22. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI MỘT SỐ  TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

22. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát về hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tác giả tập trung khảo sát cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh về các nội dung chính là mục tiêu, nội dung, phương pháp và các hình thức giáo dục đạo đức tại các trung tâm này. Từ kết quả khảo sát, có thể chỉ ra các tồn tại và gợi ý về những biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, thực trạng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, Hà Nội.

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC THẨM MĨ HỘI HỌA CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

3. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ GIÁO DỤC THẨM MĨ HỘI HỌA CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI

 11:37 27/06/2018

Tóm tắt: Bài báo mô tả kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí giáo dục thẩm mĩ hội họa cho trẻ trong các trường mầm non quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động dã ngoại và các yếu tố ảnh hưởng. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp quản lí giáo dục thẩm mĩ hội họa cho trẻ em trong các trường mầm non quận Thanh Xuân, Hà Nội thông qua hoạt động dã ngoại nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mĩ hội họa cho trẻ lứa tuổi mầm non.
Từ khoá: giáo dục thẩm mĩ, trẻ mầm non, hoạt động dã ngoại, Thanh Xuân, Hà Nội.

01. Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

01. Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

 16:23 22/05/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp, công tác quản lí đội ngũ giáo viên mầm non của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí đội ngũ giáo viên mầm non nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Từ khóa: quản lí, giáo viên mầm non, Đan Phượng, Hà Nội.

09. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Hà Nội

09. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Hà Nội

 11:33 21/03/2018

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức cho học sinh trong các nhà trường phổ thông là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tuy vậy, hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, cần có những biện pháp mới phù hợp.
Bài viết trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục đạo đức, học viên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Hà Nội.

7.	Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

7. Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng đạo đức học sinh (HS) trường trung học cơ sở ( THCS) trên địa bàn TP Hà Nội và giải pháp GDĐĐ cho HS trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội.

66. Nâng cao chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

66. Nâng cao chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về kết quả nghiên cứu tình hình chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; những yêu cầu cơ bản trong nâng cao chất lượng giáo dục các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7.	Thực trạng quản lí dạy học theo chủ đề ở các trường trung học cơ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

7. Thực trạng quản lí dạy học theo chủ đề ở các trường trung học cơ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lí dạy học theo chủ đề ở các trường trung học cơ sở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

58. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

58. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

 09:07 11/07/2017

Bài báo trình bày và đề xuất, làm rõ những nội dung cơ bản trong giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên.

70. Tín ngưỡng thờ mẫu ở Hà Nội hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

70. Tín ngưỡng thờ mẫu ở Hà Nội hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

 11:51 10/07/2017

Tóm tắt: Tín ngưỡng thờ Mẫu là nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, nó chứa đựng nhiều giá trị văn hóa từ văn học, kiến trúc, hay âm nhạc, trang phục, vũ đạo trong hầu đồng - nghi lễ cơ bản của tín ngưỡng này. Tuy nhiên bên cạnh đó, tín ngưỡng thờ Mẫu cũng ẩn chứa nhiều yếu tố dễ bị lợi dụng trở thành hiện tượng mê tín dị đoan, tác động tiêu cực đến xã hội. Tại Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, hiện nay thực trạng tín ngưỡng thờ Mẫu rất phức tạp. Trong bài viết này, thông qua tìm hiểu thực trạng tín ngưỡng thờ Mẫu, tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bả, góp phần bảo tồn và phát triển nét đẹp văn hóa Hà Nội.
Từ khóa: Tín ngưỡng thờ Mẫu, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp, Hà Nội.

12. Trang bị kiến thức “Hà Nội học” cho giáo viên trung học cơ sở của Thủ đô Hà Nội: Vấn đề mang tính cấp thiết

12. Trang bị kiến thức “Hà Nội học” cho giáo viên trung học cơ sở của Thủ đô Hà Nội: Vấn đề mang tính cấp thiết

 17:50 09/07/2017

Tóm tắt: Xuất phát từ vấn đề “người Hà Nội” chưa hiểu biết về Hà Nội, bài viết tập trung vào phân tích thực trạng dạy học về Hà Nội ở các trường học trên địa bàn Thủ đô và đề xuất giải pháp. Trên cơ sở phân tích việc dạy học về Hà Nội, tác giả phát hiện những thành công và những vấn đề khó khăn. Một trong những giải pháp có tính cấp thiết là trang bị kiến thức Hà Nội học cho giáo viên trung học cơ sở của Thủ đô thông qua đào tạo, bồi dưỡng tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Từ khóa: Kiến thức về Hà Nội, Hà Nội học, giáo viên trung học cơ sở, Hà Nội.

6. Quy hoạch mạng lưới trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội - một vấn đề cấp thiết hiện nay

6. Quy hoạch mạng lưới trường trung học phổ thông ngoài công lập thành phố Hà Nội - một vấn đề cấp thiết hiện nay

 14:56 03/04/2017

Vì áp lực tăng dân số nhanh, cùng với sự dịch chuyển nhân khẩu trong quá trình đô thị hóa, hệ thống trường công lập thành phố Hà Nội không thể đáp ứng được nhu cầu của người học. Để giải quyết vấn đề này, một chuỗi các trường ngoài công lập đã được thành lập và đi vào hoạt động, phần nào đáp ứng được nhu cầu hiện nay.
Dù sao, mạng lưới các trường ngoài công lập vẫn còn thiếu một kế hoạch chung, nên chất lượng và quản lí không hiệu quả. Do đó, phát triển và thực hiện một kế hoạch giáo dục cho mạng lưới các trường ngoài công lập là một nhiệm vụ cấp bách cho chính phủ và các nhà chức trách ngành giáo dục tại Hà Nội.

7. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay

7. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày một số ưu điểm và hạn chế của giáo dục tiểu học của Hà Nội thời gian qua; một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay.

10. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại một số trường trung học cơ sở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

10. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại một số trường trung học cơ sở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày thực trạng và đề xuất 08 biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại một số trường trung học cơ sở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

9. Đề xuất một số giải pháp quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

9. Đề xuất một số giải pháp quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và đội ngũ giáo viên về hoạt động quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng; quản lí nội dung chương trình; tự học, tự bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kết quả quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Những nội dung quản lí cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Những nội dung quản lí cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày về vấn đề đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ của quản lí cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non và các nội dung của nó: quản lí kế hoạch hoá, quản lí thực hiện mục tiêu, chức năng khai thác các loại hình quản lí vật chất giáo dục, quản lí khai thác, sử dụng và bảo quản, kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất giáo dục.

10. Tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi, Hà Nội

10. Tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi, Hà Nội

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày về tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi và những đánh giá chung về tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi.

17. Phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

17. Phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

 16:51 07/11/2016

Tóm tắt: Trước yêu cầu ngày càng cao của nguồn nhân lực y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng thiết thực nhu cầu chăm sóc, khám, chữa bệnh của nhân dân, đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực y tế trên địa bàn Thành phố nói chung, các trường cao đẳng y tế nói riêng phải tiến hành đổi mới đồng bộ, toàn diện quá trình đào tạo. Trong đó, việc phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, khâu đột phá, quan trọng hàng đầu.
Từ khóa: phát triển, giảng viên, cao đẳng y tế, Hà Nội.

3. Thực trạng quản lí hoạt động thư viện tại các trường tiểu học quận Ba Đình, Hà Nội

3. Thực trạng quản lí hoạt động thư viện tại các trường tiểu học quận Ba Đình, Hà Nội

 15:09 03/10/2016

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động thư viện tại các trường tiểu học quận Ba Đình, Hà Nội: thực trạng lập kế hoạch, thực trạng tổ chức thực hiện, thực trạng kiểm tra đánh giá, thực trạng quản lí các nguồn lực phục vụ hoạt động thư viện.

1. Thực trạng về công tác lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

1. Thực trạng về công tác lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

 14:35 28/09/2016

Tóm tắt: Khẳng định vị trí, vai trò của các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập, bài viết nhấn mạnh những kết quả đã đạt được của các trường ngoài công lập, thực trạng vấn đề quản lí và công tác xây dựng Đảng trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, là cơ sở để tổng kết thực tiễn và khái quát thành công tác lí luận, cụ thể hóa bằng các giải pháp trong quản lí nhà nước đối với các trường ngoài công lập.
Từ khóa: công tác lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, đại học, cao đẳng, Hà Nội

21. Khảo sát thực trạng dạy và học từ vựng tiếng Anh ở một số trường trung học phổ thông tại Hà Nội

21. Khảo sát thực trạng dạy và học từ vựng tiếng Anh ở một số trường trung học phổ thông tại Hà Nội

 17:00 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu cơ sở lí luận, kết quả khảo sát và đề xuất một số biện pháp giúp học sinh tăng vốn từ và sử dụng chúng trong tình huống giao tiếp.
Từ khóa: từ vựng, tiếng Anh, trung học phổ thông, Hà Nội.

20. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thương lượng cho sinh viên ngành quản trị nhân lực – trường Đại học Nội vụ Hà Nội

20. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thương lượng cho sinh viên ngành quản trị nhân lực – trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thương lượng cho sinh viên ngành quản trị nhân lực trong giờ học lí thuyết, trong các tình huống phù hợp trong lĩnh vực hoạt động nghề, thông qua các hội thi, thông qua các tình huống cụ thể trong cuộc sống, nhằm hình thành và phát triển các kĩ năng mềm khác cho sinh viên.

4. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc học sinh bán trú trong các trường tiểu học công lập quận Cầu Giấy (Hà Nội)

4. Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc học sinh bán trú trong các trường tiểu học công lập quận Cầu Giấy (Hà Nội)

 10:01 29/08/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động chăm sóc học sinh bán trú của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội và một số giải pháp quản lí hoạt động chăm sóc học sinh bán trú tại các trường công lập trên địa bàn.

18. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

18. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2

 15:32 28/08/2016

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo giáo dục quốc phòng – an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 2, những kinh nghiệm thực tiễn rút ra trong quá trình đào tạo.

6. Biểu hiện cảm xúc của học sinh trung học phổ thông khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

6. Biểu hiện cảm xúc của học sinh trung học phổ thông khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

 09:35 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát về biểu hiện cảm xúc của học sinh trung học phổ thông khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2011-2012.
Từ khóa: Biểu hiện, cảm xúc, học sinh, trung học phổ thông, tham gia giao thông, Hà Nội.

4. Một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 10:05 05/08/2016

Bài viết trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở các tường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh về đánh giá theo định hướng phát triển năng lực; xây dựng kế hoạch đánh giá; sử dụng các phương pháp dạy học tích cực song song với việc đổi mới đánh giá theo định hướng phát triển năng lực; đổi mới kiểm tra, giám sát hoạt động đánh giá; ứng dụng công nghệ trong quản lí hoạt động đánh giá học sinh.

15. Sử dụng dạy học khám phá trong dạy học tiểu học ở Hà Nội

15. Sử dụng dạy học khám phá trong dạy học tiểu học ở Hà Nội

 16:13 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về lí luận về lí thuyết kiến tạo như là nền tảng khoa học của dạy học khám phá; dạy học khám phá ở nhà trường tiểu học; thực trạng dạy học khám phá trong nhà trường tiểu học và một số mô hình dạy học khám phá trong dạy học tiểu học ở Hà Nội.
Từ khoá: dạy học khám phá, dạy học tiểu học, Hà Nội.

8. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

8. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

 15:43 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày sơ lược về một số hạn chế về trình độ nhận thức và trình độ công nghệ thông tin của giáo viên ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng - Hà Nội; đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường tiểu học ở quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Từ khoá: quản lí, ứng dụng, công nghệ thông tin, trường tiểu học, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

7. Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội

7. Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội

 15:42 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực quản lí của giáo viên chủ nhiệm; xây dựng kế hoạch quản lí; tăng cường kiểm tra, đánh giá; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động chủ nhiệm lớp.
Từ khoá: biện pháp, quản lí, chủ nhiệm lớp, trường tiểu học, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Quản lí đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Quản lí đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

 15:40 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; từ đó đưa ra 06 giải pháp quản lí đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trên địa bàn.
Từ khoá: quản lí, tổ trưởng chuyên môn , tiểu học, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Nghiên cứu một số chỉ số hình thái của học sinh trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, Hà Nội

4. Nghiên cứu một số chỉ số hình thái của học sinh trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, Hà Nội

 23:00 07/07/2016

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về một số chỉ số hình thái-thể lực của học sinh trung học phổ thông thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội. Từ đó, đi đến kết luận: chỉ số hình thái của học sinh tăng (chiều cao đứng, cân nặng, vòng ngực trung bình); so với các nghiên cứu khác thì các chỉ số hình thái của học sinh trong nghiên cứu này tăng, chứng tỏ sự gia tăng về các chỉ số này của người Việt theo thời gian.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây