01. Nghiên cứu xây dựng giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học

01. Nghiên cứu xây dựng giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học

 14:19 14/04/2020

Tóm tắt: Giải thưởng đại học có vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển giáo dục đại học quốc gia nói chung, của mỗi cơ sở giáo dục đại học nói riêng. Do đó, giải thưởng đại học đã được triển khai có hiệu quả ở các quốc gia có nền giáo dục đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bài viết tập trung làm rõ bản chất, vai trò của giải thưởng đại học và giới thiệu một số giải thưởng đại học có uy tín trên thế giới, từ đó đề xuất xây dựng Giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học.
Từ khóa: xây dựng, giải thưởng đại học, Việt Nam, hội nhập quốc tế.

06. Triển vọng hội nhập quốc tế về khoa học xã hội tại Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu Network of Vietnamese Social Sciences 2008-2018

06. Triển vọng hội nhập quốc tế về khoa học xã hội tại Việt Nam: Phân tích từ dữ liệu Network of Vietnamese Social Sciences 2008-2018

 22:46 04/01/2020

Tóm tắt: Hội nhập quốc tế là yêu cầu bắt buộc và xu thế không thể thay đổi đối với khoa học Việt Nam hiện nay. Trong đó, khi đối sánh giữa khoa học tự nhiên và công nghệ (KHTN-CN) với khoa học xã hội (KHXH), nhiều ý kiến cho rằng KHXH ở Việt Nam có mức độ hội nhập thấp hơn so với KHTN-CN. Mặc dù vậy, theo nhận thức của chúng tôi, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu thống kê, ước lượng và đánh giá một cách định lượng mức độ hội nhập của KHXH Việt Nam. Trong bài này, sử dụng nguồn dữ liệu Network of Vietnamese Social Sciences do Phòng thí nghiệm AI về Dữ liệu xã hội (AI Social Data Lab) phát triển, chúng tôi giới thiệu và phân tích một số kết quả nghiên cứu của các tác giả người Việt trong và ngoài nước trong giai đoạn 2008 – 2018 theo các khía cạnh: cá nhân nhà nghiên cứu (giới tính, ngành, hợp tác, vai trò dẫn dắt), nhóm tác giả, cơ quan công tác, ngành, địa phương… Căn cứ trên kết quả bước đầu này, một số khuyến nghị và gợi ý chính sách sẽ được đưa ra đối với các nhà làm chính sách cũng như lãnh đạo/quản lí đại học.
Từ khoá: khoa học xã hội, hội nhập quốc tế, kết quả nghiên cứu.

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA  TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

8. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Giáo dục nghề nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho sự phát triển quốc gia. Để gia tăng quy mô và đảm bảo chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cần thiết tổ chức ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Để việc ứng dụng hình thức trên và tổ chức kết nối hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục các cấp/bậc cần có các chủ trương, chính sách phù hợp và sự tham gia tích cực của các bên có liên quan, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ. Bài viết đề cập đến việc ứng dụng hình thức đào tạo từ xa vào giáo dục nghề nghiệp nhằm đa dạng hóa loại hình đào tạo cho giáo dục nghề nghiệp.
Từ khóa: Đào tạo từ xa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực, hội nhập quốc tế.

13. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục ở Đại học Quốc gia Lào đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

13. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục ở Đại học Quốc gia Lào đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay

 17:22 10/01/2019

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng giáo dục, việc đầu tư, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, mà bước đầu tiên là cần xác định được chiến lược quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chí xây dựng đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục một cách phù hợp, thiết thực. Nếu có đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng thì công tác giáo dục sẽ tăng cường, chất lượng giáo dục sẽ cải thiện. Bài viết này đề cập việc phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục ở đại học Quốc gia Lào trong bối cảnh hội nhập.
Từ khoá: Phát triển giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục, hội nhập quốc tế.

29. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

29. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Ngày nay, sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ và sự bùng nổ của tri thức đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng tự học, tự nâng cao năng lực của cá nhân. Muốn thực hiện tốt điều đó, bên cạnh tri thức cần phải trang bị cho người học các kĩ năng mềm cần thiết. Bài viết trình bày khái lược về kĩ năng mềm và vai trò của nó trong xu thế hội nhập quốc tế, từ đó đề xuất phát triển một số kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương IV.
Từ khóa: phát triển, kĩ năng mềm, sinh viên, trường nghề, hội nhập quốc tế.

22. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học ngành nội vụ trong quá trình hội nhập quốc tế

22. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học ngành nội vụ trong quá trình hội nhập quốc tế

 09:33 19/09/2018

Tóm tắt: Việc tiếp cận những tri thức khoa học, kinh nghiệm của các chuyên gia, các cơ sở nghiên cứu mà quá trình hội nhập quốc tế mang lại thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của giảng viên đại học ngành Nội vụ nhằm đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển đất nước. Do đó, chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đại học ngành Nội vụ trong quá trình hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay là một nội dung quan trọng có ý nghĩa cả về mặt lí luận và thực tiễn. Bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ngành Nội vụ trong thời kì hội nhập quốc tế.
Từ khóa: đào tạo, giảng viên đại học, ngành nội vụ, hội nhập quốc tế.

12.	Đề xuất xây dựng mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

12. Đề xuất xây dựng mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 08:39 14/07/2017

Bài báo trình bày về kinh nghiệm đào tạo giáo viên của một số quốc gia trên thế giới; sơ lược về thực trạng đào tạo giáo viên ở Việt Nam; đề xuất mô hình đào tạo giáo viên ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay.

78.	Chất lượng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ trong Trường Đại học – Một trong các yếu tố góp phần tạo ra hiệu quả hội nhập quốc tế

78. Chất lượng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ trong Trường Đại học – Một trong các yếu tố góp phần tạo ra hiệu quả hội nhập quốc tế

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại; - Trang bị năng lực sử dụng ngoại ngữ cho công dân là yêu cầu đặt ra đối với mọi quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế; - Chất lượng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ trong Trường Đại học – Một trong các yếu tố góp phần tạo ra hiệu quả hội nhập quốc tế.

12. Vai trò của tri thức lịch sử  đối với sự phát triển đất nước thời kì hội nhập quốc tế

12. Vai trò của tri thức lịch sử đối với sự phát triển đất nước thời kì hội nhập quốc tế

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày một số ý kiến về vai trò của tri thức lịch sử đối với sự phát triển đất nước trong thời kì hội nhập quốc tế.

5. Quản lí, phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên trong xu thế hội nhập quốc tế

5. Quản lí, phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên trong xu thế hội nhập quốc tế

 09:58 09/02/2017

Bài báo trình bày kết quả và kế hoạch quản lí, phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên trong xu thế hội nhập quôc tế.

14. Ảnh hưởng của sách báo trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em

14. Ảnh hưởng của sách báo trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em

 15:06 13/01/2017

Bài báo trình bày ảnh hưởng của sách báo trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế tới sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em nhằm cung cấp các giá trị xã hội- thẩm mỹ, góp phần định hướng sự phát triển tâm hồn và nhân cách trẻ.

14. Giảng dạy sự kiện Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

14. Giảng dạy sự kiện Nguyễn Tất Thành đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

 10:46 15/09/2016

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước là một sự kiện có tính chất “cách mạng” to lớn không chỉ đối với bản thân Người, mà tác động tới cả tiến trình cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích động cơ, mục đích đi tìm đường cứu nước; hướng đi tìm đường cứu nước; phương thức đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, qua đó, góp phần giáo dục thế hệ thanh thiếu niên nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tỉnh Sơn La

2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí trung học cơ sở, tiểu học và mầm non tỉnh Sơn La

 16:42 14/09/2016

Tóm tắt: Công tác quản lí cơ sở giáo dục mầm non nói chung và quản lí cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nhưng trên thực tế, vấn đề này chưa được quan tâm đúng mức trên bình diện vĩ mô và vi mô. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lí cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, giải pháp, quản lí, cơ sở giáo dục, mầm non ngoài công lập, hội nhập quốc tế.

3. Sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

3. Sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

 09:28 12/09/2016

Sứ mệnh của giáo dục là nhiệm vụ của giáo dục đối với người học và đối với xã hội. Để hoàn thành được sư mệnh đó trong giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục phải truyền thụ cho người học những năng lực, phẩm chất để có thể tự mình chiếm lĩnh tri thức, những giá trị phù hợp nhất với truyền thống của đất nước, phù hợp với chủ trường, đường lối của Đảng; đồng thời, gạt bỏ, phê phán những tiêu cực, có hại cho sự phát triển chung của đất nước, của nhân loại. bài viết đề cập đến về đề sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

4. Một số vấn đề lí luận, thực tiễn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế giáo dục và đào tạo ở các trường đại học ở nước ta hiện nay

4. Một số vấn đề lí luận, thực tiễn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế giáo dục và đào tạo ở các trường đại học ở nước ta hiện nay

 09:28 12/09/2016

Hội nhập quốc tế đang tạo cơ hội cho nước ta đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức đòi hỏi các trường đại học phải chú trọng hơn đến những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hợp tác nhằm tận dụng, khai thác cơ hội và hạn chế, khắc phục nguy cơ, thách thức; đặc biệt là phát huy được nguồn lực, thế mạnh của các trường đại học trong quá trình hợp tác quốc tế. Bài viết đề cập đến vấn đề này.

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

 10:33 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Một số khái niệm; - Yêu cầu đạt được như: yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể; - Biện pháp xây dựng trường mầm non chất lượng cao như: xây dựng các tiêu chí, biện pháp tổ chức thực hiện và một số kiến nghị, đề xuất.
Từ khoá: trường mầm non, chất lượng cao, đổi mới, căn bản, toàn diện, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây