11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK

 15:21 11/12/2020

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông nói chung và giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk nói riêng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện trên 250 cán bộ quản lí và giáo viên của 19/27 trường tiểu học ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, phản ánh thực trạng công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: quản lí, bồi dưỡng, giáo viên tiểu học, đổi mới, giáo dục phổ thông

2. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC: KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

2. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC: KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học quyết định đến chất lượng của cấp học tiểu học trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế ở các nước có nền giáo dục tiên tiến cho thấy Việt Nam cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Bài viết nghiên cứu một số mô hình đào tạo giáo viên tiểu học ở một số nước, từ đó có một số kiến nghị về vấn đề đào tạo giáo viên tiểu học ở Việt Nam. Các khuyến nghị này tập trung vào vấn đề chương trình đào tạo, đánh giá giáo viên sau đào tạo và hoạt động bồi dưỡng giáo viên.
Từ khóa: Bối cảnh: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học quyết định đến chất lượng của cấp học tiểu học trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Kinh nghiệm quốc tế ở các nước có nền giáo dục tiên tiến cho thấy Việt Nam cần đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.
Kết quả: Bài viết nghiên cứu một số mô hình đào tạo giáo viên tiểu học ở một số nước, từ đó có một số kiến nghị về vấn đề đào tạo giáo viên tiểu học ở Việt Nam.
Bàn luận: giáo viên tiểu học, đào tạo, bồi dưỡng, kinh nghiệm quốc tế.

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA KHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Để thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của ngành Giáo dục. Bài viết đề cập đến một số vấn đề chung về thực trạng của đội ngũ giáo viên tiểu học; từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học ở địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Những giải pháp này nếu được thực hiện một cách đồng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học nhằm thực hiệu hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: giải pháp, nâng cao, năng lực nghề nghiệp, giáo viên tiểu học, Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

10. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH SƠN LA VỚI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

10. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH SƠN LA VỚI ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Đánh giá học sinh tiểu học trong những năm gần đây có sự thay đổi lớn. Đánh giá được chuyển từ hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Sự thay đổi đó yêu cầu giáo viên cần thay đổi nhận thức, thái độ, kĩ năng trong đánh giá. Đó chính là sự thích ứng với đánh giá theo hướng mới giúp họ nhìn nhận các thế mạnh, sự tiến bộ của người học một cách tốt hơn. Nghiên cứu các biện pháp giúp giáo viên thích ứng tốt hơn với đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực là đề tài cần thiết đối với giáo dục tiểu học hiện nay. Bài báo tập trung vào việc đề xuất một số biện pháp giúp giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La nâng cao khả năng thích ứng với đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực. Từ đó, nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Kết quả thực nghiệm cho thấy, có thể nâng cao khả năng thích ứng cho giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La khi đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực theo một số biện pháp mà nhóm tác giả đề xuất.
Từ khóa: Khả năng thích ứng, tiếp cận năng lực, giáo viên tiểu học

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở các trường tiểu học Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn cán bộ quản lí và giáo viên đều cho rằng hoạt động quản lí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động này. Thực trạng này là cơ sở để đề xuất một số biện pháp hỗ trợ quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở các trường tiểu học.
Từ khóa: Hoạt động quản lí, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo viên tiểu học.

9. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

9. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tiểu học thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Kết quả khảo sát 153 cán bộ quản lí và giáo viên cho thấy: phần lớn cán bộ quản lí và giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học; hoạt động phát triển nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học đã được chú trọng trên nhiều nội dung với các hình thức khác nhau; tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ quản lí và giáo viên chưa nhận thức đầy đủ về một số nội dung phát triển nghề nghiệp; một số nội dung và hình thức quan trọng chưa được chú trọng nhiều trong chương trình.
Từ khoá: Giáo viên, tiểu học, giáo viên tiểu học, nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp.

02. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường trường tiểu học quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường trường tiểu học quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

 13:35 12/06/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 127 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này phù hợp đặc thù của địa phương.
Từ khóa: thực trạng, hoạt động bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên tiểu học.

03. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình mới

03. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học vùng cao tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu chương trình mới

 17:28 14/02/2019

Tóm tắt: Giáo viên là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự thành công trong triển khai, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên tiểu học ở vùng cao hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về kiến thức, kĩ năng, phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Trên cơ sở khảo sát năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học ở 5 huyện vùng cao tỉnh Lào Cai, bài viết đề cập một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học, đáp ứng yêu cầu chương trình mới.
Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, giáo viên tiểu học, vùng cao.

40. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

40. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 17:52 04/01/2019

Tóm tắt: Tự đánh giá là một phương thức tiêu biểu trong hoạt động đánh giá. Hoạt động này sẽ hiệu quả hơn khi giáo viên sử dụng bộ công cụ đánh giá phù hợp. Bài viết nghiên cứu việc thiết kế và sử dụng bộ công cụ (gồm hệ thống tiêu chí và phiếu đánh giá), một số kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi và hiệu quả của bộ công cụ tự đánh giá kĩ năng dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học nói chung và kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học toán nói riêng theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: bộ công cụ, tự đánh giá, kĩ năng dạy học, giáo viên tiểu học.

34. Phát triển một số năng lực cần thiết cho giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp trong dạy học môn Toán

34. Phát triển một số năng lực cần thiết cho giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp trong dạy học môn Toán

 21:43 26/10/2018

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là một xu hướng của nền giáo dục Việt Nam và nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây. Việc triển khai dạy học theo định hướng tích hợp ở Việt Nam đã được triển khai đồng bộ, đặc biệt là ở cấp tiểu học. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên nhân một phần là do công tác đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm chưa đáp ứng được yêu cầu của dạy học tích hợp. Bài viết đề cập các năng lực cần thiết của giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu tích hợp trong dạy học môn Toán và đề xuất một số định hướng nhằm phát triển các năng lực này.
Từ khóa: Năng lực, tích hợp, dạy học môn Toán, giáo viên tiểu học.

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học tích hợp và dạy học phân hóa là hai phương pháp khác nhau nhưng lại thống nhất, tồn tại có tính nguyên tắc trong quá trình dạy học. Đây là hai phương pháp đang được sự quan tâm của nhiều giáo viên và nhà nghiên cứu. Vậy, làm thế nào để tối ưu hóa năng lực của giáo viên trong quá trình dạy học tích hợp và phân hóa? Bài viết đề xuất quy trình bồi dưỡng kĩ năng dạy học tích hợp và dạy học phân hóa cho giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, giáo viên tiểu học, kĩ năng dạy học.

04. Thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

04. Thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

 16:56 06/04/2018

Tóm tắt: Đánh giá theo tiếp cận năng lực là quá trình giáo viên thu thập thông tin, đối chiếu thông tin với chuẩn, đưa ra nhận định và giải pháp về việc vận dụng những tri thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. Giáo viên tiểu học cần nhận thức đúng đắn về bản chất, tầm quan trọng của cách đánh giá này. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực cũng như một số khó khăn mà giáo viên gặp phải khi đánh giá HS.
Từ khóa: Nhận thức, đánh giá, năng lực, khó khăn, giáo viên tiểu học.

04. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh

04. Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh

 11:30 21/03/2018

Tóm tắt: Tiểu học là bậc học đào tạo những cơ sở ban đầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản, hình thành và phát triển những đường nét cơ bản của nhân cách. Do vậy, giáo dục ở bậc tiểu học mang tính chất đặc biệt, có bản sắc riêng, với tính sư phạm đặc trưng. Nội dung bài báo đề cập năng lực dạy học và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học để có thể thực hiện tốt quá trình dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Năng lực, bồi dưỡng năng lực, giáo viên tiểu học, năng lực học sinh, phát triển năng lực.

09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu mô hình trường học mới tại Việt Nam

09. Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học môn Toán cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu mô hình trường học mới tại Việt Nam

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả trình bày bản chất và đặc trưng của mô hình trường học mới tại Việt Nam, các biểu hiện và mức độ của một số năng lực dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học, đáp ứng yêu cầu đặc trưng của mô hình trường học mới tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất các biện pháp phát triển một số năng lực này.
Từ khóa: năng lực dạy học môn Toán, giáo viên tiểu học, mô hình trường học mới.

14. Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

14. Thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 18:02 22/12/2017

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên tiểu học ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thông qua công tác quản lí và dạy học. Kết quả nghiên cứu của bài viết góp phần xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học nói riêng.Giúp cho các nhà quản lí giáo dục tìm ra những giải pháp phù hợp với địa phương về hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tiểu học.
Từ khóa: Thực trạng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, giáo viên, giáo viên tiểu học.

8. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

8. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông. Dữ liệu thu được từ 170 cán bộ quản lí đang công tác tại Sở, các Phòng GD-ĐT, hiệu trưởng, hiệu phó và 852 giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho thấy công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học ở tỉnh Đắk Nông hiện nay nặng về “hình thức”, chung chung, “nhìn mặt đặt tên”, chưa dựa trên những minh chứng cụ thể hóa được năng lực thực sự của đội ngũ giáo viên tiểu học. Trên cơ sở thực trạng, nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông theo hướng lấy kết quả, chất lượng, sự tiến bộ của học sinh làm thước đo chính để “đo” năng lực của đội ngũ giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Hiệu quả, đánh giá, giáo viên tiểu học, tỉnh Đắk Nông.

19.	Vấn đề phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngành giáo dục tiểu học

19. Vấn đề phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngành giáo dục tiểu học

 16:45 23/07/2017

Việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học về khả năng tiếp cận năng lực của học viên là cần thiết ở Việt Nam hiện nay. Đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu cải cách giáo dục nhằm tăng thời gian tự học và trao đổi kinh nghiệm cho học sinh.

49. Sự phối hợp giữa giáo viên tiểu học và các ban ngành nhằm thúc đẩy giáo dục hòa nhập tại Nhật Bản-kết quả điều tra bằng bảng hỏi

49. Sự phối hợp giữa giáo viên tiểu học và các ban ngành nhằm thúc đẩy giáo dục hòa nhập tại Nhật Bản-kết quả điều tra bằng bảng hỏi

 09:24 21/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về một phần Luật giáo dục ở trường học tại Nhật bản; vai trò của các ban ngành trong phối hợp với nhà trường, kết quả điều tra thực trạng về sự phối hợp giữa các ban ngành với trường tiểu học.

5.	Về quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

5. Về quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

 10:15 14/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về thực trạng bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh; tiếp đó trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học trong giai đoạn mới.

25.	Các giải pháp phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc

25. Các giải pháp phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày cơ sở lí luận và thực trạng phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía bắc; nội dung phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc và một số khuyến nghị.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây