01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

 10:42 19/12/2019

Tóm tắt: Quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa hiện nay, bên cạnh những tác động tích cực cũng tồn tại không ít những ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của sinh viên nước ta. Vì vậy, việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vấn đề cấp bách nhằm hình thành lớp người chủ nhân tương lai của đất nước. Từ những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới và thực trạng lối sống của sinh viên hiện nay, bài viết đề xuất các biện pháp xây dựng lối sống văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển con người Việt Nam trong điều kiện mới.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, lối sống, văn hóa, sinh viên.

1. HỌC TẬP PHONG CÁCH “NÊU GƯƠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

1. HỌC TẬP PHONG CÁCH “NÊU GƯƠNG” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, việc xây dựng phong cách người cán bộ nói chung, phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là vấn đề có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn. Bài viết tìm hiểu lời dạy và phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó, đề ra một số nội dung cần thực hiện nhằm xây dựng phong cách người cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, phong cách, nêu gương.

01. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay

01. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cho Việt Nam hiện nay

 22:25 22/12/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc ta cả một hệ thống lí luận cách mạng vô giá. Quan điểm về thi đua yêu nước là một trong những nội dung ấy, cụ thể là các vấn đề: mục đích, lực lượng, nội dung, phương pháp thi đua yêu nước. Mặc dù thời gian đã lùi xa, nhưng những quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị. Bài viết này trình bày một số phân tích để làm rõ hơn quan điểm của Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và những giá trị cần được tiếp tục phát triển và phát huy trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước, giá trị.

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của những thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ… Để hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang đó, mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh (HS), say mê với nghề nghiệp…
Bài viết này nêu rõ tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng văn hóa đạo đức người Thầy trong trường sư phạm.
Từ khóa: văn hóa, tư tưởng, đạo đức, sư phạm, Hồ Chí Minh.

01. Học tập, làm theo phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh của giảng viên ở các nhà trường quân sự hiện nay

01. Học tập, làm theo phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh của giảng viên ở các nhà trường quân sự hiện nay

 17:19 22/12/2017

Tóm tắt: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một hoạt động chính trị có ý nghĩa to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Trong đó, phong cách nói và viết của Bác đã vượt qua giới hạn của kĩ năng sử dụng ngôn ngữ đơn thuần, trở thành một nghệ thuật giàu khả năng chinh phục, cảm hóa, thấm sâu vào lòng người đọc, người nghe. Bài viết đề cập vấn đề học tập, làm theo phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh của giảng viên ở các nhà trường quân sự hiện nay.
Từ khóa: Phong cách, Diễn đạt, Giảng viên, Hồ Chí Minh.

59. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC MẨU CHUYỆN TRONG BÀI NÓI, BÀI VIẾT  CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

59. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC MẨU CHUYỆN TRONG BÀI NÓI, BÀI VIẾT CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Hồ Chí Minh thường xuyên sử dụng các mẩu chuyện trong các bài nói, bài viết. Mẩu chuyện có nhiều ưu điểm và phát huy tác dụng trong các bài nói chuyện của Người. Mẩu chuyện có thể dùng để minh họa cho các nội dung hoặc được sử dụng để nêu vấn đề. Có thể vận dụng kinh nghiệm của Hồ Chí Minh về việc sử dụng các mẩu chuyện trong các bài nói, bài viết vào hoạt động dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp, Hồ Chí Minh, sử dụng mẩu chuyện.

01. Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo - những giá trị cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

01. Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo - những giá trị cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

 17:03 20/09/2017

Tóm tắt: Qua các bài nói bài viết, nhất là các bức thư Hồ Chí Minh gửi cho ngành giáo dục từ năm 1945 đến năm 1968, chúng ta thấy rõ những quan điểm của Người về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bài viết này phân tích, làm rõ những quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, từ đó góp phần vào việc định hướng phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, giáo dục và đào tạo, Việt Nam.

70.	Sử dụng chuyện kể đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học phần đạo đức môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

70. Sử dụng chuyện kể đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học phần đạo đức môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở

 20:01 23/07/2017

Mô hình đạo đức trong môn Giáo dục công dân tại các trường trung học đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục các giá trị đạo đức, nhân cách cho thanh niên phù hợp với yêu cầu của kỉ nguyên mới. Có rất nhiều phương pháp giảng dạy để thực hiện nhiệm vụ này, trong đó sử dụng những câu chuyện đạo đức về Hồ Chí Minh là một biện pháp rất cần thiết. Mỗi câu chuyện có những giá trị giáo dục riêng. Đây không chỉ là phương pháp hữu hiệu để giáo dục học sinh mà còn góp phần vào thành công của chiến dịch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

1.	Tư tưởng “hăng hái và thông suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục

1. Tư tưởng “hăng hái và thông suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục (hăng hái dạy tốt, học tốt; thầy trò thông suốt về tư tưởng trong quá trình dạy học; thông suốt trong công tác quản lí) và việc vận dụng tư tưởng “hăng hái và thông suốt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dạy học ở Học viện chính trị - Bộ quốc phòng hiện nay.

3. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

3. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

 22:03 10/07/2017

Tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh là cơ sở nền tảng trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố chủ yếu quyết định thành công trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự của cách mạng nước ta. Những tư tưởng đó đã được Đảng ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bài viết này đề cập giáo dục tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

62. SINH VIÊN SƯ PHẠM KHOA TRIẾT HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG TRIẾT LÍ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

62. SINH VIÊN SƯ PHẠM KHOA TRIẾT HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI HỌC TẬP VÀ VẬN DỤNG TRIẾT LÍ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 17:16 11/05/2017

Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, lãnh tụ cách mạng vĩ đại đã bàn nhiều về vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức. Triết lý đạo đức Hồ Chí Minh rất sâu sắc, phong phú cả về lí luận và thực tiễn, đã trở thành tài sản vô giá, là tấm gương cho mọi người học tập và noi theo, nhất là với thế hệ Thanh niên Việt Nam. Đối với sinh viên sư phạm, điều này càng có ý nghĩa quan trọng, bởi lẽ, đó là nghề lấy nhân cách để giáo dục nhân cách.

2. GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “THƯ GỬI THANH NIÊN” (1965) CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

2. GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “THƯ GỬI THANH NIÊN” (1965) CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 16:15 10/05/2017

Bài viết khai thác giá trị đạo đức cơ bản trong tác phẩm "Thư gửi thanh niên" vào năm 1965 của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giáo dục cho các thế hệ Thanh niên Việt Nam về chí khí, đạo đức, ý thức cách mạng, niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật.

16.	CHĂM LO BỒI DƯỚNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU- MỘT QUAN ĐIỂM CƠ BẢN, NHẤT QUÁN TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH

16. CHĂM LO BỒI DƯỚNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU- MỘT QUAN ĐIỂM CƠ BẢN, NHẤT QUÁN TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH

 08:37 24/04/2017

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng lực lượng cách mạng. Nó không chỉ lực lượng đóng vai trò trực tiếp và giải quyết các tác vụ hiện hành, mà còn là đội ngũ phía sau, là nguồn lực bổ sung có khả năng kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của thế hệ cũ. Trong "di chúc", ông nói với cả nhóm và người ta phải luôn luôn nhớ rằng, "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thế hệ sau là rất quan trọng và rất cần thiết". Lập luận có chứa lãnh đạo thế giới quan khoa học là một cuộc cách mạng, phản ánh tầm nhìn của một nhà triết học một nền văn hóa lớn; nó đã trở thành một trong những chân lý cách mạng. Nghiên cứu này phản ánh rõ hơn các điểm trên.

48. Sử dụng một số truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để dạy môn đạo đức học

48. Sử dụng một số truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để dạy môn đạo đức học

 15:23 01/03/2017

Bài báo đề xuất một số hướng vận dụng một số truyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn đạo đức học nhằm hình thành ở sinh viên niềm tin đạo đức và rèn luyện hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội một cách tự giác.

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm đem lại cơ hội học tập cho tất cả mọi người

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm đem lại cơ hội học tập cho tất cả mọi người

 10:11 27/02/2017

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu một số quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề học tập, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới các quan điểm về vấn đề thực hiện công bằng giáo dục, xã hội học tập và cơ hội học tập, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

6. Vận dụng một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức trong dạy học môn Giáo dục học ở cao đẳng sư phạm

6. Vận dụng một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức trong dạy học môn Giáo dục học ở cao đẳng sư phạm

 14:12 17/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp vận dụng một số lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức trong dạy học bài “Nhân cách con người Việt Nam truyền thống và hiện đại” môn Giáo dục học ở cao đẳng sư phạm.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà giai đoạn 1954- 1960

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà giai đoạn 1954- 1960

 10:12 13/02/2017

: Bài báo trình bày vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà giai đoạn 1954- 1960 và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lá điểm tựa cho sự nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo.

4. Tác động giáo dục bằng phương pháp “bùng nổ” của Hồ Chí Minh

4. Tác động giáo dục bằng phương pháp “bùng nổ” của Hồ Chí Minh

 16:41 07/01/2017

Bài báo tiếp cận phương pháp giáo dục mang tính chất bùng nổ của Hồ Chí Minh ở nhiều góc nhìn khác nhau để thấy sự phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, nghệ thuật của phương pháp này của Người.

1. Triết lí phát triển Hồ Chí Minh

1. Triết lí phát triển Hồ Chí Minh

 08:31 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích nội dung triết lí phát triển giáo dục Hồ Chí Minh gồm những nội dung cơ bản sau: phát triển giáo dục là quan trọng hàng đầu, là vấn đề chiến lược gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; phát triển giáo dục hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện, mang tính nhân dân; phát triển giáo dục phải xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục mang tính thiết thực, cụ thể.
Từ khóa: triết lí phát triển, Hồ Chí Minh

8. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua tấm gương của Người về lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người

8. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua tấm gương của Người về lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người

 10:33 27/09/2016

Tóm tắt: Tình yêu thương vô hạn, lòng vị tha, khoan dung, nhân hậu đối với con người là nét nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này đã chi phối toàn bộ suy nghĩ và tình cảm suốt cuộc đời của Người - một cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập của dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho sự giải phóng của cả nhân loại và con người.
Từ khóa: đạo đức, Hồ Chí Minh, sinh viên, nhân ái, khoan dung, nhân hậu.

3. Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay

3. Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay

 11:06 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến quan điểm xây dựng nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay; giáo dục toàn diện để đào tạo con người phát triển toàn diện.
Từ khóa: tư tưởng đạo đức, Hồ Chí Minh, xây dựng, giáo dục.

1. Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh – Những phạm trù cơ bản

1. Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh – Những phạm trù cơ bản

 22:13 13/09/2016

Bài viết giới thiệu 12 phạm trù cơ bản trong tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh: vị trí, vai trò, tính chất, mục đích hệ thống, nguyên lí, quản lí, mục đích nhân cách, động cơ học tập, nội dung giáo dục – dạy học, phương pháp giáo dục – dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đội ngũ giáo viên, tập thể học sinh; những mối liên hệ cơ bản giữa các phạm trù cấu thành hệ thống tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh.

1. Triết lí Hồ Chí Minh về giáo dục và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam

1. Triết lí Hồ Chí Minh về giáo dục và sự nghiệp công nghiệp hóa ở Việt Nam

 14:09 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về triết lí giáo dục Hồ Chí Minh, có thể tóm tắt thành một số nội dung (chống chính sách ngu dân; một dân tộc dốt là một dân tộc yếu; xây dựng một nền giáo dục của một nước độc lập; đào tạo những công dân hữu ích; nền giáo dục phát triển những năng lực sẵn có của học sinh; trọng dụng nhân tài; giáo dục làm người; dạy tốt, học tốt; học đi đôi với hành); một số thành tựu phát triển giáo dục và phát triển giáo dục với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
Từ khóa: triết lí, Hồ Chí Minh, giáo dục, công nghiệp hóa, Việt Nam.

16. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông

16. Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 10:50 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tầm quan trọng của việc vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục trong dạy học môn Lịch sử ở trung học phổ thông; nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục; các biện pháp vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục trong môn Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: vận dụng, Hồ Chí Minh, giáo dục, dạy học, Lịch sử, trung học phổ thông.

21. Từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh, suy nghĩ về tính thiết thực trong đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay

21. Từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh, suy nghĩ về tính thiết thực trong đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học hiện nay

 09:02 08/07/2016

Bài viết nghiên cứu về bài nói chuyện của Bác tại “Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập”, khai mạc ngày 06/5/1950. Bài nói chuyện này cho thấy tính thiết thực được coi là yếu tố cơ bản, bao trùm xuyên suốt toàn bộ nội dung trong tư tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Minh, điều này được thể hiện trên một số vấn đề cơ bản của quá trình đào tạo như: - Tính thiết thực trong lựa chọn đối tượng đào tạo. - Tính thiết thực trong lựa chọn người làm công tác đào tạo; - Tính thiết thực trong lựa chọn nội dung đào tạo; - Tính thiết thực trong lựa chọn phương pháp đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây