45. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

45. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Giáo dục Quốc phòng và An ninh là môn học chính khóa và từng bước khẳng định vai trò to lớn trong thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng: kết hợp chặt chẽ dạy làm người, dạy chữ, dạy nghề trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, thực tiễn giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho thấy chất lượng giảng dạy môn học này cho học sinh, sinh viên đối với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tương xứng với mục tiêu, yêu cầu giáo dục và đào tạo. Bài viết tập trung phân tích một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: chất lượng, giảng dạy bộ môn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh

46. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

46. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung cơ bản trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa tại các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo các học phần này ở Trường Đại học Đồng Tháp chưa thực sự cao. Nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho thấy, kết quả học tập của sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn học này trong nhà trường hiện nay. Các giải pháp đã đề xuất thống nhất và chi phối tác động lẫn nhau, tạo động lực thúc đẩy sinh viên tích cực, tự lực, tự giác và sáng tạo trong quá trình học tập.
Từ khóa: kết quả học tập, nâng cao, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục đại học

3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO TIẾP CẬN AUN-QA

3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO TIẾP CẬN AUN-QA

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện nay có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia. Trong đó, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một bộ phận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược đào tạo con người ở nước ta. Bài viết phân tích mô hình, bộ tiêu chuẩn quản lí chất lượng của AUN-QA và việc áp dụng quản lí chất lượng theo tiếp cận AUN-QA trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, qua đó góp phần xây dựng và đổi mới hệ thống quản lí chất lượng ở các trung tâm trong thời gian tới. Đây là cơ sở lí luận quan trọng để định hướng, gợi mở, giúp tác giả cũng như các nhà khoa học, nhà quản lí trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục nghiên cứu và thực hiện hoàn thiện mô hình quản lí chất lượng theo tiếp cận AUN-QA.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, Giáo dục quốc phòng và an ninh, AUN-QA.

41. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

41. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 17:01 29/07/2020

Tóm tắt: Dựa trên phân tích một số thực trạng học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Hồng Đức, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn học này cho sinh viên theo những khía cạnh: nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của môn học; nâng cao tính tự giác học tập cho sinh viên và tăng cường sử dụng phương pháp dạy học trực quan để tạo hứng thú trong học tập.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên.

12. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

12. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 16:23 15/06/2020

Tóm tắt: Giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) là khâu trọng yếu, góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất, lối sống cho cho sinh viên. Bài viết phân tích thực trạng GDCTTT của sinh viên Trường Đại học An Giang và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục chính trị tư tưởng qua đó nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay.
Từ khóa: giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên, nâng cao chất lượng, Trường Đại học An Giang.

65. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN I VÀ HỌC PHẦN II MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

65. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN I VÀ HỌC PHẦN II MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Dựa trên phân tích một số vấn đề tác động trực tiếp đến việc đổi mới phương pháp dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh, bài viết đề xuất một số biện pháp đổi mới Học phần I và Học phần II của môn học này theo những khía cạnh: đề cao và phát huy vai trò của các cơ quan chuyên trách và cơ quan quản lí giáo dục; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ giảng viên; phát huy vai trò trách nhiệm, tính tích cực của sinh viên góp phần quán triệt, cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: Đổi mới, phương pháp dạy học, học phần I, học phần II, giáo dục quốc phòng và an ninh.

66. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

66. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Thực tiễn dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cho thấy dạy học thực hành môn học này giúp nâng cao năng lực thực hành về công tác quốc phòng - an ninh của sinh viên sau khi kết thúc khóa học. Qua phân tích một số khó khăn và hạn chế, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học thực hành môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh nhằm đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học cho sinh viên của trường Đại học Kinh tế Nghệ An trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Dạy học thực hành, giáo dục quốc phòng và an ninh.

53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

53. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Giáo dục Quốc phòng và An ninh là môn học bắt buộc chính khóa ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, nhằm giúp sinh viên hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn sinh viên vẫn xem đây chỉ là môn học điều kiện để xét tốt nghiệp ra trường, do đó nhận thức học tập của sinh viên đối với môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh còn nhiều bất cập và hạn chế. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao nhận thức môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhằm giúp các em có thái độ đúng đắn, ý thức cao trong học tập.
Từ khóa: Biện pháp, nâng cao nhận thức, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, sinh viên.

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Quản lí phát triển chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên các trường đại học là cần thiết. Kết quả khảo sát cho thấy, các cơ sở Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên các trường đại học chủ yếu tập trung vào việc quản lí quá trình xây dựng và thực thi chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh chứ chưa coi trọng quản lí phân tích nhu cầu, nâng cao chất lượng những người tham gia phát triển chương trình, đầu tư cho các trang thiết bị dạy học, cũng như kiểm tra việc đánh giá chương trình. Bên cạnh đó, việc không thống nhất cách thức quản lí gây ra những khiếm khuyết của công tác quản lí và ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng của chương trình và thực thi chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay. Đây là cơ sở để các nhà quản lí xác định các giải pháp hữu hiệu để có thể hoàn thiện hoạt động quản lí phát triển chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trong thời gian tới.
Từ khóa: Quản lí phát triển chương trình, giáo dục quốc phòng và an ninh.

19. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

19. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên đại học là một chương trình giáo dục đặc biệt vừa đảm bảo mục tiêu đặt ra của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vừa phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay của đất nước. Cùng với sự thay đổi của kinh tế - chính trị - xã hội, chương trình giáo dục này luôn cần cập nhật và hoàn thiện. Phát triển chương trình là một giải pháp hiệu quả đã ứng dụng cho hầu hết các chương trình đại học nhưng lại không được quan tâm ở chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh. Bài viết trình bày về chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh, tìm hiểu xu hướng phát triển chương trình và quan điểm phát triển chương trình phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Từ khoá: Chương trình, Giáo dục quốc phòng và An ninh, phát triển chương trình giáo dục.

03. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đại học hiện nay

03. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đại học hiện nay

 19:45 21/04/2019

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, việc nhận thức được sự tác động, chi phối bởi các quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện và chiến lược phát triển GD-ĐT của Đảng, Nhà nước, để vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, học tập GDQP-AN và các yếu tố khác liên quan lĩnh vực này đã và đang có tác động trực tiếp đến sinh viên và đội ngũ nhà giáo. Bài viết trình bày các yếu tố tác động trực tiếp vào quá trình quản lí, giảng dạy môn học và và các yêu cầu nâng chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đại học.
Từ khóa: sinh viên, đại học, giải pháp, yếu tố tác động, giáo dục quốc phòng và an ninh.

49. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

49. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Tự học có ý nghĩa hết sức quan trọng với sinh viên không chỉ trong quá trình học chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh mà còn gắn bó với họ trong suốt quá trình học tập và làm việc sau này. Chỉ có phát huy tốt vai trò tự học mới nâng cao trình độ kiến thức, hoàn thiện phẩm chất nhân cách biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của mục tiêu phát triển con người hiện nay. Bài viết nêu lên thực trạng tự học chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tự học môn học này cho sinh viên của trường.
Từ khóa: Tự học, chất lượng tự học, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên.

50. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN CHÍNH TRỊ QUÂN SỰ, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

50. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN CHÍNH TRỊ QUÂN SỰ, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học không chỉ chú ý tích cực hoá về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Bài viết đề xuất áp dụng một số phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực người học nhằm đạt hiệu quả cao đối với học phần Chính trị quân sự, chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục quốc phòng và an ninh, phát huy năng lực người học.

52. Một số nội dung đổi mới quá trình dạy học học phần “Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

52. Một số nội dung đổi mới quá trình dạy học học phần “Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những yêu cầu cấp bách trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta hiện nay. Sự đổi mới đó là chuyển từ phương pháp thông báo tái hiện sang việc tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức, học tập của người học nhằm phát huy cao độ tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo của học, để họ tự chiếm lĩnh tri thức. Trong bài viết, tác giả trình bày về “Một số nội dung đổi mới quá trình dạy học học phần “Quân sự chung, chiến thuật và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK” ở bộ môn Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Hồng Đức” nhằm nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên.
Từ khóa: Đổi mới giảng dạy, giáo dục quốc phòng và an ninh.

24. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HIỆN NAY

24. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG HIỆN NAY

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới toàn diện GD-ĐT và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của Trường.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới giáo dục, giáo dục quốc phòng và an ninh, sinh viên, Trường Đại học An Giang.

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

06. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học An Giang nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị hiện nay

 11:30 21/03/2018

Tóm tắt: Từ thực trạng, tác giả bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở Trường Đại học An Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Một số nhóm giải pháp có thể tham khảo làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học.
Từ khóa: Nâng cao chất lượng, đội ngũ giảng viên, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trường Đại học An Giang.

20. Vận dụng quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong hoạt động đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

20. Vận dụng quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong hoạt động đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay

 17:58 09/07/2017

Tóm tắt: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, các cơ sở giáo dục và đào tạo nói chung, các trường đại học Sư phạm nói riêng cần tích cực đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ. Bài viết này đề cập việc vận dụng quản lí chất lượng tổng thể trong hoạt động đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo nói chung, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng ở Trường Đại học Sư phạm hiện nay.
Từ khóa: vận dụng TQM, quản lí đào tạo giáo viên, giáo dục quốc phòng và an ninh.

04. Một số kinh nghiệm trong quản lí quá trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học hiện nay

04. Một số kinh nghiệm trong quản lí quá trình đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường đại học hiện nay

 17:08 06/06/2017

Tóm tắt: Từ thực tiễn đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hơn 10 năm qua từ khi thực hiện Chỉ thị 08/2002/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 20/3/2002 “Về việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp”, việc rút ra một số kinh nghiệm trong quản lí quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh có ý nghĩa quan trọng; là cơ sở góp phần thiết thực trong đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng tốt với yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Từ khóa: giáo viên, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây