03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

 14:19 14/04/2020

Tóm tắt: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở đơn vị cơ sở có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường pháp lí tích cực, lành mạnh, phê phán hiện tượng “thiếu ý thức tổ chức kỉ luật”góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người quân nhân kiểu mẫu trong thời kì mới. Bài viết phân tích thực trạng công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 và một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn hiện nay.
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỉ luật quân đội.

01. Tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân ở các đơn vị quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

01. Tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân ở các đơn vị quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 09:30 08/07/2019

Tóm tắt: Giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân trong bối cảnh hiện nay. Trong những năm gần đây, giáo dục pháp luật được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện trong toàn quân. Quá trình giáo dục pháp luật cho quân nhân được xác định bởi các thành tố cốt yếu như: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, lực lượng giáo dục… Trong đó, các nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật trong quân đội ngày càng được thực hiện đa dạng, phong phú góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong cả thời bình và thời chiến của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết trình bày về tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân ở các đơn vị quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Giáo dục pháp luật, ý thức kỉ luật, quân sự, thanh niên, quân đội.

14. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

14. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lí nhà nước có gắn liền với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông nói riêng. Trên cơ sở thực trạng quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, bài viết phân tích một số hạn chế của công tác quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục pháp luật, quản lí nhà nước, học sinh phổ thông.

26. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN  Ở XÃ LAI VU - HUYỆN KIM THÀNH - TỈNH HẢI DƯƠNG

26. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN Ở XÃ LAI VU - HUYỆN KIM THÀNH - TỈNH HẢI DƯƠNG

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng giáo dục pháp luật cho người dân xã Lai Vu - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương. Kết quả cho thấy đa số các lực lượng xã hội đã quan tâm tới nội dung giáo dục pháp luật cho người dân. Tuy nhiên công tác giáo dục pháp luật cho người dân cần có sự quan tâm chủ động hơn nữa từ các ban ngành, sự hỗ trợ tạo điều kiện từ các lực lượng xã hội có liên quan đến công tác giáo dục pháp luật.
Từ khóa: Giải pháp, giáo dục pháp luật, người dân.

35. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN,  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

35. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật đến cộng đồng dân cư. Thời gian qua, các địa phương đã có nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bài viết phân tích ưu điểm, hạn chế của công tác này và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.
Từ khóa: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

76. HOÀN THIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH  CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - NGHIÊN CỨU TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

76. HOÀN THIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - NGHIÊN CỨU TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

 12:31 23/08/2017

Hoàn thiện nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông là một đòi hỏi khách quan trong việc đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông. Thông qua việc phân tích các yêu cầu về nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông, nghiên cứu tại các trường trung học phổ thông huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bài báo đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh THPT hiện nay.

48.	 Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

48. Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

 17:14 17/07/2017

Bài viết trình bày mục tiêu, ý nghĩa của việc phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

6. Một số biện pháp quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

6. Một số biện pháp quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày một số một số biện pháp quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật cho giáo viên và cộng tác viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và kế hoạch giáo dục pháp luật cho học sinh.

14. Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông

14. Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông

 17:50 09/07/2017

Tóm tắt: Hiện nay, một bộ phận các em học sinh trung học phổ thông đã và đang có những biểu hiện về việc chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó, thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục và sự nêu gương, giám sát của người tham gia giao thông trong xã hội là những nguyên nhân cơ bản nhất. Bài viết tiếp cận vấn đề phối hợp các lực lượng giáo dục Cảnh sát giao thông tại địa phương, Nhà trường và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: lực lượng xã hội, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông.

29.	 Một số giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

29. Một số giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

 15:53 20/04/2017

Mục tiêu của giáo dục đòi hỏi sự phát triển toàn diện tinh thần, thể chất, và đạo đức. Tổ chức giáo dục pháp luật cho sinh viên trong trường Cao học Sư phạm Lào Cai có ý nghĩa to lớn và đóng góp thiết thực để "tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong sự phát triển toàn diện về giáo dục và đào tạo".

39. Nâng cao hứng thú học môn "Giáo dục pháp luật" cho sinh viên thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật

39. Nâng cao hứng thú học môn "Giáo dục pháp luật" cho sinh viên thông qua việc sử dụng câu chuyện pháp luật

 09:40 05/04/2017

Các câu chuyện pháp luật nên thường xuyên được khai thác trong giờ dạy "Giáo dục pháp luật". Đây là một phương pháp hữu ích giúp sinh viên xây dựng tính chủ động, sáng tạo và tạo động cơ cho môn học và sáng tạo môi trường học thú vị. Những bài học với việc khai thác những câu chuyện pháp luật có một ảnh hưởng lớn đến tư tưởng và hành vi của sinh viên giúp họ có cách sống đẹp, ví dụ sống, học và làm việc theo hiến pháp và luật pháp của quốc gia.

5. Quan hệ giữa giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên

5. Quan hệ giữa giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên

 15:08 22/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng suy thoái đạo đức và chương trình giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên và quan hệ giữa giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên.

9. Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học  phổ thông qua dạy học các nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân

9. Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày vai trò của giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông qua môn Giáo dục công dân và những điểm cần lưu ý trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân.

9. Tăng cường quản lí giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục ở vùng núi, vùng dân tộc –thực trạng và giải pháp

9. Tăng cường quản lí giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục ở vùng núi, vùng dân tộc –thực trạng và giải pháp

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày thực trạng và giải pháp tăng cường quản lí giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục ở vùng núi, vùng dân tộc.

7. Nghiên cứu thực trạng quản lí công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên đại học Huế

7. Nghiên cứu thực trạng quản lí công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên đại học Huế

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên và sinh viên về sự cần thiết của việc giáo dục pháp luật cho sinh viên; kế hoạch hóa; tổ chức thực hiện; chỉ đạo, giám sát và phối hợp thực hiện; kiểm tra, đánh giá trường đại học Huế; từ đó đề xuất các biện pháp quản lí công tác này.

14. Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay

14. Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay

 16:09 10/09/2016

Những năm qua, công tác giáo dục pháp luật cho học sinh THPT đã được ngành giáo dục rất coi trọng; các hình thức giáo dục tuyên truyền, phổ biến được thực hiện đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức, như: đưa vào chương trình dạy học chính khóa, ngoại khóa, giáo dục lồng ghép, tổ chức tọa đàm, sân khấu hóa… đem lại những hiệu quả nhất định góp phần nâng cao nhận thức của đa số học sinh về các quy định của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của mối học sinh trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, bài viết đề cập đến việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.

20. Đảm bảo các điều kiện cần thiết về kinh tế đối với công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

20. Đảm bảo các điều kiện cần thiết về kinh tế đối với công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 10:47 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: quan tâm đầu tư tới công tác giáo dục pháp luật; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; một số nội dung cần triển khai góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: điều kiện, kinh tế, giáo dục pháp luật, đồng bào Khmer, Đồng bằng sông Cửu Long.

7. Vai trò giáo dục pháp luật đối với sự phát triển nhân cách học viên trong nhà trường quân đội

7. Vai trò giáo dục pháp luật đối với sự phát triển nhân cách học viên trong nhà trường quân đội

 10:41 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Giáo dục pháp luật góp phần trang bị tri thức cho học viên; - Giáo dục pháp luật cho học viên trực tiếp củng cố động cơ phấn đấu, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện thực hiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các nhà trường quân đội; - Giáo dục pháp luật cho học viên góp phần xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa quân sự và xây dựng tập thể học viên vững mạnh toàn diện; - Giáo dục pháp luật cho học viên góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, duy trì kĩ luật, thực thi pháp luật của người sĩ quan tương lai; - Giáo dục pháp luật trực tiếp ngăn ngừa, khắc phục sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống văn hóa xấu độc, vi phạm pháp luật, điều lệnh quân đội, góp phần hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng.
Từ khoá: Giáo dục pháp luật, nhân cách, học viên, trường quân đội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây