40. RÈN LUYỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC   CHƯƠNG TỨ GIÁC (TOÁN 8) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

40. RÈN LUYỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG TỨ GIÁC (TOÁN 8) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Trong dạy học Toán ở trung học cơ sở, việc rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh có vai trò quan trọng, là cơ sở để các em nắm vững và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Nếu giáo viên thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng các thao tác của tư duy như: phân tích, tổng hợp, tương tự, so sánh, khái quát hóa, đặc biệt hóa một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng học sinh sẽ phát triển tư duy toán học cho học sinh, giúp các em hứng thú, tích cực học tập, từ đó chất lượng dạy học được nâng cao.
Từ khóa: các thao tác tư duy, phân tích, tổng hợp, tương tự, khái quát hóa.

44. THỰC TRẠNG RÈN NĂNG LỰC KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH HỌC CƠ THỂ" (SINH HỌC 11)

44. THỰC TRẠNG RÈN NĂNG LỰC KHÁI QUÁT HÓA CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH HỌC CƠ THỂ" (SINH HỌC 11)

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Thực trạng rèn năng lực khái quát hóa (NLKQH) có vai trò vô cùng quan trọng, nó giúp các nhà khoa học tìm hiểu về vấn đề nghiên cứu đang được tiến hành như thế nào trong thực tiễn. Để thuận lợi cho việc khảo sát thực trạng chúng tôi đã xác định được mục tiêu khảo sát cũng như phương pháp, đối tượng, địa điểm và thời gian khảo sát. Một trong những vấn đề quan trọng khi tiến hành khảo sát là thiết kế phiếu phỏng vấn điều tra đối với giáo viên và học sinh về những vấn đề đã được xác định trong mục tiêu đặt ra. Từ kết quả điều tra chúng tôi đã xử lí bằng phần mềm SPSS và đưa ra những nhận định về thực trạng rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11) ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Thực trạng rèn năng lực, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa, sinh học cơ thể.

10. Tổ chức dạy học nội dung Tổ hợp và lí thuyết đồ thị nhằm rèn luyện một số hoạt động trí tuệ cho học sinh ở trường trung học phổ thông chuyên

10. Tổ chức dạy học nội dung Tổ hợp và lí thuyết đồ thị nhằm rèn luyện một số hoạt động trí tuệ cho học sinh ở trường trung học phổ thông chuyên

 09:13 13/04/2017

Tóm tắt: Rèn luyện một số thao tác tư duy để giải quyết vấn đề là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình dạy học môn Toán. Trong bài viết này, chúng tôi xây dựng một số nội dung dạy học chủ đề Tổ hợp và Lí thuyết đồ thị nhằm tổ chức kiến tạo tri thức dưới dạng học tập theo dự án, qua đó góp phần rèn luyện các thao tác tư duy phân tích, trừu tượng hóa và khái quát hóa cho học sinh.
Từ khóa: Trừu tượng hóa, khái quát hóa, dạy học dự án.

15. Trừu tượng hóa- khái quát hóa trong dạy học Đại số và Giải tích ở trung học phổ thông

15. Trừu tượng hóa- khái quát hóa trong dạy học Đại số và Giải tích ở trung học phổ thông

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày một số tình huống trừu tượng hóa- khái quát hóa trong dạy học Đại số và Giải tích nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn toán ở trung học phổ thông.

20. Giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán

20. Giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp giúp học sinh tiểu học tập luyện thao tác khái quát hóa trong dạy học giải toán để hình thành và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh.

09. Tổng quan nghiên cứu vấn đề rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11)

09. Tổng quan nghiên cứu vấn đề rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Sinh học cơ thể” (Sinh học 11)

 18:15 07/02/2017

Tóm tắt: Vấn đề về tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa trên thế giới và Việt Nam được nhiều tác giả quan tâm từ rất lâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Những nghiên cứu này đã góp phần làm phong phú thêm vấn đề về về tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa và cung cấp những cơ sở lí luận và thực tiễn giúp triển khai việc nghiên cứu và rèn năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể cấp trung học phổ thông.
Từ khóa: Tư duy, khái quát hóa, năng lực khái quát hóa, sinh học cơ thể.

11. Phát triển năng lực tương tự hóa, đặc biệt hóa và khái quát hóa cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

11. Phát triển năng lực tương tự hóa, đặc biệt hóa và khái quát hóa cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày vấn đề phát triển một số năng lực trí tuệ cơ bản như: tương tự hóa, đặc biệt hóa và khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần hình học không gian ở trường trung học phổ thông.

15. Một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học

15. Một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày một số bài toán nhằm rèn luyện khả năng khái quát hóa cho học sinh tiểu học trong quá trình hình thành và phát triển khả năng khái quát hóa.

21. Rèn luyện kĩ năng khái quát hóa để hình thành khái niệm Sinh học ở cấp độ cơ thể trong dạy học các bài tổng kết chương (Sinh học 11)

21. Rèn luyện kĩ năng khái quát hóa để hình thành khái niệm Sinh học ở cấp độ cơ thể trong dạy học các bài tổng kết chương (Sinh học 11)

 16:12 31/10/2016

Bài báo giới thiệu tiến trình hình thành khái niệm sinh học qua hướng dẫn học sinh phân tích và so sánh các sự kiện, hiện tượng quan sát được, làm rõ sự khác nhau và đưa ra khái niệm mới khi liên kết các dấu hiệu giống nhau.

16. Tổ chức cho học sinh kiến tạo định lí toán học thông qua hoạt động khái quát hóa với sự hỗ trợ của phiếu học tập

16. Tổ chức cho học sinh kiến tạo định lí toán học thông qua hoạt động khái quát hóa với sự hỗ trợ của phiếu học tập

 09:41 03/10/2016

Tóm tắt: Thực tiễn dạy học cho thấy, phiếu học tập là một phương tiện dạy học có tác dụng phát huy tính tích cực học tập ở học sinh. Trong bài viết này, phiếu học tập được thiết kế làm phương tiện hỗ trợ quá trình khái quát hóa của học sinh. Bài viết đề cập việc tổ chức hoạt động định lí Côsin thông qua khái quát hóa với sự hỗ trợ của phiếu học tập (qua các hoạt động: gợi động cơ, tiếp cận vấn đề, học sinh đề xuất, kiến tạo công thức tổng quát, học sinh chứng minh định lí, khai thác định lí) và những điểm cần lưu ý trong quá trình dạy học. Tiếp đó, tác giả trình bày và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm, khẳng định tính khả thi của phương án dạy học này cùng những ưu điểm mà phiếu học tập đem lại trong quá trình dạy học.
Từ khóa: kiến tạo, định lí toán học, khái quát hóa, phiếu học tập

12. Một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

12. Một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

 16:49 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số biện pháp sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán.
Từ khóa: trò chơi học tập, khái quát hóa, làm quen với Toán.

7. Khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi tại thành phố Huế

7. Khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi tại thành phố Huế

 10:15 14/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm khả năng khái quát hóa, đặc điểm của khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi; thực trạng khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi tại thành phố Huế vào tháng 7/2014, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng khái quát hóa của trẻ mầm non thành phố Huế.

13. Quy trình rèn luyện năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

13. Quy trình rèn luyện năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học (Sinh học 12)

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số khái niệm như khái quát hóa, năng lực khái quát hóa; quy trình rèn luyện năng lực khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần “Di truyền học” (Sinh học 12).

18. Hình thành khái niệm sinh học đại cương cho học sinh thông qua việc khái quát hoá các khái niệm sinh học chuyên khoa trong chương trình sinh học phổ thông, nội dung “sinh sản ở thực vật”

18. Hình thành khái niệm sinh học đại cương cho học sinh thông qua việc khái quát hoá các khái niệm sinh học chuyên khoa trong chương trình sinh học phổ thông, nội dung “sinh sản ở thực vật”

 01:54 15/07/2016

Bài báo trình bày kết quả phân tích cấu trúc chương trình và nội dung kiến thức sinh học phổ thông về sinh sản thựa vật ở cấp độ cơ thể (cấu trúc chương trình, nội dung dạy học); cách thức tổ chức dạy học giúp người học phát hiện ra các dấu hiệu bản chất của khái niệm đạ cương liên quan đến sinh sản ở thực vật thông qua hai chủ đề: sinh sản vô tính ở thực vật và sinh sản hữu tính ở thự vật có hoa.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây