13. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

13. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHÚ THỌ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

 09:47 29/07/2020

TÓM TẮT: Bài viết phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, quan sát, điều tra, thực nghiệm, thống kê toán học,… nhằm làm rõ thực trạng giáo dục tự bảo vệ bản thân (phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống bắt cóc) cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở một số trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả điều tra cho thấy: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học được tổ chức một cách đa dạng với các hình thức: đóng kịch, trò chơi dân gian, câu lạc bộ, xử lí tình huống… tuy nhiên mức độ tổ chức giáo dục tự bảo vệ bản thân cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp diễn ra chưa thường xuyên.
Từ khóa: Giáo dục tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, học sinh tiểu học

15. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ  CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

15. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

 16:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục ngoài giờ lên lớp đóng vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục ở bậc trung học phổ thông. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát, phân tích, bài viết đánh giá thực trạng quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; từ đó, đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng,góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao hiệu quả giáo dục đối với giáo dục phổ thông dân tộc bán trú ở Hướng Hóa, Quảng Trị.
Từ khóa: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, biện pháp quản lí, hiệu trưởng, dân tộc bán trú, trung học cơ sở, Hướng Hóa.

19. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho sinh viên ở trường đại học - nội dung và những yếu tố ảnh hưởng

19. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho sinh viên ở trường đại học - nội dung và những yếu tố ảnh hưởng

 14:31 15/10/2018

Tóm tắt: Phát triển toàn diện cho sinh viên không chỉ thông qua những hoạt động trên lớp, trang bị kiến thức hàn lâm mà còn phải có những hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa để giúp các em biết ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Việc quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là hoạt động của nhà quản lí tác động đến tập thể giảng viên và sinh viên để hoạt động này có hiệu quả. Bài viết phân tích nội dung cơ bản về vấn đề quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này.
Từ khóa: quản lí, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh viên.

8.	Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

8. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về một số cơ sở lí luận và thực trạng, nguyên nhân của thực trạng quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở; một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

03. Đổi mới giáo dục đại học và những vấn đề đặt ra với công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên

03. Đổi mới giáo dục đại học và những vấn đề đặt ra với công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên

 11:08 12/04/2017

Tóm tắt: Trong những năm gần đây yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục đại học với mục tiêu; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Việc chuyển sang đào tạo tín chỉ đã làm thay đổi rất lớn cách nhìn của sinh viên đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đối với công tác quản lý và tổ chức các hoạt động cho sinh viên phải thay đổi rất lớn để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên. Công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hiệu quả sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện .
Từ khóa: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục, đại học.

03. Quản lí phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở một số trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

03. Quản lí phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng ở một số trường trung học cơ sở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

 11:30 17/10/2016

Tóm tắt: Các phương pháp (PP) tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) cơ bản là hội thi, trò chơi, thảo luận chuyên đề, giao lưu, câu lạc bộ, tham quan thực tế, diễn đàn. Để quản lí (QL) tốt PP tổ chức HĐGDNGLL, hiệu trưởng (HT) cần kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá một cách khoa học, nghệ thuật. Thực trạng PP tổ chức HĐGDNGLL được nghiên cứu thông qua nhận thức của giáo viên (GV), học sinh (HS) về tầm quan trọng; số lượng, quy trình, kĩ thuật, hiệu quả sử dụng. Thực trạng QL PP tổ chức HĐGDNGLL của HT thể hiện ở lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá. Trên cơ sở xác định 9 nguyên nhân ảnh hưởng, 4 biện pháp QL PP tổ chức HĐGDNGLL được đề xuất là kế hoạch hóa, đổi mới tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá các PP tổ chức HĐGDNGLL. Các biện pháp đã được khảo nghiệm tính hiệu quả, khả thi.
Từ khóa: Quản lí, phương pháp tổ chức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

10. Thiết kế quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học theo quan điểm hoạt động học tập

10. Thiết kế quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học theo quan điểm hoạt động học tập

 16:57 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết thiết kế quy trình tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học theo quan điểm hoạt động học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học trong các cơ sở đào tạo hiện nay.
Từ khóa: hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, học sinh tiểu học, hoạt động học tập.

9. Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

9. Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày kết quả khảo sát trên đối tượng là 35 cán bộ quản lí, 195 giáo viên và 809 học sinh ở một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về các nội dung: đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về những hoạt động Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường; đánh giá của cán bộ quản lí về các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong các tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần;... Từ đó, đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây