9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG HỘI THOẠI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 4-5 TUỔI TẠI GIA ĐÌNH

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG HỘI THOẠI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 4-5 TUỔI TẠI GIA ĐÌNH

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Trẻ rối loạn phổ tự kỉ gặp nhiều khó khăn trong hội thoại, biểu hiện ở nhiều điểm: không biết mở đầu cuộc hội thoại, không biết phát triển mở rộng và duy trì cuộc hội thoại, không biết kết thúc cuộc hội thoại. Một số trẻ không tập trung vào chủ đề của hội thoại, không chú ý đến người hội thoại cũng như chưa bộc lộ rõ các cử chỉ điệu bộ khi hội thoại, khiến cho các cuộc hội thoại của trẻ rối loạn phổ tự kỉ diễn ra nghèo nàn. Tại gia đình, cha mẹ là những người đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển và tăng cường kĩ năng hội thoại của trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm một số biện pháp hướng dẫn cha mẹ phát triển kĩ năng hội thoại cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở môi trường gia đình. Kết quả bước đầu cho thấy những trẻ tham gia thực nghiệm đã đạt một số tiến bộ rõ rệt về kĩ năng hội thoại, biểu hiện ở việc trẻ đã chủ động trong mở đầu cuộc hội thoại, duy trì cuộc hội thoại và kết thúc cuộc hội thoại.
Từ khóa: hướng dẫn, kĩ năng hội thoại, rối loạn phổ tự kỉ, gia đình, cha mẹ trẻ khuyết tật

10. VAI TRÒ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH

10. VAI TRÒ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức cho học sinh là vấn đề quan trọng có tính nền tảng nhằm hình thành ở học sinh các phẩm chất đạo đức như lòng nhân ái, yêu Tổ quốc, yêu lao động, tính trung thực, khiêm tốn, tự trọng, dũng cảm... Bên cạnh nhà trường, gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục đạo đức cho con cháu đang trong lứa tuổi học sinh. Bài viết tìm hiểu vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh và đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong môi trường này.
Từ khóa: Gia đình, giáo dục, đạo đức, học sinh.

31. GIÁO DỤC NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

31. GIÁO DỤC NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỀ SỰ BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Gia đình là môi trường đầu tiên trong quá trình xã hội hóa của mỗi con người. Thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề gia đình nói chung và giáo dục gia đình nói riêng đang bị tác động của cơ chế thị trường với cả mặt tích cực và cả những yếu tố hạn chế. Bài viết phân tích sự biến đổi chức năng gia đình trên các phương diện: Chức năng sinh đẻ; Chức năng kinh tế; Chức năng văn hóa; Chức năng tình cảm; Chức năng giáo dục. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức về chức năng gia đình nói chung và chức năng giáo dục gia đình nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Gia đình, chức năng gia đình, nhận thức xã hội.

64. THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA

64. THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA

 14:57 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng người cao tuổi tham gia hoạt động giáo dục con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa. Kết quả khảo sát cho thấy, người cao tuổi vẫn còn tham gia hoạt động giáo dục cho con cháu trong gia đình như việc ra quyết định và giáo dục về giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết. Trong gia đình, người cao tuổi giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết đối với con cháu. Tuy nhiên, ý kiến người cao tuổi không có sự ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định các hoạt động giáo dục của con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa.
Từ khóa: Người cao tuổi, hoạt động giáo dục, gia đình, giáo dục gia đình.

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TRONG VIỆC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ 5 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TRONG VIỆC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ 5 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN BÌNH CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 18:20 28/10/2019

Tóm tắt: Từ những vấn đề lí luận, bài viết chỉ ra kết quả thực trạng công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non công lập huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và đề xuất biện pháp quản lí công tác này trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình và công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện.
Từ khóa: nhà trường, gia đình, phối hợp, giáo dục, trẻ 5 tuổi.

24. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

24. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ HẠNH PHÚC CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc của con người đối với cuộc sống, nó phụ thuộc vào thái độ của con người. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ hạnh phúc của cán bộ viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng cho thấy: có 18,9% số cán bộ viên chức khá hạnh phúc; 10,0% không hạnh phúc; yếu tố tạo nên hạnh phúc nhất là tự tin vào chính mình; các yếu tố khiến cán bộ viên chức không hạnh phúc là mối quan hệ trong gia đình; tình trạng sức khỏe cá nhân. Khách thể trong độ tuổi 25-30 hạnh phúc hơn các nhóm tuổi khác. Các biện pháp được khách thể lựa chọn có thể làm tăng hạnh phúc là tham gia các hoạt động nhóm; tập yoga; đi du lịch.
Từ khóa: Hạnh phúc, cán bộ viên chức, gia đình, sức khỏe, tự tin.

10.     THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC        XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG - XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA BÌNH, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG - XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA BÌNH, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 17:01 04/01/2019

Tóm tắt: Xây dựng mối quan hệ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục. Nhiệm vụ này vừa của nhà trường vừa phải được triển khai thành nhiệm vụ của mỗi giáo viên. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực xã hội mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội cho giáo viên Trường trung học cơ sở Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Từ khoá: thực trạng, biện pháp, năng lực, gia đình, nhà trường, xã hội.

57. GIÁO DỤC MỘT SỐ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CỦA GIA ĐÌNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

57. GIÁO DỤC MỘT SỐ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CỦA GIA ĐÌNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi cá nhân. Trong bối cảnh hiện nay, các giá trị đạo đức của gia đình đang bị xói mòn, biến dạng trước sự tác động của quá trình cầu hóa. Bởi vậy, việc giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống của gia đình cho sinh viên hiện nay là việc cần thiết. Từ việc làm sáng tỏ các giá trị đạo đức truyền thống của gia đình cần hình thành cho sinh viên, bài viết còn đề cập đến một số các giải pháp nhằm giáo dục các giá trị đó cho sinh viên một cách hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Sinh viên, giá trị đạo đức truyền thống, gia đình.

04. Ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

04. Ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

 15:28 23/01/2018

Tóm tắt: Kết quả khảo sát người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão cho thấy: Người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão đánh giá thấp về mối quan hệ của họ với gia đình và họ hàng; Đa số người cao tuổi được hỏi đều cho rằng họ không bao giờ về thăm nhà. Gia đình, họ hàng đến trung tâm dưỡng lão thăm họ cũng ở mức thấp. Điều đó đã ảnh hưởng tới giao tiếp của người cao tuổi. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão.
Từ khóa: Giao tiếp, gia đình, người cao tuổi, trung tâm dưỡng lão.

11. SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG - GIA ĐÌNH - XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TRẺ ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

11. SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG - GIA ĐÌNH - XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TRẺ ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Đối với trẻ phát triển bình thường việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực nhằm giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên tục. Song, đối với trẻ điếc thì quá trình này diễn ra phức tạp và lâu dài hơn nữa ở và diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. Trong đó sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ điếc là một sợi dây quan trọng. Bài viết sẽ trả lời hai câu hỏi chính: vì sao phải có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ điếc? cần phải làm gì, và làm như thế nào để phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ điếc.
Từ khóa: phối hợp, nhà trường, gia đình, xã hội, giáo dục, trẻ điếc.

09. Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi dân tộc Ê Đê 

09. Sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi dân tộc Ê Đê 

 10:52 05/10/2017

Tóm tắt: Củng cố biểu tượng gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 3-5 tuổi dân tộc Ê Đê là một nhiệm vụ quan trọng ở trường mầm non nhằm giữ gìn truyền thống gia đình và các nét văn hóa dân tộc. Trò chơi học tập là một phương tiện hữu hiệu để cung cấp, củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ. Vì thế, cần thiết phải xây dựng một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập củng cố biểu tượng về gia đình cho trẻ lớp mẫu giáo ghép dân tộc thiểu số Ê Đê.
Từ khóa: trò chơi học tập, gia đình, dân tộc Ê Đê, lớp mẫu giáo ghép.

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 11:21 26/09/2017

Tóm tắt: Hiện nay, xã hội đang kì vọng mỗi công dân tương lai cần có học vấn, có kiến thức chuyên môn sâu, có năng lực sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có sức khỏe, có đạo đức tốt… Để đạt được mục tiêu đó, cần có sự chung tay, chung sức, chung lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, các thiết chế xã hội… Trong đó, cần thiết phải chú ý phối hợp chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục là gia đình - nhà trường - xã hội, đảm bảo được sự thống nhất trong nhận thức cũng như trong hành động giáo dục cùng một hướng, một mục đích, đồng tâm hợp lực, tập trung sức mạnh kích thích, thúc đẩy quá trình giáo dục đạo đức cho trẻ em, góp phần phát triển nhân cách của thế hệ trẻ.
Từ khoá: Gia đình, giáo dục đạo đức, trẻ em.

23. THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO VÀ THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON

23. THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO VÀ THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON

 16:17 23/08/2017

Bài báo giới thiệu và trình bày về vai trò của gia đình trong giáo dục sự sáng tạo từ nghệ thuật và thẩm mĩ cho trẻ nhỏ. Một số quan điểm về giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ được đưa ra bàn bạc cũng như các giải pháp nhằm phát huy vai trò của gia đình cũng được đề xuất.

17. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính

17. Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày về vai trò và thực trạng phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội đối với giáo dục trẻ khuyết tật. Đồng thời đề xuất một số biện pháp phối hợp giáo dục giữa gia đình – nhà trường – xã hội nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thính với mục đích cuối cùng là để các em có thể tham gia và hòa nhập trọn vẹn, hữu hiệu vào xã hội.

23.	 Phát triển dịch vụ tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ - nhu cầu cấp thiết cần quan tâm

23. Phát triển dịch vụ tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ - nhu cầu cấp thiết cần quan tâm

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày về việc phát triển dịch vụ tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ, tình hình nghiên cứu và phát triển dịch vụ tham vấn gia đình trẻ tự kỉ, đưa ra một số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ này.

45.	 Một số biện pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ huynh trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ em ở gia đình

45. Một số biện pháp nhằm nâng cao vai trò của phụ huynh trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ em ở gia đình

 17:14 17/07/2017

Bài viết trình bày vai trò của phụ huynh trong giáo dục đạo đức cho trẻ em ở gia đình, một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ em ở gia đình, nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ em phù hợp với thời đại hiện nay.

18. Vấn đề giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại gia đình

18. Vấn đề giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại gia đình

 14:22 13/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề về giao tiếp và phát triển giao tiếp cho trẻ mẫu giáo; một số lưu ý trong giáo dục phát triển giao tiếp cho trẻ.

73. GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI HIỆN NAY

73. GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI HIỆN NAY

 09:43 11/07/2017

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở Thường Tín Hà Nội là việc làm cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Phụ nữ là một nửa của hành tinh, không chỉ đảm nhận chức năng “nội tướng” trong gia đình mà còn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội. Việc xây dựng nông thôn mới ở Thường Tín hiện nay đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực, song khơi dậy nguồn lực nữ là hết sức cần thiết và quan trọng. Để làm tốt công việc của mình, đòi hỏi người phụ nữ phải có trình độ, năng lực, phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng nông thôn mới ở Thường Tín hiện nay.

36. Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức - nhân cách cho sinh viên hiện nay

36. Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức - nhân cách cho sinh viên hiện nay

 10:20 10/07/2017

Tóm tắt: Để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bên cạnh việc thường xuyên tạo điều kiện, cơ hội tốt giúp họ học tập nâng cao trình độ khoa học - kĩ thuật, nắm bắt công nghệ mới hiện đại, cần quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho sinh viên. Bài viết này đề cập việc kết hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Gia đình, nhà trường, xã hội, giáo dục đạo đức, sinh viên.

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

 10:07 10/07/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các nhà trường nói chung, trong trường trung học cơ sở nói riêng là một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng hiện nay, vì quá trình này đảm bảo vai trò chủ đạo của giáo dục và có thể đem lại hiệu quả cao hơn nhờ tính khoa học và tính chuyên nghiệp. Quá trình giáo dục được xây dựng một cách hệ thống và có tính thống nhất và được bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn đặt ra cũng như sự phù hợp với từng học sinh trong quá trình giáo dục. Bài viết này đề cập về trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở hiện nay.
Từ khóa: giáo dục kĩ năng sống, học sinh trung học cơ sở, gia đình, nhà trường, xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây