7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÁCH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÁCH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 09:32 19/04/2021

Tóm tắt: Trong hoạt động quản lí đánh giá học sinh tiểu học, tổ chức xây dựng quy trình đánh giá học sinh là một việc cần thiết của nhà quản lí, trong đó gồm các bước: Xác định mục tiêu, yêu cầu đánh giá; Xây dựng kế hoạch đánh giá; Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn cần đánh giá; Tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá; Tổng hợp kết quả đánh giá; Sử dụng kết quả đánh giá; Sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động đánh giá. Bài báo nghiên cứu đưa ra cách thức và điều kiện thực hiện quy trình đánh giá. Để hoạt động đánh giá học sinh hiệu quả, tất cả các lực lượng tham gia vào quá trình đánh giá học sinh tiểu học cần hiểu và nắm được các bước trong quy trình và nghiêm túc thực hiện. Quy trình đánh giá học sinh tiểu học cần được các nhà quản lí xây dựng và chỉ đạo thực hiện với sự giám sát chặt chẽ theo quy định của ngành, đáp ứng các yêu cầu về đổi mới đánh giá học sinh.
Từ khóa: học sinh tiểu học, giáo dục tiểu học, đánh giá, đánh giá học sinh

16. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

16. SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “XÁC SUẤT THỐNG KÊ” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và mang lại những thành tựu, hiệu quả rõ rệt. Trong giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin đã có những đóng góp tích cực để mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy. Bài viết đề cập tới việc sử dụng một số phần mềm trong dạy học học phần Xác suất thống kê cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Để đạt hiểu quả cao trong quá trình ứng dụng một số phần mềm trong dạy học học phần Xác suất Thống kê cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, giảng viên cần sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp và có sự tích cực học tập từ phía sinh viên.
Từ khóa: phần mềm, Xác suất Thống kê, Giáo dục tiểu học, sinh viên

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Cùng với đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thì đổi mới công tác đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực năng lực cũng đã và đang được ngành Giáo dục rất chú trọng. Việc đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh tiểu học được thực hiện dưới hai hình thức: đánh giá thường xuyên (đánh giá quá trình) bằng nhận xét; đánh giá định kì theo ma trận và câu hỏi các mức độ. Trong đó, đánh giá thường xuyên vẫn còn nhiều bất cập. Hi vọng rằng, các biện pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá ở các trường tiểu học nói riêng, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: sinh viên, giáo dục tiểu học, năng lực đánh giá quá trình, tiểu học

32. PHÁT ÂM PHỤ ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC - LỖI PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

32. PHÁT ÂM PHỤ ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC - LỖI PHỔ BIẾN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Thực trạng sinh viên mắc lỗi phát âm tiếng Anh, đặc biệt là phụ âm, của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc nói chung và sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học nói riêng đã gây khó khăn không nhỏ cho việc dạy và học môn học này. Sinh viên phát âm sai dẫn đến tâm lí sợ sai và ngại nói trước đám đông. Do đó, việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh là vô cùng khó khăn. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về những lỗi phổ biến trong phát âm một số phụ âm tiếng Anh mà sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc thường mắc phải. Cùng với việc xác định lỗi, tác giả cũng nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân gây lỗi. Từ đó, một số gợi ý phụ âm nhằm giúp người học có thể sửa lỗi và cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có hai loại lỗi phát âm phụ âm mà sinh viên thường xuyên mắc phải, đó là lỗi lược âm và lỗi nhầm âm. Nguyên nhân gây lỗi chủ yếu là do sinh viên không nắm được cách cấu tạo âm và do ảnh hưởng cách phát âm của tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt). Chính vì vậy, một số gợi ý cho việc sửa lỗi cũng được đưa ra trong bài viết nhằm giúp sinh viên cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh.
Từ khóa: lỗi phát âm, phụ âm, giáo dục tiểu học, phát âm Tiếng Anh

39. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID KOLB TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

39. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CỦA DAVID KOLB TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và nâng cao năng lực, giúp người học vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn là xu thế thay đổi tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu đó, các cơ sở đào tạo và giáo viên cần linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, nhằm hỗ trợ hiệu quả và tăng cường hơn nữa vai trò của người học. Bài viết đề cập việc vận dụng mô hình học tập qua trải nghiệm của David Kolb đối với học phần Giáo dục môi trường, môn học có kiến thức gắn liền với thực tiễn giúp người học tìm hiểu được bản chất của sự vật, hiện tượng và sự gắn kết giữa kiến thức với thực tiễn cuộc sống xung quanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác dụng tích cực của việc vận dụng các hoạt động trải nghiệm trong việc giảng dạy học phần Giáo dục môi trường, giúp sinh viên chủ động trong việc tư duy và tiếp cận tri thức. Mô hình học tập sẽ có ý nghĩa hơn đối với những môn học gắn liền với thực tiễn.
Từ khóa: Mô hình học tập, trải nghiệm, giảng dạy, giáo dục môi trường, giáo dục tiểu học

22. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN “VĂN HỌC” CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

22. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC PHẦN “VĂN HỌC” CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, ở các cơ sở đào tạo giáo viên, việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ tất yếu và cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Bài báo chỉ ra các yêu cầu; đề xuất các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học học phần Văn học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Tây Bắc nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông mới, môn Tiếng Việt ở tiểu học. Chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra mục tiêu dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Việc dạy Văn học cho sinh viên giáo dục tiểu học thay đổi theo hướng tiếp cận năng lực của người học sẽ khắc phục cách học thụ động truyền thống, hướng đến hình thành năng lực dạy học Tiếng Việt cho sinh viên sau này.
Từ khóa: đổi mới, phương pháp dạy học, Văn học, giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục phổ thông mới

27.MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

27.MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới với mục tiêu là chuyển từ dạy học chú trọng cung cấp kiến thức sang dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Bài báo đề xuất một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học các học phần Lí luận và phương pháp dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa khoa học nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học có đủ phẩm chất, năng lực nghề nghiệp để sẵn sàng thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông.
Từ khóa: đổi mới, phương pháp dạy học, giáo dục tiểu học, sinh viên.

4. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC CỦA KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

4. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC CỦA KHOA TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Trước sự thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới thì chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc vẫn còn những bất cập, hạn chế nhất định. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học hiện nay; chỉ ra những vấn đề thực tiễn đặt ra cho quá trình đào tạo, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Khoa Tiểu học - Mầm non cần xây dựng chuẩn đầu ra, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá sinh viên.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng, chương trình đào tạo, giáo dục tiểu học.

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SOẠN GIÁO ÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SOẠN GIÁO ÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Trong các năng lực cần hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm, kĩ năng soạn giáo án là một năng lực rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và thành công của mỗi giờ dạy, đặc biệt là giờ dạy ở bậc học tiểu học. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trường sư phạm nhưng soạn giáo án chưa tốt. Việc nâng cao kĩ năng soạn giáo án cho sinh viên luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên của các nhà trường sư phạm. Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng soạn giáo án cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong dạy học và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
Từ khóa: Năng lực, soạn giáo án, sinh viên sư phạm, giáo dục tiểu học.

11. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC MÔN CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

11. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC MÔN CƠ SỞ TỰ NHIÊN - XÃ HỘI CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Sử dụng trò chơi trong dạy học sẽ tạo được môi trường, không khí học tập vui vẻ và cho chúng ta thấy học tập không khô khan, tẻ nhạt mà cũng khá lí thú. Học tập của SV không chỉ là quá trình tiếp thu kiến thức, nó liên quan đến thực hành, hợp tác, làm việc tập thể theo tổ nhóm hơn là ganh đua cá nhân. Trong bài viết này, các tác giả trình bày quá trình thiết kế trò chơi học tập trong dạy học học phần Cơ sở Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học với hình minh họa rõ ràng để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này tại trường Cao đẳng Sơn La.
Từ khóa: trò chơi dạy học, cơ sở tự nhiên xã hội, giáo dục tiểu học

35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Kĩ năng siêu nhận thức là khả năng kiểm soát và điều chỉnh một cách có ý thức các quá trình học tập và tư duy đang diễn ra. Do vậy, kĩ năng siêu nhận thức có vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập, giúp sinh viên sư phạm không những điều hành được việc học tập của bản thân mà còn giúp các em có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát và thường xuyên điều chỉnh việc học tập sao cho hiệu quả. Bài báo giới thiệu việc vận dụng một số kĩ thuật, phương pháp dạy học mang tính Siêu nhận thức trong dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán nhằm rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: kĩ thuật, phương pháp dạy học, siêu nhận thức, giáo dục tiểu học.

11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

 18:23 28/10/2019

Tóm tắt: Học phần Nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp. Trên cơ sở khảo sát thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ Sư phạm, bài báo đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp.
Từ khóa: năng lực nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tiểu học.

09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 10:51 07/07/2019

Tóm tắt: trong chương trình môn Toán ở tiểu học, số học là nội dung trọng tâm, có vai trò chủ đạo, làm nền tảng cho việc dạy học các mạch kiến thức còn lại. Nội dung số học có các vai trò: trang bị cho học sinh tiểu học các kiến thức cơ bản, có nhiều ứng dụng trong đời sống về số tự nhiên, phân số, số thập phân; hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng thực hành tính nhẩm, các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân,… Bài viết trình bày một số biện pháp phát triển năng lực dạy học số học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: Năng lực dạy học số học, sinh viên, Giáo dục tiểu học.

11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 14:05 12/06/2019

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả trình bày quan điểm về năng lực tổ chức, hỗ trợ, cũng như các vấn đề về tiến độ học Toán của học sinh tiểu học. Từ đó, chỉ ra các mức độ và những biểu hiện thường gặp của năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh tiểu học học Toán theo tiến độ và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực này cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Phương pháp dạy học toán tiểu học.
Từ khóa: năng lực, tổ chức, hỗ trợ, Giáo dục tiểu học, sinh viên, tiến độ.

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

 09:40 07/05/2019

Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo sư phạm nói chung, đào tạo giáo viên tiểu học nói riêng. Thông qua nội dung này, sinh viên được trang bị các kĩ năng sư phạm cần thiết trước khi đến trường phổ thông thực tập, phát huy được các năng lực của bản thân, hoàn thành tốt các công việc của một người giáo viên tiểu học. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu vài nét về thực tiễn và nêu biện pháp để nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm, Giáo dục tiểu học, Đại học An Giang.

08. Một số biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

08. Một số biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 18:03 06/03/2019

Tóm tắt: Nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo giáo viên tiểu học là chuẩn bị cho sinh viên những năng lực nghề nghiệp cần thiết để thực hiện hoạt động dạy học ở trường tiểu học. Cập nhật, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học cần được thực hiện thường xuyên trong chương trình đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về ý nghĩa, nội dung của hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, các thành tố của năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm của sinh viên. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: Hoạt động thực hành và trải nghiệm, năng lực thiết kế và tổ chức, sinh viên, Giáo dục tiểu học.

30. THỰC TRẠNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

30. THỰC TRẠNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Dạy học nghiệp vụ sư phạm là một nội dung quan trọng trong đào tạo giáo viên tiểu học. phương pháp và chiến lược dạy học nghiệp vụ sư phạm cũng như hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm là những nội dung quan trọng trong dạy học nghiệp vụ sư phạm. Bài viết khảo sát thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học sư phạm
Từ khóa: Dạy học, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, giảng viên, giáo dục tiểu học.

09. Phát triển kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

09. Phát triển kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

 16:53 26/11/2018

Tóm tắt: Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, các trường đại học cần chú trọng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Kĩ năng dạy học Toán được hình thành và phát triển thông qua hoạt động thực hành. Vì vậy, phát triển kĩ năng dạy học Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là cách tiếp cận phù hợp và hiệu quả. Bài viết đề xuất một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học môn Toán cho sinh viên đại học sư phạm ngành Giáo dục tiểu học thông qua việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Từ khóa: Kĩ năng dạy học môn Toán, sinh viên đại học sư phạm, Giáo dục tiểu học.

35. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CHỦ NHIỆM LỚP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

35. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG CHỦ NHIỆM LỚP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Việc rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng đối với các trường sư phạm nào. Bài viết đề cập một số biện pháp rèn luyện kĩ năng chủ nhiệm lớp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Đồng Tháp nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hiện nay.
Từ khóa: Kĩ năng, chủ nhiệm, sinh viên, kĩ năng chủ nhiệm lớp, giáo dục tiểu học.

15. Một số đặc điểm của mô hình giáo dục Nhật Bản và những gợi ý cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam

15. Một số đặc điểm của mô hình giáo dục Nhật Bản và những gợi ý cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam

 16:59 08/05/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản thông qua mô hình giáo dục mang phong cách, triết lí Nhật Bản, đặc biệt là mô hình giáo dục tiểu học (cụ thể ở Trường Quốc tế Nhật Bản (Japanese International School - JIS), so sánh với mô hình giáo dục tiểu học ở Việt Nam, từ đó đề xuất vận dụng mô hình giáo dục tiểu học ở Nhật Bản cho trường tiểu học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục.
Từ khóa: giáo dục tiểu học, Nhật bản, mô hình giáo dục, Trường Quốc tế Nhật Bản.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây