12. Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong đào tạo theo tiếp cận năng lực tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

12. Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong đào tạo theo tiếp cận năng lực tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

 23:15 06/05/2019

Tóm tắt: Định hướng hợp tác toàn diện với doanh nghiệp là một mục tiêu lớn mà nhà trường quyết tâm thực hiện. Một mặt, nâng cao chất lượng đào tạo thực tế cho người học, nâng cao thương hiệu với tiêu chí chất lượng đào tạo là danh dự của nhà trường; mặt khác, hợp tác toàn diện với doanh nghiệp mang tính tích cực, tính tất yếu và có lợi cho đôi bên. Bài viết này đề xuất một số nội dung vể hợp tác với doanh nghiệp trong việc đào tạo sinh viên theo tiếp cận năng lực tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng sự mong đợi của thế giới việc làm.
Từ khóa: Hợp tác, doanh nghiệp, đào tạo, năng lực.

03. Vận dụng mô hình CIPO để đổi mới trong quản lí hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

03. Vận dụng mô hình CIPO để đổi mới trong quản lí hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

 05:39 08/05/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày mô hình hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất vận dụng mô hình quản lí đào tạo CIPO nhằm đổi mới quản lí và thúc đẩy sự phát triển hợp tác toàn diện với doanh nghiệp cho phù hợp với bối cảnh hội nhập toàn cầu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường.
Từ khóa: mô hình, hợp tác, doanh nghiệp, nhà trường.

06. Giải pháp quản lí hoạt động hợp tác của trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực kĩ thuật điện tử, truyền thông

06. Giải pháp quản lí hoạt động hợp tác của trường đại học với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực kĩ thuật điện tử, truyền thông

 22:47 21/08/2017

Tóm tắt: Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chiến lược phát triển nhân lực quốc gia và Chiến lược phát triển giáo dục của Chính phủ là các văn bản định hướng về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nguồn nhân lực nói chung, trong đó có hoạt động đào tạo tại các trường đại học. Luật pháp nói chung. Luật Giáo dục nói riêng, các chính sách quy chế của ngành giáo dục và đào tạo là các văn bản pháp lí có tác dụng điều chỉnh mọi hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong đó có hoạt động hợp tác đào tạo giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp.
Từ khóa: hợp tác, đại học, đào tạo, nhân lực.

40.Tổ chức các hoạt động cho tình nguyện viên nước ngoài ở trường phổ thông - kinh nghiệm ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

40.Tổ chức các hoạt động cho tình nguyện viên nước ngoài ở trường phổ thông - kinh nghiệm ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 10:45 16/07/2017

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành rất quan tâm thu hút sự tham gia của các tình nguyện viên nước ngoài vào các hoạt động giảng dạy và hoạt động giáo dục ở nhà trường. Tổ chức hiệu quả các hoạt động cho tình nguyện viên nước ngoài góp phần nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng từ các tình nguyện viên tới các học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường.

18.	Động lực hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên

18. Động lực hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc nâng cao kĩ năng nghề cho sinh viên

 23:28 13/07/2017

Bài báo trình bày mô hình chủ yếu trong hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp; những động lực “nội tại” của sự hợp tác qua lại giữa nhà trường và doanh nghiệp.

20. THÁI ĐỘ HỢP TÁC CỦA CHA MẸ HỌC SINH VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC

20. THÁI ĐỘ HỢP TÁC CỦA CHA MẸ HỌC SINH VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC

 05:43 03/05/2017

Bài viết đã nêu lên thực trạng thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở. Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng, thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm ở mức độ trung lập, biểu hiện ở cả 3 thành phần: Nhận thức, xúc cảm - tình cảm, hành vi. Vì vậy, cần thiết phải có những biện pháp tác động nhằm hình thành thái độ hợp tác tích cực góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

27.	PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH “BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN” [NGỮ VĂN 6] BẰNG HÌNH THỨC DẠY HỌC NHÓM

27. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI DẠY HỌC ĐOẠN TRÍCH “BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN” [NGỮ VĂN 6] BẰNG HÌNH THỨC DẠY HỌC NHÓM

 21:37 23/04/2017

Đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiền” của nhà văn Tô Hoài có thể sử dụng nhiều hình thức dạy học khác nhau. Song, một trong những hình thức phù hợp nhất có thể phát huy tính tích cực của học sinh chính là dạy học nhóm. Với hình thức dạy học này, giờ học trở nên hấp dẫn đối với giáo viên và học sinh. Học sinh sẽ trở thành trung tâm của hoạt động dạy và học, đặc biệt tạo niền vui, hứng thú học tập và rèn luyện nhiều kỹ năng hữu ích trong học tập cũng như trong cuộc sống học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định, cần có sự hợp tác giữa giáo viên và học sinh để phát huy tối đa hiệu quả giờ học.

07. Sự hợp tác trong tương hợp tâm lí giữa cán bộ quản lí và học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội

07. Sự hợp tác trong tương hợp tâm lí giữa cán bộ quản lí và học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội

 04:55 22/11/2016

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên các khách thể là 597 học viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và 54 cán bộ quản lí số học viên này của các trường: Học viện Khoa học Quân sự, Học viên Kĩ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Sử dụng phối hợp các phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, quan sát, phỏng vấn sâu, trắc đặc xã hội, xử lí số liệu. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ hợp tác giữa cán bộ quản lí và học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội chủ yếu ở mức trung bình và thấp, các hoạt động mang tích chất khác nhau nên mức độ hợp tác giữa cán bộ quản lí và học viên cũng khác nhau. Sự hợp tác lẫn nhau tăng theo năm học. Không có sự khác biệt về mức độ hợp tác giữa các trường.
Từ khoá: Hợp tác, tương hợp tâm lí, cán bộ quản lí, sĩ quan cấp phân đội.

11. Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở

11. Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở

 04:00 13/09/2016

Bài viết trình bày về khái niệm hợp tác, năng lực hợp tác, phát triển năng lực hợp tác; sự cần thiết và các con đường phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở.

4. Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

4. Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

 23:38 11/09/2016

Bài viết trình bày cách tiếp cận mới về hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, cần phải nhận thức để thống nhất hành động và sự hợp tác có hiệu quả; doanh nghiệp phải tham gia tích cực, mạnh mẽ và đồng bộ vào việc đổi mới các yếu tố cơ bản của hoạt động đào tạo; doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cần hợp tác chặt chẽ để nhân lực được đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động; doanh nghiệp và cơ sở đào tạo phải tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hợp tác; sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo phải mởi rộng tầm khu vực và quốc tế.

15. Sử dụng các kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học tập hợp tác cho sinh viên sư phạm tiểu học-trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  trong dạy học học phần Giáo dục môi trường

15. Sử dụng các kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học tập hợp tác cho sinh viên sư phạm tiểu học-trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trong dạy học học phần Giáo dục môi trường

 23:52 28/08/2016

Bài báo trình bày về khái niệm học tập hợp tác; thực trạng việc học tập hợp tác của sinh viên sư phạm tiểu học trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; các kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học tập hợp tác cho sinh viên sư phạm tiểu học trong dạy học học phần Giáo dục môi trường và một số kết quả đạt được.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây