19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO HƯỚNG “MỞ”  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK

19. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHẰM ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA THEO HƯỚNG “MỞ” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK

 05:40 22/05/2020

Tóm tắt: Chuẩn đầu ra chính là những yêu cầu của đơn vị đào tạo về những gì người học phải có được sau quá trình đào tạo. Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong thời đại 4.0, các cơ sở đào tạo cần xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng “mở”. Đây chính là thách thức lớn đối với các trường vẫn đang đào tạo theo niên chế. Hiện nay, ở Trường Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk đã có những thành tựu nhất định khi xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo theo hướng “mở. Từ thực tiễn đào tạo, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thực hiện chuẩn đầu ra theo hướng mở ở Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk.
Từ khóa: Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo niên chế.

64. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP MODULE  “MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

64. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP MODULE “MÓN ĂN TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM” CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 07:00 04/09/2019

Tóm tắt: Trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, việc dạy học tích hợp đã mang lại những hiệu quả tích cực, trang bị cho người học năng lực thực hiện, đồng thời chương trình được thiết kế theo quan điểm kết hợp môn học và module kĩ năng nghề. Việc dạy học tích hợp trong module “Món ăn truyền thống Việt Nam” cho người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Cần Thơ là cần thiết, nhằm giúp họ học tập tích cực, chủ động sáng tạo và hình thành năng lực nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm phát huy mạnh mẽ tính tích cực của người học là một nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, module, học viên, món ăn truyền thống, người lao động, bảo hiểm thất nghiệp, giáo dục nghề nghiệp.

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA  TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 23:25 10/04/2019

Tóm tắt: Giáo dục nghề nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho sự phát triển quốc gia. Để gia tăng quy mô và đảm bảo chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần thiết tổ chức ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Để việc ứng dụng hình thức trên và tổ chức kết nối hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục các cấp/bậc cần có các chủ trương, chính sách phù hợp và sự tham gia tích cực của các bên có liên quan, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ. Bài viết đề cập đến việc ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào giáo dục nghề nghiệp nhằm đa dạng hóa loại hình đào tạo cho giáo dục nghề nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo từ xa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực, hội nhập quốc tế.

21. Nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp

21. Nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp

 22:33 18/09/2018

Tóm tắt: Dạy học tiếp cận năng lực người học là phương pháp chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức của người học, phát triển năng lực cá nhân. Bài viết phân tích tầm quan trọng của phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học này trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Từ khóa: phương pháp dạy học, năng lực, tiếp cận năng lực người học, giáo dục nghề nghiệp.

09. Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

09. Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

 04:45 20/07/2017

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tiếp cận năng lực trong giáo dục là một bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học. Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy và học. Nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá cổ điển không những tồn tại mà còn phát triển nổi trội khi kết hợp cùng với phương pháp kiểm tra, đánh giá mới - kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực. Việc xây dựng luận cứ khoa học về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tiếp cận và phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay là thật sự cần thiết.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, tiếp cận năng lực, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

60. Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đối với giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

60. Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đối với giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

 02:19 28/02/2017

Bài báo trình bày khái quát về AEC; phân tích những tác động của AEC đối với giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường và hội nhập AEC.

4. Tìm hiểu mô hình giáo dục nghề nghiệp ở một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

4. Tìm hiểu mô hình giáo dục nghề nghiệp ở một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

 13:43 07/01/2017

Bài báo giới thiệu mô hình giáo dục nghề nghiệp, tìm hiểu mô hình giáo dục nghề nghiệp ở một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

1. Đào tạo liên thông “Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” ở Việt Nam

1. Đào tạo liên thông “Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” ở Việt Nam

 04:41 07/01/2017

Bài báo trình bày sơ lược về tình hình đào tạo liên thông, những khó khăn và một số giải pháp phát triển đào tạo liên thông “Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” ở Việt Nam.

3. Một số vấn đề quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước

3. Một số vấn đề quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước

 11:40 24/12/2016

Bài viết giới thiệu về khái niệm, điều kiện, các loại hình đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học và quá trình triển khai đào tạo liên thông ở Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

2. Những định hướng điều chỉnh về hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong thời gian tới

2. Những định hướng điều chỉnh về hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong thời gian tới

 00:04 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số điểm chung trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp các nước; đề xuất những định hướng điều chỉnh cần thiết về cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.
Từ khóa: định hướng điều chỉnh, giáo dục nghề nghiệp.

4. Đặc trưng của giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay

4. Đặc trưng của giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay

 23:15 15/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục nghề nghiệp là một trong những bộ phận hợp thành của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo người lao động có kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Bài viết nêu ra một số đặc trưng của giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: giáo dục nghề nghiệp.

10. Quán triệt quan điểm “huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới nội dung dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học hiện nay

10. Quán triệt quan điểm “huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới nội dung dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học hiện nay

 22:28 11/09/2016

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến nền giáo dục nước nhà, nhất là đối với công tác giáo dục, huấn luyện thế hệ trẻ. Người đã có nhiều ý kiến chỉ đạo mang tính toàn diện, thiết thực về hoạt động này, trong đó, nội dung giáo dục được Người quan tâm hàng đầu. Để các môn Khoa học xã hội và nhân văn phát huy hết vai trò của mình trong quá trình giáo dục nghề nghiệp và đại học hiện nay, việc đổi mới nội dung dạy học theo quan điểm “huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề mang tính cấp thiết.

7. Xây dựng chính sách phát triển đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp – giáo dục đại học

7. Xây dựng chính sách phát triển đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp – giáo dục đại học

 23:12 04/08/2016

Bài viết trình bày khái niệm “chính sách”; các tiêu chí để xây dựng chính sách; các nội dung xây dựng chính sách: nhóm chính sách tác động đến quản lí, điều hành hệ thống; nhóm chính sách tác động đến các yếu tố đầu vào; nhóm chính sách tác động đến các yếu tố của quá trình đào tạo; nhóm chính sách tác động đến các biện pháp đảm bảo chất lượng; nhóm chính sách tác động đến các yếu tố đầu ra.

9. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp

9. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp

 21:43 07/07/2016

Bài viết trình bày về đặc điểm của dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; Các nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; tác giả cũng chỉ rõ các hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện cho người học: Hoạt động dạy hoc của giáo viên; Hoạt động học tập - rèn luyện của người học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây