2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG  DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống là một nhiệm vụ trọng tâm của trường phổ thông dân tộc bán trú; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có chương trình giáo dục kĩ năng sống phù hợp với đặc điểm của loại hình trường học này. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phát triển chương trình giáo dục kĩ năng sống dựa vào cộng đồng cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở. Kết quả khảo sát cho thấy, ở tất cả các khâu của chu trình phát triển chương trình (xác định nhu cầu, xây dựng mục tiêu chương trình; thiết kế nội dung bài học; tổ chức thực thi chương trình; kiểm tra, đánh giá cải tiến chương trình) vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, hiệu trưởng các nhà trường cần có những biện pháp cần thiết để khắc phục những yếu kém này.
Từ khóa: Thực trạng, phát triển chương trình, giáo dục kĩ năng sống, học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục dựa vào cộng đồng

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số trong các nhà trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú là một trong những nội dung giáo dục đặc thù, trọng tâm, chuyên biệt. Bên cạnh việc giáo dục những kĩ năng sống để sống trong môi trường đòi hỏi sự chủ động, hợp tác và hội nhập, học sinh dân tộc thiểu số cần tiếp tục được thực hành, chia sẻ những kinh nghiệm, kĩ năng mà các em thu lượm được từ hành trình đi học xa nhà, cũng như tích lũy từ đời sống tại cộng đồng hay các hoạt động sản xuất tại địa phương. Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số dựa vào cộng đồng. Khung lí luận đề xuất sẽ là cơ sở quan trọng cho cho thiết kế những nội dung khảo sát thực trạng vấn đề này.
Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống, học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục dựa vào cộng đồng

02. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

02. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:23 05/01/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy: đa số cán bộ quản lí, giáo viên và phụ huynh học sinh đều đánh giá cao tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giáo dục kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng hợp tác là nội dung được thực hiện thường xuyên nhất; hình thức giáo dục kĩ năng sống chủ yếu là thông qua hoạt động dạy học môn Đạo đức và thông qua các giờ sinh hoạt lớp; giáo dục kĩ năng hợp tác được đánh giá là đạt hiệu quả cao nhất. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị trong đó nguyên nhân lớn nhất là giáo viên ít có cơ hội tham gia các lớp tập huấn về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học.
Từ khoá: Kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, học sinh tiểu học, đổi mới giáo dục.

17. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

17. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

 10:20 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này. Các biện pháp đề xuất có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, giáo dục kĩ năng sống, trung học phổ thông.

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống hiện nay có vai trò hết sức quan trọng và giữ vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp... đối với cá nhân. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có nhiều định hướng yêu cầu giảng viên nhà trường lồng ghép các giá trị sống vào môn học nhằm trang bị và giáo dục cho sinh viên những kĩ năng sống phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng được với yêu cầu chung của xã hội hiện đại.
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng, quy trình, giáo dục kĩ năng sống.

33. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

33. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 90 cán bộ quản lí, 145 giảng viên và 250 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức nhằm tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên nhà trường; phương pháp được sử dụng bao gồm quan sát, phỏng vấn và xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối tượng được khảo sát đã nhận thức được sự cần thiết của hoạt động giáo dục kĩ năng sống, nhưng công tác này vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục cho thời gian tới.
Từ khóa: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, Trường Đại học Hồng Đức.

26. Ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội

26. Ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội

 09:33 19/09/2018

Tóm tắt: Công tác xã hội nhóm là một phương pháp hướng tới trợ giúp cho các nhóm đối tượng có chung vấn đề trong cuộc sống. Hiện nay, tại các cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi đã và đang sử dụng các phương pháp hỗ trợ cho trẻ em mồ côi. Tuy nhiên, phương pháp công tác xã hội nhóm vẫn chưa được thực hiện phổ biến và hiệu quả. Bài viết đề cập tới các khía cạnh như: khái niệm liên quan tới công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi; các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi; ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.
Từ khóa: Trẻ em mồ côi, công tác xã hội nhóm, giáo dục kĩ năng sống.

07. Một số kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

07. Một số kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân

 15:18 07/07/2018

Tóm tắt: Đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã đặt ra yêu cầu cho các nhà trường công an nói chung và Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng cần trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng toàn diện cho sinh viên, trong đó kĩ năng sống là một nội dung giáo dục quan trọng. Xuất phát từ những đặc thù trong học tập, rèn luyện và những khó khăn, hạn chế về kĩ năng sống của sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đặt ra yêu cầu cần phải tập trung rèn luyện cho sinh viên một số kĩ năng sống cơ bản. Bài viết này trình bày về những kĩ năng sống cần giáo dục cho sinh viên chính quy của Học viện Chính trị Công an nhân dân.
Từ khóa: Kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, sinh viên, công an nhân dân, sinh viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

36. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

36. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 10:54 16/11/2017

Tóm tắt: Kĩ năng hợp tác được xem như một năng lực quan trọng để con người làm chủ bản thân và chung sống với những người xung quanh, như một biểu hiện quan trọng của năng lực tâm lí xã hội, giúp cá nhân vững vàng trước cuộc sống chứa đựng nhiều thách thức. Giáo dục kĩ năng hợp tác cho sinh viên có thể thông qua nhiều con đường, trong đó giáo dục kĩ năng sống thông qua vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực là một con đường hiệu quả.
Từ khoá: Giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng hợp tác, tư tưởng Hồ Chí Minh.

07. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

07. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 14:43 19/10/2017

Tóm tắt: Kĩ năng sống là kĩ năng mang tính tâm lí xã hội, là các khả năng thích ứng và là hành vi tích cực cho phép các cá nhân giải quyết có hiệu quả nhu cầu và thách thức trong cuộc sống hàng ngày.Bài viết giới thiệu, phân tích một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở. Các biện pháp này đã được áp dụng, triển khai tại Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kết quả kiểm chứng cho thấy, việc thực hiện các biện pháp này cho kết quả rất khả quan.
Từ khóa: Kĩ năng, Kĩ năng sống, Giáo dục kĩ năng sống, Trung học cơ sở.

18. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG GIÁO DỤC  KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON

18. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẦM NON

 11:40 26/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non là nhiệm vụ của người giáo viên. Ứng dụng ương pháp Montessori trong giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non, giáo viên sẽ tạo ra nhiều cơ hội để trẻ được trải nghiệm thực tế. Bên cạnh lí luận về phương pháp Montessori, giáo dục kĩ năng sống, bài viết đề xuất một số hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non.
Từ khóa: Phương pháp Montessori, giáo dục kĩ năng sống, trẻ mầm non.

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 17:03 20/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng giúp học sinh có những năng lực nhất định để học tập và thích ứng tốt với cuộc sống. Chất lượng giáo dục kĩ năng sống phụ thuộc vào các nhà quản lí, của đội ngũ giáo viên của các nhà trường.
Từ khóa: quản lí, kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, học sinh, trung học phổ thông.

17. Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

17. Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

 16:42 07/09/2017

Tóm tắt: Bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục - đào tạo những yêu cầu mới trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước có đủ trình độ, năng lực để thích nghi với những yêu cầu mới. Bài viết này đề cập biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên Đại học Huế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học nói chung, Đại học Huế nói riêng trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: giáo dục kĩ năng sống, sinh viên, Đại học Huế.

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

 10:07 10/07/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các nhà trường nói chung, trong trường trung học cơ sở nói riêng là một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng hiện nay, vì quá trình này đảm bảo vai trò chủ đạo của giáo dục và có thể đem lại hiệu quả cao hơn nhờ tính khoa học và tính chuyên nghiệp. Quá trình giáo dục được xây dựng một cách hệ thống và có tính thống nhất và được bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn đặt ra cũng như sự phù hợp với từng học sinh trong quá trình giáo dục. Bài viết này đề cập về trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở hiện nay.
Từ khóa: giáo dục kĩ năng sống, học sinh trung học cơ sở, gia đình, nhà trường, xã hội.

14. Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học thông qua sinh hoạt câu lạc bộ Hóa học

14. Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học thông qua sinh hoạt câu lạc bộ Hóa học

 16:58 26/06/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách cho người học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng, nâng cao chất lượng cuộc sống nói chung. Có rất nhiều hình thức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục trong nhà trường như: tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào các môn học, tích hợp giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tích hợp giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp, tích hợp giáo dục kĩ năng sống thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ… Bài báo này giới thiệu hình thức tích hợp giáo dục kĩ năng sống thông qua sinh hoạt câu lạc bộ hóa học ở nhà trường phổ thông.
Từ khóa: tích hợp, giáo dục kĩ năng sống, câu lạc bộ.

54. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH  CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP TỈNH VÙNG TÂY BẮC

54. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ CẤP TỈNH VÙNG TÂY BẮC

 16:53 11/05/2017

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường phổ thông dân tộc nội trú ngày càng được quan tâm nhằm giáo dục cho học sinh những kĩ năng thiết thực để nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tập thể. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, đặc biệt là trong các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh vùng Tây Bắc vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập... Bài viết nêu lên thực trạng vấn đề này.

5. Thực trạng quản lí giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên các trường Đại học thành viên Huế

5. Thực trạng quản lí giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên các trường Đại học thành viên Huế

 23:48 06/01/2017

Bài viết đã chỉ ra kĩ năng sống của sinh viên đại học Huế nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển toàn diện của mục tiêu giáo dục đại học. Nguyên nhân chính là do công tác giáo dục kĩ năng sống, quản lí giáo dục kĩ năng sống được thực hiện chưa tốt. Thực trạng trên đòi hỏi, cần thiết phải xây dựng các biện pháp quản lí giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên đại học Huế trong bối cảnh hiện nay.

6. Sử dụng công cụ “đám mây” Goanimate thiết kế video hoạt hình hỗ trợ tạo trò chơi giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non

6. Sử dụng công cụ “đám mây” Goanimate thiết kế video hoạt hình hỗ trợ tạo trò chơi giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non

 23:48 06/01/2017

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm nền tảng ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Do đó, việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ là rất quan trọng. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi trình bày nghiên cứu về sử dụng công cụ đám mây GoAnimate để thiết kế video hoạt hình hỗ trợ tạo trò chơi giáo dục kĩ năng sống cho trẻ độ tuổi mầm non.

6. Một số biện pháp tâm lí sư phạm nhằm nâng cao mức độ biểu hiện trí sáng tạo của sinh viên sư phạm

6. Một số biện pháp tâm lí sư phạm nhằm nâng cao mức độ biểu hiện trí sáng tạo của sinh viên sư phạm

 15:51 04/01/2017

Bài báo đề xuất biện pháp rèn luyện kĩ năng xử lí tình huống sư phạm được tạo dựng trong môi trường học tập sáng tạo trên lớp học trong môn học giáo dục kĩ năng sống.

11. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

11. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày những vấn đề cơ bản về nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây