49. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

49. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập các môn Khoa học xã hội và nhân văn của học viên các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực là một hoạt động rất phức tạp. Để tiến hành hoạt động này có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện nhiều biện pháp, trong đó việc xây dựng được quy trình đánh giá kết quả học tập khoa học, hợp lí đóng vai trò quyết định.
Từ khóa: Quy trình đánh giá, kết quả học tập, tiếp cận năng lực, quân đội, học viên.

17. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

17. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình giáo dục, giúp nhà quản lí và giáo viên có được những thông tin quan trọng để kịp thời điều chỉnh, tác động phù hợp đến quá trình dạy học. Từ kết quả nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu, bài viết đề xuất 7 biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khoá: Quản lí, kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, học sinh trung học phổ thông.

21. ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH GIÁO DỤC 4.0

21. ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH GIÁO DỤC 4.0

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập một cách khái quát những lí luận về phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; mô hình giáo dục 4.0; đánh giá thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam. Từ đó, tác giả khuyến nghị một số giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam nhằm hướng đến mô hình giáo dục 4.0.
Từ khoá: Kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, sinh viên, giáo dục 4.0.

37. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

37. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đổi mới trong giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện cảnh sát nhân dân đã có nhiều thay đổi phương pháp giảng dạy, ứng dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật vào công tác giảng dạy cũng như có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Bài viết đề cập thực trạng và một số nội dung góp phần đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo chính quy tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, sinh viên, Học viện Cảnh sát nhân dân.

51. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

51. MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số mô hình phân loại học tập phổ biến trên thế giới về cách phân loại học tập nhằm phát triển tư duy, kĩ năng đang được ứng dụng trong việc thiết kế các khóa học/môn học và đánh giá kết quả học tập của người học như mô hình năm giai đoạn hình thành kĩ năng của Dreyfus, mô hình cấu trúc kết quả học tập của Biggs và Collis hay còn gọi là SOLO, thang phát triển tư duy của Bloom và cải tiến thang phát triển tư duy Bloom của David R. Krathwohl. Bên cạnh đó, áp dụng phân loại SOLO, phân loại Bloom vào việc đánh giá năng lực, đánh giá kết quả người học trong ngành Khoa học Máy tính.
Từ khóa: phân loại học tập, đánh giá, kết quả học tập, chương trình giảng dạy, khoa học máy tính

24. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

24. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 11:14 11/04/2019

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, đánh giá dựa trên năng lực đã thu hút được nhiều sự chú ý. Cách thức đánh giá này đòi hỏi đánh giá liên tục và thường xuyên hơn; dựa trên tiêu chí, công việc thực hiện; sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá và công cụ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng, sử dụng đồng thời các biện pháp định lượng kết hợp với định tính. Bài viết trình bày đôi nét về đặc điểm của đánh giá theo định hướng năng lực, đồng thời giới thiệu một vài biện pháp sử dụng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học theo định hướng năng lực.
Từ khóa: biện pháp, đánh giá, năng lực, kết quả học tập, học sinh tiểu học.

60. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học Lí luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng theo định hướng năng lực

60. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học Lí luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng theo định hướng năng lực

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lí luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới của thực tiễn hiện nay là nhiệm vụ cần thiết và có tính sống còn đối với chiến lược phát triển giáo dục của đất nước, góp phần tạo ra thế hệ người Việt Nam vừa giỏi chuyên môn vừa có ý thức chính trị vững vàng, có bản lĩnh kiên định và sẵn sàng ứng phó trước mọi biến động của đất nước. Bài viết này, tác giả chia sẻ một số nội dung góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học các môn Lí luận chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học.
Từ khóa: lí luận chính trị, kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, năng lực.

11. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Xuất phát từ cơ sở lí luận, thực trạng công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh và quản lí công tác này ở các trường tiểu học Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất 6 biện pháp quản lí phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá ở các trường tiểu học.
Từ khóa: biện pháp, quản lí, đánh giá, kết quả học tập.

01. Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền núi, tỉnh Quảng Trị

01. Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền núi, tỉnh Quảng Trị

 08:20 07/03/2018

Tóm tắt: Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lí chất lượng dạy - học, đáp ứng yêu cầu về phát triển giáo dục quốc dân. Mặc dù lực lượng cán bộ quản lí có kinh nghiệm, sáng tạo và chủ động nhưng việc tổ chức, thực hiện yêu cầu kiểm tra, đánh giá còn nhiều hạn chế. Trong bài viết này, tác giả cập nhật tình hình thực tế và đề xuất bổ sung các biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị.
Từ khóa: Tình hình thực tế, quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá, biện pháp quản lí, kết quả học tập, Quảng Trị.

05. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo từ xa theo hướng tiếp cận năng lực

05. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo từ xa theo hướng tiếp cận năng lực

 16:08 07/09/2017

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy học. Đây là khâu quan trọng, tác động lớn đến quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. Việc kiểm tra, đánh giá khách quan, nghiêm túc, đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vươn lên trong học tập, thúc đẩy sự tìm tòi sáng tạo không ngừng của sinh viên. Do đó, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá thành quả học tập của sinh viên hệ thường xuyên theo hướng tiếp cận năng lực cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp là một việc làm hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, đào tạo thường xuyên.

5. Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

5. Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở một số trường tiểu học quận Đống Đa, một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trên địa bàn.

27. Một số kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm tổ chức khảo sát quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014

27. Một số kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm tổ chức khảo sát quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014

 16:38 11/07/2017

Bài báo trình bày một số kết quả chủ yếu và các bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc phân tích, xử lí số liệu thu thập được và tổ chức khảo sát quốc gia đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014.

49.	Đánh giá mối quan hệ giữa thái độ yêu thích tham gia sinh hoạt câu lạc bộ học thuật với kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

49. Đánh giá mối quan hệ giữa thái độ yêu thích tham gia sinh hoạt câu lạc bộ học thuật với kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Cơ sở lí luận; - Phương pháp nghiên cứu; - Kết quả nghiên cứu và thảo luận gồm: Kết quả phân tích thống kê mô tả. Kết quả phân tích tương quan. Kết quả phân tích sự khác biệt.

35. Đánh giá kết quả học tập phân môn "Luyện từ và câu" cho học sinh tiểu học từ góc độ tiếp cận năng lực

35. Đánh giá kết quả học tập phân môn "Luyện từ và câu" cho học sinh tiểu học từ góc độ tiếp cận năng lực

 14:16 04/04/2017

Đánh giá là một nhân tố quan trọng cho hoạt động giảng dạy. Mục đích của đánh giá là để phát triển năng lực của học sinh, gây hứng thú cho việc học. Từ quan điểm đó, chúng tôi đã xây dựng một số phương pháp đánh giá năng lực áp dụng trong việc dạy "Luyện từ và câu" của môn học tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

39. THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG “GIỚI HẠN” [ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11] CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

39. THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG “GIỚI HẠN” [ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11] CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG.

 14:58 14/03/2017

Thực hiện có hiệu quả và đạt được độ tin cậy cao của thử nghiệm và đánh giá kết quả học tập môn Toán góp phần vào phương pháp giảng dạy sáng tạo. Dựa trên kiến thức toán học trung học và dạy lý thuyết. Chúng tôi đã thiết kế đánh giá kết quả học tập công cụ toán học lớp 11 cho học sinh dựa trên các tiêu chuẩn về kiến thức và kỹ năng. Thông qua sự cần thiết để đạt được kiến thức trong giới hạn của thiết kế giáo trình, khi thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm và bài luận, giáo viên nên thiết kế các câu hỏi trong bài thi, bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của sinh viên thông qua nhận thức và hiểu biết của họ. Sự kết hợp của các bài luận và câu hỏi trắc nghiệm để thử nghiệm và đánh giá nói chung và toán học lớp 11 nói riêng đã đạt được độ tin cậy cao; Tuy nhiên, nó đã không được áp dụng cho kỳ thi quan trọng nhất. Đây là hậu quả là một vấn đề đáng báo động của hệ thống giáo dục.

13. Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Học viện an ninh theo hướng tiếp cận năng lực

13. Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên Học viện an ninh theo hướng tiếp cận năng lực

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận chung về kiểm tra, đánh giá và các hoạt động quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viện An ninh nhân dân theo hướng tiếp cận năng lực. Kiểm tra, đám hóa xác định mức độ đạt được mục tiêu của quá trình dạy học góp phần thúc đẩy và hoàn thiện quá trình dạy học.

9. Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

9. Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày các loại hình đánh giá kết quả học tập và thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

10. Tự đánh giá kết quả học tập của người học- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học

10. Tự đánh giá kết quả học tập của người học- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày vai trò tự đánh giá kết quả học tập của người học trong quá trình dạy học, những yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá và việc hình thành thói quen tự đánh giá kết quả học tập- yếu tố cần thiết nâng cao chất lượng dạy học.

22. Ảnh hưởng của môi trường lớp học thực hành máy điện đến kết quả học tập của sinh viên

22. Ảnh hưởng của môi trường lớp học thực hành máy điện đến kết quả học tập của sinh viên

 14:24 17/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường lớp học thực hành máy điện đến kết quả học tập của sinh viên.

17. Vài nét về tình hình nghiên cứu vấn đề đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh trung học

17. Vài nét về tình hình nghiên cứu vấn đề đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh trung học

 14:19 17/02/2017

Bài báo trình bày vài nét về tình hình nghiên cứu việc đánh giá kết quả học tập môn Ngữ Văn của học sinh trung học nhằm khác phục hạn chế của việc đánh giá theo cách truyền thống.

12. Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ

12. Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ

 10:24 13/02/2017

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng và một số biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Tâm lí học cho sinh viên sư phạm- Đại học Thái Nguyên theo mô hình học chế tín chỉ.

10. Đánh giá kết quả học tập môn Đại số đại cương ở trường sư phạm  theo quan điểm tăng cường định hướng sư phạm

10. Đánh giá kết quả học tập môn Đại số đại cương ở trường sư phạm theo quan điểm tăng cường định hướng sư phạm

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày sự cần thiết tăng cường định hướng sư phạm trong giảng dạy môn Đại số đại cương ở trường sư phạm, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường sư phạm và theo một số điểm cần lưu ý trong đánh giá kết quả học tập môn Đại số đại cương theo quan điểm tăng cường định hướng sư phạm.

9. Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9. Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về đánh giá, quản lí kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ.

21. Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

21. Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 15:37 30/09/2016

Tóm tắt: Từ những nhận định và thực trạng dạy học và công tác kiểm ta, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông với những điểm tích cực và hạn chế, bài viết đưa ra một số giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát huy tính tích cực, sang tạo của học sinh, đó là: đổi mới nhận thức về hoạt động này; xác định những yêu cầu và tiêu chí cụ thể trong đánh giá; đổi mới nội dung và kết hợp các hình thức thi, kiểm tra; đổi mới cách nhận xét và chấm điểm. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mé trong nhận thức và hành động của giáo viên bộ môn, của bản than học sinh cũng như sự quan tâm của các lực lượng tham gia công tác xã hội.
Từ khóa: đổi mới, kiểm tra đánh giá, kết quả học tập, Giáo dục công dân, trung học phổ thông

10. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học trong đào tạo theo học chế tín chỉ

10. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học trong đào tạo theo học chế tín chỉ

 15:06 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát vị trí, vai trò của môn Giáo dục học, yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học này và đề xuất những giải pháp cần thực hiện để đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ, đó là: xây dựng và sử dụng hợp lí các tình huống dạy học; khai thác và sử dụng hợp lí các tình huống thực tiễn; nghiên cứu và sử dụng sách giáo khoa phổ thông để xây dựng nội dung kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng, kết hợp các phương pháp và hình thức trong kiểm tra, đánh giá.
Từ khóa: đổi kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, môn Giáo dục học, học chế tín chỉ

21. Đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

21. Đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

 10:43 27/09/2016

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong những thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Việc đánh giá kịp thời và chính xác sẽ giúp cho học sinh thấy được kết quả học tập của cá nhân, từ đó có các biện pháp phấn đấu, điều chỉnh quá trình học tập của bản thân, đồng thời cung cấp các thông tin phản hồi hữu ích giúp giáo viên và cán bộ quản lí có các quyết định phù hợp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.
Từ khóa: đánh giá, kết quả học tập, Vật lí, học sinh, trung học phổ thông, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

13. Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập trong quá trình áp dụng phương pháp dạy học theo dự án

13. Xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập trong quá trình áp dụng phương pháp dạy học theo dự án

 10:37 27/09/2016

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là một trong những phương pháp được khá nhiều giáo viên nghiên cứu, thử nghiệm trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Tuy nhiên, dạy học dự án là phương pháp chú trọng việc hình thành ở người học năng lực hành động để giải quyết những vấn đề thực tiễn nên cần có bộ công cụ để đánh giá kết quả học tập. Bài viết đề cập vấn đề xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập trong quá trình thực hiện dạy học dự án.
Từ khóa: công cụ, đánh giá, kết quả học tập, dạy học dự án.

11. Đổi mới kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học trong dạy học ở bậc đại học

11. Đổi mới kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học trong dạy học ở bậc đại học

 16:54 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nguyên tắc kiểm tra - đánh giá, cách xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và quy trình ra một đề kiểm tra ở bậc đại học.
Từ khóa: kiểm tra - đánh giá, kết quả học tập, đại học.

22. Đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ của sinh viên theo tiếp cận năng lực

22. Đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ của sinh viên theo tiếp cận năng lực

 16:06 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giải quyết một số câu hỏi liên quan đến năng lực của sinh viên trong dạy học tiếng nước ngoài; những thang đo nào được sử dụng để đánh giá năng lực ngoại ngữ của sinh viên; những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng, thiết kế công cụ đánh giá năng lực ngoại ngữ.
Từ khóa: đánh giá, kết quả học tập, ngoại ngữ, sinh viên, tiếp cận năng lực.

13. Ngân hàng câu hỏi - giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên

13. Ngân hàng câu hỏi - giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên

 08:47 15/09/2016

Để thực hiện mục tiêu giáo dục về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế… cần phải có các giải pháp toàn diện, đồng bộ và nhất quán trong công tác đào tạo; trong đó có đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng hiện đại. Bài viết giới thiệu về thực trạng và mộ số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên thông qua ngân hàng câu hỏi tại trường Đại học Hải Phòng.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây