29. BỐI CẢNH LỊCH SỬ DẪN TIẾN GIÁO DỤC HỌC VÀO VIỆT NAM

29. BỐI CẢNH LỊCH SỬ DẪN TIẾN GIÁO DỤC HỌC VÀO VIỆT NAM

 16:50 26/05/2020

Tóm tắt: Ở Việt Nam, giáo dục học là một khoa học ngoại lai. Bối cảnh truyền bá giáo dục học vào Việt Nam không thể tách rời sự chuyển biến giáo dục thời kì cận đại là xu hướng “Tây học dẫn Đông”. Bài viết phân tích ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp - Việt; sự xuất hiện các quan niệm giáo dục khoa học của chủ nghĩa Mác thông qua dòng giáo dục cách mạng trong nước và sự hình thành ngành sư phạm để làm rõ quá trình các tri thức giáo dục học đã từng bước được truyền nhập và hình thành ở Việt Nam.
Từ khoá: Bối cảnh lịch sử, giáo dục học, lịch sử giáo dục học, dẫn tiến, thiết lập.

01. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự phát triển giáo dục học Việt Nam

01. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự phát triển giáo dục học Việt Nam

 21:48 29/03/2020

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với thực tiễn Việt Nam, là giai đoạn mới của chủ nghĩa Mác và Lênin phát triển ở Việt Nam. Tư tưởng về giáo dục là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là tư tưởng chỉ đạo quá trình xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa “hoàn toàn Việt Nam”, thúc đẩy quá trình nghiên cứu giáo dục học Việt Nam. Bài viết tổng hợp tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục dưới góc độ là một lí luận khoa học bao gồm bối cảnh hình thành, nội dung lí luận, đặc điểm khoa học của lí luận và vai trò của nó đối với giáo dục học Việt Nam hiện nay.
Từ khoá: lí luận giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, phát triển, giáo dục học.

13. Đổi mới chương trình môn Giáo dục học quân sự ở các trường đại học trong quân đội theo định hướng phát triển năng lực

13. Đổi mới chương trình môn Giáo dục học quân sự ở các trường đại học trong quân đội theo định hướng phát triển năng lực

 18:25 01/03/2020

Tóm tắt: Giáo dục học quân sự là môn học có nhiệm vụ hình thành và phát triển văn hóa sư phạm cho học viên ở các trường đại học trong quân đội. Đổi mới chương trình môn học góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, chất lượng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của học viên sau khi ra trường.
Từ khóa: Giáo dục học, Giáo dục học quân sự, phát triển năng lực, chương trình, đổi mới chương trình, đại học trong quân đội.

10. Thực trạng và một số biện pháp dạy học giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

10. Thực trạng và một số biện pháp dạy học giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

 18:23 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng tổ chức dạy học Giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, từ đó đề xuất 5 biện pháp tổ chức dạy học Giáo dục học: bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học trải nghiệm cho giảng viên; xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá; huy động nguồn lực thực hiện dạy học Giáo dục học theo hướng trải nghiệm thực tiễn nghề cho sinh viên.
Từ khóa: thực trạng, biện pháp, Giáo dục học, trải nghiệm thực tiễn.

61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 16:54 08/07/2019

Tóm tắt: Tự học có vai trò đặc biệt quyết định đến kết quả học tập của người học. Hoạt động tự học được biểu hiện ở quá trình nhận thức, thái độ, kĩ năng của mỗi cá nhân. Bộ môn Giáo dục học là một trong những môn học lí luận về nghiệp vụ sư phạm bắt buộc đối với sinh viên các trường sư phạm. Tuy nhiên, đây được xem là một môn học khá khô khan, nhiều thuật ngữ khó nên sinh viên thường không có hứng thú học tập, dẫn đến kết quả môn học này còn chưa cao. Vì vậy, việc tìm ra những nguyên nhân, khó khăn trong tự học của sinh viên trên cơ sở đó đề ra những biện pháp phù hợp nhằm giúp các em biết cách tự học và có hứng thú đối với môn học hiện nay là vô cùng cần thiết.
Từ khóa: Giáo dục học, hoạt động tự học, phương pháp, sinh viên.

15. Mô hình thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp

15. Mô hình thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp

 15:07 19/10/2017

Tóm tắt: Thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp là cơ sở để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ gắn liền với thực tiễn. Trong bài viết, tác giả không chỉ phân tích, đánh giá các khái niệm và đặc điểm bài học, thiết kế bài học, thiết kế bài học tích hợp mà còn làm sáng tỏ được quy trình, mô hình và cấu trúc thiết kế bài học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở trường đại học sư phạm.
Từ khóa: Bài học, thiết kế bài học, Giáo dục học, thiết kế bài học theo quan điểm sư phạm tích hợp.

09. Mức độ vận dụng lí luận dạy học vào thực hành soạn giáo án của sinh viên Trường Đại học Vinh

09. Mức độ vận dụng lí luận dạy học vào thực hành soạn giáo án của sinh viên Trường Đại học Vinh

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Sinh viên sư phạm của Trường Đại học Vinh phần lớn chưa vận dụng được lí luận dạy học vào thực hành thiết kế bài giảng. Do đó, chất lượng sản phẩm chưa cao, áp dụng vào thực hành, thực tập sư phạm chưa hiệu quả. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục học ở Trường Đại học Vinh.
Từ khóa: Lí luận dạy học, soạn giáo án, thực hành, Giáo dục học.

55.	 Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn giáo dục học

55. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn giáo dục học

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa, những hình thức sử dụng và những chú ý khi sử dụng sơ đồ tư duy để dạy học môn giáo dục học.

8.	Phát triển chương trình đào tạo cho sinh viên ngành giáo dục học theo mô hình tiếp cận năng lực ở trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

8. Phát triển chương trình đào tạo cho sinh viên ngành giáo dục học theo mô hình tiếp cận năng lực ở trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về vấn đề xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực; một số điểm mới của chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực so với chương trình cũ; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng chương trình.

75.	Một số hình thức đánh giá năng lực tự học giáo dục học của sinh viên

75. Một số hình thức đánh giá năng lực tự học giáo dục học của sinh viên

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Đánh giá năng lực như: Mục tiêu của đánh giá năng lực. Hình thức đánh giá. Phương pháp đánh giá năng lực; - Đánh giá năng lực tự học Giáo dục học của sinh viên gồm: Đánh giá qua quan sát. Đánh giá qua hồ sơ. Tự đánh giá. Đánh giá đồng đẳng.

14. Thiết kế chương trình dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp

14. Thiết kế chương trình dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm theo quan điểm sư phạm tích hợp

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tư tưởng dạy học tích hợp đã được thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, vận dụng quan điểm dạy học này còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Bài viết đã nghiên cứu và đề xuất 2 cách tiếp cận quan trong thiết kế chương trình dạy học theo tiếp cận mục tiêu và nội dung dựa vào quan điểm sư phạm tích hợp trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm.
Từ khóa: Chương trình, mục tiêu, nội dung, tích hợp, giáo dục học.

6. Kết hợp phương pháp dạy học tình huống với sử dụng đa phương tiện trong dạy Giáo dục học ở các trường sư phạm

6. Kết hợp phương pháp dạy học tình huống với sử dụng đa phương tiện trong dạy Giáo dục học ở các trường sư phạm

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và phân tích kết quả định tính và định lượng việc kết hợp phương pháp dạy học tình huống với sử dụng đa phương tiện trong dạy Giáo dục học ở các trường sư phạm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giờ học, phát huy tính tích cực sáng tạo của sinh viên.

15. Thực trạng thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở Trường Đại học Sư phạm

15. Thực trạng thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở Trường Đại học Sư phạm

 16:36 21/02/2017

Tóm tắt: Dạy học tích hợp bắt đầu được triển khai và thực hiện ở các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, để quan điểm dạy học này đi vào thực tiễn dạy trong nhà trường và hình thành năng lực sư phạm cho giáo viên thì cần phải được tổ chức và thực hiện tốt ở trường đại học sư phạm - cái nôi đào tạo đội ngũ nhà giáo tương lai. Với mục đích nêu trên, trong bài báo này chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng về thiết kế và tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm sư phạm tích hợp ở trường đại học sư phạm.
Từ khóa: Tích hợp, giáo dục học, hình thức, phạm vi, nội dung.

8. Mô hình tổ chức tự học Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm có sự hỗ trợ của hệ thống E- learning

8. Mô hình tổ chức tự học Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm có sự hỗ trợ của hệ thống E- learning

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày ưu thế của E- learning trong dạy học và mô hình tổ chức tự học Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm có sự hỗ trợ của hệ thống E- learning.

10. Đảm bảo hiệu quả công tác đánh giá trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học sư phạm

10. Đảm bảo hiệu quả công tác đánh giá trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học sư phạm

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực tế công tác đánh giá thường xuyên và một số biện pháp đảm bảo chất lượng công tác đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học sư phạm.

6. Vận dụng một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức trong dạy học môn Giáo dục học ở cao đẳng sư phạm

6. Vận dụng một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức trong dạy học môn Giáo dục học ở cao đẳng sư phạm

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp vận dụng một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức trong dạy học bài “Nhân cách con người Việt Nam truyền thống và hiện đại” môn Giáo dục học ở cao đẳng sư phạm.

13. Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học phù hợp phương thức đào tạo tín chỉ ở trường đại học Hồng Đức

13. Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học phù hợp phương thức đào tạo tín chỉ ở trường đại học Hồng Đức

 16:07 13/02/2017

Bài báo trình bày đánh giá về sử dụng phương pháp dạy học môn giáo dục học áp dụng học chế tín chỉ và đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học phù hợp phương thức đào tạo tín chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đò tạo của nhà trường theo phương thức mới ở trường đại học Hồng Đức.

7. Sử dụng bài tập Giáo dục học theo tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề ở trường đại học

7. Sử dụng bài tập Giáo dục học theo tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề ở trường đại học

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày sử dụng bài tập Giáo dục học theo tiếp cận dạy học giải quyết vấn đề ở trường đại học giúp sinh viên chủ động trong học tập và rèn luyện.

11. Từ lí thuyết kiến tạo đến mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học

11. Từ lí thuyết kiến tạo đến mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày lí thuyết kiến tạo trong nghiên cứu tâm lí học đến 4 giai đoạn cơ bản của mô hình học tập trải nghiệm và khả năng dạy học trong môn Giáo dục học.

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên theo học chế tín chỉ qua phát huy tính tích cực, sáng tạo và hứng thú của sinh viên.

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục học ở trường cao đẳng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên theo học chế tín chỉ qua phát huy tính tích cực, sáng tạo và hứng thú của sinh viên.

15. Sử dụng bài tập Giáo dục học trong dạy học - đào tạo theo hệ thống tín chỉ

15. Sử dụng bài tập Giáo dục học trong dạy học - đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 17:13 31/10/2016

Bài báo giới thiệu về bài tập Giáo dục học, sử dụng bài tập trong dạy học, những yêu cầu khi sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học và quy trình sử dụng câu hỏi, bài tập cho giờ lên lớp.

9. Quy trình xây dựng hệ thống case dùng trong giảng dạy môn giáo dục học

9. Quy trình xây dựng hệ thống case dùng trong giảng dạy môn giáo dục học

 09:02 26/10/2016

Bài báo đề xuất quy trình xây dựng hệ thống case và vận dụng để xây dựng hệ thống Case phần lí luận dạy học.

11. Thiết kế mục tiêu dạy học môn Giáo dục học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

11. Thiết kế mục tiêu dạy học môn Giáo dục học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

 16:20 24/10/2016

Bài báo trình bày khái niệm, vai trò, yêu cầu khi trình bày mục tiêu, cơ sở xác định mục tiêu dạy học môn Giáo dục học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện nghề dạy học nhằm hình thành cả kiến thức, kĩ năng và thái độ cho sinh viên.

14. Hướng dẫn tự học môn Giáo dục học qua diễn đàn trao đổi trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14. Hướng dẫn tự học môn Giáo dục học qua diễn đàn trao đổi trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 11:22 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích ưu thế của việc hướng dẫn tự học trự tuyến đối với môn Giáo dục học; giới thiệu và phân tích và đưa ra quy trình 7 bước hướng dẫn tự học môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua diễn đàn trao đổi trực tuyến. Từ đó, tác giả trình bày những điều kiện về phía giảng viên, sinh viên và về công nghệ để thực hiện hiệu quả việc thiết kế và tổ chức trao đổi trực tuyến trên diễn đàn Giáo dục học.
Từ khóa: sinh viên, hướng dẫn tự học, diễn đàn trực tuyến, Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

15. Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đào tạo tín chỉ

15. Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đào tạo tín chỉ

 11:22 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập chức năng của kiểm tra, đánh giá về mặt lí luận; phân tích thực trạng đánh giá môn Giáo dục học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua khảo sát thực tế và đưa ra một số đề xuất nhằm đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với nhà trường, các nhà giáo dục và đối với sinh viên.
Từ khóa: đổi mới phương pháp đánh giá, Giáo dục học, đào tạo tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

11. Vận dụng “nghiên cứu ứng dụng” trong dạy học Giáo dục học

11. Vận dụng “nghiên cứu ứng dụng” trong dạy học Giáo dục học

 10:22 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập “nghiên cứu ứng dụng”, các yếu tố quan trọng và các lợi ích của “nghiên cứu ứng dụng” trong trường học và phân tích việc vận dụng nghiên cứu ứng dụng trong dạy học Giáo dục học. Tác giả cũng trình bày các phương pháp tiếp cận nghiên cứu ứng dụng. “Nghiên cứu ứng dụng” giúp giáo viên lĩnh hội được các kĩ năng mới về tìm hiểu thông tin và giải quyết vấn đề, đồng thời nhìn lại được quá trình giao tiếp với học sinh; qua đó, điều khiển được quá trình dạy học.
Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng, dạy học, Giáo dục học

12. Một số biện pháp tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực

12. Một số biện pháp tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực

 10:22 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái niệm, mục tiêu của tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực và đề ra các giải pháp của công tác này, gồm: Xây dựng chủ đề seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực; Nâng cao nhận thức của sinh viên về học tập bằng tìm tòi, tra cứu thông tin phục vụ chủ đề seminar; Hướng dẫn sinh viên rèn luyện năng lực thuyết trình, nâng cao khả năng nhận thức của sinh viên về năng lực lắng nghe tích cực; Hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm; Xác lập hệ thống khai thác và khuyến khích sinh viên truy cập thông tin trên mạng.
Từ khóa: tổ chức seminar, dạy học, Giáo dục học, tiếp cận năng lực

16. Biện pháp tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ các học phần giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

16. Biện pháp tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ các học phần giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 11:15 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên biện pháp tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ các học phần Giáo dục học, thử nghiệm biện pháp tác động tới việc tổ chức dạy học nhóm nhỏ các học phần Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Từ khóa: tổ chức, dạy học, hợp tác nhóm nhỏ, học phần, Giáo dục học, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

11. Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục học tại các trường cao đẳng sư phạm hiện nay

11. Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn giáo dục học tại các trường cao đẳng sư phạm hiện nay

 08:37 27/09/2016

Phương pháp thảo luận nhóm là một trong những phương pháp dạy học tích cực, phát huy được tính chủ động, sáng tạo cho học sinh, sinh viên. Từ việc phân tích thực trạng dạy và học môn Giáo dục học ở các trường sư phạm, bài viết đề xuất quy trình cũng như chỉ rõ những điều kiện để thực hiện phương pháp thảo luận nhóm một cách có hiệu quả trong dạy học môn Giáo dục học ở các trường cao đẳng sư phạm hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây