1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 17:34 11/12/2020

Tóm tắt: Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên ở xã/phường/thị trấn, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người, góp phần xây dựng xã hội học tập và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn có những hạn chế nhất định vì vậy cần nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của trung tâm. Nghiên cứu cho thấy trung tâm học tập cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ hội học tập cho người dân ở cộng đồng, đóng góp cụ thể, thiết thực vào xây dựng xã hội học tập và các chỉ số xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu đã đề xuất 6 giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới. Thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới là việc làm cần thiết trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, xã hội học tập, nông thôn mới

12. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN  THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH

12. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục theo mô hình trường học thông minh là xu hướng chung của ngành giáo dục - đào tạo. Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, để phát triển theo mô hình trường học thông minh, cần phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đa dạng hóa, linh hoạt hóa hoạt động trong môi trường kĩ thuật số; nâng cao năng lực, trình độ toàn diện cho đội ngũ nhân lực; tăng cường nền tảng công nghệ và kĩ thuật theo mô hình trường học thông minh. Đó là những cách thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
Từ khóa: phát triển, quản lí, trung tâm, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường học thông minh

03. Định hướng xây dựng chương trình xóa mù chữ dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông mới

03. Định hướng xây dựng chương trình xóa mù chữ dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông mới

 21:31 09/02/2020

Tóm tắt: Ngày 26/12/2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT). Chương trình xóa mù chữ hiện hành được xây dựng dựa trên nền Chương trình tiểu học cũ. Chính vì vậy, khi thực hiện Chương trình tiểu học mới cần phải xây dựng lại chương trình xóa mù chữ cho phù hợp. Trên cơ sở kết quả đánh giá thực tiễn, đặc điểm và điều kiện học tập của học viên và Chương trình tiểu học mới, bài viết đề xuất định hướng xây dựng chương trình xóa mù chữ mới.
Từ khóa: Giáo dục thường xuyên, chương trình giáo dục, chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên.

12. Xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh

12. Xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh

 11:28 20/01/2020

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh, giúp các em nắm vững những kiến thức. Đồng thời, thông qua thực hiện các bài tập thực tiễn, học sinh có thể vận dụng những kiến thức đã học trên lớp vào thực tiễn cuộc sống, lao động và sản xuất. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đề xuất quy trình xây dựng bài tập thực tiễn trong dạy học sinh thái học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên, tỉnh Trà Vinh.
Từ khóa: năng lực tự học, bài tập thực tiễn, giáo dục thường xuyên.

04. Các hướng tiếp cận trong quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ

04. Các hướng tiếp cận trong quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học ở Trường Đại học Cần Thơ

 18:12 28/10/2019

Tóm tắt: Lựa chọn và áp dụng đúng mô hình quản lí cho cả quá trình tuyển sinh, đào tạo và tốt nghiệp sẽ mang lại hiệu quả cao về mọi mặt cho cơ sở giáo dục đại học. Bài viết đề xuất mô hình quản lí giáo dục thường xuyên trình độ đại học thông qua mô hình của Trường Đại học Cần Thơ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay; qua đó, các CSĐT có thể xây dựng mô hình QL GDTX khả thi, phù hợp với mục đích, nội dung đào tạo và nhu cầu của xã hội.
Từ khóa: Quản lí, mô hình quản lí, giáo dục thường xuyên, trình độ đại học.

7. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI  TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

7. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và những định hướng về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, bài viết đưa ra những định hướng vận dụng chương trình giáo dục phổ thông vào giáo dục thường xuyên cho phù hợp với vùng miền, điều kiện học tập và đặc điểm của học viên giáo dục thường xuyên. Khi vận dụng vào chương trình giáo dục thường xuyên, cần điều chỉnh về nội dung, tài liệu học tập, kế hoạch dạy học cho phù hợp với đối tượng học viên nhưng vẫn đảm bảo được những yêu cầu về mục tiêu, phẩm chất và năng lực như giáo dục phổ thông để học viên giáo dục thường xuyên có thể đạt được văn bằng như học sinh phổ thông.
Từ khóa: Chương trình giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

14. Thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình

14. Thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hòa Bình

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Động cơ học tập là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động học tập và tự học của người học. Động cơ học tập không có sẵn, cũng không thể áp đặt mà được hình thành dần dần trong quá trình người học đi sâu chiếm lĩnh đối tượng học tập. Từ nhu cầu với các đối tượng học tập, từ những yếu tố bên ngoài mà hình thành nên động cơ thúc đẩy hoạt động học tập của người học. Phân tích thực trạng động cơ học tập của học sinh tại TTGDTX tỉnh Hoà Bình để thấy tính bền vững trong động cơ thôi thúc hoạt động học tập của các em, trên cơ sở đó giáo viên có thể phát huy và hình thành nên động cơ học tập tích cực nâng cao chất lượng dạy và học. Bài viết này, trình bày thực trạng động cơ học tập của học sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình.
Từ khóa: Động cơ học tập, Trung tâm, Giáo dục thường xuyên, thực trạng.

03. Vận dụng tiếp cận CIPO vào quản lí dạy học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

03. Vận dụng tiếp cận CIPO vào quản lí dạy học ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập

 15:28 23/01/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm lược về mô hình CIPO, một số gợi ý để vận dụng mô hình này trong quản lí dạy học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên theo hướng xây dựng xã hội học tập. Kết quả nghiên cứu lí luận là cơ sở khảo sát thực tiễn và xây dựng các biện pháp quản lí dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.
Từ khóa: mô hình CIPO, quản lí, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

49. THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG INTERNET VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ ĐỂ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

49. THỰC TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG INTERNET VÀ HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ ĐỂ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:07 11/07/2017

Trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Internet đóng vài trò quan trọng, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Việc cập nhật và tăng cường ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào dạy học là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Bài viết này đề cập thực trạng khai thác, sử dụng Internet và học liệu điện tử để học tập của học viên giáo dục thường xuyên trong bối cảnh hiện nay.

7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CỦA THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CHO MỌI NGƯỜI

7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CHO MỌI NGƯỜI

 16:07 03/05/2017

Hiện nay, nhu cầu học tập của mọi người ngày càng cao và đa dạng, do đó các trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, cần nâng cao chất lượng dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Bài viết này đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

7.	GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

7. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 16:36 20/04/2017

Thông qua khả năng phân tích tình huống quản lý của các Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện tại 10 tỉnh và thành phố trong vùng đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn 2012-2014, các tác giả của bài báo đã đề xuất 05 giải pháp chủ yếu: 1) Tăng cường công tác tổ chức, đánh giá; 2) Quản lý chế độ, chính sách; 3) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; 4) Tăng cường thông tin quản lý giáo dục; 5) Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra.

20. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên

20. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên

 16:28 22/02/2017

Bài báo trình bày một số yếu tố cần chú ý khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

15. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

15. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng dạy học Lịch sử và một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

18. Tổ chức học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện: thực trạng và giải pháp

18. Tổ chức học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông tại trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện: thực trạng và giải pháp

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng tổ chức học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông và phân tích giải pháp bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giáo viên tại trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI xác định đổi mới đối căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thường xuyên. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề cấp huyện cần nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, chương trình dạy nghề và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người. Trước mắt, trong giai đoạn này các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề cần chuyển đổi trọng tâm từ việc chỉ dạy văn hóa sang dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và tổ chức các hoạt động giáo dục như: giáo dục kĩ năng sống; bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông; nghề phổ thông, nghề ngắn hạn; tin học, ngoại ngữ thực hành.
Từ khóa: trung tâm, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề, đổi mới.

21. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và kĩ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp

21. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và kĩ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp

 15:20 26/10/2016

Bài báo trình bày quá trình đổi mới theo hướng đa dạng hóa phương thức đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và kĩ thuật hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

21. Thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng học tập cho học viên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên

21. Thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng học tập cho học viên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên

 10:38 12/09/2016

Bài viết về thực trạng kĩ năng học tập của học viên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh và Hòa Bình, từ đó đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng học tập cho các học viên này: quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giảng viên và học viên; xây dựng kế hoạch rèn luyện kĩ năng học tập cho học viên, chuẩn bị nguồn lực đào tạo và hỗ trợ kĩ thuật cho học động đào tạo, điều phối triển khai kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện.

7.  Kinh nghiệm một số nước về phát triển trung tâm học tập cộng đồng vận dụng vào Việt Nam

7. Kinh nghiệm một số nước về phát triển trung tâm học tập cộng đồng vận dụng vào Việt Nam

 16:09 10/09/2016

Trung tâm học tập cộng đồng là một loại thiết chế giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường và thị trấn; là tổ chức giáo dục được đưa đến tận người dân, đặc biệt là những người lao động không có điều kiện tới nhà trường chính quy và những người nghèo, những người trong các nhóm yếu thế rất ít có cơ hội học tập. Gần đây, Trung tâm học tập cộng đồng được hầu hết các nước châu Á quan tâm, xây dựng ngày càng nhiều. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm của một số nước về phát triển trung tâm học tập cộng đồng và việc vận dụng vào Việt Nam.

3. Đổi mới giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

3. Đổi mới giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

 14:58 04/09/2016

Bài báo trình bày thực trạng và những yếu kém, bất cập của giáo dục thường xuyên; một số giải pháp đổi mới hoạt động của giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây