15. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ  CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

15. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục ngoài giờ lên lớp đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục ở bậc trung học phổ thông. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, phân tích, bài viết đánh giá thực trạng quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; từ đó, đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng,góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao hiệu quả giáo dục đối với giáo dục phổ thông dân tộc bán trú ở Hướng Hóa, Quảng Trị.
Từ khóa: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, biện pháp quản lí, hiệu trưởng, dân tộc bán trú, trung học cơ sở, Hướng Hóa.

01. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông

01. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông

 22:39 04/01/2020

Tóm tắt: Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế và trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, cách tổ chức, quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lí. Yêu cầu này được đặt ra như một vấn đề then chốt. Đó cũng chính là đòi hỏi đối với công tác bồi dưỡng cán bộ. Bài viết tác giả bàn về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Bồi dưỡng, năng lực quản trị, hiệu trưởng, trường phổ thông, đổi mới giáo dục.

02. Phát triển năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh

02. Phát triển năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh

 23:18 22/12/2018

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hiệu trưởng trường tiểu học phải đáp ứng được những tiêu chí về phẩm chất, năng lực quản trị cơ sở giáo dục. Xuất phát từ những cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, phát triển năng lực quản trị của hiệu trưởng trường tiểu học không chỉ dừng lại ở quản trị cơ cấu, tổ chức, hành chính, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, mà còn phải phát triển năng lực quản trị kế hoạch giáo dục, chất lượng các hoạt động giáo dục, quản trị hợp tác đối ngoại và sự thay đổi của nhà trường. Cùng với việc đảm bảo các điều kiện để thực hiện chức năng quản trị, người hiệu trưởng có quyền được quản trị và phải có năng lực quản trị hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.
Từ khóa: hiệu trưởng, hoạt động giáo dục, năng lực, phát triển, quản trị, trường tiểu học.

13. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC  HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

13. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THUẬN NAM, TỈNH NINH THUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới hoạt động đánh giá hiệu trưởng là một trong những yếu tố thúc đẩy hiệu trưởng tự xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lí, lãnh đạo, hoạt động xã hội và hợp tác quốc tế. Bài viết đề xuất các biện pháp đổi mới hoạt động đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: hiệu trưởng, trường tiểu học, cán bộ quản lí, giáo viên.

16. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

16. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở lí luận và kết quả nghiên cứu thực trạng, bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí dạy học môn Toán của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo hướng phát triển năng lực người học phù hợp với đặc thù của địa phương.
Từ khóa: hiệu trưởng, môn Toán, trung học cơ sở, phát triển năng lực.

04. Nghiên cứu, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường các trường đại học ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh mới

04. Nghiên cứu, xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường các trường đại học ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh mới

 15:53 08/06/2018

Tóm tắt: Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường có vai trò đặc biệt quan trọng thực hiện sứ mạng của đại học. Bối cảnh mới đã và đang đặt ra việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành một khung năng lực đối với Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường các trường đại học thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường một cách nghiêm túc, khoa học và cấp thiết. Khung năng lực Hiệu trưởng gồm 6 tiêu chuẩn; 18 tiêu chí và 50 chỉ báo. Khung năng lực của Chủ tịch Hội đồng trường gồm 4 tiêu chuẩn; 10 tiêu chí và 28 chỉ báo. Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng trường khi đáp ứng được chuẩn khung năng lực sẽ lãnh đạo và quản trị trường đại học theo đúng mục tiêu đặt ra. Bài viết đề cập đến vấn đề này đối với các trường đại học ngành Tài nguyên và Môi trường ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Khung năng lực, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, tự chủ đại học, cách mạng công nghiệp 4.0.

03. Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực quản lí cho hiệu trưởng tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

03. Đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực quản lí cho hiệu trưởng tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

 11:25 21/03/2018

Tóm tắt: Đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Hiệu trưởng là lực lượng nòng cốt, biến mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Vì vậy đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực quản lí cho hiệu trưởng trường tiểu học là một yêu cầu tất yếu đang được được xã hội quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Qua thực trạng năng lực quản lí của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, bài viết đề xuất 6 nhóm biện pháp đổi mới hoạt động bồi dưỡng năng lực quản lí cho hiệu trưởng.
Từ khóa: hiệu trưởng, tiểu học, giáo viên, học sinh.

03. Chuẩn năng lực thành công của các hiệu trưởng nhà trường khu vực Đông Nam Á theo quan điểm của trung tâm Seameo Innotech và bài học cho công tác bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam

03. Chuẩn năng lực thành công của các hiệu trưởng nhà trường khu vực Đông Nam Á theo quan điểm của trung tâm Seameo Innotech và bài học cho công tác bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam

 11:46 08/01/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích nội dung và rút ra những bài học có giá trị từ Bộ chuẩn năng lực thành công của hiệu trưởng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm SEAMEO INNOTECH, bài viết này đưa ra một số quan điểm về công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam.
Từ khóa: Chuẩn, Năng lực, Thành công, Hiệu trưởng, Đông Nam Á, Bồi dưỡng.

45. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG  CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

45. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THUẬN AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 10:09 23/08/2017

Công tác chủ nhiệm là một bộ phận quan trọng trong các hoạt động của nhà trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, việc quản lí công tác chủ nhiệm hiện nay vẫn thực hiện chủ yếu theo kinh nghiệm, cảm tính, chưa căn cứ vào những cơ sở lí luận và thực tiễn nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Để làm tốt công tác này, hiệu trưởng cần vận dụng các chức năng lập kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá công tác chủ nhiệm. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trang việc quản lí công tác chủ nhiệm tại 5 trường trung học cơ sở trên địa bàn Thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương, đồng thời đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí công tác chủ nhiệm tại các trường trung học cơ sở.

6. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở TỈNH ĐẮK LẮK

6. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở TỈNH ĐẮK LẮK

 08:25 23/08/2017

Khảo sát toàn diện thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk một mặt giúp ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhìn nhận, đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn những ưu điểm, hạn chế về công tác quản lí, phát triển đội ngũ trong thời gian qua; mặt khác xác định được những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên giải quyết để hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành trong giai đoạn tới, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung,giáo dục tiểu học nói riêng.

8.	Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

8. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về một số cơ sở lí luận và thực trạng, nguyên nhân của thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở; một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

61.	THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

61. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY, CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:00 24/04/2017

Điều tra thực trạng đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học phổ thông của tỉnh Boikhamxay đáp ứng các nhu cầu của số lượng. Tuy nhiên, Chất lượng của đội ngũ này thường là từ trung bình đến tốt. Do đó, cần có các biện pháp để phát triển đội ngũ hiệu trưởng của trường trung học ở tỉnh Bolikhamxay trong tương lai để đối phó với các yêu cầu của cải cách giáo dục năm 2020.

01. Đổi mới hoạt động quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

01. Đổi mới hoạt động quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn hiện nay

 11:08 12/04/2017

Tóm tắt: Đổi mới công tác quản lí của hiệu trưởng trường phổ thông nói chung, trường tiểu học nói riêng là yêu cầu tất yếu, để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Qua thực trạng công tác quản lí của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, bài viết đề xuất 5 nhóm biện pháp đổi mới công tác quản lí của hiệu trưởng để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đó là: Xây dựng kế hoạch; Xây dựng các quy định, quy chế; Áp dụng thành tựu công nghệ thông tin - truyền thông; Kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục học sinh; Đánh giá phân loại, thi đua khen thưởng: Phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, đoàn thể, thành viên trong nhà trường.
Từ khóa: Đổi mới, quản lí, hiệu trưởng, tiểu học.

26.	BIỂU HIỆN TÍNH NGUYÊN TẮC VÀ TÍNH LINH HOẠT TRONG TÍNH CÁCH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC DAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC

26. BIỂU HIỆN TÍNH NGUYÊN TẮC VÀ TÍNH LINH HOẠT TRONG TÍNH CÁCH SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC DAO MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 14:58 14/03/2017

Những sinh viên dân tộc Dao tương đối nguyên tắc không được thể hiện rõ trong hành vi của họ cũng như trong nghiên cứu của họ, bởi vì họ thiếu kế hoạch cụ thể, ít tập trung vào các nhiệm vụ và các mục tiêu không rõ ràng xác định để quản lý các hoạt động của họ. Tuy nhiên, tính linh hoạt của họ được thể hiện rõ hơn ở nguyên tắc của họ. Những sinh viên trong nghiên cứu này là sinh viên học giỏi các môn học, khá linh hoạt trong việc học tập, nhưng họ cũng thích ứng chậm và kết quả của họ không tốt như mong đợi.

2. Quản lí phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

2. Quản lí phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp quản lí phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ: nâng cao nhận thức; đổi mới công tác lập quy hoạch phát triển; đổi mới công tác tuyển chọn và sử dụng; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất; đảm bảo chính sách, chế độ đãi ngộ;….

2. Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực hiệu trưởng ở các trường tiểu học

2. Quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực hiệu trưởng ở các trường tiểu học

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày các nội dung quản lí bồi dưỡng năng lực đội ngũ hiệu trưởng ở các trường tiểu học nhằm đáp ứng chuẩn yêu cầu nghề nghiệp, góp phần hoàn thiện phẩm chất nhân cách, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm, năng lực quản lý, tạo tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục.

01. Đề xuất các tiêu chí biểu thị cho phẩm chất, năng lực hiệu trưởng trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

01. Đề xuất các tiêu chí biểu thị cho phẩm chất, năng lực hiệu trưởng trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

 14:54 21/02/2017

Tóm tắt: Đề xuất cácg tiêu chí biểu thị cho phẩm chất, năng lực đối với hiệu trưởng trường phổ thông nói chung và hiệu trưởng trường tiểu học nói riêng là yêu cầu tất yếu, cần thiết, quan trọng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Việc đề xuất và thực hiện hệ thống tiêu chí phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng trường tiểu học cần đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu chung và yêu cầu có tính cụ thể về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nhân cách, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm, kĩ năng quản lí và các yếu tố tiêu chuẩn khác.
Từ khóa: hiệu trưởng, tiểu học, giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh.

2. Một số giải pháp phát triển đội  ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa

2. Một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở (dự báo, quy hạch, kiểm tra, đào tạo, phối hợp, thi đua) các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa.

3. Thực trạng và biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

3. Thực trạng và biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn và đề xuất một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn.

3. Hiệu trưởng trường phổ thông với vai trò lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường

3. Hiệu trưởng trường phổ thông với vai trò lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày ảnh hưởng của văn hóa nhà trường đến giáo viên và học sinh, biểu hiện của văn hóa nhà trường lành mạnh, tích cực và vai trò của Hiệu trưởng trường phổ thông với vai trò lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường.

2. Khảo sát và đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông  tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng

2. Khảo sát và đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng

 15:04 04/01/2017

Bài báo phân tích kết quả khảo sát đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học phổ thông từ đó đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng tỉnh Đồng Tháp theo Chuẩn hiệu trưởng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí của Hiệu trưởng.

4. Biện pháp kiểm tra toàn diện đối với công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tứ Kỳ- Hải Dương

4. Biện pháp kiểm tra toàn diện đối với công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tứ Kỳ- Hải Dương

 14:20 01/12/2016

Bài báo trình bày mục tiêu, yêu cầu và các biện pháp kiểm tra toàn diện về chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học và kết quả đạt được trong thực hiện các biện pháp kiểm tra toàn diện đối với công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Tứ Kỳ- Hải Dương.

3. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông - một nhiệm vụ quan trọng của hiệu trưởng

3. Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông - một nhiệm vụ quan trọng của hiệu trưởng

 16:44 30/09/2016

Tóm tắt: Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho đội ngũ giáo viên cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lí nhà trường. Bài viết phân tích những nhiệm vụ hiệu trưởng cần tiến hành thực hiện tốt công tác này, như: Xây dựng kế hoạch, hình thức bồi dưỡng nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện và cử giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng; triển khai, phổ biến nội dung các buổi hội thảo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; Chỉ đạo, định hướng việc tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu để cập nhật kiến thức nâng cao trình độ về công nghệ thông tin.
Từ khóa: ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên, hiệu trưởng, trung học phổ thông

5. Biện pháp quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

5. Biện pháp quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

 11:19 30/09/2016

Tóm tắt: Hiện nay, dạy thêm và học thêm đang là một trong những vấn đề xã hội cần giải quyết thấu đáo. Hiện tượng này có thể ảnh hưởng không nhỏ đế uy tín, đạo đức của nhà giáo, niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục. Để khắc phục tình trạng trên, bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, vừa để phát huy năng lực của nhà giáo, vừa đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh. Qua khảo sát, các biện pháp được đề cập trong bài đã được sự thống nhất cao của đông đảo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tại Hà Nội. Từ đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị đối với Bộ GD-ĐT, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và Sở GD-ĐT Hà Nội, hiệu trưởng trường trung học phổ thông để nâng cao hiệu quả quản lí công tác này trên địa bàn thành phố.
Từ khóa: biện pháp quản lí, dạy thêm, học thêm, hiệu trưởng, trung học phổ thông, thành phố Hà Nội

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo - bồi dưỡng, khuyến khích tự đào tạo - bồi dưỡng đối với hiệu trưởng và cán bộ kế cận nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo - bồi dưỡng, khuyến khích tự đào tạo - bồi dưỡng đối với hiệu trưởng và cán bộ kế cận nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

 10:33 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về lí luận và thực tiễn để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích tự đào tạo, bồi dưỡng đối với hiệu trưởng và cán bộ kế cận nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng, hiệu trưởng, trung học phổ thông công lập, Phú Thọ.

1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục của hiệu trưởng - góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong nhà trường phổ thông

1. Đổi mới công tác quản lí giáo dục của hiệu trưởng - góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong nhà trường phổ thông

 16:07 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số biện pháp đổi mới công tác quản lí giáo dục của hiệu trưởng như: Xây dựng đội ngũ giáo viên; Tăng cường nguồn lực tài chính; Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; Nâng cao năng lực chỉ đạo của hiệu trưởng.
Từ khóa: quản lí giáo dục, hiệu trưởng, đổi mới, giáo dục, trường phổ thông.

20. Nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động giảng dạy môn Ngữ văn của hiệu trưởng ở một số trường trung học cơ sở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

20. Nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động giảng dạy môn Ngữ văn của hiệu trưởng ở một số trường trung học cơ sở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 16:19 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng hoạt động giảng dạy môn Ngữ văn và quản lí giảng dạy môn Ngữ văn ở một số trường trung học cơ sở huyện Vụ Bản, qua đó đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí hoạt động giảng dạy môn Ngữ văn ở một số trường trung học cơ sở huyện Vụ Bản.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, quản lí, giảng dạy, Ngữ văn, hiệu trưởng, trung học cơ sở, Nam Định.

1. Đổi mới giáo dục và những vấn đề đặt ra đối với cán bộ quản lí trường trung học phổ thông

1. Đổi mới giáo dục và những vấn đề đặt ra đối với cán bộ quản lí trường trung học phổ thông

 16:08 14/09/2016

Đổi mới căn bản, toàn diện là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết; đổi mới từ chủ trương, quan điểm chỉ đạo, tư duy, phương thức và cơ chế quản lí đến tất cả các thành tố của quá trình giáo dục; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học; chuyển mạnh quá trình giáo dục từ “nặng” về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục “trọng” về hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất người học; đổi mới từ sự lãnh đạo, quản lí đến quản trị cơ sở giáo dục và sự tham gia đóng góp của toàn xã hội đối với phát triển sự nghiệp giáo dục. Đây là những vấn đề được đề cập trong bài viết này.

4. Một số vấn đề quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh thay đổi

4. Một số vấn đề quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh thay đổi

 09:22 14/09/2016

Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi như hiện nay, việc nhận thức được nhu cầu thay đổi là vấn đề sống còn. Nhiệm vụ của hiệu trưởng là phải dẫn dắt thành công quá trình thay đổi này trong nhà trường, đây là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay. Bài viết đề cập đến một số vấn đề quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh thay đổi.

6. Yêu cầu về năng lực của hiệu trưởng trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay

6. Yêu cầu về năng lực của hiệu trưởng trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm về năng lực hiệu trưởng trường phổ thông; căn cứ để xác định yêu cầu năng lực của người hiệu trưởng; các tiêu chí thể hiện yêu cầu đối với năng lực hiệu trưởng trường phổ thông ở các tỉnh Tây Nguyên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây