3. NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH:  NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ƯỚC LƯỢNG DIỆN TÍCH  VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦM MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD

3. NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ƯỚC LƯỢNG DIỆN TÍCH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦM MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Ước lượng là một trong những kĩ năng mà người học cần có để đáp ứng các tình huống mà các em gặp phải trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó, ước lượng diện tích là kĩ năng cơ bản giúp người học ước đoán, xấp xỉ diện tích của một số hình phẳng có hình dạng không quen thuộc. Việc xấp xỉ diện tích đòi hỏi người học phải có các kiến thức toán và có kĩ năng giải quyết vấn đề thành thạo. Quá trình tư duy để giải quyết các tình huống ước lượng diện tích sẽ phản ánh năng lực giải quyết vấn đề của người học khi đối mặt với những tình huống này. Bài viết này tập trung tìm hiểu năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 12 với các tình huống ước lượng diện tích.
Từ khóa: Giải quyết vấn đề, năng lực, ước lượng diện tích, phần mềm Geometer’s Sketchpad

6. XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC  CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10) ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH

6. XÂY DỰNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10) ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH

 17:35 11/12/2020

Tóm tắt: Năng lực giải quyết đề là một trong những năng lực quan trọng cần hình thành và phát triển cho học sinh. Dạy học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề sẽ giúp cho học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo hơn trong việc chiếm lĩnh nguồn tri thức. Sử dụng các tình huống có vấn đề là một trong những biện pháp hiệu quả để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Bài báo đề cập đến việc xây dựng một số tình huống có vấn đề trong dạy học môn Vật lí sát với thực tế, tạo điều kiện cho người học sử dụng thông tin trong tình huống để giải quyết các vấn đề có liên quan. Bằng cách này, người học có thể hiểu và giải quyết một số tình huống có vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
Từ khóa: giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề, tình huống có vấn đề, dạy học Vật lí

26. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

26. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới giáo dục, ngoài việc đổi mới chương trình giảng dạy, sách giáo khoa,…, sự đổi mới về kiểm tra và đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định phần lớn thành công của quá trình đổi mới giáo dục. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giúp giáo viên cũng như học sinh vừa có thể thực hiện các hoạt động đánh giá về tri thức có tính toàn diện trong quá trình học tập, vừa đảm bảo thu được minh chứng về phẩm chất và năng lực theo chuẩn đầu ra. Bài viết dựa trên việc nghiên cứu hệ thống lí luận về năng lực giải quyết vấn đề để đề xuất tiêu chí cùng các chỉ báo hành vi làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 5 trong dạy học môn Toán. Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể dựa vào bảng tiêu chí chất lượng hành vi để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của các bạn khác hoặc tự đánh giá năng lực của bản thân, làm căn cứ để điều chỉnh hoạt động giải quyết vấn đề theo hướng phát triển năng lực.
Từ khóa: năng lực, giải quyết vấn đề, tiêu chí, học sinh

12. Vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

12. Vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 14:34 14/04/2020

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích nội dung và các giai đoạn của quá trình dạy học, vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh được khai thác thông qua vai trò của Internet hỗ trợ dạy học các đơn vị kiến thức; vai trò của Internet hỗ trợ các giai đoạn của tiến trình dạy học. Từ đó, tác giả đưa ra một số biện pháp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học với sự hỗ trợ của Internet.
Từ khoá: Internet, dạy học, năng lực, giải quyết vấn đề.

55. ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO” (SINH HỌC 10)

55. ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO” (SINH HỌC 10)

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học giúp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Việc đánh giá bài tập thực tiễn cần đảm bảo những tiêu chí nhất định, nhằm mang lại hiệu quả trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày một số bài tập thực tiễn phát triển năng lực giải quyết vấn đề và kết quả đánh giá bài tập thực tiễn trong dạy học chương “Thành phần hóa học của tế bào” (Sinh học 10).
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, giải quyết vấn đề, thành phần hóa học của tế bào, Sinh học 10.

56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học, là cơ sở đề điều chỉnh hoạt động của giảng viên và sinh viên nhằm đạt được mục tiêu dạy học; là khâu “đột phá” để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là nội dung quan trọng trong hệ thống các môn Lí luận chính trị thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc trong chương trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng. Để nghiên cứu tốt vấn đề này, phải nghiên cứu cơ sở lí luận của việc đánh giá NL giải quyết vấn đề trong dạy học nói chung, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học, môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói riêng, đề xuất được những biện pháp nâng cao hiệu quả việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.
Từ khóa: Giải quyết vấn đề, năng lực, những nguyên lí cơ bản, Triết học, cơ sở lí luận.

57. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên khi dạy học phần Triết học - trong môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

57. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên khi dạy học phần Triết học - trong môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, kiểm tra, đánh giá được coi là khâu đột phá và có ý nghĩa quan trọng. Qua thực tiễn việc dạy học và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, bài viết đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Đánh giá năng lực, giải quyết vấn đề, nguyên tắc cơ bản, Triết học.

60. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị cho sinh viên

60. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị cho sinh viên

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi, quan trọng cần rèn luyện và phát triển cho người học ở các cấp học. Sinh viên là lực lượng lao động chính, chủ nhân của đất nước trong tương lai nên rất cần có năng lực giải quyết vấn đề để làm chủ mọi hoạt động học tập và thực tế cuộc sống. Do vậy, trong giáo dục các môn học ở bậc đại học, cao đẳng nói chung, và trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị nói riêng cũng cần phải hướng đến phát triển năng lực này. Bài viết tập trung nghiên cứu về vấn đề này.
Từ khóa: Năng lực, giải quyết vấn đề, những nguyên lí cơ bản, kinh tế chính trị.

08. Xây dựng tình huống dạy học sử dụng trực quan hỗ trợ học sinh trực giác toán học giải quyết vấn đề

08. Xây dựng tình huống dạy học sử dụng trực quan hỗ trợ học sinh trực giác toán học giải quyết vấn đề

 15:56 08/06/2018

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi trình bày khái niệm trực giác toán học và vai trò hỗ trợ của trực quan trong việc giúp học sinh trực giác toán học nhằm giải quyết vấn đề, từ đó chúng tôi xây dựng ba tình huống dạy học với sự sử dụng trực quan giúp người học trực giác giải quyết vấn đề trong quá trình dạy học toán ở trường phổ thông.
Từ khóa: Trực giác toán học, trực quan, tình huống dạy học toán, giải quyết vấn đề.

16. ĐÁNH GIÁ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG Ở TRƯỜNG MẦM NON

16. ĐÁNH GIÁ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG Ở TRƯỜNG MẦM NON

 09:41 22/02/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về cách thức giải quyết vấn đề ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với biểu tượng số lượng ở trường mầm non, tác giả sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu bao gồm 4 tình huống đòi hỏi trẻ đề xuất cách giải quyết vấn đề. Kết quả điều tra trên 150 trẻ thuộc một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy trẻ có nhiều cách giải quyết khác nhau trong một tình huống liên quan đến tập hợp, số lượng, tuy nhiên khả năng vận dụng biểu tượng số lượng trong thực tiễn chưa cao.
Từ khóa: biểu tượng số lượng, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đánh giá, giải quyết vấn đề

42. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN

42. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt. Theo quan điểm hoạt động, giáo viên không chỉ là người cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh. Trong dạy học giải bài tập cho học sinh, giáo viên có nhiều cơ hội để vận dụng quan điểm hoạt động trong tổ chức các hoạt động học cho học sinh. Bài báo trình bày về vấn đề vận dụng quan điểm hoạt động trong dạy học phát triển năng lực giải toán cho sinh viên sư phạm ngành Toán.
Từ khóa: hoạt động, sinh viên, giải quyết vấn đề, năng lực giải giải toán

48. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC  CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “NHIỆT ĐỘ VÀ SỰ SỐNG” (VẬT LÍ 10) THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH

48. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TRẠM VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “NHIỆT ĐỘ VÀ SỰ SỐNG” (VẬT LÍ 10) THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Hiện nay, quan điểm dạy học tích hợp được Bộ GD-ĐT đưa vào chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nhằm phát triển năng lực của người học. Vì vậy, cần nghiên cứu tổ chức dạy học tích hợp một cách khoa học, có thể vận dụng hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức dạy học tích hợp theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo trạm vào tổ chức dạy học chủ đề tích hợp “Nhiệt độ và sự sống” để phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, nhiệt độ và sự sống, dạy học theo trạm, năng lực, giải quyết vấn đề.

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

 16:23 07/09/2017

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn có vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh. Bài viết đi sâu phân tích biện pháp sử dụng bài tập thực tiễn, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người”, phần di truyền học, Sinh học 12.
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, năng lực, giải quyết vấn đề, di truyền học, sinh học.

11. Tổ chức thực hành thí nghiệm Vật lí đại cương theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

11. Tổ chức thực hành thí nghiệm Vật lí đại cương theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

 16:18 07/09/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập vấn đề tổ chức thực hành thí nghiệm Vật lí đại cương theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy với cách tiếp cận này, học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương không những có thể giúp sinh viên phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, mà còn phát triển cho các em các năng lực khác như: giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Từ khóa: năng lực, thực hành, vật lí đại cương, giải quyết vấn đề.

74.	Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần Triết học)

74. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần Triết học)

 22:42 23/07/2017

Những nguyên lícơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là môn Triết học rất trừu tượng và lí thuyết, do đó đôi khi sinh viên rất nản lòng khi học bởi lượng kiến thức lí thuyết rất lớn. Áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (module Triết học) là để giúp sinh viên đạt được kiến thức bằng cách tự giải quyết vấn đề. Phương pháp giảng dạy này thúc đẩy tính tích cực và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả học tập Triết học tại các trường cao đẳng và đại học.

56.	Dạy học giải toán phương trình đường thẳng trong mặt phẳng ở trường trung học phổ thông theo quy trình CIA (Content - Ideas - Activities)

56. Dạy học giải toán phương trình đường thẳng trong mặt phẳng ở trường trung học phổ thông theo quy trình CIA (Content - Ideas - Activities)

 19:53 23/07/2017

Bài viết đề cập ngắn gọn về quá trình học CIA (Content-Ideas-Activities). Quá trình ba giai đoạn này có thể được hiểu rằng đối với nội dung giảng dạy nhất định, bạn cần phải làm rõ nội dung đến độ sâu và chiều sâu thích hợp, xác định chính nội dung, sau đó tạo câu hỏi và hoạt động. Quá trình này giúp làm cho bài học trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, bài viết này đề xuất ý tưởng áp dụng quy trình CIA trong phương trình tuyến tính giảng dạy tại các trường trung học để nâng cao khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh.

16. Sử dụng một số dạng bài tập phân hóa trong dạy học chương “Este - Lipit” (Hóa học 12) để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

16. Sử dụng một số dạng bài tập phân hóa trong dạy học chương “Este - Lipit” (Hóa học 12) để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

 15:51 20/07/2017

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực chung cần phát triển cho học sinh, việc phát triển năng lực có thể được thực hiện bằng những biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp hữu hiệu là sử dụng bài tập trong dạy học hóa học. Nội dung bài báo trình bày việc sử dụng một số dạng bài tập phân hóa hóa học hữu cơ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong quá trình dạy học chương Este - Lipit (Hóa học 12) ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, phát triển năng lực, giải quyết vấn đề, học sinh.

25.	 Những yếu tố liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học thành phố Hồ Chí Minh

25. Những yếu tố liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học thành phố Hồ Chí Minh

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày những yếu tố liên quan đến kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp như: mức độ kĩ năng giải quyết vấn đề của SV trong đợt thực tập tốt nghiệp; kinh nghiệm và nhận thức của SV;...

11. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển năng lực thuyết trình cho học sinh trong dạy học Làm văn ở trường trung học cơ sở

11. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển năng lực thuyết trình cho học sinh trong dạy học Làm văn ở trường trung học cơ sở

 16:46 15/07/2017

Sáng tạo văn học trong các trường phổ thông nói chung và trong văn học là nhu cầu bức thiết của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Trong các trường học, Văn học đóng một vai trò quan trọng, đó là một nguyên tắc cơ bản về kiến thức đóng góp vào trình độ học vấn cơ bản cho học sinh và giúp học sinh học các môn khác tốt. Nhưng ngày nay, Văn học và các bài tập viết trong các trường trung học cơ sở không tập trung đúng mức, khả năng nói của học sinh không được tăng cường và học đầy đủ. Từ thực tế đó, chúng tôi thấy rằng việc giảng dạy để giải quyết các vấn đề có thể được sử dụng để phát triển khả năng nói của học sinh đối với sinh viên khi giảng dạy Văn học và đặc biệt là trong các môn học.

70.	Rèn luyện một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

70. Rèn luyện một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận nhằm làm sáng tỏ một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây