64. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC  Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

64. TÌM HIỂU NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước bền vững. Môn Hóa học có vai trò quan trọng trong việc giáo dục bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay mặc dù đã đạt nhiều thành tựu, song việc tích hợp giáo dục môi trường trong chương trình môn Hóa học ở trường trung học phổ thông còn nhiều bất cập. Bài viết giới thiệu nội dung giáo dục môi trường trong chương trình dạy học Hóa học ở trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, Hóa học, trung học phổ thông, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

11. Thực trạng dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam

11. Thực trạng dạy học Hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông tại Việt Nam

 11:49 28/02/2018

Tóm tắt: Để phát triển các kĩ năng sử dụng tiếng Anh học thuật trong giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, việc khảo sát thực trạng dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, trong đó có môn Hóa học ở trường trung học phổ thông là rất cần thiết và quan trọng. Bài báo này sẽ phân tích một số vấn đề về lí luận và thực trạng dạy học hóa học bằng tiếng Anh qua việc khảo sát thực tế các đối tượng giáo viên, học sinh và phụ huynh. Kết quả của nghiên cứu sẽ làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Việt Nam.
Tóm tắt: thực trạng, dạy học, Hóa học, tiếng Anh, trung học phổ thông.

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

09. Khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trung học phổ thông

 11:56 08/01/2018

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học phổ thông đang là vấn đề đáng quan tâm hiện nay, trong đó có năng lực tự học. Việc khảo sát mức độ biểu hiện năng lực tự học môn Hóa học của học sinh trường trung học phổ thông sẽ giúp cho giáo viên có thể đề xuất những giải pháp khả thi để bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
Từ khóa: khảo sát, năng lực tự học, hóa học, trung học phổ thông.

68.	Bước đầu thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ đánh giá kết quả học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học ở trường Đại học Đồng Tháp

68. Bước đầu thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin hổ trợ đánh giá kết quả học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học ở trường Đại học Đồng Tháp

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học ở trường Đại học Đồng Tháp; - Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan kĩ năng thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học.

41.	MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

41. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

 14:28 24/04/2017

Đổi mới chương trình giảng dạy của giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới, định hướng phát triển năng lực cho học sinh, cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghề đầu ra cho giáo viên trung học yêu cầu một cuộc đổi mới cần thiết của phương pháp tiếp cận để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trong các trường đại học giáo dục - giáo viên trong tương lai. Bài viết giới thiệu các khái niệm về năng lực nghề nghiệp cho các sinh viên sư phạm hóa học. Sau đó đề xuất một số định hướng mới để phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học đặc biệt để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông tại Việt Nam. Đây là một vấn đề thực tế trong giai đoạn hiện nay.

50. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học cho sinh viên ngành Hoá học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

50. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học cho sinh viên ngành Hoá học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày về ngôn ngữ hoá học và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học; một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học cho sinh viên ngành Hoá học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

22. Thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

22. Thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề về lí luận và thực tiễn giúp thiết kế và sử dụng bài tập hóa học thực nghiệm đạt chất lượng tốt trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

21. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn Hóa học ở trường đại học và cao đẳng

21. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn Hóa học ở trường đại học và cao đẳng

 11:15 17/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp dạy học theo dự án và sử dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn Hóa học ở trường đại học và cao đẳng để thực hiện mục tiêu đổi mới dạy học.

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

 00:50 08/01/2017

Bài báo giới thiệu quan điểm tích hợp môn học, tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở ở Việt Nam chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015 góp phần nâng cao năng lực cho người học

19. Bước đầu nghiên cứu áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” ở bộ môn hóa học theo hướng phát triển một số năng lực cho học sinh phổ thông

19. Bước đầu nghiên cứu áp dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” ở bộ môn hóa học theo hướng phát triển một số năng lực cho học sinh phổ thông

 15:20 26/10/2016

Bài báo trình bày nguyên tắc cơ bản của phương pháp “bàn tay nặn bột” và quy trình thực hiện phương pháp “bàn tay nặn bột” vận dụng trong môn hóa học lớp 9 nhằm phát triển một số năng lực cho học sinh phổ thông.

20. Liên hệ giữa dạy học hóa học với các hiện tượng thực tiễn liên quan đến bài học

20. Liên hệ giữa dạy học hóa học với các hiện tượng thực tiễn liên quan đến bài học

 17:17 26/09/2016

Tóm tắt: Hóa học là môn học giúp học sinh hiểu đúng đắn về cấu tạo và sự biến đổi của các chất, nâng cao cho học sinh những kiến thức hiểu biết về thế giới, con người. Để đạt được mục đích của môn Hóa học ở trường phổ thông thì phương pháp dạy học là yếu tố quyết định. Một trong những phương pháp để giờ dạy có hiệu quả là liên hệ với các hiện tượng hóa học xảy ra trong thực tiễn có liên quan đến bài học.
Từ khóa: hóa học, phương pháp dạy học, hiện tượng thực tiễn, bài học.

21. Xây dựng giáo án điện tử môn Hóa Học trong dạy học ở Học viện Y Dược cổ truyền Việt nam

21. Xây dựng giáo án điện tử môn Hóa Học trong dạy học ở Học viện Y Dược cổ truyền Việt nam

 17:13 16/09/2016

Bài viết đề cập xây dựng giáo án điện tử môn Hóa Học trong dạy học ở Học viện Y Dược cổ truyền Việt nam, với các nội dung chủ yếu như: khái niệm giáo án điện tử; cấu trúc và quy trình xây dựng giáo án điện tử; xây dựng các tiêu chí để đánh giá một giáo án điện tử đạt chất lượng tốt, các bước tiến hành sử dụng giáo án điện tử trong dạy học.

19. Thiết kế bộ công cụ đánh giá kết quả dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn hóa học

19. Thiết kế bộ công cụ đánh giá kết quả dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột trong môn hóa học

 10:38 12/09/2016

Bài viết đề xuất những yêu cầu của bộ công cụ đánh giá, quy trình xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột trong môn Hóa học theo mục đích đánh giá, giới thiệu một số mẫu phiếu đánh giá.

22. Một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông

22. Một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông

 16:09 10/09/2016

Nhiệm vụ của hóa học phân tích định tính là xác định bản chất của chất nghiên cứu. Thông thường, ta sẽ biết nguồn gốc của các chất phân tích; dó đó, có thể định hướng được các loại chất cần xác định, và kiểm tra sự có mặt của nó theo dự đoán. Bài viết nêu lên một số vấn đề hóa học phân tích định tính (tách, tinh chế, nhận biết) ở trường phổ thông.

19. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành Hóa học trong các trường đại học sư phạm

19. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành Hóa học trong các trường đại học sư phạm

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm, cấu trúc năng lực nghiên cứu khoa học, vai trò năng lực nghiên cứu khoa học trong đào tạo nghề nghiệp cho sinh viên chuyên nghành Hóa học các trường đại học sư phạm; đưa ra thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Hóa học trong các trường đại học sư phạm.

12. Sử dụng hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh ở trường trung học phổ thông

12. Sử dụng hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh ở trường trung học phổ thông

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về hứng thú học tập, vai trò của hoạt động ngoại khóa; đề xuất một số hình thức được sử dụng trong hoạt động ngoại khóa môn Hóa học ở trung học phổ thông nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh.

13. Xây dựng câu hỏi, bài tập dùng để kiểm tra, đánh giá trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực

13. Xây dựng câu hỏi, bài tập dùng để kiểm tra, đánh giá trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày quy trình xây dựng câu hỏi, bài tập trong kiểm tra, đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực của người học; ví dụ minh hoạ về câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực chương Halogen (Hoá học 10).

12. Thiết kế và sử dụng website Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

12. Thiết kế và sử dụng website Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và sử dụng website phần Phi kim trong dạy học Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông. Kết quả thực nghiệm sư phạm khẳng định được tính giá trị của các kết quả nghiên cứu.

15. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học về các nguyên tố nhóm oxi – lưu huỳnh (hóa học 10)

15. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học về các nguyên tố nhóm oxi – lưu huỳnh (hóa học 10)

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày những kiến thức về phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh trong dạy học môn hóa học. Về cách xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học theo các mức độ nhận thức: biết, hiểu, vận dụng trong dạy học nhóm oxi – lưu huỳnh nhằm giúp học sinh phát triển năng lực tư duy góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học.

15. Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành hóa học trường đại học Tây Bắc qua việc giảng dạy các học phần thực hành

15. Bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành hóa học trường đại học Tây Bắc qua việc giảng dạy các học phần thực hành

 10:48 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Rèn luyện nghiệm vụ cho sinh viên ngành hóa học; - Nguyên tắc rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên hóa học thông qua các học phần thực hành gồm: Thực hiện nghiêm túc các học phần thực hành theo chương trình đào tạo; Tùy theo đặc điểm của từng thí nghiệm; Cải tiến thiết bị thí nghiệm, thay đổi các hóa chất cùng loại; Tăng các thí nghiệm đơn giản về dụng cụ, hóa chất và tốn ít thời gian; Trong các buổi thực hành, yêu cầu sinh viên không chỉ làm thí nghiệm chứng minh (theo yêu cầu môn học) mà phải coi đây là thí nghiệm biểu diễn; Hướng dẩn sinh viên tìm được những câu giải thích phù hợp với những thí nghiệm đề ra kết quả không phù hợp với lí thuyết; Rèn cho sinh viên đức tính ngăn nắp cẩn thận.

14. Tổ chức dạy học toán ở tiểu học theo hướng khai thác các yếu tố thực tiễn

14. Tổ chức dạy học toán ở tiểu học theo hướng khai thác các yếu tố thực tiễn

 15:31 26/08/2016

Tóm tắt: Giáo dục toán học theo hướng thực tiễn (Realistic Mathematics Education) đã được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến quan tâm, thực hiện. Bài báo trình bày về vấn đề dạy học toán ở tiểu học theo hướng thực tiễn; thực trạng dạy học toán ở tiểu học theo hướng khai thác các yếu tố thực tiễn và một số ví dụ minh họa.
Từ khóa: kĩ năng, quan sát, dạy học, Hóa học, phát triển, tư duy, học sinh.

14. Rèn kĩ năng quan sát trong dạy học Hóa học nhằm phát triển tư duy cho học sinh

14. Rèn kĩ năng quan sát trong dạy học Hóa học nhằm phát triển tư duy cho học sinh

 10:30 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp rèn luyện kĩ năng quan sát trong dạy học Hóa học: tăng cường sử dụng thí nghiệm trong dạy học khi nghiên cứu tài liệu mới; yêu cầu học sinh thiết kế, lắp đặt một số bộ dụng cụ tiến hành thí nghiệm; sử dụng các bài tập có tác dụng lớn trong việc rèn luyện kĩ năng quan sát; kết hợp sử dụng thí nghiệm với một số phương pháp dạy học tích cực khác, đặc biệt là dạy học nêu vấn đề.
Từ khóa: kĩ năng, quan sát, dạy học, Hóa học, phát triển, tư duy, học sinh.

15. Sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên sư phạm Hóa học

15. Sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên sư phạm Hóa học

 14:28 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm về dạy học vi mô, quy trình áp dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên; quy trình và kĩ thuật sử dụng câu hỏi; kết quả thực nghiệm sư phạm và một số đánh giá bước đầu về hiệu quả của việc sử dụng dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng câu hỏi cho sinh viên.
Từ khóa: dạy học vi mô, rèn luyện, kĩ năng, câu hỏi, sinh viên, sư phạm, hóa học.

16. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

16. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

 02:43 15/07/2016

Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hóa học giúp học sinh hình thành khái ngiệm, quan sát, mô tả các hiện tượng hóa học, củng cố niềm tin khao học, dễ dàng nắm bắt kiến thức, hiểu sâu và biết vận dụng vào thực tế. Bài báo trình bày những yêu cầu chung khi tiến hành bài học có thí nghiệm biểu diễn; những chuẩn bị của giáo viên khi sử dung thí nghiệm biểu diễn và phương pháp thực hiện thí nghiệm biểu diễn.

17. Thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở trường đại học

17. Thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở trường đại học

 08:56 08/07/2016

Bài viết đề cập thực trạng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm hóa học cho sinh viên sư phạm hóa học ở các trường Đại học. Từ các quan niệm về năng lực và năng lực thực hành thí nghiệm Hóa học, tác giả mô tả khái quát về quá trình điều tra và phân tích kết quả điều tra như: - Thái độ của sinh viên đối với học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hóa học; - Những kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học đã được trang bị cho sinh viên do các em tự đánh giá; - Những kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học đã được trang bị cho sinh viên do giáo viên đánh giá.

16. Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

16. Tích hợp nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua việc dạy học môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

 08:54 08/07/2016

Bài viết đề xuất một số biện pháp để lồng ghép nhiệm vụ giáo dục môi trường cho học sinh thông qua dạy học Hóa học như sau: - Phân tích nội dung Hóa học trong chương trình Hoa học phổ thông để giải thích các hiện tượng về thế giới tự nhiên, các hiện tượng về môi trường trong cuộc sống; - Lồng ghép các nội dung liên quan đến môi trường vào bài tập Hóa học; - Dạy học thông qua các trải nghiệm, dạy học dự án góp phần có tác dụng tích cực trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

15. Sử dụng bài tập để rèn kĩ năng quan sát cho học sinh nhằm phát triển tư duy trong dạy học Hóa học

15. Sử dụng bài tập để rèn kĩ năng quan sát cho học sinh nhằm phát triển tư duy trong dạy học Hóa học

 20:13 07/07/2016

Bài báo trình bày một số dạng bài tập và cách sử dụng chung trong dạy học hóa học như: sử dụng bài tập thực nghiện mà để hoàn thành chúng, học sinh cần thực hiện một số thao tác thực hành, thí nghiệm; sử dụng các bài tập có sử dụng hình ve, sơ đồ, đồ thị hoặc có yêu cầu liên quan trực tiếp đến công thức và phương trình hóa học; một số bài tập tương tự.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây