48. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ

48. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Trong các phương pháp dạy học tích cực thì nêu vấn đề là phương pháp có nhiều ưu điểm, lợi thế hơn các phương pháp dạy học khác. Phương pháp dạy học nêu vấn đề giúp cho học sinh, sinh viên tránh được tình trạng học tập thụ động, hạn chế được cách học phụ thuộc vào ghi chép. Phương pháp dạy học nêu vấn đề còn giúp cho người học luôn có sự suy nghĩ, tư duy độc lập, sáng tạo, có cả chiều rộng và độ sâu khi muốn hiểu biết và giải quyết vấn đề nào đó. Bài viết đề cập đến việc phát huy tính tích cực của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong quá trình học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh thông qua phương pháp dạy học nêu vấn đề - một yếu tố tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đối với môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh nói riêng.
Từ khóa: Tính tích cực, quá trình học tập, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, phương pháp nêu vấn đề.

51. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

51. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Trong các phương pháp dạy học tích cực thì dạy học bằng tình huống là phương pháp có nhiều ưu điểm, lợi thế. Phương pháp dạy học bằng tình huống giúp cho học sinh, sinh viên tránh được tình trạng học tập thụ động, giúp cho người học luôn có sự suy nghĩ, tư duy độc lập, sáng tạo, có cả chiều rộng và độ sâu khi muốn hiểu biết và giải quyết vấn đề nào đó. Bài viết nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức.
Từ khóa: Phương pháp dạy học tích cực, tình huống, giáo dục quốc phòng - an ninh.

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng-an ninh tại trường đại học, cao đẳng

13. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng-an ninh tại trường đại học, cao đẳng

 16:59 08/05/2018

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, có vị trí, vai trò quan trọng trong việc giáo dục cho công dân những kiến thức về quốc phòng và an ninh nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước dân tộc ta. Bài viết tập trung phân tích một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng là một yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho sinh viên có ý thức, trách nhiệm tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: chất lượng, giảng dạy bộ môn, Giáo dục quốc phòng-an ninh.

08. Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên hiện nay

08. Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên hiện nay

 17:02 07/11/2017

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên có vị trí quan trọng, thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hiện nay là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao ý thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho sinh viên - thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.
Từ khóa: giáo dục quốc phòng - an ninh, sinh viên.

14. NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

14. NỘI DUNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục Quốc phòng-An ninh ở trường trung học phổ thông, việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Giáo dục Quốc phòng-An ninh cần được chú trọng và tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Bài viết này đề cập một số nội dung trong công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Giáo dục Quốc phòng-An ninh ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên, giáo dục quốc phòng-an ninh, trung học phổ thông.

05. Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

05. Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

 17:14 20/09/2017

Tóm tắt: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, do đó, cần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh nói riêng. Bài viết này đề cập việc phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng-An ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa.
Từ khóa: phát triển, giáo viên, giáo dục quốc phòng-an ninh, trung học phổ thông, chuẩn hóa.

17.	 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Việt Nam

17. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Việt Nam

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các yếu tố bên trong, bên ngoài ảnh hưởng đến sự quản lí phát triển công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Việt Nam.

10. Tăng cường quản lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng-an ninh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

10. Tăng cường quản lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng-an ninh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng-an ninh ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng-an ninh cho đội ngũ giảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học; đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

08. Quản lí hoạt động đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học sư phạm theo tiếp cận Quản lí chất lượng tổng thể (TQM)

08. Quản lí hoạt động đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học sư phạm theo tiếp cận Quản lí chất lượng tổng thể (TQM)

 16:49 26/06/2017

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay, việc nâng cao chất lượng đào tạo đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết này đề cập việc quản lí chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng & an ninh ở các trường đại học Sư phạm. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh ở các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng nghề, các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: đào tạo giáo viên, giáo dục quốc phòng & an ninh, quản lí chất lượng tổng thể.

16. Đẩy mạnh quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội theo yêu cầu chuẩn hóa

16. Đẩy mạnh quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội theo yêu cầu chuẩn hóa

 15:34 24/03/2017

Tóm tắt: Đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh có vị trí, vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định đến chất lượng dạy và học môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh còn nhiều bất cập, chất lượng chưa được chuẩn hóa. Vì vậy, quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh theo yêu cầu chuẩn hóa là thực sự cần thiết. Bài viết chúng tôi nêu lên một số nội dung về tác quản lí bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh.
Từ khóa: quản lí, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên, giáo dục quốc phòng - an ninh.

2. Đào tạo giáo viên giáo dục Quốc phòng – An ninh – nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục quốc phòng –an ninh hiện nay

2. Đào tạo giáo viên giáo dục Quốc phòng – An ninh – nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục quốc phòng –an ninh hiện nay

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày quá trình giáo dục quốc phòng –an ninh từ trước năm 2002 đến nay, thực trạng và một số đề xuất trong nội dung Đào tạo giáo viên giáo dục Quốc phòng – An ninh.

22. Thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng –an ninh ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

22. Thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng –an ninh ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

 10:35 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng –an ninh ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và sự cần thiết phải bồi dưỡng đội ngũ này để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng –an ninh cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

17. Đổi mới cách tiếp cận trong quản lí phát triển chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường đại học

17. Đổi mới cách tiếp cận trong quản lí phát triển chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường đại học

 16:56 24/10/2016

Bài báo trình bày cách tiếp cận trong thiết kế chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường đại học, đánh giá cách tiếp cận theo mục tiêu, đổi mới cách tiếp cận trong thiết kế chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học.

4. Quản lí sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể

4. Quản lí sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm quả lí chất lượng tổng thể; những thách thức đối với công tác quản lí sinh viên và giải pháp quản lí sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể.

19. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

19. Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 10:42 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng công tác giáo dục quốc phòng-an ninh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh tại nhà trường.
Từ khóa: biện pháp, nâng cao, dạy học, Giáo dục quốc phòng - An ninh, Đại học Sư phạm Hà Nội.

7. Một số giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục quốc phòng và an ninh

7. Một số giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục quốc phòng và an ninh

 13:38 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục quốc phòng - an ninh.
Từ khóa: giải pháp, đảm bảo, cơ sở vật chất, giáo dục quốc phòng - an ninh.

3. Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay

3. Nâng cao chất lượng công tác Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay

 22:32 13/07/2016

Bài viết phân tích ý nghĩ của sự cần thiết và các khó khăn khi triển khai môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay. Từ đó tác giả đưa ra những giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại như: - Tăng cương và quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước; - Kiện toàn khâu tổ chức lớp học với số lượng phù hợp; - Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy; - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giản viên giảng dạy; - Củng cố, kiện toàn hội đồng Giáo dục quốc phòng - An ninh các cấp.

Từ khoá: Giáo dục quốc phòng - An ninh, sinh viên

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây