35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Kĩ năng siêu nhận thức là khả năng kiểm soát và điều chỉnh một cách có ý thức các quá trình học tập và tư duy đang diễn ra. Do vậy, kĩ năng siêu nhận thức có vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập, giúp sinh viên sư phạm không những điều hành được việc học tập của bản thân mà còn giúp các em có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát và thường xuyên điều chỉnh việc học tập sao cho hiệu quả. Bài báo giới thiệu việc vận dụng một số kĩ thuật, phương pháp dạy học mang tính Siêu nhận thức trong dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán nhằm rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: kĩ thuật, phương pháp dạy học, siêu nhận thức, giáo dục tiểu học.

11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

 18:23 28/10/2019

Tóm tắt: Học phần Nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp. Trên cơ sở khảo sát thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ Sư phạm, bài báo đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp.
Từ khóa: năng lực nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tiểu học.

09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 10:51 07/07/2019

Tóm tắt: trong chương trình môn Toán ở tiểu học, số học là nội dung trọng tâm, có vai trò chủ đạo, làm nền tảng cho việc dạy học các mạch kiến thức còn lại. Nội dung số học có các vai trò: trang bị cho học sinh tiểu học các kiến thức cơ bản, có nhiều ứng dụng trong đời sống về số tự nhiên, phân số, số thập phân; hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành tính nhẩm, các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân,… Bài viết trình bày một số biện pháp phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: Năng lực dạy học số học, sinh viên, Giáo dục tiểu học.

11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 14:05 12/06/2019

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả trình bày quan điểm về năng lực tổ chức, hỗ trợ, cũng như các vấn đề về tiến độ học Toán của học sinh tiểu học. Từ đó, chỉ ra các mức độ và những biểu hiện thường gặp của năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh tiểu học học Toán theo tiến độ và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực này cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Phương pháp dạy học toán tiểu học.
Từ khóa: năng lực, tổ chức, hỗ trợ, Giáo dục tiểu học, sinh viên, tiến độ.

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

 09:40 07/05/2019

Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo sư phạm nói chung, đào tạo giáo viên tiểu học nói riêng. Thông qua nội dung này, sinh viên được trang bị các kĩ năng sư phạm cần thiết trước khi đến trường phổ thông thực tập, phát huy được các năng lực của bản thân, hoàn thành tốt các công việc của một người giáo viên tiểu học. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu vài nét về thực tiễn và nêu biện pháp để nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm, Giáo dục tiểu học, Đại học An Giang.

08. Một số biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

08. Một số biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 18:03 06/03/2019

Tóm tắt: Nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo giáo viên tiểu học là chuẩn bị cho sinh viên những năng lực nghề nghiệp cần thiết để thực hiện hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Cập nhật, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học cần được thực hiện thường xuyên trong chương trình đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về ý nghĩa, nội dung của hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, các thành tố của năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm của sinh viên. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: Hoạt động thực hành và trải nghiệm, năng lực thiết kế và tổ chức, sinh viên, Giáo dục tiểu học.

30. THỰC TRẠNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN  NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

30. THỰC TRẠNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Dạy học nghiệp vụ sư phạm là một nội dung quan trọng trong đào tạo giáo viên tiểu học. phương pháp và chiến lược dạy học nghiệp vụ sư phạm cũng như hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm là những nội dung quan trọng trong dạy học nghiệp vụ sư phạm. Bài viết khảo sát thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học sư phạm
Từ khóa: Dạy học, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, giảng viên, giáo dục tiểu học.

09. Phát triển kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

09. Phát triển kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

 16:53 26/11/2018

Tóm tắt: Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, các trường đại học cần chú trọng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Kĩ năng dạy học Toán được hình thành và phát triển thông qua hoạt động thực hành. Vì vậy, phát triển kĩ năng dạy học Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là cách tiếp cận phù hợp và hiệu quả. Bài viết đề xuất một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Từ khóa: Kĩ năng dạy học môn Toán, sinh viên đại học sư phạm, Giáo dục tiểu học.

35. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CHỦ NHIỆM LỚP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM  NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

35. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CHỦ NHIỆM LỚP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng đối với các trường sư phạm nào. Bài viết đề cập một số biện pháp rèn luyện kĩ năng chủ nhiệm lớp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hiện nay.
Từ khóa: Kĩ năng, chủ nhiệm, sinh viên, kĩ năng chủ nhiệm lớp, giáo dục tiểu học.

15. Một số đặc điểm của mô hình giáo dục Nhật Bản và những gợi ý cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam

15. Một số đặc điểm của mô hình giáo dục Nhật Bản và những gợi ý cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam

 16:59 08/05/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản thông qua mô hình giáo dục mang phong cách, triết lí Nhật Bản, đặc biệt là mô hình giáo dục tiểu học (cụ thể ở Trường Quốc tế Nhật Bản (Japanese International School - JIS), so sánh với mô hình giáo dục tiểu học ở Việt Nam, từ đó đề xuất vận dụng mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản cho trường tiểu học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục.
Từ khóa: giáo dục tiểu học, Nhật bản, mô hình giáo dục, Trường Quốc tế Nhật Bản.

08. Thực trạng phát triển năng lực dạy học Số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học

08. Thực trạng phát triển năng lực dạy học Số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học

 17:01 06/04/2018

Tóm tắt: Hiện nay, vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực dạy học là nhiệm vụ trọng tâm ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả đánh giá thực trạng phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, từ đó đề xuất một số định hướng nhằm phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: Năng lực dạy học số học, sinh viên, Giáo dục tiểu học.

07. Nội dung và quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

07. Nội dung và quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học môn Tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 11:34 28/02/2018

Tóm tắt: Trong vài năm lại nay, qui trình đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường đại học đang được chuyển đổi sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ thay cho quy trình đào tạo theo niên chế trước đây. Việc đào tạo theo hình thức tín chỉ đặt ra yêu cầu cao về tính cụ thể và tính cơ động của các khâu trọng qui trình đào tạo. Đặc biệt là các khâu trong qui trình hình thành và phát triển kĩ năng dạy học các môn học, trong đó, có môn Tiếng Việt. Vì thế, nghiên cứu về nội dung và quy trình rèn luyện các kĩ năng dạy học tiếng Việt góp phần hoàn thiện qui trình đào tạo giáo viên tiểu học theo học chế tín chỉ, đáp ứng những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra đang là một nhu cầu cấp thiết.
Từ khóa: giáo dục tiểu học, sinh viên, kĩ năng.

10. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo tiếp cận học hợp tác ở Trường Đại học Tân Trào

10. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo tiếp cận học hợp tác ở Trường Đại học Tân Trào

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở khảo sát thực trang rèn luyện kĩ năng dạy học Toán ở Trường Đại học Tân trào, bài viết đề xuất một số biện pháp tổ chức rèn luyện kĩ năng dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo tiếp cận học hợp tác. Thực nghiệm sư phạm việc vận dụng các biện pháp đó ở Trường Đại học Tân Trào đã cho những kết quả tích cực, góp phần khẳng định tính khả thi và hiệu quả của việc rèn luyện kĩ năng dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo tiếp cận học hợp tác.
Từ khóa: Rèn luyện kĩ năng dạy học Toán, giáo dục tiểu học, tiếp cận học hợp tác.

15. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TRÌNH BÀY, THUYẾT TRÌNH CHO SINH VIÊN  	NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC QUA HỌC PHẦN VĂN HỌC

15. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TRÌNH BÀY, THUYẾT TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC QUA HỌC PHẦN VĂN HỌC

 09:38 16/11/2017

Tóm tắt: Kĩ năng thuyết trình, trình bày một vấn đề có thể được xem là một trong những kĩ năng cơ bản của người giáo viên tiểu học tương lai. Nhưng trên thực tế, sinh viên sư phạm nói chung và sinh viên ngành tiểu học nói riêng thường gặp khó khăn khi trình bày, thuyết trình một vấn đề trước đám đông. Trong quá trình giảng dạy học phần Văn học và các học phần khác thuộc chuyên ngành Văn khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, chúng tôi đã thực hiện một số hình thức, biện pháp dạy học nhằm hình thành, rèn luyện và phát triển cho các em những kĩ năng cơ bản đó.
Bài viết tổng hợp những kinh nghiệm và cũng là những trăn trở của bản thân tôi trong việc dạy học song song với việc phát triển kĩ năng nghề cho sinh viên.
Từ khóa: kĩ năng thuyết trình, trình bày vấn đề, giáo dục Tiểu học.

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH  GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 09:07 16/11/2017

Tìm hiểu thực tế phổ thông, thực hành, thực tập sư phạm là một khâu rất quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm. Qua khâu đào tạo đó, sinh viên có cơ hội vận dụng những lí thuyết đã học trong trường sư phạm vào thực tế; đồng thời qua thực tế kiểm nghiệm tại trường phổ thông, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về lí luận, bổ sung cho lí thuyết; giảng viên rút được kinh nghiệm để điều chỉnh chương trình đào tạo tại các trường sư phạm. Bài báo đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.
Từ khóa: Thực tập Sư phạm, sinh viên Sư phạm, Giáo dục tiểu học, biện pháp.

62. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH ÂM NHẠC  CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

62. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH ÂM NHẠC CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

 12:15 23/08/2017

Dạy học thực hành âm nhạc cho SV đóng một vai trò vị trí hết sức quan trọng và liên quan trực tiếp đến các học phần âm nhạc trong quá trình đào tạo của nhà trường. Từ mục tiêu đào tạo, bài viết này đề cập đến thực trạng của việc dạy học thực hành âm nhạc của nhà trường và giới thiệu một số giải pháp dạy học cụ thể sát với từng đối tượng, khả năng khác nhau của người học cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học thực hành âm nhạc theo hình thức đào tạo tín chỉ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

03. Khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh mới

03. Khung năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học trong bối cảnh mới

 09:31 22/08/2017

Tóm tắt: Xây dựng khung năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết. Bài viết đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo khung năng lực.
Từ khoá: giáo dục tiểu học, tiêu chuẩn tốt nghiệp, sinh viên, giáo dục đại học.

38.	 Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

38. Vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày vấn đề dạy học theo dự án và vận dụng dạy học theo dự án trong dạy học phần Toán học 1 cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

3. Mô hình “Dạy học cả ngày” góp phần đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục tiểu học Việt Nam

3. Mô hình “Dạy học cả ngày” góp phần đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục tiểu học Việt Nam

 15:44 11/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) và mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày (FDS); những giá trị và đóng góp của mô hình này trong việc góp phần đổi mới toàn diện chất lượng giáo dục tiểu học và những vấn đề đặt ra.

59.	Về năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học

59. Về năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Quan niệm về dạy học tích hợp; - Mục tiêu của dạy học tích hợp; - Sự cần thiết phải dạy học tích hợp; - Năng lực dạy học tích hợp của giáo viên; - Ví dụ về một pha dạy học tích hợp theo mức độ lồng ghép trong dạy học Toán ở Tiểu học.

10. TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC  TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

10. TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở HÀ NỘI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 22:21 10/07/2017

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học là một yêu cầu cấp trong đổi mới giáo dục - đào tạo nói chung và TP. Hà Nội nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt công tác quản lí nhà trường, cán bộ quản lí cần có những phẩm chất năng lực cơ bản về tư tưởng chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn và kĩ năng quản lí. Bài viết này đề cập thực trạng nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ quản lí trường tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay và các biện pháp để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho cán bộ quản lí theo định hướng phát triển năng lực.

11. Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua phân môn Lịch sử

11. Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội qua phân môn Lịch sử

 17:04 11/05/2017

Tóm tắt: Phát triển năng lực tự học, trọng tâm là nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho SV là nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chuyên nghiệp nói chung và dạy học ở đại học, cao đẳng nói riêng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập một số giải pháp góp phần phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho SV khoa Giáo dục Tiểu học qua phân môn Lịch sử ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Từ khóa: tự học, tự nghiên cứu, lịch sử, Giáo dục Tiểu học.

9. MÔ HÌNH SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIỂU HỌC  THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

9. MÔ HÌNH SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 16:17 24/04/2017

Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục tiểu học. Tiếp cận hoạt động dạy học theo quan điểm sư phạm học tương tác, không chỉ dừng lại ở việc xác định đúng các yếu tố tham gia hoạt động dạy học, chức năng riêng biệt của từng yếu tố và quan hệ giữa chúng, mà chủ yếu là làm rõ sự tác động tương hỗ giữa các yếu tố tạo thành một tập hợp liên kết chặt chẽ nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục. Bài báo đề cập việc mô hình sư phạm tương tác và ứng dụng trong dạy học tiểu học theo định hướng phát triển năng lực cho người học.

20. Đặt và trả lời câu hỏi học tập của sinh viên nghành giáo dục tiểu học trường đai học Đồng Tháp

20. Đặt và trả lời câu hỏi học tập của sinh viên nghành giáo dục tiểu học trường đai học Đồng Tháp

 16:21 30/03/2017

Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi là một quá trình trong đó sinh viên sưu tập thông tin, sau đó phân tích để hỏi và giải quyết tất cả các yêu cầu của câu hỏi. Có nhiều loại câu hỏi và trả lời câu hỏi. Khi sinh viên hỏi và trả lời câu họ, họ nên theo 5 bước cơ bản để trả lời những câu hỏi đó hiệu quả. Hiện nay sinh viên chưa đủ khả năng để sử dụng nhiều loại câu hỏi và câu trả lời cũng như kỹ thuật hỏi và trả lời khoa học.Giáo viên trường Đại học Đồng Tháp nên gợi ý một số giải pháp để giúp sinh viên tự nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực hỏi và trả lời câu hỏi của bản thân.

81. Áp dụng quy trình giáo dục trải nghiệm của David Kolb vào việc tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học

81. Áp dụng quy trình giáo dục trải nghiệm của David Kolb vào việc tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học

 16:42 13/03/2017

Bài báo trình bày về giáo dục trải nghiệm; vai trò, ý nghĩa của giáo dục trải nghiệm trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học; ví dụ về việc áp dụng quy trình giáo dục trải nghiệm của David Kolb trong việc tổ chức, rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học về kĩ năng “Tìm hiểu nhà trường tiểu học”.

70. Một số giải pháp giúp sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tiếp cận đánh giá theo năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

70. Một số giải pháp giúp sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tiếp cận đánh giá theo năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về vấn đề đánh giá tiếp cận năng lực; những bất cập trong phát triển kĩ năng đánh giá theo tiếp cận năng lực ngành Giáo dục Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và một số giải pháp phát triển kĩ năng đánh giá học sinh theo tiếp cận đánh giá theo năng lực cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

45. Kiểm tra, đánh giá năng lực của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Cao đẳng Sơn La qua học phần Văn học theo định hướng phát triển năng lực

45. Kiểm tra, đánh giá năng lực của sinh viên ngành giáo dục tiểu học trường Cao đẳng Sơn La qua học phần Văn học theo định hướng phát triển năng lực

 09:53 13/03/2017

Bài báo trình bày sự phân tích về một số dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức; kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực; kiểm tra, đánh giá năng lực của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng Sơn La qua học phần Văn học theo định hướng phát triển năng lực.

48. Hình thành năng lực dạy học giải toán có lời văn cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường Đại học Đồng Tháp

48. Hình thành năng lực dạy học giải toán có lời văn cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường Đại học Đồng Tháp

 09:53 13/03/2017

Bài báo trình bày về năng lực dạy học giải toán có lời văn của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học; thực trạng và một số biện pháp hình thành năng lực dạy học giải toán có lời văn cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường Đại học Đồng Tháp.

7. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay

7. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày một số ưu điểm và hạn chế của giáo dục tiểu học của Hà Nội thời gian qua; một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay.

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Edmodo là mạng xã hội học tập phổ biến nhất trên thế giới hiện nay và là một trong những công cụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học hiệu quả. Ứng dụng Edmodo vào dạy học Địa lí sẽ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức tổ chức học tập thông qua việc chia sẻ tài nguyên không giới hạn, hỗ trợ cộng tác hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động học của sinh viên và đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Từ hiệu quả bước đầu của việc sử dụng Edmodo vào dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học có thể quan tâm nghiên cứu nhân rộng áp dụng cho các môn/học phần khác như là một trong những biện pháp khả thi nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Edmodo, Giáo dục tiểu học, Địa lí, giảng viên, sinh viên, tự học, tương tác, kiểm tra đánh giá.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây