12. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

12. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

 10:19 04/09/2019

Tóm tắt: Giáo viên chủ nhiệm lớp, nhất là ở cấp tiểu học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh, quản lí tập thể lớp mình phụ trách, tổ chức mọi hoạt động sinh hoạt, học tập của học sinh, chịu trách nhiệm về tình hình hạnh kiểm, học tập, nền nếp của lớp. Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lí của hiệu trưởng đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn.
Từ khóa: quản lí, giáo viên chủ nhiệm, trường tiểu học.

12. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC  CƠ SỞ Ở TP. VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC

12. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở TP. VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu về phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trung học cơ sở và thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trung học cơ sở của Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về các nội dung: Lập kế hoạch, lựa chọn và sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá giáo viên, tạo môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Qua đó, đề xuất 6 biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trung học cơ sở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: quản lí, năng lực nghề nghiệp, giáo viên chủ nhiệm

8. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP  TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

8. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 17:01 04/01/2019

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp; đề xuất 05 biện pháp phát triển nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường tiểu học quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
Từ khoá: thực trạng, giải pháp, biện pháp, năng lực, hoạt động trải nghiệm, giáo viên chủ nhiệm.

54. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn hiện nay

54. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình giai đoạn hiện nay

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên là hoạt động có tính chất thường xuyên, lâu dài, được thực hiện từ khi sinh viên mới vào trường đến khi tốt nghiệp. Để quá trình giáo dục đó hiệu quả, đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của toàn thể các lực lượng trong nhà trường, trong đó có giáo viên chủ nhiệm. Với tư cách là cầu nối giữa Nhà trường, Khoa, Phòng và các tổ chức trong nhà trường với sinh viên, giáo viên chủ nhiệm có sự tác động quan trọng đến tư tưởng chính trị, động cơ, thái độ của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Bài viết này đề cập vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực công tác chủ nhiệm cho giáo viên, góp phần hoàn thiện công tác GD-ĐT của nhà trường trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.
Từ khóa: Giáo viên chủ nhiệm, giáo dục, giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị tư tưởng, sinh viên.

05. Biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện An Phú, tỉnh An Giang trong bối cảnh mới giáo dục hiện nay

05. Biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện An Phú, tỉnh An Giang trong bối cảnh mới giáo dục hiện nay

 16:28 22/05/2018

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng trạng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp và quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, bài viết đề xuất 6 biện pháp quản lí đội ngũ này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Từ khóa: biện pháp, đội ngũ, giáo viên chủ nhiệm, quản lí.

6. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

6. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Giáo viên chủ nhiệm là người dẫn dắt mọi hoạt động của học sinh, người quyết định sự phát triển và tiến bộ của lớp. Giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ góp phần đưa phong trào học tập đi vào nề nếp và hình thành nhân cách cho học sinh, làm thay đổi hành vi và xác lập hành vi đạo đức chuẩn mực cho các em. Đối với học sinh điếc, giáo viên chủ nhiệm còn có vai trò quan trọng hơn. Giáo viên chủ nhiệm được coi như phiên dịch viên, cầu nối các em với thế giới bên ngoài. Bài viết đưa ra một số đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm học sinh điếc và đề xuất một số khuyến nghị để hoạt động này đạt kết quả cao hơn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: học sinh điếc, giáo viên chủ nhiệm, Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương.

40.	Những năng lực chủ nhiệm lớp cần rèn luyện, phát triển cho sinh viên sư phạm

40. Những năng lực chủ nhiệm lớp cần rèn luyện, phát triển cho sinh viên sư phạm

 16:56 23/07/2017

Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tại trường học, giáo viên phải được đào tạo và phát triển năng lực của giáo viên phổ thông như thu thập thông tin, lập kế hoạch lớp học, xây dựng đội ngũ, quản lí hoạt động giáo dục, học tập của từng cá nhân, phối hợp với lực lượng giáo dục,... Với những năng lực này, giáo viên chủ nhiệm lớp không chỉ là giáo viên môn học, mà còn là người quản lí-người hỗ trợ hiệu trưởng để quản lí các hoạt động trong lớp học.

59.	 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở các trường đại học

59. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua công tác giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở các trường đại học

 15:41 19/07/2017

Bài báo trình bày về vai trò của giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập ở trường đại học và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học thông qua công tác GVCN – CVHT.

86.	 Bồi dưỡng kĩ năng tư vấn giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông

86. Bồi dưỡng kĩ năng tư vấn giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Mục tiêu bồi dưỡng kĩ năng tư vấn giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm lớp; - Nội dung và hình thức bồi dưỡng kĩ năng tư vấn giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông: Về những vấn đề học sinh cần tư vấn. Về nội dung và hình thức bồi dưỡng kĩ năng tư vấn giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông. Đánh giá kĩ năng tư vấn giáo dục cho học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp.

20. THÁI ĐỘ HỢP TÁC CỦA CHA MẸ HỌC SINH VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC

20. THÁI ĐỘ HỢP TÁC CỦA CHA MẸ HỌC SINH VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC

 16:43 03/05/2017

Bài viết đã nêu lên thực trạng thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở. Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng, thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm ở mức độ trung lập, biểu hiện ở cả 3 thành phần: Nhận thức, xúc cảm - tình cảm, hành vi. Vì vậy, cần thiết phải có những biện pháp tác động nhằm hình thành thái độ hợp tác tích cực góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

4. Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

4. Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về nhiệm vụ, đặc trưng lao động sư phạm và những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở. Từ đó đề ra một số biện pháp để phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm góp phần thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

4. Năng lực và bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông

4. Năng lực và bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông

 15:08 22/02/2017

Bài báo trình bày vai trò và tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, những năng lực giáo dục cần có của giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông và phương hướng bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông.

22. Còn mãi một niềm tin

22. Còn mãi một niềm tin

 09:22 20/02/2017

Bài báo giới thiệu bài thi viết về “những kỉ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp”.

12. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú

12. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác giáo viên chủ nhiệm ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức cho học sinh và một số biện pháp cơ bản giáo viên chủ nhiệm cần thực hiện để giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú.

13. Phương pháp tổ chức giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông

13. Phương pháp tổ chức giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông

 15:26 28/09/2016

Tóm tắt: Trước những yêu cầu về đổi mới mạnh mẽ về giáo dục hiện nay, công tác tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh trong nhà trường đang là vấn đề đặt lên hàng đầu. Từ những phân tích đặc điểm tính cách, tâm lí lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, bài viết khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp, những yêu cầu, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, cách thức quản lí và tổ chức các hoạt động giáo dục một cách khoa học nhằm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục học sinh, lớp chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm, trung học phổ thông

7. Mức độ hiểu năng lực học tập của học sinh trung học phổ thông của giáo viên chủ nhiệm

7. Mức độ hiểu năng lực học tập của học sinh trung học phổ thông của giáo viên chủ nhiệm

 16:08 14/09/2016

Nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo dục là giúp giáo viên hình thành và phát triển nhân cách, để họ trở thành những con người có phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Để làm được điều đó, giáo viên phải luôn năm bắt kịp thời diễn biến tâm lí, những khả năng của học sinh, để có thể đưa ra và tiến hành các tác động sư phạm đúng đắn, tạo nên hiệu quả giáo dục cao. Vì vậy, nghiên cứu mức độ hiểu năng lực học tập của học sinh của giáo viên chủ nhiệm vừa có ý nghĩa lí luận và thực tiễn.

4. Những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay

4. Những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay

 15:38 04/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về những thách thức đối với giáo viên chủ nhiệm: thách thức từ yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; thách thức từ sự thay đổi của xã hội; những thách thức từ sự thay đổi của học sinh.
Từ khoá: thách thức, giáo viên chủ nhiệm, trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây