04. Quản lí hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

04. Quản lí hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

 19:00 08/03/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động học tập là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập của học sinh nói chung và các học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số nói riêng. Bài viết phân tích thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học cơ sở ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở trung học cơ sở trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở huyện miền núi.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động học tập, dân tộc thiểu số, học sinh, trung học cơ sở, Hướng Hóa, Quảng Trị.

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 17:14 28/10/2019

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có chất lượng giáo dục trung học còn thấp so với các khu vực kinh tế - xã hội khác trong cả nước. Bài viết khẳng định tầm quan trọng của hoạt động học tập và đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động học tập của học sinh trung học ở Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Tổ chức quản lí tốt kỉ luật học thuật; Xây dựng môi trường học tập; Xây dựng và nâng cao năng lực của cán bộ quản lí và giáo viên; Phối hợp chặt chẽ với gia đình và lực lượng giáo dục; Chú ý giúp đỡ từng học sinh cụ thể; Khen thưởng.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động học tập, học sinh trung học phổ thông, Đồng bằng sông Cửu Long.

60. NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

60. NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng phương pháp dạy học của giảng viên cũng như thực trạng hoạt động học của sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, qua đó chỉ ra những ảnh hưởng của phương pháp dạy của giảng viên tới hoạt động học của sinh viên. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất một số khuyến nghị giúp cho phương pháp dạy học của giảng viên thúc đẩy được tính tích cực trong học tập của sinh viên.
Từ khoá: Phương pháp dạy học, hoạt động học tập, sinh viên.

33. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

33. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 16:58 04/09/2019

Tóm tắt: Việc dạy học theo định hướng triển năng lực học sinh đã được thể hiện trong Chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn hiện hành và sẽ còn được tiếp tục triển khai trong Chương trình, SGK Ngữ văn thời gian tới. Bài báo này đi sâu nghiên cứu quan điểm và việc tổ chức hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học văn học hiện đại Việt Nam ở trường trung học phổ thông. Về quan điểm phát triển năng lực học sinh, người viết làm rõ thêm cách hiểu năng lực trên phương diện lí luận. Về việc tổ chức hoạt động học tập, bài báo phân tích những ví dụ cụ thể từ văn học hiện đại Việt Nam để làm sáng tỏ định hướng triển năng lực. Kết quả nghiên cứu được thể hiện trong bài báo cho thấy sự kết hợp giữa khoa học cơ bản với lí luận và phương pháp dạy học, sự chú ý tới đặc thù của bộ phận văn học hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn ở trường phổ thông.
Từ khóa: Văn học hiện đại, hoạt động học tập, phát triển năng lực

10. Sử dụng bản đồ khái niệm trong đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông

10. Sử dụng bản đồ khái niệm trong đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông

 23:53 22/12/2018

Tóm tắt: Trong dạy học Toán, giáo viên cần xem học sinh của họ đã tiếp cận vấn đề và nắm vững kiến thức ở mức độ nào, có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề hay không. Nghĩa là giáo viên cần nắm được học sinh suy nghĩ thế nào hay gặp khó khăn gì trong quá trình học tập để có sự hỗ trợ, giúp học sinh cải thiện việc học. Thực tiễn cho thấy, dùng bản đồ khái niệm trong quá trình đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh là khả thi và hữu ích, cung cấp cho giáo viên và học sinh những thông tin cần thiết để giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy sao cho phù hợp với học sinh và học sinh điều chỉnh hoạt động học sao cho hiệu quả hơn.
Từ khóa: Bản đồ khái niệm, đánh giá, hoạt động học tập, học sinh trung học phổ thông.

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

 08:54 07/03/2018

Tóm tắt: Bài viết đề xuất các tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông được thể hiện trong hoạt động học tập, trong hoạt động của bản thân, trong quan hệ với xã hội nhằm giúp các em củng cố và phát triển định hướng giá trị sống phù hợp với hệ giá trị chung của xã hội.
Từ khóa: Giá trị sống, hoạt động học tập, quan hệ xã hội, học sinh trung học phổ thông.

12. Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập để dạy học phân hóa học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học

12. Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập để dạy học phân hóa học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học

 08:50 07/03/2018

Tóm tắt: Dạy học phân hóa chủ động sẽ được thực hiện hiệu quả hơn khi giáo viên biết xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập. Vậy quy trình xây dựng hồ sơ học tập cần được tiến hành như thế nào? Thông tin từ hồ sơ học tập có thể được sử dụng như thế nào để góp phần tổ chức hiệu quả quá trình dạy học phân hóa chủ động? Bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết, bài báo tập trung đưa ra các bước xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong dạy học phân hóa và lấy ví dụ minh họa trong dạy học học phần Sinh lí trẻ lứa tuổi tiểu học. Hồ sơ học tập được xây dựng và sử dụng tốt sẽ trở thành công cụ cơ hữu với quá trình dạy học phân hóa cũng như đánh giá vì sự tiến bộ của người học.
Từ khóa: Dạy học phân hóa, phân hóa chủ động, hồ sơ học tập, hoạt động học tập.

13. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học Sinh học 6

13. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học Sinh học 6

 10:24 09/02/2018

Tóm tắt: Hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học có vai trò quan trọng dạy học Sinh học. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho HS trong dạy học Sinh học 6. Vận dụng quy trình đó thiết kế các dạng hoạt động học tập trong dạy học Sinh học 6 như: Hoạt động thực hành thí nghiệm, hoạt động giải bài tập tình huống, hoạt động tóm tắt nội dung.
Từ khóa: hoạt động học tập, năng lực tự học, Sinh học 6.

47.	Sinh hoạt chuyên môn dựa trên quan sát, phân tích hoạt động học của học sinh ở các trường trung học trong giờ học Ngữ văn tại thành phố Cần Thơ

47. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên quan sát, phân tích hoạt động học của học sinh ở các trường trung học trong giờ học Ngữ văn tại thành phố Cần Thơ

 19:45 23/07/2017

Các hoạt động trao đổi chuyên môn rất quan trọng trong việc giảng dạy trong nhà trường để giúp giáo viên nâng cao năng lực sư phạm và khắc phục những khó khăn trong giảng dạy. Thực tế cho thấy nội dung hoạt động trao đổi chuyên môn tập trung vào các văn bản hướng dẫn, lập kế hoạch phổ biến, mô phỏng thi đua,... Các nội dung chuyên môn không được quan tâm nhiều trong các hoạt động trao đổi. Do đó, bài báo đề xuất các hoạt động trao đổi chuyên nghiệp dựa trên việc quan sát và phân tích các hoạt động học tập của các bài học về học vị của học sinh ở các trường trung học. Các hoạt động này được tiến hành tại Cần Thơ và kết quả cho thấy những hoạt động này có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

23.	Thực trạng quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên ở trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

23. Thực trạng quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên ở trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

 10:34 14/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm “tích cực hóa học tập”, các kết quả nghiên cứu về nhận thức của cán bộ quản lí về mục đích của quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên; thực hiện các biện pháp quản lí chỉ đạo chung của nhà trường nhằm tích cực hóa học tập của sinh viên; thực hiện các biện pháp quản lí chỉ đạo của nhà trường về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên.

20. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức

20. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học Hồng Đức.

22. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

22. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 08:14 11/07/2017

Quản lí HĐHT là nội dung quan trọng trong quá trình học tập của SVSP. Nếu công tác này nhận được sự quan tâm của các bộ phận chức năng cũng như của bản thân SV thì kết quả học tập sẽ được nâng cao đáng kể. Bài viết này phản ánh thực trạng quản lí HĐHT của SVSPvà việc thực hiện chức năng quản lí của các bộ phận có liên quan.

23. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

23. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 08:14 11/07/2017

Quản lí hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Bài viết này tìm hiểu thực trạng hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung trên một số mặt cơ bản trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả việc quản lí hoạt động học tập của sinh viên nhà trường.

15. Tổ chức các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần Sinh học tế bào (Sinh học 10)

15. Tổ chức các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần Sinh học tế bào (Sinh học 10)

 17:07 11/05/2017

tắt: Sử dụng các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề không chỉ phát huy tính tích cực mà còn phát triển năng lực tự học, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Bài báo đưa ra quy trình tổ chức các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng quy trình để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tập trong dạy học phần Sinh học tế bào (Sinh học 10).
Từ khóa: hoạt động học tập, giải quyết vấn đề, sinh học tế bào.

09. Sử dụng sách giáo khoa nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học Ngữ văn

09. Sử dụng sách giáo khoa nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học Ngữ văn

 17:00 11/05/2017

Tóm tắt: Sách giáo khoa là phương tiện dạy học thiết yếu đối với cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác sách giáo khoa trong các giờ học Ngữ văn chưa thực sự hiệu quả. Bài viết này trình bày một số cách thức sử dụng sách giáo khoa như là một phương tiện dạy học nhằm phát huy vai trò tích cực của học sinh trong hoạt động học tập Ngữ văn ở trường phổ thông.
Từ khóa: sách giáo khoa, hoạt động học tập, Ngữ văn.

66. Tổ chức các hoạt động học tập của sinh viên đại học trong môi trường học tập trực tuyến

66. Tổ chức các hoạt động học tập của sinh viên đại học trong môi trường học tập trực tuyến

 14:46 04/04/2017

Việc thay đổi hình thức đào tạo từ hệ thống đào tạo niên chế sang hệ thống tín chỉ khiến chúng ta cần thiết phải thay đổi hình thức dạy và học. Thời gian tự học của sinh viên nhiều hơn trước kia, sinh viên lựa chọn môn học, hình thức học phù hợp với họ. Do đó, sinh việc tự mình kiểm soát việc học tập và giáo viên cũng có cơ hội để thay đổi cách dạy sang dạng thích hợp. Bài viết của chúng tôi đề cập đến cách tổ chức những hoạt động học của sinh viên đại học trong môi trường học E-learning; môi trường mở sẽ giúp tính tích cực, chủ động, và thích hợp của sinh viên cho những phương pháp học trong dạy học phù hợp với việc học theo hệ thống tín chỉ.

12. VẬN DỤNG MÔ HÌNH CIPO TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

12. VẬN DỤNG MÔ HÌNH CIPO TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

 14:27 14/03/2017

Tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng miền núi dân tộc thiểu số đặt ra yêu cầu cho các trường dân tộc dự bị đại học chú ý đến chất lượng đào tạo dự bị đại học để nâng cao chất lượng đào tạo dự bị đại học, để quản lý tốt hơn các hoạt động học tập của học sinh. Với sự quản lý của mô hình CIPO, hoạt động học tập sẽ được đảm bảo về chất lượng trong suốt quá trình đào tạo.

17. Thực trạng cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên từ góc độ ngành học, khối học và học lực

17. Thực trạng cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên từ góc độ ngành học, khối học và học lực

 14:52 01/03/2017

Bài viết đánh giá thực trạng cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên thông qua cuộc khảo sát trên 615 sinh viên của Đại học Huế năm học 2014-2015 dựa trên 5 tác nhân: Kiểm tra, thi cử; chương trình học tập; phương pháp, phương tiện học tập; các mối quan hệ; bản thân sinh viên. Từ đó đưa ra những biện pháp để giảm thiểu cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên.

14. Biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh trường Dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn cán bộ cho miền núi

14. Biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh trường Dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn cán bộ cho miền núi

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày bốn nhóm biện pháp (gồm 12 giải pháp) quản lí hoạt động học tập của học sinh trường Dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn cán bộ cho miền núi: nhóm biện pháp xây dựng hệ thống quản lí các yếu tố đầu vào; nhóm biện pháp quản lí các yếu tố quá trình đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi; nhóm biện pháp đảm bảo kết quả đầu ra; nhóm biện pháp điều tiết ảnh hưởng của bối cảnh đến quản lí hoạt động học tập của học sinh.

9. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

9. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động học tập của học sinh.

6. Giao tiếp trong hoạt động học tập của học sinh chuyên trường trung học phổ thông

6. Giao tiếp trong hoạt động học tập của học sinh chuyên trường trung học phổ thông

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về yếu tố giao tiếp, vai trò của giao tiếp trong hoạt động học tập và một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp của học sinh chuyên trường trung học phổ thông.

08. Biện pháp quản lí hoạt động học tập của sinh viên Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

08. Biện pháp quản lí hoạt động học tập của sinh viên Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 16:25 21/02/2017

Tóm tắt: Bài viết đưa ra các biện pháp quản lí hoạt động học tập của sinh viên Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục gồm: Bồi dưỡng động cơ học tập cho sinh viên, nâng cao tinh thần tự giác, tích cực trong học tập; Quản lí kế hoạch học tập và hoạt động học tập một cách khoa học, phù hợp với điều kiện học tập của sinh viên; Tổ chức, chỉ đạo hoạt động học tập của sinh viên; Dạy cách học cho sinh viên; Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm các điều kiện cho hoạt động học tập của sinh viên.
Từ khóa: biện pháp, hoạt động học tập, quản lí, sinh viên.

7. Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi tỉnh Thanh Hóa

7. Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi tỉnh Thanh Hóa

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập: ảnh hưởng đến kết quả học tập, biểu hiện và các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tâm lí trong học tập của học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền núi tỉnh Thanh Hóa.

15. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

15. Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

 18:28 07/02/2017

Tóm tắt: Quản lí nhà trường trung học phổ thông có học sinh bán trú là quản lí một loại hình giáo dục phổ thông đặc thù. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng thực trạng quản lí hoạt động học tập của học sinh bán trú ở các trường trung học phổ thông huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề xuất 5 giải pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh tại các các trường phổ thông trung học nội trú trên địa bàn.
Từ khóa: Trường trung học phổ thông, học sinh bán trú, quản lý, hoạt động học tập.

4. Biểu hiện xúc cảm gây cản trở hoạt động học tập của học sinh tiểu học

4. Biểu hiện xúc cảm gây cản trở hoạt động học tập của học sinh tiểu học

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày biểu hiện xúc cảm tiêu cực, nguyên nhân và một số biện pháp khắc phục những khó khăn về mặt xúc cảm của học sinh tiểu học trong hoạt động học tập.

7. Một số biểu hiện về lối sống của sinh viên sư phạm khu vực miền núi phía Bắc thể hiện qua hoạt động học tập

7. Một số biểu hiện về lối sống của sinh viên sư phạm khu vực miền núi phía Bắc thể hiện qua hoạt động học tập

 01:12 08/01/2017

Bài báo giới thiệu về lối sống, thực trạng về lối sống qua khảo sát sinh viên sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong quá trình học tập để đề xuất các biện pháp tác động giúp sinh viên lựa chọn lối sống thích hợp.

15. Thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán

15. Thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày quan niệm về tình huống dạy học và các bước thiết kế tình huống dạy học nhằm tăng cường hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Toán.

19. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí

19. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày một số đặc điểm của phương pháp dạy học theo góc và vận dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học bài “định luật bảo toàn động lượng” nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn Vật lí.

12. Một số yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

12. Một số yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày những yêu cầu đối với sinh viên trong các bước: đăng kí môn học, tham gia các giờ học lí thuyết và giờ tự học tự nghiên cứu khi tham gia hoạt động học tập theo học chế tín chỉ.

14. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9)

14. Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9)

 10:24 05/12/2016

Tóm tắt: Hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng dạy học Sinh học. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Vận dụng quy trình để thiết kế các dạng hoạt động học tập: hoạt động thực hành thí nghiệm, hoạt động giải bài tập tình huống và hoạt động nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường (Sinh học 9).
Từ khóa: hoạt động học tập, giải quyết vấn đề, Sinh học 9, sinh vật, môi trường.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây