4. VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12) THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH

4. VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU” (VẬT LÍ 12) THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Mỗi cá nhân có đặc điểm riêng biệt về mặt nhận thức. Giáo viên không thể bồi dưỡng năng lực ở cá nhân mỗi người học khác nhau từ một con đường chung nhất. Lí thuyết đa trí tuệ xác định mỗi người có 8 dạng trí tuệ, nhưng trong số đó, sẽ có một vài dạng nổi trội hơn những dạng khác. Do đó, giáo viên có thể tận dụng sự phù hợp giữa những dạng trí tuệ khác nhau với các thành tố năng lực trong quá trình bồi dưỡng năng lực cho học sinh. Bài báo trình bày về các biện pháp sử dụng lí thuyết đa trí tuệ theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trong dạy học chương “Dòng điện xoay chiều”. Tiến hành thực nghiệm đã cho thấy hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp đã được xây dựng.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, bồi dưỡng năng lực, lí thuyết đa trí tuệ, dòng điện xoay chiều, học sinh

2. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC Ý THỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

2. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC Ý THỨC NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Giáo dục ý thức nghề nghiệp cho học sinh các trường Trung cấp nghề hiện nay là một nội dung rất quan trọng trong chiến lược giáo dục - đào tạo con người của Đảng ta. Bài báo tập trung nghiên cứu các nội dung chủ yếu của công tác giáo dục ý thức nghề nghiệp cho học sinh trường trung cấp nghề trong bối cảnh hiện nay, cụ thể: giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục tác phong công nghiệp; giáo dục ý thức trách nhiệm và tinh thần cầu tiến; giáo dục ý thức kỉ luật lao động, học tập; rèn luyện các kĩ năng cho học sinh… Những nội dung trên sẽ giúp học sinh các trường trung cấp nghề nâng cao nhận thức, năng lực tư duy sáng tạo, bồi dưỡng ý thức nghề nghiệp cho học sinh; giáo dục cho các em lòng yêu nghề; có đạo đức, bản lĩnh vững vàng; có tư duy sáng tạo và năng lực thực hành giỏi; có kĩ năng hoà nhập và ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp; luôn năng động, nhạy bén tiếp thu những tri thức khoa học mới, góp phần đưa đất nước ngày càng tiến nhanh vào con đường hội nhập kinh tế thế giới.
Từ khóa: ý thức pháp luật, trung cấp nghề, ý thức nghề nghiệp, học sinh, kĩ năng thực hành

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn hạn chế nhất định. Bài báo trình bày thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh tại các trường tiểu học quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học tỉnh Cần Thơ. Thực trạng về quản lí hoạt động học tập là cơ sở đề xuất biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhằm góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh tiểu học ở quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ.
Từ khóa: hoạt động học tập, học sinh, tiểu học, quản lí, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ

9. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

9. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông đối với hiệu trưởng các trường trung học phổ thông là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ thực tiễn triển khai ở các trường trung học phổ thông của thành phố Hải Phòng, bài viết đề xuất thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: 1) Quán triệt nhận thức về việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng là một nhiệm vụ cấp bách, cần thiết; 2) Huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức thực hiện chuẩn hiệu trưởng; 3) Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, đào tạo để thực hiện nhanh, hiệu quả, chất lượng chuẩn hiệu trưởng; 4) Tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng. Những đề xuất trên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: chuẩn hiệu trưởng hiệu , giáo dục, học sinh, trung học phổ thông, trung học cơ sở

4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NHẬN THỨC VẬT LÍ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 10

4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NHẬN THỨC VẬT LÍ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 10

 09:32 19/04/2021

Tóm tắt: Theo mục tiêu của Chương trình giáo dục mới, dạy học phải phát triển các năng lực của học sinh trong suốt các cấp học. Bởi vậy, cần phải nghiên cứu bài tập vật lí dựa trên sự phân tích hoạt động nhận thức của học sinh, từ đó đề ra được cách hướng dẫn học sinh tự lực giải bài tập vật lí bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình một cách có kết quả. Bài viết trình bày về quy trình xây dựng và biện pháp sử dụng hệ thống bài tập vật lí theo hướng bồi dưỡng năng lực nhận thức vật lí cho học sinh trong dạy học Vật lí 10. Xây dựng hệ thống bài tập theo quy trình đề xuất sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lí theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
Từ khóa: bài tập vật lí, hệ thống bài tập, năng lực, năng lực nhận thức vật lí, Vật lí 10, học sinh

8. SỬ DỤNG DÃY BIẾN ĐỔI HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

8. SỬ DỤNG DÃY BIẾN ĐỔI HÓA HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Trong Hóa học hữu cơ, ứng với một công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ khác nhau (các chất đồng phân) và trong cùng điều kiện phản ứng có thể sinh ra nhiều sản phẩm khác nhau. Việc sử dụng dãy biến đổi hóa học trong dạy học Hóa học hữu cơ là một vấn đề thú vị, đòi hỏi người học phải có kiến thức hóa học cơ bản. Bài viết đề cập về việc sử dụng dãy biến đổi hóa học trong dạy học Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông. Như vậy, bước đầu chúng ta có thể khẳng định việc sử dụng dãy biến đổi hóa học đã có những hiệu quả khả quan trong việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: dãy biến đổi hóa học, hóa học hữu cơ, giải quyết vấn đề và sáng tạo, học sinh

7. HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

7. HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Siêu nhận thức là một trong những hướng nghiên cứu về quá trình nhận thức của con người. Trong những năm qua, nghiên cứu về siêu nhạn thức vẫn đang phát triển mạnh trên cả hai 2 phương diện, đó là hoàn thiện những nghiên cứu lí luận cũng như vận dụng các nghiên cứu về siêu nhận thức trong quá trình dạy học. Dựa trên kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, bài viết tập trung nghiên cứu về kĩ năng siêu nhận thức và cách thức hình thành kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông. Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông có nhiều cơ hội để rèn các kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh. Điều này không chỉ giúp học sinh hiểu sâu được tri thức mà còn cải thiện được khả năng tư duy.
Từ khóa: kĩ năng siêu nhận thức, học sinh, trung học phổ thông

5. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH THỊ HIỆN NAY

5. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH THỊ HIỆN NAY

 14:48 11/12/2020

Tóm tắt: Bài báo này tập trung khảo sát tình hình thực tế trong các trường học trung học cơ sở và trung học phổ thông ở 5 thành phố của Việt Nam để làm rõ sự tác động của các yếu tố thuộc về cơ sở vật chất - kĩ thuật nhà trường và hoạt động học đối với tình trạng cận thị học đường. Hoạt động khảo sát được tiến hành cho 4 nhóm đối tượng gồm cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh cận thị thông qua các bảng hỏi. Dữ liệu thu thập được phân tích và xử lí dựa trên mô hình hồi quy bằng phương pháp tạo biến Factor Analisis, trong đó nhân tố chính được tạo bởi một vectơ theo phương pháp Varimax. Kết quả phân tích Factor Analisis cho biết các chỉ số định lượng thể hiện mối quan hệ của từng yếu tố của cơ sở vật chất - kĩ thuật, hoạt động học với tình hình cận thị trong quan hệ đối chiếu tổng thể của các yếu tố tác động.
Từ khóa: Cận thị học đường, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, nhà trường, yếu tố tác động, học sinh

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 14:11 11/12/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát thực trạng giáo dục tài chính của phụ huynh, học sinh và giáo viên tại các trường tiểu học trong khu vực có mức sống khác nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát tại 10 trường tiểu học đã chỉ ra đa số học sinh được tiếp xúc với tiền hàng ngày ngay từ lớp 1, nhưng trong gia đình nhiều phụ huynh cho rằng việc giáo dục tài chính là không cần thiết ở các lớp đầu tiểu học. Trong khi, đa số các giáo viên đều cho rằng giáo dục tài chính cho học sinh tiểu học là cần thiết. Khi triển khai dạy học các nội dung liên quan đến giáo dục tài chính, giáo viên đang gặp khá nhiều khó khăn như tài liệu, phương tiện dạy học hỗ trợ còn ít, các nội dung chưa có tính hệ thống,... Học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn chưa nhận được những bài học giáo dục kiến thức, kĩ năng quản lí tài chính một cách đầy đủ và hệ thống. Khi thực hiện giáo dục tài chính, học sinh tiểu học cần được dạy các nội dung như tiền do đâu mà có, tiết kiệm tiền, tiêu dùng thông minh, tiền làm từ thiện.
Từ khóa: giáo dục tài chính, tiểu học, học sinh, phụ huynh, giáo viên, khảo sát

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 THEO HƯỚNG GẮN VỚI BỐI CẢNH THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 THEO HƯỚNG GẮN VỚI BỐI CẢNH THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Toán học có mối liên hệ mật thiết với thực tiễn và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ cũng như trong sản xuất và đời sống của con người. Thực tiễn dạy học ở trường trung học phổ thông cho thấy, có nhiều bài toán có nội dung liên hệ với thực tiễn, gắn với bối cảnh thực tiễn. Bài viết hệ thống hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn, dạy học Đại số và Giải tích 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn và đề xuất các biện pháp dạy học Đại số và Giải tích lớp 11 theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn. Dạy học Toán theo hướng gắn với bối cảnh thực tiễn ở trường trung học phổ thông không những tạo điều kiện cho học sinh lĩnh hội tri thức mà còn giúp các em có phương pháp học tập khoa học và biết tương tác với môi trường xung quanh.
Từ khóa: bối cảnh thực tiễn, học sinh, Đại số và Giải tích 11, dạy học

4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” VÀO DẠY HỌC BÀI “OXI - OZON” (HÓA HỌC 10) THÔNG QUA BÀI GIẢNG E-LEARNING

4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” VÀO DẠY HỌC BÀI “OXI - OZON” (HÓA HỌC 10) THÔNG QUA BÀI GIẢNG E-LEARNING

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, giáo viên có thêm nhiều lựa chọn để nâng cao hiệu quả trong dạy học. Việc kết hợp giữa bài giảng trực tuyến E-learning với dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược cho phép người học được truy xuất bài giảng và các tài liệu học tập trong quá trình tự học ở nhà, giúp các em chủ động, tích cực trong học tập. Bài viết đưa ra một số kết quả nghiên cứu việc vận dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học bài “Oxi - Ozon” (Hóa học 10) thông qua bài giảng E-learning, qua đó giúp học sinh tự học, tự ôn tập củng cố kiến thức. Cùng với các phương pháp dạy học tích cực, xu hướng dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược là phù hợp trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện cho người học có thể học tập ở mọi lúc, mọi nơi, tự ôn tập và tự kiểm tra, đánh giá thông qua các chương trình do giáo viên tạo lập trên các trang web.
Từ khóa: mô hình lớp học đảo ngược, bài giảng E-learning, học sinh, tự học

11. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU HIỆN NAY

11. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU HIỆN NAY

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Giáo dục pháp luật nhằm giúp sinh viên hiểu đúng pháp luật và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật là một trong những bộ phận không thể thiếu ở các trường cao đẳng, đại học. Trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thường xuyên chú trọng giáo dục pháp luật cho sinh viên, nhờ đó đa số họ có nhận thức tốt về pháp luật và tuân thủ pháp luật. Mục đích của bài viết này là trình bày thực trạng nhận thức pháp luật và chấp hành pháp luật của học sinh trường ta, đồng thời đưa ra một số biện pháp có thể thực hiện để nâng cao nhận thức pháp luật và chấp hành pháp luật của học sinh.
Từ khóa: Ý thức pháp luật, học sinh, sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

45. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM KĨ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

45. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM KĨ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

 10:43 15/09/2020

Tóm tắt: Hướng nghiệp là bộ phận quan trọng của nền giáo dục phổ thông. Thực hiện công tác hướng nghiệp là một yêu cầu cần thiết của đổi mới giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lí và nội dung giáo dục; góp phần nâng cao hiệu quả việc phân công và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực. Bài viết nêu một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại các trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và đề xuất một số phương thức quản lí giáo dục hướng nghiệp tại các trung tâm này nhằm thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và dạy nghề. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để chúng tôi thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về so sánh sự khác nhau trong quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp giữa các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực với các trung tâm kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Từ khóa: quản lí, giáo dục hướng nghiệp, học sinh, trung tâm kĩ thuật tổng hợp

42. THỰC TRẠNG “NGHIỆN INTERNET” Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

42. THỰC TRẠNG “NGHIỆN INTERNET” Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Tình trạng học sinh nghiện Internet có những ảnh hưởng đến chất lượng sống, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội; kết quả học tập giảm sút và có những vấn đề về sức khoẻ tâm trí như rối loạn lo âu... Bài viết trình bày nghiên cứu về thực trạng nghiện Internet của học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng hiện nay. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để các cáp quản lí, nhà trường, giáo viên và các bậc phụ huynh có những biện pháp phù hợp để phòng tránh và ngăn ngừa tình trạng này ở học sinh.
Từ khóa: học sinh, trung học cơ sở, nghiện Internet

13. DẠY HỌC NỘI DUNG HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

13. DẠY HỌC NỘI DUNG HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đòi hỏi giáo dục phổ thông phải có chuyển biến căn bản và toàn diện về chất lượng và hiệu quả; góp phần chuyển từ nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực. Bài viết nêu một số đặc điểm, đặc trưng của dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực người học, từ đó đề xuất quy trình dạy học nội dung hình học cho học sinh lớp lớp 4 theo hướng này, có minh họa thông qua một bài học cụ thể. Dạy học theo hướng phát triển năng lực là xu thế tất yếu của giáo dục trên thế giới hiện nay. Trong dạy học môn Toán nội dung hình học cho học sinh lớp 4, để hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, giáo viên cần sử dụng linh hoạt các biện pháp sư phạm, phù hợp với lứa tuổi của người học nhằm nâng cao hiệu quả dạy.
Từ khóa: phát triển năng lực, hình học, học sinh, môn Toán

14. TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH DÂN TỘC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

14. TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐẠI SỐ 10 THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH DÂN TỘC KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Củng cố kiến thức đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập môn Toán của học sinh. Học sinh THPT ở khu vực miền núi phía Bắc còn có những hạn chế nhất định trong học tập, nhất là việc nắm vững và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học trong giải bài tập. Do vậy, việc củng cố kiến thức cho các em là hoạt động quan trọng và thường xuyên cần được quan tâm. Bài viết này trình bày một số tình huống dạy học Đại số 10 giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng có hiệu quả đồng thời bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho các học sinh. Từ cấu trúc năng lực củng cố kiến thức, các dạng tình huống đã trình bày, giáo viên có thể khai thác, bổ sung các ví dụ cụ thể để làm sinh động hơn, hiệu quả hơn hoạt động củng cố kiến thức cho học sinh.
Từ khóa: Năng lực, củng cố, môn Toán, học sinh, Đại số 10

12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Ở tiểu học, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc và được thực hiện xuyên suốt ở tất cả các môn học. Bài viết đã đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, một số hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học và vận dụng vào tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cụ thể trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Việc học tập thông qua trải nghiệm là rất quan trọng trong việc gắn kết giữa lí thuyết và thực tiễn, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập. Dựa trên nội dung từng bài, từng chủ đề, giáo viên có thể thiết kế hoạt động trải nghiệm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, học sinh, dạy học môn Toán, tiểu học.

55. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

55. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Việc giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông là một yêu cầu cấp thiết của nhà trường phổ thông cũng như toàn xã hội. Bài viết đề cập thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để có những đánh giá khách quan về hoạt động giáo dục đạo đức trong các nhà trường, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp hiệu quả cho công tác này trên địa bàn huyện. Giáo dục đạo đức cần được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong kế hoạch giáo dục của nhà trường phổ thông.
Từ khóa: học sinh, trung học phổ thông, quản lí, giáo dục đạo đức

50. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

50. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn những khó khăn, bất cập. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở các trường tiểu học Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn.
Từ khóa: thực trạng quản lí, kĩ năng sống, học sinh, trường tiểu học

9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Vật lí là một ngành học khoa học tự nhiên, có những đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Duy trì và phát triển động cơ học tập môn Vật lí của học sinh phổ thông là yếu tố quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả và thái độ học tập của người học. Nhằm nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập và sự ảnh hưởng của nó đến thái độ học tập, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu với học sinh của một trường trung học cơ sở và hai trường trung học phổ thông thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy, các yếu tố bao gồm gia đình, bạn bè, năng lực, sở thích, nhận thức và tầm quan trọng của môn Vật lí đều ảnh hưởng đến động cơ học tập của học sinh. Ngoài ra, có mối quan hệ mang ý nghĩa thống kê giữa động cơ học tập và thái độ học tập môn Vật lí ở mẫu khảo sát.
Từ khóa: động cơ học tập, thái độ học tập, Vật lí, phổ thông, học sinh

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây