21. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN HỌC  TRONG DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

21. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề nói chung, năng lực giải quyết vấn đề toán học nói riêng đang được nhiều nhà khoa học, giáo viên nghiên cứu, tập trung phát triển. Vấn đề này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đổi mới Chương trình và sách giáo khoa hiện nay. Bài viết trình bày tóm lược về khái niệm năng lực giải quyết vấn đề toán học. Từ đó, tác giả đưa ra các bước tổ chức dạy học cho học sinh nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh. Các ví dụ cụ về nội dung dạy học thuộc về nội dung giải phương trình ở bậc Trung học phổ thông bằng phương pháp vectơ. Việc dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học như vậy sẽ góp phần phát triển năng lực toán học cho học sinh.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực toán học, phương pháp vectơ, học sinh phổ thông

8. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG THIẾT KẾ KĨ THUẬT CỦA HỌC SINH  TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG

8. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG THIẾT KẾ KĨ THUẬT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích và tổng hợp các lí luận liên quan đến dạy học theo chủ đề tích hợp, lí luận về xây dựng chủ đề giáo dục STEM,...; nghiên cứu này đề xuất triển khai dạy học chủ đề “Thiết kế kĩ thuật” trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Chương trình môn Công nghệ theo định hướng phát triển kĩ năng thiết kế kĩ thuật của học sinh, đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Phát triển, kĩ năng thiết kế kĩ thuật, môn Công nghệ, học sinh phổ thông

02. Mô hình quản lí chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông

02. Mô hình quản lí chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông

 11:03 28/12/2019

Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lí chất lượng giáo dục cũng như quan tâm đến các chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh trong nhà trường. Bài báo giới thiệu những vấn đề cơ bản về chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh, các mô hình quản lí chất lượng giáo dục trong nhà trường, trên cơ sở đó đề xuất mô hình quản lí chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông tại Việt Nam.
Từ khoá: quản lí chất lượng, phòng ngừa xâm hại tình dục, giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục, học sinh phổ thông.

63. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

63. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY CẬN THỊ HỌC ĐƯỜNG TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Cận thị nói chung và cận thị học đường nói riêng đang là mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng vì những tác động của nó tới sức khoẻ con người, gây khó khăn cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh. Ngoài yếu tố về di truyền, còn có nhiều nguyên nhân bệnh cận thị học đường. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về vấn đề này, bài viết tập trung phân tích một số nguyên nhân chính gây cận thị học đường trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam; từ đó, đề xuất một số định hướng nghiên cứu nhằm tiếp tục tìm hiểu sâu hơn để đưa ra các giải pháp phòng chống và hạn chế cận thị học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Từ khoá: Nguyên nhân, cận thị học đường, học sinh phổ thông

14. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

14. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lí nhà nước có gắn liền với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông nói riêng. Trên cơ sở thực trạng quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, bài viết phân tích một số hạn chế của công tác quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục pháp luật, quản lí nhà nước, học sinh phổ thông.

05. Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học nhằm phát triển các năng lực cần thiết của học sinh phổ thông ở Việt Nam

05. Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học nhằm phát triển các năng lực cần thiết của học sinh phổ thông ở Việt Nam

 17:51 22/12/2017

Tóm tắt: Thuyết Đa trí tuệ ra đời năm 1983 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà giáo dục và trở thành lí luận định hướng thành công cho nhiều nền giáo dục trên thế giới. Trên cơ sở xem xét các năng lực cần thiết của học sinh phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, bài báo đã chỉ ra những mối liên hệ mật thiết giữa Thuyết đa trí tuệ và các năng lực cần thiết của học sinh phổ thông. Bài báo cũng đưa một số đề xuất trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận đa trí tuệ trong dạy học để đạt được các năng lực đó.
Từ khóa: Thuyết Đa trí tuệ, học sinh phổ thông, các dạng năng lực cần thiết.

32. SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG TRONG DẠY HỌC  GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

32. SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÌNH HỌC ĐỘNG TRONG DẠY HỌC GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

 09:45 23/08/2017

Mục tiêu của bài báo này là nghiên cứu vai trò của phương tiện trực quan; phần mềm dạy học trong dạy học Toán ở phổ thông. Đưa ra một số ví dụ mô tả việc sử dụng các phần mềm dạy học theo quan điểm thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh phổ thông trong dạy học giải các bài toán hình học.

32. Vận dụng Fasttest để xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

32. Vận dụng Fasttest để xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày quy trình phát triển ngân hàng câu hỏi dựa vào IRT; tóm lược quá trình phát triển ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh phổ thông.

29. Giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội hiện nay

29. Giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội hiện nay

 14:29 13/07/2017

Bài viết trình bày về giá trị và định hướng giá trị; giá trị nghề nghiệp và định hướng giá trị nghề nghiệp; giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ thông và giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; nội dung giáo dục định hướng giá trị nghề nghiệp trong trường phổ thông.

30. Ý tưởng xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực học sinh phổ thông

30. Ý tưởng xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực học sinh phổ thông

 14:29 13/07/2017

Bài viết trình bày tổng quan lí thuyết Test cổ điển và lí thuyết ứng đáp câu hỏi; vai trò của ngân hàng câu hỏi khi thực hiện chương trình giáo dục; đề xuất xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực học sinh.

50. MỘT SỐ CÁCH THỨC DUY TRÌ HỨNG THÚ HỌC TẬP  MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

50. MỘT SỐ CÁCH THỨC DUY TRÌ HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

 09:27 04/05/2017

Một trong những khó khăn nhất của giáo viên là làm cách nào để tạo được động lực học tập cho người học và duy trì động lực, hứng thú học tập đó trong suốt thời gian học. Điều này đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong dạy và học Ngoại ngữ. Những học sinh không có động lực, không có hứng thú sẽ không thể có một giờ học, một quá trình học tập hiệu quả. Sau đây, tôi xin đưa ra một số cách thức giảng dạy nhằm duy trì hứng thú cho học sinh trung học phổ thông khi học tập bộ môn tiếng Anh.

36. Một số năng lực cần có của học sinh phổ thông khi viết văn nghị luận

36. Một số năng lực cần có của học sinh phổ thông khi viết văn nghị luận

 14:16 04/04/2017

Mặc dù việc dạy và đánh giá năng lực viết văn nghị luận của học sinh tại trường cấp hai và trường cấp ba đã được đẩy mạnh nhiều, kết quả vẫn còn chưa thỏa đáng. Văn nghị luận là một thể loại văn khó, do đó cách dạy thích hợp là cần thiết do đó mọi học sinh một có thể phát triển năng lực viết văn nghị luận của chính họ với những trải nghiệm của chính họ. Học sinh nên được khuyến khích để viết về những chủ đề yêu thích; đồng thời họ nên được tạo cơ hội để thực hành và phát triển những kĩ năng cơ bản như giao tiếp, nắm bắt vấn đề, trình bày quan điểm, phát triển logic, trình bày lập luận, cũng như sự quản lí chặt chẽ và mạch lạc, khi cái tôi được nuôi dưỡng và tôn trọng.

51. DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH

51. DẠY HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH

 15:23 14/03/2017

Đánh giá sự phát triển toàn diện về năng lực của sinh viên trong việc dạy học Giáo dục công dân không chỉ giúp học sinh hình thành những định hướng đúng đắn của chuẩn mực xã hội mà còn mang lại cho họ vận dụng sáng tạo trong các tình huống khác nhau của cuộc sống; nó phát triển khả năng cá nhân, khả năng tiếp cận mới một cách linh hoạt và kỹ năng học tập suốt đời; do đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học Giáo dục công dân; Đề án đổi mới giáo dục Việt nam giai đoạn sau 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học cho học sinh phổ thông trước yêu cầu mới

12. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học cho học sinh phổ thông trước yêu cầu mới

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng, quan niệm về phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học cho học sinh phổ thông trước yêu cầu mới nhằm phát huy tốt tác dụng đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học.

7. Phát triển hành vi của học sinh phổ thông trong lớp học “tư duy”

7. Phát triển hành vi của học sinh phổ thông trong lớp học “tư duy”

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp phát triển từng hành vi một cách tối đa của học sinh phổ thông trong lớp học “tư duy”.

8. Một số tiêu chí đánh giá, xếp loại đạo đức học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay

8. Một số tiêu chí đánh giá, xếp loại đạo đức học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay

 16:36 31/10/2016

Bài báo cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại đạo đức học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay thông qua điểm số.

16. Rèn luyện năng lực dự đoán và suy diễn giải quyết vấn đề cho học sinh phổ thông trong dạy học toán

16. Rèn luyện năng lực dự đoán và suy diễn giải quyết vấn đề cho học sinh phổ thông trong dạy học toán

 16:16 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu một số yêu cầu biện pháp rèn luyện và bồi dưỡng năng lực dự đoán và năng lực suy diễn, bao gồm: tập luyện cho học sinh năng lực dự đoán và suy diễn; giúp học sinh hiểu được bản chất của dự đoán, ý nghĩa của hoạt động dự đoán; giáo viên cần quan tâm đến những vấn đề có tính tìm tòi, dự đoán; động viên, khích lệ học sinh trong hoạt động dự đoán.
Từ khóa: dạy học toán, năng lực dự đoán, suy diễn, giải quyết vấn đề, học sinh phổ thông

12. Một số biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh phổ thông trong dạy đọc hiểu văn bản

12. Một số biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh phổ thông trong dạy đọc hiểu văn bản

 14:14 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích các nhóm biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh trong dạy đọc hiểu văn bản, dựa trên tiến trình tổ chức bài học, bám sát từng bước đi của bài học, gồm các nhóm biện pháp trước, trong và sau giờ đọc hiểu. Các biện pháp này góp phần chuyển biến học sinh từ người học văn chủ động sang chủ thể đọc - hiểu văn tích cực, sáng tạo.
Từ khóa: tích cực hóa hoạt động học tập, học sinh phổ thông, đọc hiểu văn bản

10. Một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay

10. Một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay

 14:08 28/09/2016

Tóm tắt: Từ những khái niệm giá trị sống, giáo dục giá trị sống, bài viết trình bày nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông hiện nay theo 12 giá trị của Chương trình Giáo dục quốc tế các giá trị sống (hợp tác, tự do, hạnh phúc, trung thực, khiêm tốn, yêu thương, hòa bình, tôn trọng, trách nhiệm, giản dị, khoan dung, đoàn kết), được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm của từng lứa tuổi, từng cấp học. Từ đó, tác giả đề xuất một số biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông đối với gia đình, nhà trường và cộng đồng, xã hội
Từ khóa: giá trị sống, giáo dục giá trị sống, học sinh phổ thông

17. Bồi dưỡng năng lực khám phá cho học sinh trung học phổ thông chuyên Toán

17. Bồi dưỡng năng lực khám phá cho học sinh trung học phổ thông chuyên Toán

 16:57 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới vấn đề tổ chức dạy học ở mộ số nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề “Giải phương trình hàm Cauchy” cho học sinh chuyên Toán lớp 11 hoặc 12 ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: năng lực khám phá, học sinh phổ thông, chuyên Toán.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây