lực của họ trong những trường trung cấp chuyên nghiệp có một vai trò quan trọng và cần thiết.

40. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho học viên sĩ quan các nhà trường quân đội hiện nay

40. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho học viên sĩ quan các nhà trường quân đội hiện nay

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác giáo dục chính trị cho học viên sĩ quan các nhà trường quân sự trong những năm vừa qua; 05 biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho học viên sĩ quan các nhà trường quân đội hiện nay.

9. Một vài vấn đề về phương pháp giảng dạy ở Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm Hà Nội

9. Một vài vấn đề về phương pháp giảng dạy ở Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 14:55 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng sử dụng phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá và đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện phương pháp dạy học ở Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

11. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm giáo dục chính trị trường đại học Vinh

 16:11 30/09/2016

Tóm tắt: bài viết bàn về thực trạng công tác thực tập sư phạm cho sinh viên sư phạm Giáo dục chính trị Trường Đại học Vinh và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực tập sư phạm: nâng cao chất lượng dạy - học các môn chuyên ngành, môn Phương pháp dạy học; tăng cường bồi dưỡng cho sinh viên ý thức, thói quen và phương pháp tự học tự rèn luyện; tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; có giải pháp cụ thể cho sinh viên cử tuyển và sinh viên Lào. Tác giả cũng đề xuất kiến nghị với khoa, phòng chuyên môn để phối hợp làm tốt công tác này.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, thực tập sư phạm, sinh viên sư phạm, giáo dục chính trị, Trường Đại học Vinh

20. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục chính trị nhằm phát huy tính tích cực học tập cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp

20. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục chính trị nhằm phát huy tính tích cực học tập cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp

 08:54 27/09/2016

Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một trong các yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trong tình hình hiện nay. Bài viết phân tích các nguyên tắc khi sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục chính trị, cũng như các điều kiện để sử dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

22. Ứng dụng phần mềm POWERPOINT vào xây dựng bài giảng điện tử môn Giáo dục chính trị (chương 3: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) ở trường trung cấp chuyên nghiệp

22. Ứng dụng phần mềm POWERPOINT vào xây dựng bài giảng điện tử môn Giáo dục chính trị (chương 3: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) ở trường trung cấp chuyên nghiệp

 17:13 16/09/2016

Bài viết đề cập ứng dụng phần mềm POWERPOINT vào xây dựng bài giảng điện tử môn Giáo dục chính trị (chương 3: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) ở trường trung cấp chuyên nghiệp, với các nội dung cụ thể như: quy định về màu sắc trong các trang trình chiếu hợp lí; sử dụng chữ viết trong các trang trình chiếu; sử dụng các hiệu ứng trên trang trình chiếu; quy định sử dụng POWERPOINT kết hợp hoạt động dạy minh họa.

13. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục chính trị - Thách thức và giải pháp

13. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục chính trị - Thách thức và giải pháp

 15:44 15/09/2016

Trong thời gian quá, việc dạy học môn Giáo dục chính rị cho học sinh hệ trung cấp ở một số trường chuyên nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về phương pháp dạy học. Từ đó, chương trình, nội dung môn Giáo dục chính trị đã không ngừng được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Do vậy, việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn Giáo dục chính trị trong nhà trường càng trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết. Qua những thách thức hiện có, bài viết đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

6. Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu của tình hình mới trong giai đoạn hiện nay

6. Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu của tình hình mới trong giai đoạn hiện nay

 11:02 15/09/2016

Đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy học môn giáo dục chính trị nói riêng là một yêu cầu tất yếu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Qua việc phân tích những đòi hỏi mang tính quy luật của quá trình phát triển, bài viết chỉ rõ một số yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục chính trị trong tình hình mới.

20. Phương hướng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp

20. Phương hướng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp

 14:34 14/09/2016

Bài viết đưa ra một số phương hướng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp, gồm: xây dựng kho tư liệu tương tác đa phương tiện; sử dụng phần mềm dựng sơ đồ tư duy; xây dựng bài giảng điện tử; ứng dụng trong kiểm tra, đánh giá; một số ứng dụng công nghệ thông tinh khác.

5. Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

5. Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội

 10:38 12/09/2016

Bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên trường đại học sư phạm hà nội, gồm: nâng cao trách nhiệm và năng lực tiến hành giáo dục chính trị cho các chủ thể giáo dục trong nhà trường đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả; nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho sinh viên; thường xuyên đổi mới phương thức giáo dục chính trị cho sinh viên trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục chính trị cho sinh viên; đẩy mạnh hoạt động tự giáo dục, tự quản lí, xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường của sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây