4. MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG

4. MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG

 05:22 15/06/2020

Tóm tắt: Tương tác là nguyên lí phát triển của mọi sự vật và hiện tượng trên thế giới, trong đó có con người. Tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong dạy học là một loại tương tác tâm lí - xã hội đặc biệt, chỉ có ở con người, là sự tích hợp của tương tác xã hội và tương tác tâm lí, trong đó có sự tác động qua lại giữa giảng viên và sinh viên. Bài viết đề cập mức độ tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.
Từ khóa: giảng viên, sinh viên, học chế tín chỉ, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP NHÓM  THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRONG DẠY HỌC  HỌC PHẦN “RÈN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC”  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “RÈN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

 05:57 22/05/2020

Tóm tắt: Học tập nhóm là một yêu cầu, đồng thời là một phương pháp học được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong giáo dục hiện nay. Học tập nhóm đã đem lại những đóng góp to lớn với những thành tựu đáng kể, giúp sinh viên tìm thấy niềm đam mê, hứng thú và chủ động hơn trong quá trình học tập. Học phần Rèn nghiệp vụ sư phạm là học phần rất quan trọng trong quá trình học và thực hành nghề; học tập nhóm được sử dụng nhiều trong quá trình học rèn nghiệp vụ sư phạm. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập nhóm theo học chế tín chỉ trong dạy học học phần Rèn nghiệp vụ sư phạm tiểu học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Học tập nhóm, học chế tín chỉ, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên.

12. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La theo phương thức đào tạo học chế tín chỉ

12. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La theo phương thức đào tạo học chế tín chỉ

 03:58 12/06/2019

Tóm tắt: Đào tạo theo học chế tín chỉ là phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới. Bản chất của phương pháp đào tạo này là phát huy tính tích cực chủ động của sinh viên trong đó tự học là yếu tố quyết định. Cốt lõi của dạy học là dạy việc học, kết quả học tập tỉ lệ thuận với năng lực tự học vì vậy người học phải nỗ lực học tập, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu. Do vậy, tự học là hình thức học tập không thể thiếu trong các trường đại học và cao đẳng. Tổ chức tự học hợp lí, đúng đắn, khoa học, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm của người học và là trách nhiệm đào tạo của các trường chuyên nghiệp nói chung và Trường Cao đẳng Sơn La nói riêng.
Từ khóa: học chế tín chỉ, phương thức đào tạo, sinh viên, tự học.

04. Một số biện pháp tăng cường khả năng tự học cho sinh viên khi học theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

04. Một số biện pháp tăng cường khả năng tự học cho sinh viên khi học theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 11:44 27/10/2018

Tóm tắt: Trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, muốn có kết quả tốt, sinh viên cần có kĩ năng tự học phù hợp. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy hoạt động tự học của sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm góp phần tăng cường khả năng tự học cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Từ khóa: Học chế tín chỉ, khả năng tự học, hoạt động tự học, sinh viên.

14. Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo học chế tín chỉ và khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu tại một số trường đại học

14. Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo học chế tín chỉ và khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu tại một số trường đại học

 06:42 06/04/2018

Tóm tắt: Cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học viên là yếu tố có tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả quá trình đào tạo. Thực tiễn dạy học cho thấy, phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm có những ưu điểm lớn, phát huy được tính chủ động,tích cực của người học. Bài viết này đề cập việc đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh theo học chế tín chỉ và khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu tại một số trường đại học.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp dạy học, Tiếng Anh, học chế tín chỉ, khung tham chiếu châu Âu.

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

 00:05 08/01/2018

Tóm tắt: Tự học, tự nghiên cứu là hoạt động quan trọng trong quá trình dạy - học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” theo học chế tín chỉ. Bài viết đề cập một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đó là các biện pháp: Dạy cách đọc, nghiên cứu giáo trình; Giao chủ đề cho sinh viên nghiên cứu; Hướng dẫn sinh viên tìm và nghiên cứu tài liệu tham khảo; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu; Kiểm tra đánh giá năng lực tự học của sinh viên.
Từ khóa: Tự học, năng lực tự học, học chế tín chỉ, dạy học, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

14. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

14. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

 21:03 18/12/2017

Tóm tắt: Để triển khai thành công quá trình chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ và tổ chức thực hiện hoạt động dạy và học theo hệ thống tín chỉ nhằm phát huy được các ưu điểm của hệ thống tín chỉ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lí giáo dục và các giảng viên cần lưu ý những nguyên nhân buộc phải khắc phục; cần phải có các biện pháp quản lí đồng bộ trong quá trình triển khai với một lộ trình cụ thể đối với từng trường cao đẳng sư phạm.
Từ khóa: Thực trạng, công tác quản lí đào tạo, học chế tín chỉ, trường cao đẳng sư phạm, vùng đông nam bộ

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP  THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 21:38 22/08/2017

Quản lí hoạt động học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ không chỉ giúp việc đưa các công tác đào tạo vào một quy trình chuẩn mực, mà còn định hướng cho người học phát triển đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần tích cực vào mục tiêu giáo dục - đào tạo. Trong thời gian qua, các trường đại học đã có nhiều đổi mới trong quản lí đào tạo theo học chế tín chỉ. Giáo dục mục đích, động cơ học tập; hướng dẫn phương pháp học tập bậc đại học; quản lí hoạt động tự học; quản lí hoạt động học tập trong giờ lên lớp; quản lí cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập; phối hợp với gia đình quản lí hoạt động học tập; và hỗ trợ sinh viên học tập.

38.	Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ

38. Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học theo học chế tín chỉ

 05:56 23/07/2017

Tự học là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, giúp sinh viên nâng cao nhận thức, tích cực và tự đào tạo. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc đào tạo tín chỉ giữa các định nghĩa, sự khác biệt giữa đào tạo tín chỉ và đào tạo năm học. Ngoài ra, tác giả đưa ra các giải pháp để hướng dẫn người học thông qua các phương pháp tự học để nâng cao chất lượng đào tạo.

13.	 Một số vấn đề về đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học sư phạm trong thời kì hội nhập

13. Một số vấn đề về đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường đại học sư phạm trong thời kì hội nhập

 04:10 19/07/2017

Bài báo trình bày về các vấn đề của đào tạo theo học chế tín chỉ: khái niệm; ưu điểm; nhược điểm; và đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp đào tạo này.

54. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM   Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

54. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

 22:27 03/05/2017

Thực tập sư phạm là một khâu trọng yếu trong quy trình đào tạo GV của Trường Đại học Cần Thơ nhằm rèn luyện và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành sư phạm. Từ năm 2007 đến nay, hoạt động này được chuyển đổi và cải tiến cho phù hợp với hình thức đào tạo đại học theo học chế tín chỉ. Trong thời gian thực hiện đã nảy sinh những vấn đề đòi hỏi cần phải đánh giá và có biện pháp khắc phục nhằm góp phần điều chỉnh hoạt động này cho hợp lí và hiệu quả hơn.

13. Tiếp cận năng lực thực hiện trong tổ chức tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Tiếp cận năng lực thực hiện trong tổ chức tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

 22:13 19/02/2017

Bài báo giới thiệu cấu trúc mô hình năng lực thực hiện, cơ chế tâm lí và quá trình hình thành năng lực thực hiện,phương pháp tiếp cận năng lực thực hiện trong tổ chức tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

9. Một số vấn đề về học chế tín chỉ và quá trình áp dụng vào chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng

9. Một số vấn đề về học chế tín chỉ và quá trình áp dụng vào chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng

 20:46 19/02/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề về học chế tín chỉ và sự cần thiết của việc áp dụng học chế tín chỉ vào chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng. Thực trạng áp dụng và đề xuất một số biện pháp khắc phục trong quá trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng.

23. Bàn thêm về đào tạo theo học chế tín chỉ

23. Bàn thêm về đào tạo theo học chế tín chỉ

 04:22 17/02/2017

Bài báo trình bày một số đề nghị cho dạy học theo học chế tín chỉ tại các trường Đại học địa phương nói chung, trường đại học Hà Tĩnh nói riêng.

12. Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ

12. Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ

 22:24 12/02/2017

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng và một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ.

8. Tìm hiểu tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

8. Tìm hiểu tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

 22:12 12/02/2017

Bài báo trình bày kết quả tìm hiểu tính tích cực học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy ở đại học.

8. Dạy kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên

8. Dạy kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên

 13:43 07/01/2017

Bài báo trình bày nội dung và các bước dạy kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên.

9. Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

9. Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

 13:43 07/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận và xây dựng tiêu chí, thang đánh giá sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên đại học Thái Nguyên.

11. Công tác đào tạo giáo viên ngành sư phạm Lịch sử Trường Đại học Cần Thơ theo học chế tín chỉ

11. Công tác đào tạo giáo viên ngành sư phạm Lịch sử Trường Đại học Cần Thơ theo học chế tín chỉ

 12:50 07/01/2017

Bài báo trình bày những ưu điểm, bất cập của học chế tín chỉ trong đào tạo giáo viên Lịch sử và một số kiến nghị trong công tác đào tạo giáo viên ngành sư phạm Lịch sử Trường Đại học Cần Thơ theo học chế tín chỉ.

20. Đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương –thực trạng và giải pháp

20. Đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương –thực trạng và giải pháp

 04:18 07/01/2017

Bài báo trình bày tổng quan về học chế tín chỉ và việc áp dụng đào tạo theo tín chỉ ở Việt Nam, hoạt động đào tạo theo tín chỉ trong các trường đại học địa phương và đề xuất một số biện pháp cải thiện hoạt động đào tạo theo tín chỉ.

12. Một số yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

12. Một số yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày những yêu cầu đối với sinh viên trong các bước: đăng kí môn học, tham gia các giờ học lí thuyết và giờ tự học tự nghiên cứu khi tham gia hoạt động học tập theo học chế tín chỉ.

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

13. Đẩy mạnh công tác cố vấn học tập và tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày phát triển công tác cố vấn học tập và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác công tác cố vấn học tập ở trường đại học cùng những khó khăn của các trường đại học nước ta và một số gợi mở cho công tác tư vấn sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học theo học chế tín chỉ.

12. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá ở trường đại học-yêu cầu tất yếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ

12. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá ở trường đại học-yêu cầu tất yếu trong đào tạo theo học chế tín chỉ

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày đổi mới công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ và một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá ở trường đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

13. Một số vấn đề lí luận về kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Một số vấn đề lí luận về kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày một số kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ và biểu hiện của nó ở trường đại học sư phạm Vinh.

21. Hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lí trong đào tạo theo học chế tín chỉ

21. Hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lí trong đào tạo theo học chế tín chỉ

 06:33 31/10/2016

Bài báo trình bày kĩ năng sử dụng thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lí và một số biện pháp hình thành và phát triển kĩ năng sử dụng thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lí trong đào tạo theo học chế tín chỉ.

9. Học chế tín chỉ và vấn đề đặt ra trong đào tạo,tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường đại học sư phạm - Đại học Huế

9. Học chế tín chỉ và vấn đề đặt ra trong đào tạo,tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường đại học sư phạm - Đại học Huế

 05:12 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo theo học chế tín chỉ, những tồn tại và mâu thuẫn trong đào tạo theo học chế tín chỉ và một số đề xuất trong đào tạo,tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường đại học sư phạm - Đại học Huế.

08. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

08. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 23:19 26/10/2016

Tóm tắt: Kiểm tra đánh giá là một khâu rất quan trọng, không thể tách rời quá trình dạy học. Kiểm tra đánh giá là công cụ quan trọng, chủ yếu để xác định năng lực nhận thức của người học, điều chỉnh, là động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy học. Bài viết tập trung tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và đưa ra một số biện pháp góp phần đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá hướng đến mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Từ khóa: học chế tín chỉ, kết quả học tập của sinh viên.

15. Năng lực cố vấn của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường cao đẳng ,đại học

15. Năng lực cố vấn của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường cao đẳng ,đại học

 04:20 26/10/2016

Bài báo trình bày năng lực cố vấn của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ, nội dung, phương pháp , hình thức cố vấn học tập của giảng viên ở trường cao đẳng , đại học.

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức  đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

 23:02 25/10/2016

Bài báo trình bày những yêu cầu khi xây dựng đề cương bài giảng và đề cương môn học đảm bảo những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

10. Đào tạo theo năng lực thực hiện cơ sở cấu trúc học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ

10. Đào tạo theo năng lực thực hiện cơ sở cấu trúc học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo học chế tín chỉ

 04:40 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng về đào tạo nghiệp vụ sư phạm, cơ sở cấu trúc học phần rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên theo học chế tín chỉ và giải pháp đào tạo giáo viên công nghệ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây