3. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 04:13 08/07/2019

Tóm tắt: Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam là một vấn đề lớn, rất phức tạp vì ở Việt Nam phát triển kinh tế tri thức mới bắt đầu trong hai thập kỉ gần đây. Để phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam, một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định là nhận thức đúng vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển con người Việt Nam toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các chủ thể phát triển kinh tế tri thức. Với cách tiếp cận trên, bài viết phân tích khái niệm kinh tế tri thức và phát triển kinh tế tri thức, từ đó làm rõ vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, kinh tế tri thức, phát triển kinh tế tri thức, Việt Nam

63. THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

63. THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 06:21 04/01/2019

Tóm tắt: Chính sách có vai trò như những giải pháp, phương thức nhằm giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, khi nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn như hiện nay thì giáo dục và đào tạo trở thành một vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Bởi vậy, chính sách xã hội về giáo dục và đào tạo cũng ngày càng nhiều, ngày càng quan tâm đến việc đổi mới hệ thống giáo dục và tính công bằng xã hội. Bài viết tập trung phân tích những kết quả đạt được trong việc phát huy vai trò của chính sách xã hội đối với phát triển giáo dục và đào tạo ở TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: vai trò, chính sách xã hội, giáo dục và đào tạo, TP. Hồ Chí Minh.

23. Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

23. Vai trò của giáo dục và đào tạo trong phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

 03:50 15/10/2018

Tóm tắt: Sau ba thập kỉ đổi mới, Việt Nam đang đỏi mới trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với phát triển kinh tế tri thức. Đây cũng là xu thế tất yếu nhằm thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay. Trong kinh tế tri thức, tri thức là yếu tố chủ yếu sản xuất, lợi thế của cạnh tranh và là chất lượng nguồn nhân lực, song tri thức con người chỉ thông qua giáo dục - đào tạo mới có được. Do vậy, phát triển giáo dục - đào tạo là một động lực, nguồn lực của phát triển kinh tế tri thức, là vấn đề có ý nghĩa sống còn trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Bài viết nghiên cứu và đề cập đến vấn đề này.
Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, kinh tế tri thức, vai trò giáo dục và đào tạo.

19. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thực tiễn và thách thức đặt ra đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ

19. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thực tiễn và thách thức đặt ra đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ

 22:28 18/09/2018

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời cũng đưa đến những thách thức đối với quá trình phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Muốn bắt kịp xu hướng này, giáo dục và đào tạo cần phải có những thay đổi toàn diện để phù hợp với xu thế mới, đồng thời nó còn đặt ra những nhiệm vụ đối với các trường đại học và đội ngũ giảng viên trẻ phải đổi mới tư duy, phương pháp dạy học để tạo ra nguồn lao động có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng 4.0.
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục và đào tạo, đổi mới, thách thức.

76. MÔ HÌNH THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN BÁO IN

76. MÔ HÌNH THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN BÁO IN

 03:25 19/12/2017

Tóm tắt: Thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo chí được coi là vũ khí tinh thần trong quá trình đổi mới và thức đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển, thông tin về giáo dục và đào tạo đưa đến công chúng những hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và của ngành Giáo dục về giáo dục và đào tạo. Trong phạm vi bài viết, tác giả đi sâu phân tích mô hình thông tin về giáo dục và đào tạo trên báo in.
Từ khóa: mô hình thông tin, giáo dục và đào tạo, báo in, tạp chí.

01. Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo - những giá trị cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

01. Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo - những giá trị cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

 06:03 20/09/2017

Tóm tắt: Qua các bài nói bài viết, nhất là các bức thư Hồ Chí Minh gửi cho ngành giáo dục từ năm 1945 đến năm 1968, chúng ta thấy rõ những quan điểm của Người về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bài viết này phân tích, làm rõ những quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, từ đó góp phần vào việc định hướng phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, giáo dục và đào tạo, Việt Nam.

19.	 Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở học viện chính trị trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

19. Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở học viện chính trị trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 04:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các biện pháp cơ bản trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ giảng viên như: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và GV về vấn đề BDĐNGV; xây dựng kế hoạch BDĐNGV khoa học và tổ chức chỉ đạo kiểm tra thường xuyên; đa dạng hóa các nội dung và hình thức BDĐNGV...

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

 22:43 10/07/2017

Tây Bắc là địa bàn thuộc vùng núi cao, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc, Tây Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn và hạn chế. Bài viết khái quát lại một số thành tựu, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển giáo dục và đào tạo vùng này.

18. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

18. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 21:14 10/07/2017

Giáo dục - đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề lớn mang tầm quốc gia, đòi hỏi phải được nghiên cứu công phu, trên quy mô rộng lớn, với sự đầu tư của nhiều nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Để làm tốt việc phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết, chúng ta cần phải nhìn nhận, đánh giá khách quan thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay. Từ việc đánh giá những ưu điểm, hạn chế, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những giải pháp hợp lí.

02. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

02. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 23:16 25/05/2017

Tóm tắt: Phát huy nguồn lực con người, nguồn lực lớn nhất, quí báu nhất trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và là sự nghiệp quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Đất nước chỉ thực sự phồn vinh, thịnh vượng khi tiềm năng con người được toả sáng. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực đã và đang trở thành nhiệm vụ hết sức cấp bách không phải chỉ ở cấp quốc gia mà còn là vấn đề của từng vùng, miền, dựa theo đặc điểm về địa lí, dân cư và yêu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội...
Từ khóa: nguồn nhân lực, dân tộc, giáo dục và đào tạo.

16. 	MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ Ở TỈNH HÀ TĨNH

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ Ở TỈNH HÀ TĨNH

 05:38 03/05/2017

Bài báo nhấn mạnh: giáo dục và đào tạo là một trong những yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất những giải pháp cụ thể trong giáo dục và đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.

63. Tự chủ đại học nhìn từ góc độ tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

63. Tự chủ đại học nhìn từ góc độ tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 03:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về tự chủ và tự chủ tài chính; những tồn tại và hạn chế về tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải pháp cải tiến về cơ chế tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình sau 20 năm tái lập

2. Những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình sau 20 năm tái lập

 04:03 22/02/2017

Bài báo trình bày những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình sau 20 năm tái lập: khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển đội ngũ, chuẩn hóa cơ sở vật chất, công tác Đảng- đoàn thể và dân tộc ngày càng được chú trọng.

01. Đề xuất các tiêu chí biểu thị cho phẩm chất, năng lực hiệu trưởng trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

01. Đề xuất các tiêu chí biểu thị cho phẩm chất, năng lực hiệu trưởng trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

 02:54 21/02/2017

Tóm tắt: Đề xuất cácg tiêu chí biểu thị cho phẩm chất, năng lực đối với hiệu trưởng trường phổ thông nói chung và hiệu trưởng trường tiểu học nói riêng là yêu cầu tất yếu, cần thiết, quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Việc đề xuất và thực hiện hệ thống tiêu chí phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng trường tiểu học cần đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu chung và yêu cầu có tính cụ thể về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nhân cách, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm, kĩ năng quản lí và các yếu tố tiêu chuẩn khác.
Từ khóa: hiệu trưởng, tiểu học, giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh.

2. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tạo động lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tạo động lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 11:48 06/01/2017

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, trong thời gian tới, Công đoàn Ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ; chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn vận động đoàn viên, người lao động đăng ký thi đua, đồng thời, tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của ngành; vận động cán bộ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực phối hợp với chính quyền các cấp tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

25. Một số kinh nghiệm triển khai E-learning trong giáo dục và đào tạo ở Hàn Quốc

25. Một số kinh nghiệm triển khai E-learning trong giáo dục và đào tạo ở Hàn Quốc

 06:06 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu thành tựu và những sáng kiến kinh nghiệm của Hàn Quốc về thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm triển khai hình thức học tập E-learnning trên các phương diện: chính sách, tổ chức, kinh phí và cách thức triển khai - là bài học cho nhiều quốc gia trong việc phát triển ứng ựng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: triển khai E-learning, giáo dục và đào tạo, Hàn Quốc

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng giáo dục – đào tạo

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng giáo dục – đào tạo

 06:21 12/09/2016

Bài viết làm rõ các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng giáo dục – đào tạo, bao gồm: quá trình toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, quá trình chuyển đổi cơ chế quản lí từ hành chính tập trung sang cơ chế thì trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, chính sách phân cấp quản lí nhà nước về giáo dục.

5. Về chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo và một số chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn Tây Bắc hiện nay

5. Về chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo và một số chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn Tây Bắc hiện nay

 03:03 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm lược một số thành tựu và hạn chế, thách thức của quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trên địa bàn Tây Bắc; một số giải pháp cơ bản và một số đề xuất cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trên địa bàn Tây Bắc.
Từ khóa: chương trình mục tiêu quốc gia, giáo dục và đào tạo, Tây Bắc.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nguồn nhân lực trong bối cảnh mới

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nguồn nhân lực trong bối cảnh mới

 04:27 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về khái niệm quản lí nguồn nhân lực; một số mô hình quản lí nguồn nhân lực và những yếu tố tác động đến quản lí nguồn nhân lực. Tiếp đó, tác giả phân tích hiện trạng quản lí và sử dụng nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo hiện nay và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí và sử dụng nguồn nhân lực trong giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: giải pháp, nâng cao, hiệu quả, quản lí, nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo.

1. Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017

1. Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017

 06:09 22/08/2016

Bài trình bày nhóm 09 nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong năm học 2016-2017 và nhóm 5 giải pháp cơ bản thực hiện các nhiệm vụ năm học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây