8. QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

8. QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Đánh giá học sinh là một khâu quan trọng của quá trình dạy học. Các trường tiểu học hiện nay đã nỗ lực thực hiện đổi mới đánh giá nhưng quá trình thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng, hạn chế, bất cập, chưa có phương hướng tháo gỡ. Trên cơ sở phân tích vấn đề đổi mới giáo dục, bài báo đề cập đến những vấn đề về quản lí quá trình đánh giá học sinh ở các trường tiểu học, như: quan điểm chỉ đạo đánh giá, quy trình, kĩ thuật đánh giá, bồi dưỡng giáo viên, nguyên tắc đánh giá. Ngoài ra, còn đề cập đến những yêu cầu sư phạm trong đánh giá học sinh ở các trường tiểu học như: bảo đảm tính khách quan; bảo đảm tính toàn diện; bảo đảm tính hệ thống; bảo đảm tính phát triển và tính nhân văn. Trong đó, yêu cầu về tính khách quan đóng vai trò quan trọng nhất.
Từ khóa: học sinh tiểu học, đánh giá, đánh giá học sinh, đổi mới giáo dục, quản lí đánh giá

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 đã tích hợp nội dung giáo dục địa phương vào môn học Hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh tiểu học là một trong những hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Xuất phát từ thực trạng giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bài báo đề xuất một số biện pháp về giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh mới.
Từ khóa: truyền thống cách mạng địa phương, di tích lịch sử, học sinh tiểu học, thành phố Cần Thơ.

7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÁCH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÁCH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 09:32 19/04/2021

Tóm tắt: Trong hoạt động quản lí đánh giá học sinh tiểu học, tổ chức xây dựng quy trình đánh giá học sinh là một việc cần thiết của nhà quản lí, trong đó gồm các bước: Xác định mục tiêu, yêu cầu đánh giá; Xây dựng kế hoạch đánh giá; Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn cần đánh giá; Tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá; Tổng hợp kết quả đánh giá; Sử dụng kết quả đánh giá; Sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động đánh giá. Bài báo nghiên cứu đưa ra cách thức và điều kiện thực hiện quy trình đánh giá. Để hoạt động đánh giá học sinh hiệu quả, tất cả các lực lượng tham gia vào quá trình đánh giá học sinh tiểu học cần hiểu và nắm được các bước trong quy trình và nghiêm túc thực hiện. Quy trình đánh giá học sinh tiểu học cần được các nhà quản lí xây dựng và chỉ đạo thực hiện với sự giám sát chặt chẽ theo quy định của ngành, đáp ứng các yêu cầu về đổi mới đánh giá học sinh.
Từ khóa: học sinh tiểu học, giáo dục tiểu học, đánh giá, đánh giá học sinh

10. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

10. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 15:21 11/12/2020

Tóm tắt: Nạn xâm hại trẻ em là vấn đề xã hội có tính toàn cầu. Thực tế hiện nay, tình trạng HS thiếu kĩ năng phòng tránh xâm hại vẫn ở tỉ lệ cao, sự ứng phó với các tình huống trong cuộc sống của các em còn hạn chế. Bài viết tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này tại địa bàn trong thời gian tới.
Từ khóa: Xâm hại tình dục, kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục, học sinh tiểu học

11. BỮA TRƯA HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

11. BỮA TRƯA HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Dinh dưỡng học đường qua bữa ăn trưa là rất cần thiết cho trẻ em lứa tuổi tiểu học để giúp trẻ có một nền tảng thể lực để học tập và phát triển. Từ kết quả phân tích về sự cần thiết của bữa ăn trưa dành cho học sinh tiểu học; một số kinh nghiệm triển khai bữa ăn trưa cho học sinh ở Nhật Bản và một số vùng khó khăn của Việt Nam khi những địa phương này tham gia Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học của Bộ GD-ĐT, bài viết đề xuất một số solution khi tổ chức các bữa ăn trưa học đường cho học sinh tiểu học ở Việt Nam. Những giải pháp này được thực hiện sẽ góp phần đảm bảo dinh dưỡng học đường cần thiết cho học sinh.
Từ khóa: dinh dưỡng học đường, học sinh tiểu học, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), bữa ăn trưa

38. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

38. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học là một khâu quan trọng của quá trình dạy học và quản lí giáo dục, là động lực để học sinh tích cực, chủ động trong học tập, đồng thời giúp giáo viên và cán bộ quản lí nắm bắt được hiệu quả giáo dục của nhà trường để điều hành, chỉ đạo, điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường tiểu học thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Kết quả của khảo sát là cơ sở để điều chỉnh hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ở các trường tiểu học trên địa bàn.
Từ khóa: kiểm tra đánh giá, kết quả học tập, học sinh tiểu học

13. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

13. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

 09:47 29/07/2020

TÓM TẮT: Bài viết phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, quan sát, điều tra, thực nghiệm, thống kê toán học,… nhằm làm rõ thực trạng giáo dục tự bảo vệ bản thân (phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống bắt cóc) cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả điều tra cho thấy: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học được tổ chức một cách đa dạng với các hình thức: đóng kịch, trò chơi dân gian, câu lạc bộ, xử lí tình huống… tuy nhiên mức độ tổ chức giáo dục tự bảo vệ bản thân cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp diễn ra chưa thường xuyên.
Từ khóa: Giáo dục tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, học sinh tiểu học

4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VÀ PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA DAVID A. KOLB TRONG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VÀ PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA DAVID A. KOLB TRONG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Từ mô hình học tập trải nghiệm và phong cách học tập của David. A Kolb, bài viết đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học theo những phong cách học tập khác nhau nhằm phát huy thế mạnh, tạo sự hứng thú của học sinh đối với môn học, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
Từ khóa: mô hình học tập trải nghiệm, phong cách học tập, kĩ năng sống, học sinh tiểu học.

7. DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

7. DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Hiện nay, số lượng học sinh mắc chứng tự kỉ ở nước ta nói chung, trên địa bàn TP. Hải Phòng nói riêng đang ngày càng tăng lên. Những học sinh này có đặc điểm hành vi, tính cách, nhận thức khác với học sinh bình thường nên gặp nhiều khó khăn trong học tập và cuộc sống. Để dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tự kỉ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bài viết đề xuất các biện pháp dạy học chuyên biệt, phù hợp với đặc điểm của HS tự kỉ nhằm giúp các em học tập tốt, góp phần năng cao khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, đồng thời giúp HS tự kỉ hòa nhập với cộng đồng.
Từ khóa: Dạy học Tiếng Việt, học sinh tiểu học, rối loạn phổ tự kỉ.

39. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG QUAN HỆ TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

39. XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG QUAN HỆ TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Tiểu học là cấp học nền tảng, là bước đầu đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Để học sinh có kĩ năng sử dụng tốt vốn từ tiếng Việt trong giao tiếp thì việc rèn luyện kĩ năng sử dụng quan hệ từ là rất quan trọng. Mặc dù quan hệ từ không đảm nhiệm vai trò là các thành tố trong câu nhưng có thể nói vai trò của chúng rất lớn trong việc hình thành câu. Vì chỉ có quan hệ từ, chúng ta mới liên kết các ý, các vế, các câu với nhau làm sao cho thành một khối thống nhất và hoàn chỉnh để người viết cũng như người nói có thể truyền tải được hết nội dung mình muốn nói.
Từ khóa: Tiểu học, quan hệ từ, từ loại, học sinh tiểu học, luyện từ và câu.

08. Thực trạng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

08. Thực trạng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh các trường tiểu học tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 11:18 20/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Kết quả khảo sát 183 cán bộ quản lí và giáo viên các trường tiểu học ở thành phố Nam Định cho thấy: đa số cán bộ quản lí và giáo viên đều nhận thức đúng mục tiêu của hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học; dạy trẻ quy tắc bàn tay giao tiếp là nội dung được thực hiện thường xuyên nhất; giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh thường được tổ chức lồng ghép qua các hoạt động giáo dục và ít dạy thành chương trình học riêng; đội ngũ giáo viên và hiệu trưởng tham gia thường xuyên vào hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học.
Từ khóa: Xâm hại, xâm hại tình dục, phòng ngừa xâm hại tình dục, học sinh tiểu học.

02. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

02. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:23 05/01/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy: đa số cán bộ quản lí, giáo viên và phụ huynh học sinh đều đánh giá cao tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giáo dục kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng hợp tác là nội dung được thực hiện thường xuyên nhất; hình thức giáo dục kĩ năng sống chủ yếu là thông qua hoạt động dạy học môn Đạo đức và thông qua các giờ sinh hoạt lớp; giáo dục kĩ năng hợp tác được đánh giá là đạt hiệu quả cao nhất. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị trong đó nguyên nhân lớn nhất là giáo viên ít có cơ hội tham gia các lớp tập huấn về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học.
Từ khoá: Kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, học sinh tiểu học, đổi mới giáo dục.

11. Rèn luyện cho học sinh tiểu học sử dụng phương pháp rút về đơn vị để giải các bài toán có lời văn liên quan đến tỉ lệ

11. Rèn luyện cho học sinh tiểu học sử dụng phương pháp rút về đơn vị để giải các bài toán có lời văn liên quan đến tỉ lệ

 23:17 04/01/2020

Tóm tắt: Trong giảng dạy cấp tiểu học, toán là một phần kiến thức rất quan trọng và được xâu chuỗi xuyên suốt cả ba chủ đề chính bao gồm số học, số lượng và hình học. Có nhiều phương pháp được sử dụng cụ thể trong việc dạy toán ở trường tiểu học. Trong đó, rút về đơn vị đóng vai trò quan trọng và việc thực hành vận dụng phương pháp này để giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ thường giúp cho học sinh tiểu học dễ hiểu, nâng cao năng lực giải toán và thiết thực đối với các em.
Từ khóa: Rút về đơn vị, bài toán liên quan đến tỉ lệ, tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, học sinh tiểu học.

07. Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

07. Thiết kế bài học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

 21:28 04/01/2020

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào khái quát Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (cấp Tiểu học) với các đặc điểm, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, các nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả học tập bộ môn; từ đó đưa ra một số gợi ý về quy trình thiết kế bài học Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực học sinh đồng thời đưa ra ví dụ minh họa thiết kế một bài học cụ thể. Bài viết là kênh thông tin hữu ích để giáo viên tham khảo khi thiết kế bài học lịch sử theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Thiết kế bài học lịch sử, quy trình thiết kế bài học, phát triển năng lực, học sinh tiểu học.

07. Một số biện pháp sư phạm hình thành biểu tượng hình học cho học sinh đầu cấp tiểu học

07. Một số biện pháp sư phạm hình thành biểu tượng hình học cho học sinh đầu cấp tiểu học

 14:25 13/12/2019

Tóm tắt: Một trong những nhiệm vụ cơ bản dạy học môn toán Tiểu học là giúp học sinh hình thành những biểu tượng hình học đơn giản, bước đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp phát triển tư duy,… Bài báo trên cơ sở đưa ra quan niệm về “biểu tượng hình học”, làm rõ hệ thống các biểu tượng hình học các lớp 1, 2, 3 trong chương trình môn Toán tiểu học hiện hành và chương trình 2018 để đề xuất một số biện pháp sư phạm trong dạy học hình thành biểu tượng hình học cho học sinh đầu cấp tiểu học.
Từ khóa: biểu tượng, biểu tượng hình học, đầu cấp tiểu học, học sinh tiểu học, môn Toán.

26. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

26. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, quan sát, điều tra, thực nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, thống kê toán học,... nhằm làm rõ thực trạng giáo dục kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho học sinh tiểu học khi có nguy cơ xâm hại tình dục trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục một cách hiệu quả kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho học sinh tiểu học khi có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Từ khóa: Kĩ năng, tìm kiếm sự giúp đỡ, xâm hại tình dục, học sinh tiểu học.

13. Tổ chức giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm xây dựng trường học an toàn

13. Tổ chức giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm xây dựng trường học an toàn

 16:01 26/08/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở khảo sát 172 cán bộ quản lí và giáo viên các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng về giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí giáo dục phòng chống tai nạn thương tích. Bài báo đề xuất biện pháp quản lí giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh ở các trường tiểu học huyện thủy nguyên, TP. Hải Phòng theo yêu cầu trường học an toàn.
Từ khóa: tai nạn thương tích, quản lí, học sinh tiểu học.

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

 14:51 12/06/2019

Tóm tắt: Trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, cùng với các thể loại truyện thiếu nhi như: truyện cổ hiện đại, truyện danh nhân, truyện khoa học… thì truyện sinh hoạt là thể loại truyện được đưa vào giảng dạy với số lượng lớn các tác phẩm, đoạn trích. Truyện sinh hoạt là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập, tâm lí lứa tuổi của các em thiếu nhi. Với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, dễ hiểu, với nội dung phong phú đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập của các em, các tác phẩm, đoạn trích thuộc thể loại truyện sinh hoạt đã có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh tiểu học trở thành những con người có sự phát triển toàn diện về nhân cách và đạo đức.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, truyện sinh hoạt, Tiếng Việt, học sinh tiểu học, bài học.

08. Thiết kế tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

08. Thiết kế tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

 10:02 07/05/2019

Tóm tắt: Tình huống học tập tạo cơ hội cho học sinh tương tác, trải nghiệm và bộc lộ các hành vi tính toán. Bài viết trình bày sơ lược cách thiết kế tình huống học tập. Việc thiết kế tình huống học tập giúp giáo viên định hướng trong quan sát, tạo cơ hội thu thập minh chứng. Những minh chứng thu được là cơ sở để đánh giá năng lực tính toán của học sinh.
Từ khoá: Tình huống học tập, đánh giá, năng lực tính toán, học sinh tiểu học.

24. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

24. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 11:14 11/04/2019

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, đánh giá dựa trên năng lực đã thu hút được nhiều sự chú ý. Cách thức đánh giá này đòi hỏi đánh giá liên tục và thường xuyên hơn; dựa trên tiêu chí, công việc thực hiện; sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá và công cụ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng, sử dụng đồng thời các biện pháp định lượng kết hợp với định tính. Bài viết trình bày đôi nét về đặc điểm của đánh giá theo định hướng năng lực, đồng thời giới thiệu một vài biện pháp sử dụng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học theo định hướng năng lực.
Từ khóa: biện pháp, đánh giá, năng lực, kết quả học tập, học sinh tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây