53. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC SỐNG TRÊN CƠ THỂ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

53. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THEO CHỦ ĐỀ TRONG DẠY HỌC CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC SỐNG TRÊN CƠ THỂ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 06:12 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát quy trình tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu theo chủ đề trong dạy học các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể ở trường phổ thông; từ đó đưa ra ví dụ minh họa dạy học chủ đề “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ tổ chức sống Sinh quyển”. Kết quả nghiên cứu là tài liệu khảo cho giáo viên dạy môn Sinh học ở trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: chủ đề, tích hợp, cấp độ tổ chức sống trên cơ thể, giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu.

64. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC  Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

64. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 02:20 30/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững. Môn Hóa học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay mặc dù đã đạt nhiều thành tựu, song việc tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình môn Hóa học ở trường trung học phổ thông còn nhiều bất cập. Bài viết giới thiệu nội dung giáo dục môi trường trong chương trình dạy học Hóa học ở trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, Hóa học, trung học phổ thông, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

02. Quản lí công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng

02. Quản lí công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng

 05:40 06/04/2018

Tóm tắt: Hiện trạng môi trường sống xuống cấp đang trở thành vấn đề bức xúc cho toàn nhân loại; vì vậy, giáo dục môi trường vì sự phát triển bền vững là một vấn đề cấp thiết. Bài viết phân tích vai trò, ý nghĩa của sự phối hợp giáo dục Nhà trường - Gia đình - Xã hội, thực trạng công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục này trong giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học ở một số trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng; từ đó đề xuất giải pháp quản lí công tác phối hợp hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.
Từ khóa: quản lí, giáo dục môi trường, học sinh, lực lượng giáo dục.

5. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH  TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI  TRONG GIÁO DỤC HÀNH VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

5. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI TRONG GIÁO DỤC HÀNH VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 03:09 21/02/2018

Tóm tắt: Giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non qua trải nghiệm là một quá trình giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm nhằm giúp trẻ có được những hiểu biết, kĩ năng và hình thành thái độ tích cực đối với môi trường. Các nội dung giáo dục môi trường sẽ được trẻ lĩnh hội một cách tích cực thông qua việc trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm dưới nhiều hình thức giáo dục đa dạng và phong phú. Bài viết trình bày sơ lược cơ sở lí luận về “hoạt động trải nghiệm”, “tính tích cực nhận thức” và giới thiệu một số hoạt động trải nghiệm nhằm kích thích tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo dục hành vi bảo vệ môi trường.
Từ khoá: hoạt động trải nghiệm, tính tích cực nhận thức, giáo dục môi trường, trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi.

13. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

13. Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 23:46 06/08/2017

Tóm tắt: Bài báo phân tích xu hướng tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học, đưa ra khái niêm về tích hợp trong dạy học và các mức độ tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học phần di truyền học, sinh học 12, đồng thời, đề xuất quy trình thiết kế các hoạt động dạy học thuộc phần di truyền học, sinh học 12 theo hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường, tích hợp trong dạy học, Di truyền học.

05. Hiện trạng môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

05. Hiện trạng môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

 04:41 20/07/2017

Tóm tắt: giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại cộng đồng dân cư là vấn đề quan trọng, được các nhà giáo dục luôn quan tâm. Bài viết đi sâu phân tích thực trạng việc trải nghiệm sáng tạo với bảo vệ môi trường tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Từ khóa: môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, ô nhiễm môi trường, giáo viên, học sinh, cán bộ, cán bộ quản lí.

3.	Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thành phố Lào Cai thông qua hoạt động trải nghiệm

3. Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thành phố Lào Cai thông qua hoạt động trải nghiệm

 03:17 11/07/2017

Bài báo trình bày một số nội dung trong quản lí giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm; quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm; một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm.

30. Giáo dục môi trường trong cộng đồng làng nghề trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

30. Giáo dục môi trường trong cộng đồng làng nghề trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 07:12 09/07/2017

Tóm tắt: Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Cuộc sống công nghệ phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện thì đối lập với nó, tình trạng ô nhiễm môi trường lại có những diễn biến phức tạp. Giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng làng nghề là một trong những biện pháp quan trọng, giúp người dân biết yêu thiên nhiên, hiểu được tầm quan trọng của môi trường với cuộc sống, biết cách chăm sóc, giữ gìn hành tinh xanh, cũng chính là giải pháp bảo vệ môi trường cho tương lai. Bài viết đề cập: 1) Một số khái niệm cơ bản về cộng đồng, làng nghề, môi trường, giáo dục môi trường; 2) Thực trạng vấn đề môi trường và giáo dục môi trường tại Bắc Ninh; 3) Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục môi trường trong cộng đồng.
Từ khoá: Bảo vệ môi trường, giáo dục môi trường, môi trường làng nghề, làng nghề Bắc Ninh.

57. Đánh giá hiệu quả dạy học tích hợp giáo dục môi trường phần hóa học vô cơ (hóa học 10 - chương trình nâng cao)

57. Đánh giá hiệu quả dạy học tích hợp giáo dục môi trường phần hóa học vô cơ (hóa học 10 - chương trình nâng cao)

 03:46 04/04/2017

Ngày nay, càng có nhiều mối quan tâm đến giáo dục tích hợp trong giảng dạy. Trong bài này, chúng tôi nghiên cứu một số nội dung giáo dục môi trường tích hợp trong dạy hóa vô cơ và để đánh giá hiệu quả của giáo dục môi trường tích hợp trong hóa vô cơ lớp 10 lên kết quả học tập và nhận thức, thái độ đến môi trường của học sinh.

61. Xây dựng các chủ đề quy tụ để tích hợp giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học cấp trung học phổ thông ở Việt Nam

61. Xây dựng các chủ đề quy tụ để tích hợp giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu trong dạy học sinh học cấp trung học phổ thông ở Việt Nam

 03:46 04/04/2017

Xu hướng chủ đề quy tụ qua việc xây dựng chủ đề là cần thiết. Nó không chỉ giảm thời gian trình bày nhiều môn kiến thức, mà quan trọng hơn là học sinh làm thế nào nhắc lại kiến thức chung dùng vào trong thực tiễn, vì để giải quyết vấn đề thực tiễn thường phải huy động kiến thức của nhiều chủ đề.

31. Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi

31. Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi

 22:29 12/03/2017

Bài báo trình bày về những mục tiêu cần đạt được trong giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo; ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với việc giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo; một số biện pháp giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo đạt hiệu quả cao.

05. Giáo dục môi trường cho cộng đồng dân cư các xã ven biển của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

05. Giáo dục môi trường cho cộng đồng dân cư các xã ven biển của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

 03:56 06/03/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giáo dục môi trường cho cộng đồng dân cư các xã ven biển của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các biện pháp giáo dục môi trường cho cộng đồng dân cư các xã ven biển của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, cộng đồng dân cư xã ven biển, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

17. Một số phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học đem lại hiệu quả giáo dục cao

17. Một số phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học đem lại hiệu quả giáo dục cao

 12:50 07/01/2017

Bài báo trình bày một số phương pháp giáo dục môi trường (nêu gương, trực quan, thực hành) cho học sinh tiểu học đã thực nghiệm và đem lại hiệu quả giáo dục cao.

7. Một số biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

7. Một số biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

 05:12 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục môi trường, đề xuất một số giải pháp, xin ý kiến chuyên gia nhằm giáo dục môi trường cho học sinh trung học cơ sở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

19. Giáo dục môi trường biển đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh

19. Giáo dục môi trường biển đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh

 23:29 30/10/2016

Bài báo trình bày phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo trong một số học phần của chương trình đào tạo cử nhân ngành sư phạm và các hình thức giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo cho sinh viên ngành sư phạm địa lí ở Trường Đại học Vinh.

18. Giáo dục môi trường trong trường tiểu học qua hình thức báo cáo ngoại khóa

18. Giáo dục môi trường trong trường tiểu học qua hình thức báo cáo ngoại khóa

 04:40 24/10/2016

Bài báo trình bày nội dung cơ bản về giáo dục môi trường trong trường tiểu học, quy trình báo cáo ngoại khóa nhằm trang bị kiến thức về các thành phần môi trường và mối quan hệ vứi con người, hiện tượng ô nhiễm và biện pháp bảo vệ môi trường .

21. Khai thác kiến thức sinh học 6 để dạy học một số nội dung giáo dục môi trường

21. Khai thác kiến thức sinh học 6 để dạy học một số nội dung giáo dục môi trường

 06:08 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập các tri thức giáo dục môi trường tiềm ẩn trong kiến thức cần được khai thác trong dạy học Sinh học 6, xác định các nội dung tri thức đó và chỉ ra các nội dung cụ thể cần khai thác. Tiếp đó, tác giả đưa ra các chủ đề gắn với nội dung Sinh học có thể thiết kế các hoạt động dạy học, đó là: tìm hiểu thành phần môi trường tự nhiên và xã hội; tiết kiệm vật chất và năng lượng trong sinh hoạt tiêu dung, sản xuất; ô nhiễm môi trường và cách phòng tránh, ngăn ngừa, ngừa, khắc phục hậu quả; bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng nước biển dâng…
Từ khóa: khai thác, kiến thức sinh học 6, dạy học, giáo dục môi trường

23. Nguyên tắc chỉ đạo tích hợp và quy trình tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học 6

23. Nguyên tắc chỉ đạo tích hợp và quy trình tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học 6

 11:06 14/09/2016

Mục tiêu và nội dung chương trình Sinh học 6 có nhiều lợi thế để giáo dục môi trường, chương trình thể hiện tính linh hoạt và mở, cho phép giáo viên có thể chủ động dạy học linh hoạt phù hợp với đối tượng học sinh và đặc điểm môi trường sống, điều kiện thực tiễn của mỗi vùng. Vì vậy, cần xây dựng một quy trình tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học 6 để giáo viên có thêm cơ sở xây dựng bài giảng, tổ chức các hoạt động phù hợp, phát huy tính tích cực, tự khám phá, tìm tòi kiến thức mới của học sinh.

12. Kết quả áp dụng giáo dục trải nghiệm nhằm giáo dục môi trường cho học sinh qua dạy học môn khoa học ở tiểu học

12. Kết quả áp dụng giáo dục trải nghiệm nhằm giáo dục môi trường cho học sinh qua dạy học môn khoa học ở tiểu học

 06:21 12/09/2016

Bài viết trình bày những đánh giá hiệu quả triển khai thực nghiệm: cải thiện về kiến thức của học sinh, cải thiện về thái độ của học sinh, cải thiện về hành vi của học sinh sau thực nghiệm. Qua đó, cho thấy việc giáo dục môi trường dựa vào giáo dục thực nghiệm qua dạy học môn khoa học có thể áp dụng trên diện rộng mà hiệu quả đem lại không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân của học sinh như tuổi, khu vực sống.

10. Giáo dục môi trường ở các trường sư phạm Bắc trung bộ

10. Giáo dục môi trường ở các trường sư phạm Bắc trung bộ

 23:38 11/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng giáo dục môi trường ở các trường sư phạm khu vực bắc trung bộ và hiệu quả của giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường sư phạm đối với công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này: cần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng thái độ về môi trường và bảo vệ môi trường cho cán bộ, sinh viên; cần hình thành kĩ năng bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường cho đội ngũ giáo viên tương lai.

13. Giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học 6 theo chủ đề

13. Giáo dục môi trường trong dạy học Sinh học 6 theo chủ đề

 03:09 29/08/2016

Bài báo trình bày về nội dung giáo dục môi trường được khai thác trong môn Sinh học 6; xây dựng các chuyên đề Sinh học 6 để tích hợp nội dung giáo dục môi trường; tổ chức dạy học các chuyên đề Sinh học 6 (quy trình và ví dụ).

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây