4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 7,  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Trên cơ sở thực trạng của vấn đề nghiên cứu, bài viết đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ trong tương lai. Sự phối hợp các biện pháp trong mối quan hệ tổng thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động này.
Từ khóa: Biện pháp, quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông.

43. TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ  THỐNG KÊ CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

43. TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Tích hợp Giáo dục hướng nghiệp vào môn học nhằm tăng hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường THPT đã được quy định bởi chỉ thị của chính phủ và các văn bản ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác này hiện nay đang được triển khai ở một số môn: Công nghệ, Giáo dục công dân, Địa lý, Vật lý, Sinh học, Hoá học, Công nghệ thông tin nhưng không thường xuyên; riêng môn Toán thì hầu như không, một trong những nguyên nhân là giáo viên Toán THPT chưa biết cách tích hợp Giáo dục hướng nghiệp vào môn Toán như thế nào. Bài viết này, trình bày một số lí luận về tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học chủ đề Thống kê môn Toán 10 THPT; đề xuất một số biện pháp tích hợp Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học Thống kê, nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học Toán ở bậc THPT theo định hướng dạy học hiện nay.
Từ khóa: Dạy học tích hơp, Giáo dục hướng nghiệp, Chủ đề Thống kê toán 10.

07. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học ở trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

07. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học ở trường phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

 17:20 28/10/2019

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động quan trọng ở trường phổ thông nhằm giúp phân luồng học sinh, giúp học sinh lựa chọn được ngành nghề phù hợp. Trong đó, một trong các con đường được xác định để thực hiện hoạt động này là thông qua dạy học các môn học. Từ việc lựa chọn các khái niệm/thuật ngữ liên quan, phân tích đặc điểm và cơ sở của việc tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông, bài viết đề xuất một số biện pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học.
Từ khóa: tích hợp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục phổ thông.

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP  CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  QUẬN 4,  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:20 04/09/2019

Tóm tắt: Hoạt động giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có sự lựa chọn nghề nghiệp đúng hướng. Hướng nghiệp dựa trên cơ sở năng khiếu, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu của thị trường lao động là cơ sở hình thành nguồn nhân lực cần thiết cho đất nước. Bài viết phân tích thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên với hoạt động giáo dục hướng nghiệp, thực trạng quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: giáo dục hướng nghiệp, thực trạng, quản lí

14. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

14. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; trên cơ sở đó, đề xuất 07 biện pháp quản lí hoạt động này. Các biện pháp đề xuất có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trung học phổ thông.

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng chất lượng nguồn lực lao động của tỉnh, nhu cầu và định hướng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động, đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm,…
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

 16:53 10/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông này.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông, huyện Hóc Môn.

09. Đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông

09. Đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông

 22:36 22/12/2018

Tóm tắt: Hướng nghiệp có mục đích giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Bài viết dựa trên việc phân tích các khái niệm, các cơ sở khoa học đề xuất Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông để làm cơ sở phát triển, nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông.
Từ khóa: khung năng lực, giáo dục hướng nghiệp, giáo viên môn Công nghệ.

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

 22:32 27/10/2018

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một nội dung của giáo dục phổ thông toàn diện. Tuy nhiên, thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp ở nước ta hiện nay còn ít được quan tâm; chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội. Bài viết trình bày về thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp, học sinh trung học phổ thông, quản lí giáo dục hướng nghiệp.

10. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trường trung học phổ thông

10. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trường trung học phổ thông

 10:51 20/09/2018

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là hoạt động không thể thiếu bên cạnh giáo dục tri thức và giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường trung học phổ thông. Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh khám phá những tính cách cá nhân, tìm thấy hứng thú ở nghề nghiệp mình sẽ chọn, xác định đúng nghề nghiệp tương lai, có đạo đức với nghề. Vì thế, hiệu trưởng cần quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp một cách khoa học. Bài viết này phân tích các hoạt động trong giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông, từ đó phân tích công tác quản lí các hoạt động đó để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hướng nghiệp, trường trung học phổ thông.

15. THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

15. THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát phụ huynh học sinh, học sinh, giáo viên và cán bộ quản lí các ban, ngành, đoàn thể... tham gia vào giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Phương pháp được sử dụng chủ yếu là điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu và quan sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương trong những năm qua đã được nhiều nhà giáo, nhà quản lí đề cập nhưng chưa thật sự được quan tâm một cách đúng mức.
Từ khoá: Phối hợp, cộng đồng, giáo dục hướng nghiệp, trung học cơ sở.

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 314 cán bộ quản lí và giáo viên nhằm tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương này.
Từ khóa: Thực trạng, hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp, trung học phổ thông.

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH  TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRUNG TRỰC,  THÀNH PHỐ RẠCH  GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRUNG TRỰC, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

 08:25 23/08/2017

Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có sự lựa chọn nghề nghiệp đúng hướng, trên cơ sở sở thích, năng lực bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu của thị trường lao động. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại trường, giúp học sinh nhận thức đúng đắn về các ngành nghề trong xã hội, hiểu và lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và theo nhu cầu của xã hội.

2. Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về việc thực hiện nội dung, hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp ở một số trường trung học tại tỉnh Bình Dương

2. Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về việc thực hiện nội dung, hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp ở một số trường trung học tại tỉnh Bình Dương

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày kết quả đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về việc thực hiện nội dung, hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp ở một số trường trung học tại tỉnh Bình Dương.

3. Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở- một biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả xã hội của phổ cập giáo dục

3. Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở- một biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả xã hội của phổ cập giáo dục

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại Tiền Giang và một số biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả xã hội của phổ cập giáo dục.

27. Thực trạng giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình

27. Thực trạng giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông để từ đó phụ huynh có sự quan tâm tới định hướng nghề nghiệp cho học sinh tỉnh Hòa Bình.

1. Đổi mới phương pháp, hình thức trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp

1. Đổi mới phương pháp, hình thức trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp

 10:43 26/10/2016

Bài báo trình bày định hướng về tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp và vận dụng một số phương pháp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

11. Cơ sở lí luận về việc quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề

11. Cơ sở lí luận về việc quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề

 09:02 26/10/2016

Bài báo trình bày mục tiêu, đặc điểm, các biện pháp và nội dung quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề.

9. Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

9. Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

 15:13 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết là kết quả thu được của khảo sát thực trạng giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ tại 16 trường trung học phổ thông thuộc vùng Đông Bắc nước ta về việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp; về thái độ của học sinh đối với các nội dung giáo dục hướng nghiệp; về sử dụng phương pháp giáo dục hướng nghiệp; về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp; về kết quả giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ.
Từ khóa: thực trạng, giáo dục hướng nghiệp, môn Công nghệ, trường trung học phổ thông.

7. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

7. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

 11:57 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cách thức quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động để giúp các trường có cơ sở thực hiện công tác quản lí hoạt động hướng nghiệp có hiệu quả nhất.
Từ khóa: giáo dục hướng nghiệp, trường dạy nghề, thị trường lao động.

5. Một số hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

5. Một số hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

 10:16 16/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận của giáo dục toàn diện, giúp học sinh hiểu biết về tính chất ngành nghề mà các em hướng tới qua quá trình tìm hiểu những nội dung của giáo dục hướng nghiệp để có thể chọn nghề phù hợp. Bài viết đề cập đến các hình thức hướng nghiệp ở trường phổ thông; nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh về các hình thức hướng nghiệp.
Từ khóa: giáo dục hướng nghiệp, học sinh, trung học phổ thông.

2. Giải pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

2. Giải pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

 14:18 15/09/2016

Bài viết đề cập nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp cho cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh ở các trường dạy nghề; tổ chức xây dựng phòng hướng nghiệp ở các trường dạy nghề, chỉ đạo thực hiện đồng bộ họt động giáo dục hướng nghiệp trước, trong và sau quá trình đào tạo trong các trường dạy nghề; xây dựng cơ chế phối hợp giáo dục hướng nghiệp bốn bên: Trường dạy nghề - Trường phổ thông - Doanh nghiệp - Tổ chức cung ứng lao động; triển khai đồng bộ các chức năng quản lí nội dung của hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

10. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh về giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

10. Thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh về giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

 14:18 15/09/2016

Trong những năm qua, công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được các nhà giáo dục, quản lí giáo dục đặc biệt quan tâm, tuy nhiên một số giáo viên, học sinh chưa nhận thức một cách đầy đủ về ý nghĩa của công tác này. Bài viết đề cập thực trạng nhận thức của giáo viên và học sinh về giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông, qua khảo sát một số trường trung học phổ thông ở thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó đễ xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

2. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học ở trường trung học phổ thông: Nhiệm vụ của tổ chuyên môn và biện pháp quản lí của hiệu trưởng

2. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học ở trường trung học phổ thông: Nhiệm vụ của tổ chuyên môn và biện pháp quản lí của hiệu trưởng

 16:08 14/09/2016

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học thực chất là lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp vào mỗi môn học ở một số các kiến thức nhất định. Qua việc lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp vào dạy học các môn khoa học, học sinh sẽ có nhiều cơ hội hiểu rõ hơn về kiến thức đang học, về ứng dụng thực tế của nó và các ngành nghề liên quan. Từ đó, giúp học sinh hình thành các năng lực nhận thức ở góc độ cao hơn và góp phần hình thành năng lực hướng nghiệp.

22. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

22. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày kết quả điều tra 188 cán bộ quản lí, giáo viên thuộc 3 trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm học 2013-2014 về các nội dung: quản lí xây dựng kế hoạch; nội dung, chương trình; phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp và hoạt động giáo dục hướng nghiệp của giáo viên; hoạt động hướng nghiệp của học sinh; các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

1. Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày về thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; một số giải pháp nhằm đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

11. Trắc nghiệm năng lực trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

11. Trắc nghiệm năng lực trong giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

 14:21 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về trắc nghiệm năng lực học sinh phổ thông (phân chia năng lực, xây dựng nội dung bài trắc nghiệm, sử dụng kết quả trắc nghiệm).
Từ khóa: trắc nghiệm, năng lực, giáo dục hướng nghiệp, học sinh, phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây