64. THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA

64. THỰC TRẠNG NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA

 03:57 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng người cao tuổi tham gia hoạt động giáo dục con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa. Kết quả khảo sát cho thấy, người cao tuổi vẫn còn tham gia hoạt động giáo dục cho con cháu trong gia đình như việc ra quyết định và giáo dục về giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết. Trong gia đình, người cao tuổi giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục giá trị truyền thống, đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết đối với con cháu. Tuy nhiên, ý kiến người cao tuổi không có sự ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định các hoạt động giáo dục của con cháu trong gia đình ở Thanh Hóa.
Từ khóa: Người cao tuổi, hoạt động giáo dục, gia đình, giáo dục gia đình.

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO  HỌC VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY

 05:20 08/07/2019

Tóm tắt: Hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học viên ở Học viện An ninh nhân dân là hoạt động quan trọng của các chủ thể quản lí, chủ thể giáo dục nhằm hình thành cho học viên những năng lực ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bài viết đã đưa ra những nội dung cơ bản trong quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học viên ở Học viện An ninh nhân dân.
Từ khóa: Hoạt động giáo dục, quản lí, kĩ năng giao tiếp, học viên, Học viện An ninh nhân dân.

62. KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

62. KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 12:04 24/06/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện bắt đầu từ năm học 2020-2021 theo hình thức cuốn chiếu với từng cấp học, đến năm học 2024-2025 sẽ thực hiện chương trình mới cho toàn bộ 12 khối lớp của giáo dục phổ thông. Từ đó, nảy sinh vấn đề cần giải quyết là sẽ có 7 khối lớp mà học sinh sẽ học một phần theo chương trình cũ (hiện hành) và một phần theo chương trình mới. Điều đó đặt ra nhiệm vụ cho các cán bộ quản lí giáo dục, nhà trường và giáo viên cấp trung học cần phải nghiên cứu để có biện pháp khắc phục vấn đề này. Bài viết phân tích khó khăn nảy sinh khi triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và đề xuất biện pháp khắc phục.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, chương trình, môn học, hoạt động giáo dục.

47. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

47. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

 06:03 04/01/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học và các hình thức tổ chức dạy học là một trong những việc làm có hiệu quả trong việc đổi mới GD-ĐT nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục trong thời đại mới. Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, do đó tổ chức dạy học theo hướng trải nghiệm trong giai đoạn hiện nay là phù hợp với mục tiêu đổi mới và nhu cầu học tập của học sinh. Bài viết vận dụng quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm vào tổ chức dạy học Vật lí nội dung kiến thức về “Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng”, qua đó hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh.
Từ khóa: Hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dạy học phát triển năng lực.

02. Phát triển năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh

02. Phát triển năng lực quản trị nhà trường của hiệu trưởng trường tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh

 11:18 22/12/2018

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hiệu trưởng trường tiểu học phải đáp ứng được những tiêu chí về phẩm chất, năng lực quản trị cơ sở giáo dục. Xuất phát từ những cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn, phát triển năng lực quản trị của hiệu trưởng trường tiểu học không chỉ dừng lại ở quản trị cơ cấu, tổ chức, hành chính, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, mà còn phải phát triển năng lực quản trị kế hoạch giáo dục, chất lượng các hoạt động giáo dục, quản trị hợp tác đối ngoại và sự thay đổi của nhà trường. Cùng với việc đảm bảo các điều kiện để thực hiện chức năng quản trị, người hiệu trưởng có quyền được quản trị và phải có năng lực quản trị hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.
Từ khóa: hiệu trưởng, hoạt động giáo dục, năng lực, phát triển, quản trị, trường tiểu học.

29. PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI  TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON

29. PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON

 23:54 29/06/2018

Tóm tắt: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò và tác động vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình bày mội số nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.
Từ khóa: Nhà trường, gia đình và xã hội, hoạt động giáo dục, trường mầm non, giáo dục mầm non.

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

04. Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

 06:40 23/04/2018

Tóm tắt: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát huy vai trò trung tâm của trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các cơ sở giáo dục mầm non. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về hình thức dạy học theo dự án, sự phù hợp của nó với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và định hướng vận dụng hình thức dạy học này trong giáo dục mầm non nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trên.
Từ khoá: Lấy trẻ làm trung tâm, dạy học theo dự án, hoạt động giáo dục, trường mầm non, giáo dục mầm non.

5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  Ở  TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 21:25 22/08/2017

Quản lí hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học phải xuất phát từ những cơ sở lí luận và thực tiễn. Bài viết đề xuất những kiến giải một số vấn đề cụ thể cũng như các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ở trường tiểu học bán trú theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh về: nhận thức, xây dựng kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thực hiện, xây dựng đội ngũ, huy động nguồn lực, kiểm tra đánh giá.

8. GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

8. GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

 21:25 22/08/2017

Tệ nạn xã hội ngày càng có xu hướng xâm nhập vào trường học. Phòng ngừa tệ nạn xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhân cách học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Thanh Hóa. Để quản lí có hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh phòng ngừa tệ nạn xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cần phối hợp thống nhất, chặt chẽ các giải pháp khoa học.

26.Tổ Sinh - Công nghệ Trường THCS&THPT NguyễnTất Thành xây dựng và triển khai các chủ đề tích hợp liên môn

26.Tổ Sinh - Công nghệ Trường THCS&THPT NguyễnTất Thành xây dựng và triển khai các chủ đề tích hợp liên môn

 10:39 16/07/2017

Xây dựng và thực hiện các chủ đề tích hợp liên môn là các hoạt động giáo dục giúp học sinh học được những gì họ cần và những gì họ quan tâm bằng cách kết hợp kiến thức từ các đối tượng khác nhau, nhờ đó năng lực giải quyết vấn đề có thể đạt được bằng cách sử dụng kiến thức và kĩ năng của nhiều lĩnh vực. Bài viết trình bày các vấn đề liên quan đến tích hợp liên môn mà chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng và thực hiện gần đây.

49. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG - KĨ THUẬT THEO MÔ HÌNH VNEN

49. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN THỦ CÔNG - KĨ THUẬT THEO MÔ HÌNH VNEN

 05:53 11/05/2017

Mặc dù còn những hạn chế, song mô hình trường học mới VNEN cơ bản đã thực hiện được các phương pháp thay đổi hình thức dạy học theo nhóm triệt để. Để giảm thiểu hạn chế, phát huy những ưu điểm, cần tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên hiểu rõ bản chất của mô hình trường học mới, cần điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học, xây dựng kế hoạch dạy - học trên lớp... Các biện pháp này nếu được thực hiện nghiêm túc thì mô hình VNEN sẽ là mô hình dạy học của tương lai đưa giáo dục Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

10. Sự thống nhất mục đích trong hoạt động của các cộng đồng người Tày- vấn đề cần lưu ý  trong hoạt động giáo dục – dạy học ở nhà trường miền núi

10. Sự thống nhất mục đích trong hoạt động của các cộng đồng người Tày- vấn đề cần lưu ý trong hoạt động giáo dục – dạy học ở nhà trường miền núi

 21:58 19/02/2017

Bài báo trình bày sự thống nhất mục đích trong hoạt động của các cộng đồng người Tày và ảnh hưởng của giáo dục tới sự thống nhất mục đích trong hoạt động chung của người Tày- vấn đề cần lưu ý trong hoạt động giáo dục – dạy học ở nhà trường miền núi.

8. Quan sát trẻ của giáo viên trong các hoạt động giáo dục tại trường mầm non

8. Quan sát trẻ của giáo viên trong các hoạt động giáo dục tại trường mầm non

 21:10 19/02/2017

Bài báo trình bày mục đích của việc quan sát trẻ và một số phương pháp, yêu cầu đối với việc quan sát trẻ của giáo viên trong các hoạt động giáo dục tại trường mầm non.

4. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương

4. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương

 20:59 12/02/2017

Bài báo trình bày những đặc thù của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương và biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương nhằm phát triển toàn diện cho học sinh.

25. Công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non Hàn Quốc

25. Công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non Hàn Quốc

 23:15 16/01/2017

Bài báo trình bày công tác tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trên cơ sở xây dựng hoạt động theo ngày và tổ chức môi trường giáo dục ở trường mầm non Hàn Quốc.

11. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

11. Giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 03:51 04/01/2017

Bài báo trình bày những vấn đề cơ bản về nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

8. Vận dụng lí thuyết “trí thông minh đa dạng” vào việc  tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

8. Vận dụng lí thuyết “trí thông minh đa dạng” vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non

 03:04 04/01/2017

Bài báo trình bày quá trình chuẩn bị và thực hiện vận dụng lí thuyết “trí thông minh đa dạng” vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở trường mầm non dân lập quốc tế Mỹ Úc.

4. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học cơ sở Giáp Bát (Quận Hoàng Mai - Hà Nội)

4. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học cơ sở Giáp Bát (Quận Hoàng Mai - Hà Nội)

 11:40 24/12/2016

Giáo dục đạo đức học sinh là một trong những mục tiêu quan trọng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì đổi mới.

6. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên

6. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên

 02:20 01/12/2016

Bài báo trình bày vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên, giúp sinh viên nhận ra thiên hướng và sở thích cá nhân, tích cực hoạt động, sáng tạo, điều chỉnh để giải quyết tình huống, gắn hoạt động giáo dục trên lớp với giáo dục ngoài giờ.

10. Biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm

10. Biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm

 06:13 31/10/2016

Bài báo trình bày kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng kĩ năng hoạt động giáo dục và rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục của sinh viên đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả xây dựng hệ thống các biện pháp rèn luyện kĩ năng hoạt động giáo dục cho sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây