49. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON  TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

49. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Công tác quản lí và phát triển cho đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước theo chuẩn nghề nghiệp đã và đang được quan tâm, đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Từ khóa: Quản lí phát triển, đội ngũ, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp, thị xã Bình Long

01. Một số giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp

01. Một số giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp

 14:56 29/05/2020

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên mầm non nói riêng là nhiệm vụ cấp bách trong quá trình đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành giáo dục đào tạo, đội ngũ giáo viên mầm non vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của xã hội và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Xuất phát từ thực tiễn của địa phương, công tác quản lí đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp, bài viết đề cập một số một số giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: Quản lí, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp.

21. MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

21. MỘT SỐ MÔ HÌNH DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Cảm xúc là một phẩm chất tâm lí cơ bản, giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Cảm xúc có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả công việc, học tập và khả năng sáng tạo của con người. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học để tìm hiểu các mô hình dự báo sự thay đổi kĩ năng kiểm soát cảm xúc của giáo viên mầm non. Khách thể nghiên cứu là 389 giáo viên mầm non thuộc 25 trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thu được nhằm gợi ý cho việc xây dựng những biện pháp tác động giúp giáo viên mầm non ở các trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao kĩ năng kiểm soát cảm xúc.
Từ khóa: kĩ năng kiểm soát cảm xúc, giáo viên mầm non, mô hình dự báo.

07. Thực trạng trải nghiệm cảm xúc âm tính trong giao tiếp với trẻ của giáo viên mầm non

07. Thực trạng trải nghiệm cảm xúc âm tính trong giao tiếp với trẻ của giáo viên mầm non

 21:57 09/02/2020

Tóm tăt: Bài viết phân tích thực trạng trải nghiệm cảm xúc âm tính trong giao tiếp với trẻ của giáo viên mầm non qua việc khảo sát trên 254 giáo viên mầm non. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo viên mầm non thường xuyên trải nghiệm các cảm xúc âm tính khác nhau. Trong đó, các cảm xúc âm tính thường gặp nhất là cảm xúc lo lắng, cảm xúc giận dữ và cảm xúc buồn.
Từ khóa: Cảm xúc âm tính, trải nghiệm cảm xúc, giáo viên mầm non.

04. Một số lưu ý trong rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non

04. Một số lưu ý trong rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non

 12:15 24/12/2019

Tóm tắt: Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân và xã hội. Giao tiếp có mặt trong mọi hoạt động của con người. Muốn giao tiếp có hiệu quả, con người cần sử dụng nhiều kĩ năng. Kĩ năng giao tiếp được coi là một trong những kĩ năng mềm rất cần thiết đối với giáo viên mầm non. Giao tiếp của giáo viên mầm non với trẻ diễn ra trong tất cả các hoạt động hàng ngày và ở mọi lúc, mọi nơi trong trường mầm non. Bên cạnh đó, giáo viên còn giao tiếp với các đồng nghiệp và với phụ huynh. Vì vậy, việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non rất quan trọng, bởi nó chính là mục đích, phương tiện kích thích sự phát triển của trẻ về thể chất, tâm lí và xã hội. Bài viết trình bày một số lưu ý trong việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non.
Từ khóa: Giao tiếp, kĩ năng giao tiếp, giáo viên mầm non.

25. VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP  ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON HIỆN NAY

25. VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON HIỆN NAY

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non có tầm quan trọng đặc biệt, là động lực giúp đội ngũ này từng bước hoàn thiện nhân cách của bản thân, vượt qua mọi khó khăn trong công việc để hoàn thành chiến lược “trồng người”. Bài viết đề cập vấn đề đạo đức nghề nghiệp và vai trò của đạo đức nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non hiện nay, làm cơ sở để mỗi giáo viên mầm non tu dưỡng và rèn luyện đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo viên mầm non, đạo đức nghề nghiệp, trẻ mầm non.

30. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TRẺ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý  CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP  TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

30. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ TRẺ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG TRƯỜNG MẦM NON HÒA NHẬP TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Kết quả khảo sát 28 giáo viên mầm non ở Trường mầm non Sao Biển và mầm non Thực hành, Thành phố Nha Trang cho thấy: giáo viên mầm non đã sử dụng nhiều biện pháp hỗ trợ cho trẻ tăng động giảm chú ý, trong đó là các biện pháp quản lí hành vi, tăng cường động lực học cho trẻ được sử dụng thường xuyên; mỗi giáo viên lại sử dụng các biện pháp hỗ trợ trẻ tăng động giảm chú ý khác nhau; có một số biện pháp hỗ trợ trẻ tăng động giảm chú ý đạt hiệu quả cao nhưng chưa được giáo viên áp; giáo viên còn gặp một số khó khăn nhất định khi tổ chức các hoạt động cho trẻ. Điều này đã ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức các hoạt động cho trẻ tăng động giảm chú ý.
Từ khóa: Tăng động giảm chú ý, giáo viên mầm non, biện pháp hỗ trợ, trẻ mầm non.

05. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

05. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

 15:40 26/08/2019

Tóm tắt: Bài viết xây dựng một số khái niệm công cụ của vấn đề nghiên cứu; đưa ra các biểu hiện về năng lực giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi và các yếu tố ảnh hưởng đến nó; làm rõ hoạt động vui chơi là phương tiện, môi trường tạo điều kiện, cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo. Từ đó, đưa ra một số yêu cầu đối với giáo viên mầm non trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi.
Từ khóa: trẻ mẫu giáo, giáo viên mầm non, năng lực giải quyết vấn đề, hoạt động vui chơi, phát triển.

1. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:03 19/06/2019

Tóm tắt: Khảo sát được tiến hành trên 30 cán bộ quản lí và 300 giáo viên của 30/66 trường mầm non tư thục quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ở các trường này. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: thực trạng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn nghề nghiệp, giáo viên mầm non, trường mầm non tư thục.

20. MỘT SỐ YẾU TỐ TÂM LÍ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ

20. MỘT SỐ YẾU TỐ TÂM LÍ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non là công việc đòi hỏi nhiều phẩm chất và kĩ năng đặc thù. Hành vi ứng xử của cô với trẻ có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lí của trẻ. Một số yếu tố tâm lí ảnh hưởng tiêu cực đến ứng xử của giáo viên mầm non với trẻ như: có nhân cách thiếu lành mạnh, ổn định; thiếu khả năng kiềm chế cảm xúc và hành vi; không đủ tình thương yêu đối với trẻ nhỏ... được giáo viên cho là có ảnh hưởng nhiều nhất. Bài viết đề cập một số yếu tố tâm lí ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi ứng xử của giáo viên mầm non trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ.
Từ khóa: Ứng xử, yếu tố tâm lí, giáo viên mầm non.

07. Rèn luyện khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

07. Rèn luyện khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 10:56 08/04/2019

Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên là một trong những hình thức tổ chức dạy học đưa lại hiệu quả cao và là hướng đi đúng đắn đáp ứng được yêu cầu đổi mới nền giáo dục hiện nay. Trong quá trình thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm, người học hiểu và vận dụng được kiến thức vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn và phát huy khả năng của bản thân. Bài viết đề cập việc tổ chức rèn luyện khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, giáo viên mầm non, đổi mới giáo dục, sinh viên.

05. Ứng dụng mô hình trí tuệ cảm xúc của John Mayer và Peter Salovey để xác định các yếu tố trí tuệ cảm xúc trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non

05. Ứng dụng mô hình trí tuệ cảm xúc của John Mayer và Peter Salovey để xác định các yếu tố trí tuệ cảm xúc trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non

 17:32 14/02/2019

Tóm tắt: Trí tuệ cảm xúc là loại hình trí tuệ thể hiện năng lực của chủ thể đối với các vấn đề có liên quan đến cảm xúc, phản ánh tâm trạng, cảm xúc của cá nhân trong mọi hoạt động nói chung và hoạt động nghề nghiệp nói riêng. Trí tuệ cảm xúc bao gồm bốn năng lực liên quan đến cảm xúc, đó là: Nhận biết các cảm xúc của bản thân và của người khác; Sử dụng cảm xúcđể hỗ trợ, thúc đẩy tư duy, cho phép con người điều tiết cảm xúccủa mình trong các quá trình nhận thức khác nhau; Hiểu các cảm xúc và quy luật của cảm xúc; Quản lí/điều chỉnh cảm xúc. Từ mô hình trí tuệ cảm xúc này chúng tôi ứng dụng vào xác định 4 nhóm năng lực trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non.
Từ khóa: trí tuệ cảm xúc, mô hình trí tuệ cảm xúc, giáo viên mầm non, trí tuệ cảm xúc của giáo viên mầm non.

06. Rèn luyện kĩ năng ứng phó với stress cho sinh viên ngành Sư phạm mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

06. Rèn luyện kĩ năng ứng phó với stress cho sinh viên ngành Sư phạm mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 22:08 11/11/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích các nhóm kĩ năng cần thiết để ứng phó với stress của giáo viên mầm non và biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng phó với stress cho sinh viên sư phạm mầm non, để họ đạt được cân bằng tâm lí trong cuộc sống và nghề nghiệp, đem lại hiệu quả cao trong công việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
Từ khóa: stress, kĩ năng ứng phó, giáo viên mầm non, sinh viên sư phạm mầm non.

03. Thực trạng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương

03. Thực trạng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm trung ương

 22:42 27/10/2018

Tóm tắt: Bài viết công bố kết quả khảo sát thực trạng đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm Trung ương. Kết quả khảo sát trên là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp đào tạo và quản lí đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng sư phạm Trung ương trong giai đoạn mới nhằm nâng cao chất lượng giáo viên mầm non đáp ứng nguồn nhân lực giáo dục mầm non cho xã hội.
Từ khóa: Đào tạo, giáo viên mầm non, cao đẳng.

28. Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển

28. Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Rối loạn phát triển là những rối loạn xảy ra trong quá trình phát triển của trẻ em và làm chậm quá trình phát triển, bao gồm những rối loạn về thể chất, trí tuệ, tâm lí, hành vi và ngôn ngữ. Bài viết đề cập thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển: có 65,6% giáo viên nhận biết được các dấu hiệu của trẻ có rối loạn phát triển; 32,2% giáo viên nhận thức đúng về kiến thức và kĩ năng của giáo dục hòa nhập; 41,8% giáo viên đã sử dụng được các hoạt động phù hợp trong giáo dục hòa nhập cho trẻ có rối loạn phát triển.
Từ khóa: nhận thức, rối loạn phát triển, biểu hiện rối loạn phát triển, giáo viên mầm non, trẻ mầm non.

2. Thực trạng quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở một số trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Thực trạng quản lí bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở một số trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội

 10:30 20/09/2018

Tóm tắt: Hiện nay việc phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non chất lượng cao đã được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên của một số trường mầm non còn hạn chế về năng lực, nghiệp vụ sư phạm, khả năng đổi mới... nên chất lượng giáo dục chưa cao. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non ở một số trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn TP. Hà Nội, làm cơ sở cho đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tại một số trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn TP. Hà Nội.
Từ khóa: Bồi dưỡng, giáo viên mầm non, quản lí bồi dưỡng giáo viên, trường mầm non chất lượng cao.

2. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

2. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

 16:41 18/09/2018

Tóm tắt: Khảo sát được tiến hành trên 12 cán bộ quản lí và 90 giáo viên của 9 trường mầm non Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non ngoài công lập. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập Quận 11, TP. Hồ Chí Minh một cách hiệu quả.
Từ khóa: thực trạng, phát triển, giáo viên mầm non.

3. Giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo hướng “chuẩn hóa”

3. Giải pháp quản lí đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Hà Nội theo hướng “chuẩn hóa”

 16:41 18/09/2018

Tóm tắt: Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở TP. Hà Nội có vai trò rất quan trọng, cần có những giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lí hoạt động giáo dục và đào tạo trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu một số nguyên tắc để đề xuất giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập; đề xuất và luận giải một số giải pháp chủ yếu quản lí phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở TP. Hà Nội theo hướng chuẩn hóa.
Từ khóa: đội ngũ giáo viên, giáo viên mầm non, ngoài công lập, quản lí phát triển.

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON  XÃ TƯƠNG GIANG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON XÃ TƯƠNG GIANG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

 17:04 28/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục mầm non được quan tâm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp là hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên các trường mầm non đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp, làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tại xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Quản lí bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, nghiệp vụ sư phạm.

5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON  THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Bắc Ninh đã chú ý đến việc bồi dưỡng về nội dung và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của địa phương; tuy nhiên, việc bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp còn hạn chế. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mần non theo chuẩn nghề nghiệp, làm cơ sở cho đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Bồi dưỡng đội ngũ, giáo viên mầm non, bồi dưỡng giáo viên, chuẩn giáo viên mầm non, quản lí hoạt động bồi dưỡng.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây